Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Uprawnienia przyznawane przez role związane z zabezpieczeniami

Rola związana z zabezpieczeniami powoduje przyznanie zestawu uprawnień wszystkim użytkownikom, którym przypisano tę rolę. Gdy użytkownik ma przypisaną więcej niż jedną rolę, otrzymuje uprawnienia z każdej z tych ról. Od uprawnień zależy to, co użytkownik widzi i może zrobić w Qlik Cloud.

InformacjaTen temat dotyczy wersji Standard, Premium i Enterprise produktów Analityka Qlik Cloud i Integracja danych Qlik Cloud. Jeśli masz subskrypcję Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Sense Business lub Qlik Cloud Government, zobacz temat Zarządzanie użytkownikami — subskrypcje oparte na użytkownikach.

Role zabezpieczeń kontrolują działania i uprawnienia dostępu użytkowników oraz administratorów w dzierżawie. Oprócz ról na poziomie dzierżawy istnieją również role w przestrzeni, które kontrolują działania użytkowników dotyczące zawartości w przestrzeniach. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról w przestrzeni, zobacz Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych, Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych i Role i uprawnienia w przestrzeni danych.

Uprawnienia administratorów dzierżawy

Użytkownicy, którym przypisano rolę administratora dzierżawy, mają szerokie uprawnienia do zarządzania dzierżawą. Obejmuje to zarządzanie użytkownikami, kontrolę dostępu i konfigurację dzierżawy.

Do niektórych działań administrator dzierżawy potrzebuje dodatkowych uprawnień. Aby tworzyć klucze interfejsu API, trzeba mieć rolę programisty i być członkiem przestrzeni w celu uzyskiwania dostępu do danych i aplikacji w tej przestrzeni.

Administratorzy dzierżawy są jedynymi administratorami, którzy mogą wprowadzać zmiany w przestrzeni prywatnej innych użytkowników.

W tabeli wymieniono dozwolone działania dotyczące zawartości w przestrzeniach prywatnych innych użytkowników.

Uprawnienia administratora dzierżawy do zawartości w przestrzeni prywatnej innego użytkownika
Zasoby Uprawnienia
Aplikacje Wyświetlanie listy, otwieranie, usuwanie i eksportowanie (pobieranie)
Połączenia danych

Wyświetlanie listy, edytowanie, usuwanie, otwieranie (do przeładowania aplikacji)

Mogą też otwierać (do odczytu) pliki danych na potrzeby przeładowania aplikacji.

InformacjaAdministrator dzierżawy nie może usunąć własnej roli Administrator dzierżawy.
Ostrzeżenie

Każda osoba, której przypisano rolę administratora dzierżawy, może uzyskać dostęp do:

 • informacji (które mogą obejmować dane osobowe) dotyczących wszystkich użytkowników w dzierżawie, do których przypisano rolę administratora dzierżawy;

 • podmiotu (unikatowego ciągu używanego do identyfikowania użytkownika, który jest dostarczany do Qlik Cloud przez skonfigurowanego dostawcę tożsamości) dla użytkowników innych dzierżaw, które współużytkują tę samą licencję Qlik lub subskrypcję co dzierżawa, w której przypisano rolę administratora dzierżawy.

Uprawnienia dla administratorów analityki

Użytkownicy z rolą administrator analityki są administratorami z ograniczonymi uprawnieniami. Mają dostęp do części funkcji Konsola zarządzania, takich jak zarządzanie przestrzeniami udostępnionymi i zarządzanymi, rozszerzeniami i motywami.

Administratorzy analityki nie mogą zarządzać użytkownikami w sekcji Użytkownicy w funkcji Konsola zarządzania. Mogą jednak zarządzać członkami przestrzeni w typach przestrzeni, którymi mogą zarządzać. Administratorzy analityki nie mają dostępu do prywatnych treści innych użytkowników.

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej roli.

Uprawnienia administratora analityki
Zasoby Uprawnienia
Aplikacje prywatne

Brak

Aplikacje udostępnione Wyświetlanie listy, usuwanie
Zarządzane aplikacje Wyświetlanie listy, usuwanie
Łącza ogólne Tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie
Zestawy danych Odczyt, usuwanie
Zasoby danych Odczyt, usuwanie
Prywatne pliki danych

Brak

Pliki danych REST Wyświetlanie listy, usuwanie
Powiązania między danymi Wyświetlanie listy, usuwanie
Przestrzenie udostępnione Tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie
Przestrzenie zarządzane Tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie
Rozszerzenia Tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie
Automatyzacje Włączanie, wyłączanie, wyświetlanie listy, usuwanie, zmiana właściciela
Konsola zarządzania Odczyt
Kompozycje Tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie
Audytowanie Odczyt
Zadanie usługi udostępniania Tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie

Uprawnienia administratorów danych

Użytkownicy z rolą administratora danych są administratorami z ograniczonymi uprawnieniami do przestrzeni danych i zasobów danych w tych przestrzeniach. W programie Konsola zarządzania mają dostęp tylko do obszarów, do których mają uprawnienia.

Administratorzy danych nie mogą zarządzać użytkownikami w sekcji Użytkownicy w funkcji Konsola zarządzania. Mogą jednak zarządzać członkami przestrzeni w typach przestrzeni, którymi mogą zarządzać. Administratorzy danych nie mają dostępu do prywatnych treści innych użytkowników.

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej roli.

Uprawnienia administratora danych
Zasoby Uprawnienia
Aplikacje prywatne Data Integration

Brak

Aplikacje udostępnione Data Integration Wyświetlanie listy, tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie, operowanie, zmiana właściciela
Prywatne zestawy danych Brak
Zestawy danych Data Integration Wyświetlanie listy, odczyt, usuwanie
Prywatne zestawy danych Brak
Zasób danych Data Integration Wyświetlanie listy, odczyt, usuwanie
Prywatne połączenie z zasobami Brak
Połączenie z zasobami Data Integration Wyświetlanie listy, tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie
Prywatny magazyn danych Brak
Magazyn danych Data Integration Wyświetlanie listy, odczyt, usuwanie
Przestrzeń danych Tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie

Uprawnienia administratorów audytu

Użytkownicy, którym przypisano rolę administratora audytu dodatkowo do roli programisty, mogą uzyskiwać dostęp do informacji zwrotnych o aplikacji i informacji o użytkowaniu przechwytywanych w ramach interfejsu API języka naturalnego. Administrator audytu może wyświetlić różne wskaźniki wykorzystania funkcji Insight Advisor i Insight Advisor Chat. Ten interfejs API umożliwia ocenę wzorców w interakcjach użytkownika z aplikacjami, w tym informacje zwrotne dostarczane do analiz generowanych przez Insight Advisor i Insight Advisor Chat. Tych informacji można użyć do ulepszenia środowiska użytkownika przez dostosowanie aplikacji pod względem danych lub logiki biznesowej aplikacji.

Ten interfejs API zwraca tylko informacje o aplikacjach z przestrzeni udostępnionych i zarządzanych. Administrator audytu nie ma dostępu do danych wskaźników wykorzystania dla przestrzeni prywatnych.

Aby wyświetlać wskaźniki wykorzystania aplikacji, administrator audytu musi mieć również jedno z następujących uprawnień w przestrzeni, w której znajduje się aplikacja:

Role w przestrzeniach udostępnionych:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może edytować

 • Może wyświetlać

Role w przestrzeniach zarządzanych:

 • Jest właścicielem

 • Może zarządzać

 • Może współtworzyć

 • Może wyświetlać

 • Ma ograniczony widok

InformacjaInterfejs API języka naturalnego nie sprawdza kontroli dostępu do sekcji w skrypcie ładowania aplikacji. W związku z tym, jeśli administrator audytu ma rolę Programista i może otwierać aplikacje (za pośrednictwem przestrzeni), będzie mógł wyświetlać wskaźniki wykorzystania aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak dane dotyczące interakcji użytkownika w funkcji Insight Advisor mogą być wykorzystywane do poprawy użyteczności aplikacji, zobacz Korzystanie z opinii i wskaźników użytkowania w celu poprawy użyteczności aplikacji. Informacje o API języka naturalnego zawiera temat Język naturalny, a kurs dotyczący korzystania z interfejsu API języka naturalnego zawiera temat Collect and share Insight Advisor feedback.

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej roli.

Uprawnienia administratora audytu
Zasoby Uprawnienia
Audytowanie

Odczyt

Konsola zarządzania Odczyt
Działanie filtrowania interfejsu API języka naturalnego Odczyt
Użytkownik Wyświetlanie listy, odczyt

Uprawnienia dla ról twórców przestrzeni

Użytkownicy z jedną z ról twórców przestrzeni mają uprawnienia do tworzenia przestrzeni tego typu z poziomu huba.

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej ról.

Uprawnienia twórcy przestrzeni danych
Zasoby Uprawnienia
Przestrzenie danych Utwórz
Uprawnienia twórcy przestrzeni zarządzanej
Zasoby Uprawnienia
Przestrzenie zarządzane Utwórz
Uprawnienia twórcy przestrzeni udostępnionej
Zasoby Uprawnienia
Przestrzenie prywatne Utwórz

W przypadku nowych dzierżaw wszystkim użytkownikom jest domyślnie przypisywana automatycznie rola Twórca przestrzeni udostępnionej. Administratorzy dzierżawy mogą wyłączyć to automatyczne przypisywanie ról, wyłączając opcję Automatyczne przypisanie w obszarze Użytkownicy > Uprawnienia w Konsoli zarządzania. Zob. Przypisywanie ról bezpieczeństwa do wszystkich w dzierżawie.

Rola twórcy zawartości do analizy prywatnej

Użytkownicy z rolą Twórca zawartości do analizy prywatnej mogą tworzyć treści analityczne w przestrzeniach osobistych. Użytkownicy bez tej roli nadal mogą tworzyć monitorowane wykresy, alarmy, subskrypcje i notatki w swojej przestrzeni prywatnej.

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej roli do zasobów w przestrzeniach prywatnych.

Uprawnienia twórcy zawartości do analizy prywatnej
Zasoby Uprawnienia
Aplikacje Qlik Sense

Tworzenie, duplikowanie, importowanie, pozyskiwanie

Aplikacje QlikView

Duplikowanie, importowanie, pozyskiwanie

Połączenia danych Tworzenie, aktualizowanie, zmiana przestrzeni
Pliki danych

Tworzenie, aktualizowanie

Zestawy danych Tworzenie, aktualizowanie, profilowanie

Należy pamiętać, że administratorzy dzierżawy muszą również mieć rolę Twórca zawartości do analizy prywatnej, aby wykonywać działania w tabeli.

W przypadku nowych dzierżaw wszystkim użytkownikom jest domyślnie przypisywana automatycznie rola Twórca zawartości do analizy prywatnej. Administratorzy dzierżawy mogą wyłączyć to automatyczne przypisywanie ról, wyłączając opcję Automatyczne przypisanie w obszarze Użytkownicy > Uprawnienia w Konsoli zarządzania. Zob. Przypisywanie ról bezpieczeństwa do wszystkich w dzierżawie.

Jak widać w powyższej tabeli, ta rola nie kontroluje wszystkich działań na zasobach. Jeśli usuniesz rolę użytkownika, który ma zawartość analityczną w swojej przestrzeni prywatnej, użytkownik będzie mógł nadal korzystać z tej zawartości. Można wybrać i wykorzystać istniejące już połączenia danych i pliki danych, a także aktualizować i ponownie ładować skrypty.

Jeśli przestanie działać zaplanowane zadanie przeładowania, które ma w skrypcie binarną operację ładowania lub przechowywania i znajduje się w przestrzeni prywatnej, użytkownik przestrzeni prywatnej musi się zalogować. Po zalogowaniu rola Twórca zawartości do analizy prywatnej jest automatycznie przypisywana do użytkownika, co rozwiązuje problem przeładowania.

Uprawnienia dla twórców automatyzacji

Użytkownicy z rolą twórca automatyzacji mogą tworzyć automatyzacje w przestrzeniach prywatnych.

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej roli.

Uprawnienia twórcy automatyzacji
Zasoby Uprawnienia
Qlik Application Automation

Tworzenie, aktualizacja, uruchamianie, włączanie, wyłączanie, duplikowanie

W przypadku nowych dzierżaw wszystkim użytkownikom jest domyślnie przypisywana automatycznie rola Twórca automatyzacji. Administratorzy dzierżawy mogą wyłączyć to automatyczne przypisywanie ról, wyłączając opcję Automatyczne przypisanie w obszarze Użytkownicy > Uprawnienia w Konsoli zarządzania. Zob. Przypisywanie ról bezpieczeństwa do wszystkich w dzierżawie.

Uprawnienia dla programistów

Do generowania kluczy API potrzebna jest rola programisty. Użytkownicy z tą rolą mają sekcję Klucze API w menu profilu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie kluczami API.

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej roli.

Uprawnienia programisty
Zasoby Uprawnienia
Klucze API

Wyświetlanie listy, tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie

Uprawnienia dla współtwórców usług danych

Do pracy z Integracja danych Qlik Cloud potrzebna jest rola współtwórcy usług danych. Użytkownicy z tą rolą mogą uzyskać dostęp do strony głównej Integracja danych Qlik Cloud, wybierając Integracja danych z menu Launcher .

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej roli.

Uprawnienia współtwórcy usług danych
Zasoby Uprawnienia
Data Services

Odczyt

W przypadku nowych dzierżaw wszystkim użytkownikom jest domyślnie przypisywana automatycznie rola Współtwórca usług danych. Administratorzy dzierżawy mogą wyłączyć to automatyczne przypisywanie ról, wyłączając opcję Automatyczne przypisanie w obszarze Użytkownicy > Uprawnienia w Konsoli zarządzania. Zob. Przypisywanie ról bezpieczeństwa do wszystkich w dzierżawie.

Uprawnienia dotyczące zarządców słowników biznesowych

Rola zarządcy umożliwia tworzenie, aktualizowanie i usuwanie słownika, a także edytowanie lub usuwanie terminów o statusie Zweryfikowano lub zmianę statusu terminu na Zweryfikowano. Oprócz roli zarządcy musisz mieć również przypisaną rolę Może edytować w przestrzeni, w której znajduje się słownik.

W poniższej tabeli wymieniono uprawnienia przyznawane w ramach tej roli.

Uprawnienia zarządcy
Zasoby Uprawnienia
Słowniki biznesowe

Tworzenie, odczyt, aktualizowanie, usuwanie

Terminy słownika Zmiana statusu

W przypadku nowych dzierżaw wszystkim użytkownikom jest domyślnie przypisywana automatycznie rola Zarządca. Administratorzy dzierżawy mogą wyłączyć to automatyczne przypisywanie ról, wyłączając opcję Automatyczne przypisanie w obszarze Użytkownicy > Uprawnienia w Konsoli zarządzania. Zob. Przypisywanie ról bezpieczeństwa do wszystkich w dzierżawie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!