Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand

Aplikacje On-demand umożliwiają ładowanie i analizowanie źródeł danych big data w programie Qlik Sense Enterprise. Próby jednorazowego analizowania całego magazynu danych big data są wysoce niewydajne. Jednak w celu tworzenia reprezentatywnych wizualizacji wszystkie dane muszą być dostępne do wykrycia. Aplikacje On-demand Qlik Sense zapewniają użytkownikom zagregowane widoki magazynów danych big data i umożliwiają identyfikowanie oraz ładowanie istotnych podzbiorów tych danych w celu przeprowadzania szczegółowych analiz.

Aplikacje On-demand zwiększają zakres potencjalnych zastosowań rozwiązań data discovery i pozwalają użytkownikom biznesowym na przeprowadzanie analiz asocjacyjnych na podstawie większych źródeł danych. Umożliwiają użytkownikom początkowy wybór interesujących danych, co prowadzi do uzyskania wniosków na ich temat. Następnym etapem jest interaktywne wygenerowanie aplikacji On-demand, która pozwala na przeanalizowanie danych z wykorzystaniem pełni możliwości obliczeń wykonywanych przez Qlik w pamięci komputera.

Składniki aplikacji On-demand

Qlik Sense zarządza ładowaniem źródeł danych big data z użyciem aplikacji selekcji, które udostępniają zagregowane widoki danych big data, a także umożliwiają użytkownikowi przechodzenie do analiz bardziej szczegółowych danych. W każdej aplikacji selekcji są osadzone łącza nawigacji aplikacji On-demand do co najmniej jednej aplikacji szablonu użytej do utworzenia aplikacji On-demand. Właściwości łączy nawigacji i właściwości aplikacji szablonu umożliwiają ścisłe kontrolowanie charakteru i ilości danych ładowanych do aplikacji On-demand.

Aplikacje mogą być wielokrotnie generowane z aplikacji szablonu w celu śledzenia często zmieniających się zestawów danych. Dane są filtrowane na podstawie wyborów dokonanych w aplikacji selekcji, natomiast zawartość aplikacji On-demand jest dynamicznie ładowana z bazowego źródła danych. Aplikacje mogą być wielokrotnie generowane z aplikacji szablonu w celu śledzenia często zmieniających się zestawów danych. Dane są filtrowane na podstawie wyborów dokonanych w aplikacji selekcji, natomiast zawartość aplikacji On-demand jest dynamicznie ładowana z bazowego źródła danych. Ta sama aplikacja On-demand może być generowana wielokrotnie w celu wykonywania świeżych analiz zmieniających się danych.

InformacjaGenerowanie aplikacji On-demand jest kontrolowane przez usługę aplikacji On-demand. Ta usługa jest domyślnie wyłączona i należy ją włączyć, aby możliwe było łączenie aplikacji selekcji i aplikacji szablonów oraz generowanie aplikacji On-demand. Usługa aplikacji On-demand jest zarządzana w Konsola zarządzania.

Więcej informacji zawiera temat Włączanie generowania aplikacji On-demand.

Relacje między komponentami aplikacji On-demand.

Składniki aplikacji On-demand

Konstruowanie aplikacji On-demand

Ponieważ aplikacje selekcji i szablonu On-demand wymagają specjalnych skryptów ładowania, są one zwykle tworzone przez użytkowników mających doświadczenie w pisaniu skryptów ładowania Qlik Sense. Przykładowo aplikacje selekcji On-demand muszą ładować dane o umiarkowanym poziomie szczegółowości wymiaru. Aplikacje szablonu On-demand zawierają skrypty ładowania z wyrażeniami wiązania danych używanymi do formułowania zapytań wykonywanych na źródłach danych.

Aplikację selekcji można połączyć z wieloma aplikacjami szablonu, a pojedynczą aplikację szablonu można połączyć z wieloma aplikacjami selekcji. Jednak wyrażenia do wiązania danych w aplikacji szablonu muszą odpowiadać polom w aplikacjach selekcji, które łączą się z nią. Z tego powodu aplikacje selekcji i szablonu zwykle są tworzone równolegle i często ich autorem jest ten sam doświadczony programista skryptów.

Tworzenie łączy nawigacji wymaga również rozumienia pól w aplikacji selekcji, którym odpowiadają wiązania w aplikacji szablonu. Jest tak dlatego, że łącza nawigacyjne wymagają wyrażeń, które obliczają łączną liczbę rekordów szczegółowych. Ta łączna liczba reprezentuje zagregowane rekordy dostępne za pośrednictwem stanu selekcji w aplikacji selekcji. W celu utworzenia takiego wyrażenia użytkownik musi wiedzieć, w jaki sposób obliczyć łączną liczbę rekordów aplikacji szablonu, korzystając z pól dostępnych w aplikacji selekcji.

Więcej informacji zawiera temat Budowanie aplikacji On-demand.

Użycie aplikacji selekcji do tworzenia aplikacji On-demand nie wymaga od użytkownika wiedzy na temat skryptów ładowania. Po utworzeniu łącza nawigacji aplikacji On-demand użytkownik może przeciągnąć to łącze na pasek Nawigacja aplikacji w aplikacji selekcji w celu utworzenia punktu nawigacji aplikacji. Aplikacje On-demand są następnie generowane z punktu nawigacji aplikacji.

Punkty nawigacji stają się dostępne na potrzeby generowania aplikacji On-demand, gdy wartość maksymalna obliczenia wiersza z wyrażenia w łączu nawigacji znajdzie się w wymaganym zakresie. Wówczas użytkownik będzie mógł wygenerować aplikację On-demand. Użytkownik może również utworzyć dodatkowe zestawy selekcji i wygenerować dodatkowe aplikacje w oparciu o te selekcje.

Więcej informacji zawiera temat Aplikacje On-demand.

Łącza nawigacji mają limit liczby aplikacji On-demand, które mogą zostać wygenerowane na podstawie łącza. Gdy zostanie wygenerowana maksymalna liczba aplikacji, użytkownik generujący aplikacje z punktu nawigacji musi usunąć jedną z istniejących aplikacji, zanim wygeneruje nową aplikację On-demand. Maksymalna liczba wygenerowanych aplikacji dotyczy łącza nawigacji aplikacji On-demand. Jeśli z łącza nawigacji zostanie utworzony jeden punkt nawigacji aplikacji On-demand, wówczas z tego punktu nawigacji można będzie utworzyć maksymalną liczbę aplikacji. Gdy z łącza nawigacji zostanie utworzonych wiele punktów nawigacji, te wszystkie punkty są ograniczone maksymalną liczbą ustawioną dla punktu nawigacji.

Łącza nawigacji ustawiają również czas przechowywania dla wygenerowanych aplikacji. Aplikacje On-demand są usuwane automatycznie, gdy upłynie ich czas przechowywania.

Udostępnianie aplikacji On-demand

Możesz tworzyć aplikacje selekcji On-demand w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Najpierw musisz ustawić arkusze aplikacji selekcji i szablonów jako publiczne. Następnie możesz dodać aplikację selekcji do przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Jeśli publikujesz w przestrzeni zarządzanej, wystarczy opublikować aplikację selekcji.

Użytkownicy mający dostęp do takich przestrzeni będą mogli uzyskiwać dostęp do punktów nawigacji w tych aplikacjach. Będą mogli na przykład wygenerować aplikację On-demand z paska Nawigacja aplikacji.

Ostrzeżenie

Jeśli Twoje aplikacje w przestrzeniach zarządzanych lub udostępnionych zawierają dane wrażliwe, korzystaj z aplikacji On-demand ostrożnie i sprawdź uprawnienia osób, które mają dostęp do Twoich aplikacji selekcji.

Aplikacje On-demand są dodawane do przestrzeni prywatnych użytkowników. Jeśli użytkownicy mają uprawnienia Może współtworzyć, Może zarządzać, Może publikować lub Właściciel w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, mogą udostępniać wygenerowane aplikacje On-demand ze swojej przestrzeni prywatnej innym użytkownikom.

Po opublikowaniu aplikacji selekcji On-demand w przestrzeni zarządzanej nie można edytować łącza nawigacyjnego w aplikacji selekcji ani aplikacji opublikowanej. Jeśli chcesz zaktualizować łącze nawigacyjne, usuń opublikowaną aplikację. Następnie edytuj łącze w aplikacji selekcji i ponownie opublikuj aplikację w przestrzeni zarządzanej.

Zalety aplikacji On-demand

Aplikacje On-demand pomagają użytkownikom biznesowym i całym działom IT czerpać korzyści ze środowisk big data na wiele sposobów. Aplikacje On-demand:

  • Korzystanie z nich przypomina używanie „listy zakupów”, co oznacza, że użytkownicy mogą interaktywnie zapełniać swoje aplikacje podzbiorami danych i umieszczać w nich dane, takie jak okresy czasu, segmenty klientów oraz regiony geograficzne.
  • Zapewniają pełną funkcjonalność Qlik Sense na ukrytym podzbiorze hostowanym w pamięci.

  • Umożliwiają działom IT określanie dopuszczalnej wielkości aplikacji i pozwalają na wywoływanie aplikacji na podstawie objętości danych albo selekcji dotyczących wymiarów.
  • Zapewniają dostęp do źródeł danych innych niż SQL, takich jak Teradata Aster, MapR, SAP BEx, a także do funkcji PLACEHOLDER w SAP HANA.

  • Umożliwiają generowanie kodu SQL dostępnego do modyfikowania oraz generowanie skryptów ładowania.
  • Zapewniają dostęp do sekcji we wszystkich przypadkach.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!