Przeskocz do zawartości głównej

Instalowanie programu Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer to lekka aplikacja systemu Windows, która umożliwia przesyłanie danych z lokalnych źródeł danych do dzierżawy Qlik Sense SaaS bez tunelowania przez zaporę. Właściciel konta usługi (SAO) lub administrator dzierżawy generuje klucz interfejsu API z dzierżawy, i jest on następnie używany do uwierzytelniania Qlik DataTransfer. Po uwierzytelnieniu możesz zaplanować automatyczne ładowanie danych lub ręcznie przesyłać dane.

Uwaga: Qlik DataTransfer obsługuje komunikację szyfrowaną, ale nie jest zgodne ze standardem FIPS (Federal Information Processing Standards- federalne standardy przetwarzania informacji). Użytkownicy Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) mogą używać go w swoim wdrożeniu w oczekiwaniu na własną ocenę ryzyka.

Qlik DataTransfer działa z następującymi rodzajami źródeł danych:

 • Dane aplikacji
 • Dane połączenia
 • Foldery

Aby uzyskać informacje na temat typów danych, które są dostępne w Qlik DataTransfer, zobacz temat Przekazywanie danych lokalnych za pomocą Qlik DataTransfer.

Instalacja Qlik DataTransfer może być powiązana tylko z jedną dzierżawą Qlik Sense SaaS.

Czynności wstępne

Przed pobraniem i uruchomieniem instalatora Qlik DataTransfer, sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania:

 • Masz dostęp do dzierżawy Qlik Sense SaaS.
 • Masz dostęp Professional do tej dzierżawy.
 • Masz przypisaną rolę programisty w tej dzierżawie.
 • Masz dostęp do wszystkich przestrzeni, do których przesyłasz dane z Qlik DataTransfer. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie przestrzeniami.
 • Masz uprawnienia administratora na komputerze z systemem Windows, który ma dostęp do lokalnych źródeł danych.
 • Twój komputer z systemem Windows spełnia następujące wymagania systemowe: Wymagania systemowe dotyczące Qlik DataTransfer (tylko w języku angielskim).
 • Klucze interfejsu API włącza się w funkcji Management Console. Aby uzyskać informacje o włączaniu kluczy API, zobacz temat Zarządzanie kluczami API.
 • Zasada Ustawienia konfiguracji SSL musi być ustawiona na obsługę tylko szyfrów w formacie IANA na komputerze, na którym instalujesz Qlik DataTransfer.

  Jeśli instalujesz lub przechodzisz na wersję Qlik DataTransfer z maja 2021 r. w systemie Windows Server 2012 R2, musisz zaktualizować TLS Cipher Suite. Domyślne szyfry zawarte w domyślnych zasadach bezpieczeństwa Windows Server 2021 R2 nie są obsługiwane w wersji Qlik DataTransfer z maja 2021 r. ani późniejszych. Następujące pakiety szyfrów muszą być obecne:

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

  Instrukcje dotyczące aktualizacji TLS Cipher Suite w systemie lub wyłączenia słabych szyfrów w środowisku Qlik DataTransfer można znaleźć w następującym artykule społecznościowym: https://community.qlik.com/t5/Knowledge/Adding-Cipher-Suite-for-Qlik-Data-Transfer-on-Windows-2012-R2/ta-p/1819406.

 • Qlik DataTransfer wymaga konta użytkownika systemu Windows. Do uruchamiania usługi Qlik DataTransfer zaleca się używanie dedykowanego konta użytkownika. Jeśli dedykowany użytkownik jest administratorem, możesz zalogować się jako ten użytkownik, aby zainstalować Qlik DataTransfer. Jeśli dedykowany użytkownik nie jest administratorem lokalnym, do instalacji Qlik DataTransfer musisz użyć konta administratora.

  Jeśli instalujesz lub aktualizujesz Qlik DataTransfer na serwerze Windows z zainstalowanym oprogramowaniem Qlik Sense Enterprise on Windows, Qlik DataTransfer należy zainstalować z usługami Qlik Sense używanymi przez użytkownika w instalacji Qlik Sense.

 • Konto użytkownika instalującego Qlik DataTransfer musi mieć uprawnienia do wykonywania skryptów PowerShell z zasadami RemoteSigned dotyczącymi wykonywania

 • Jeśli zmienisz konto do logowania się w usłudze po skonfigurowaniu Qlik Data Transfer z dzierżawą, trzeba będzie ponownie skonfigurować dzierżawę i połączenia. Następnie w %ProgramData%/Qlik/DataTransfer/DataUpload/storage usuń plik token.json. Uruchom ponownie usługę Qlik DataTransfer.

 • Od wersji SR1 z lutego 2021 r. zaleca się instalację Qlik DataTransfer na serwerze innym niż serwer Qlik Sense Enterprise on Windows lub QlikView Server. Jeśli Qlik DataTransfer zostanie zainstalowany na serwerze Qlik Sense Enterprise on Windows lub QlikView Server, Qlik DataTransfer będzie działał na koncie użytkownika System lokalny. Jeśli zmienisz konto użytkownika usługi, spowoduje to zatrzymanie Qlik DataTransfer albo Qlik Sense Service Dispatcher.

Porada: Instalator Qlik DataTransfer zawiera wystąpienie Qlik associative engine, łączniki Simba ODBC i agenta Qlik DataTransfer. Po uruchomieniu aplikacja zwiększa wykorzystanie pamięci i zasobów obliczeniowych, co należy wziąć pod uwagę, jeśli serwer udostępnia zasoby innym aplikacjom. W przypadku środowiska produkcyjnego zalecamy instalację Qlik DataTransfer na osobnym serwerze.

Potwierdzanie zasad wykonywania konta użytkownika instalującego

Konto użytkownika instalującego Qlik DataTransfer musi mieć uprawnienia do wykonywania skryptów PowerShell z zasadami RemoteSigned dotyczącymi wykonywania. Jeśli nie masz uprawnień do przypisywania uprawnień do konta użytkownika, skontaktuj się z administratorem, aby nadać te uprawnienia kontu użytkownika instalującego.

 1. Otwórz PowerShell w trybie administratora.

 2. UruchomGet-ExecutionPolicy. Powinno być RemoteSigned. Jeśli jest to Restricted lub Disabled, przejdź do następnego kroku.

 3. UruchomSet-ExecutionPolicy RemoteSigned.

 4. Wybierz Y.

Pobieranie i uruchamianie instalatora

Uwaga:

Jeśli instalujesz lub aktualizujesz Qlik DataTransfer na serwerze Windows z zainstalowanym oprogramowaniem Qlik Sense Enterprise on Windows, Qlik DataTransfer należy zainstalować z usługami Qlik Sense używanymi przez użytkownika w instalacji Qlik Sense.

 1. Pobierz plik Qlik DataTransfer.exe z:

  1. Witryny Qlik Downloads.

  2. Huba w chmurze. Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Ustawienia profilu. Ta opcja nie jest dostępna w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

 2. Uruchom instalator i zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania Qlik. Domyślna ścieżka instalacji to %Program Files%\Qlik\DataTransfer. Podczas wprowadzania poświadczeń do usługi nazwa użytkownika musi mieć format domena\nazwa użytkownika.

  Uwaga:

  Jeśli wprowadzasz nazwę użytkownika, która ma więcej niż 20 znaków, należy ją podać w formacie głównej nazwy użytkownika (UPN) i musi ona zawierać pełną nazwę domeny. Na przykład długanazwaużytkownika@pełna.nazwa.domeny.

  Uwaga:

  Jeśli masz Qlik Sense Desktop lub inną platformę Qlik zainstalowane na tym samym serwerze, należy je zamknąć i zatrzymać usługi Qlik, zanim będzie można zainstalować Qlik DataTransfer.

  Ekran instalatora programu Qlik DataTransfer

  Po zainstalowaniu uruchom ponownie usługi Qlik w następującej kolejności:

  1. Qlik Sense Service Dispatcher

  2. Qlik Logging Service

  3. Qlik Sense Repository Service

  4. Qlik Sense Proxy Service

  5. Qlik Sense Engine Service

  6. Qlik Sense Scheduler Service

  7. Qlik Sense Printing Service

 3. W oknie Service Credentials (Poświadczenia do usługi) wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta, którego chcesz użyć do uruchamiania usług Qlik DataTransfer.

Instalator tworzy na pulpicie skrót do uruchamiania aplikacji Qlik DataTransfer.

Porty

Qlik DataTransfer wykorzystuje następujące porty:

Usługa Port Kierunek

Bezpieczna komunikacja przez przeglądarkę internetową (HTTPS)

Uwaga: Port ten należy otworzyć w zaporze.
443 Wychodzący
Usługa Data Upload 5505 Wewnętrzne
Usługa Engine 5506 Wewnętrzne
Serwer proxy Connector Registry 5507 Wewnętrzne

Jeśli wystąpi konflikt portów z jednym z domyślnych portów usługi, możesz to zmienić w pliku services.conf znajdującym się w folderze %Program Files%\Qlik\DataTransfer.

[globals] LogPath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer\Log" StoragePath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer" DataUploadServicePort=5505 EnginePort=5506 ConnectorRegistryPort=5507

Przechowywanie dzienników i plików danych

Pliki dziennika Qlik DataTransfer znajdują się tutaj: %ProgramData%\Qlik\DataTransfer\Log

Połączenia danych Qlik DataTransfer znajdują się tutaj: %ProgramData%\Qlik\DataTransfer\DataUpload

Domyślną ścieżkę przechowywania można zmienić w pliku services.conf, znajdującym się w %Program Files%\Qlik\DataTransfer.

[globals] LogPath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer\Log" StoragePath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer" DataUploadServicePort=5505 EnginePort=5506 ConnectorRegistryPort=5507
Uwaga: Zalecamy tworzenie kopii zapasowych plików z folderu do przechowywania danych w bezpiecznej lokalizacji.

Generowanie klucza API

Ważność kluczy API wygasa. Domyślne czasy wygaśnięcia ważności mogą nie odpowiadać Twoim potrzebom biznesowym. Przed wygenerowaniem klucza API rozważ zmianę maksymalnego czasu wygaśnięcia tokenu w ustawieniach funkcji Management Console. Więcej informacji zawiera temat Włączanie kluczy API w dzierżawie.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojej dzierżawy Qlik Sense SaaS.
 2. W hubie w chmurze kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Klucze API.
 4. Wybierz pozycję Wygeneruj nowy klucz .

  Menu Ustawienia huba w chmurze, generowanie klucza API
 5. Wprowadź nazwę klucza API i wybierz czas Wygasa za.
 6. Kliknij przycisk Generuj.

  Ekran generowania nowego klucza API

 7. Kliknij Kopiuj i zamknij, aby skopiować klucz API do schowka.

  Uwaga: Pamiętaj, aby zapisać klucz API. Klucz ten jest potrzebny do uwierzytelniania Qlik DataTransfer.
  Ekran podsumowania klucza API

  Kiedy masz już klucz API, możesz utworzyć bezpieczne połączenie między Qlik DataTransfer a dzierżawą Qlik Sense SaaS. Klucz API służy do uwierzytelniania Qlik DataTransfer podczas przekazywania danych do dzierżawy. Ponieważ klucz API ma czas ważności, utwórz nowy klucz API i ponownie uwierzytelnij Qlik DataTransfer, kiedy ten klucz wygaśnie. Nie ma potrzeby ponownego tworzenia połączeń danych w razie wygaśnięcia klucza API.

Uwierzytelnianie Qlik DataTransfer

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Qlik DataTransfer.

  Po pierwszym otwarciu Qlik DataTransfer pojawia się ekran uwierzytelniania Konfiguracja Qlik DataTransfer .

  Ekran połączenia klucza API Qlik DataTransfer
 2. Wpisz nazwę połączenia.
 3. Wprowadź adres URL dzierżawy Qlik Sense SaaS.
 4. Wklej klucz interfejsu API wygenerowany z dzierżawy.

 5. Kliknij Zastosuj, aby zweryfikować dzierżawę.

 6. Po wygaśnięciu klucza API lub w celu uwierzytelnienia Qlik DataTransfer z inną dzierżawą kliknij , aby wprowadzić nowy klucz API, a następnie kliknij Potwierdź.

Po uwierzytelnieniu Qlik DataTransfer możesz przekazać swoje dane lokalne do dzierżawy Qlik Sense SaaS. Informacje o korzystaniu z Qlik DataTransfer zawiera temat Przekazywanie danych lokalnych za pomocą Qlik DataTransfer.

Uwaga: Jeśli zmienisz konto do logowania się w usłudze po skonfigurowaniu Qlik Data Transfer z dzierżawą, trzeba będzie ponownie skonfigurować dzierżawę i połączenia ze źródłami danych ODBC.

Aktualizowane programu Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer wyświetla baner z powiadomieniem, gdy dostępne są nowe wersje. Qlik DataTransfer nie aktualizuje się automatycznie do nowszych wersji.

Ostrzeżenie:

Jeśli wybrano inną lokalizację do przechowywania plików konfiguracyjnych lub inne porty do uruchamiania Qlik DataTransfer z pliku konfiguracyjnego Service.conf, aktualizacja zastąpi te ustawienia. Utwórz kopię zapasową pliku Service.conf przed uaktualnieniem i skopiuj go do domyślnego folderu konfiguracyjnego po zakończeniu uaktualniania, aby zachować ustawienia.

Jeśli Qlik DataTransfer korzysta z konta System lokalny, nie będzie monitować o poświadczenia użytkownika usługi i będzie kontynuować korzystanie z konta System lokalny.

Baner aktualizacji Qlik DataTransfer

Wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz nową wersję Qlik DataTransfer z banera w aplikacji lub z witryny QlikDownloads.
 2. Zamknij bieżącą wersję programu Qlik DataTransfer.
 3. Uruchom instalator Qlik DataTransfer.

  Uwaga:

  Jeśli aktualizujesz Qlik DataTransfer na serwerze Windows z zainstalowanym oprogramowaniem Qlik Sense Enterprise on Windows, Qlik DataTransfer należy zaktualizować z usługami Qlik Sense używanymi przez użytkownika w instalacji Qlik Sense.

 4. Kliknij Uaktualnij.

  Okno aktualizacji Qlik DataTransfer

Odinstalowywanie Qlik DataTransfer

Uwaga: Podczas odinstalowywania Qlik DataTransfer instalator usuwa wszystkie pliki i foldery Qlik DataTransfer. Wszystkie pliki lub foldery, które chcesz zachować, zapisz w nowej lokalizacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom instalator Qlik DataTransfer.

  Uwaga:

  Jeśli masz platformę Qlik zainstalowaną na tym samym serwerze, należy zatrzymać usługi drugiej platformy Qlik, zanim będzie można odinstalować Qlik DataTransfer.

 2. Kliknij Odinstaluj.
 3. Po odinstalowaniu w razie potrzeby uruchom ponownie usługi Qlik w następującej kolejności:

  1. Qlik Sense Service Dispatcher

  2. Qlik Logging Service

  3. Qlik Sense Repository Service

  4. Qlik Sense Proxy Service

  5. Qlik Sense Engine Service

  6. Qlik Sense Scheduler Service

  7. Qlik Sense Printing Service

Ograniczenia

Qlik DataTransfer mają następujące ograniczenia:

 • W przypadku aktualizacji z wersji z października 2020 r. lub późniejszej lokalizacja przechowywania plików konfiguracyjnych i porty używane do uruchamiania Qlik DataTransfer są zmieniane na domyślne w pliku konfiguracyjnym Service.conf. Jeśli nie używasz domyślnej lokalizacji do przechowywania plików konfiguracyjnych lub domyślnych portów do uruchamiania Qlik DataTransfer, utracisz te ustawienia. Aby zachować ustawienia, wykonaj kopię zapasową pliku Service.conf przed aktualizacją i przywróć ustawienia w pliku Service.conf z pliku kopii zapasowej po zakończeniu aktualizacji.

 • Jeśli nie używasz domyślnej lokalizacji do przechowywania plików konfiguracyjnych w pliku Service.conf, trzeba będzie ręcznie usunąć pliki w wybranym folderze.