Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Dodawanie użytkowników do Qlik Cloud

Osoba, która tworzy dzierżawę, jest właścicielem konta usługi. Jeśli jesteś właścicielem konta usługi, jesteś także pierwszym administratorem dzierżawy i jedynym użytkownikiem, który ma do niej dostęp. Dodaj więcej użytkowników, wysyłając zaproszenia e-mail lub skonfiguruj dostawcę tożsamości.

InformacjaTen temat dotyczy wersji Standard, Premium i Enterprise produktów Analityka Qlik Cloud i Integracja danych Qlik Cloud. Jeśli masz subskrypcję Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Sense Business lub Qlik Cloud Government, zobacz temat Zarządzanie użytkownikami — subskrypcje oparte na użytkownikach.

Użytkowników możesz dodać, konfigurując dostawcę tożsamości (IdP) lub wysyłając indywidualne zaproszenia e-mail, ale nie przy użyciu obu tych opcji. Jednak po przejściu z opcji zapraszania użytkowników do używania konfiguracji dostawcy tożsamości opcja zaproszenia będzie wyświetlana do momentu aktywacji dostawcy tożsamości.

InformacjaAdministratorzy powinni zadbać o to, by ich użytkownicy mogli spełnić wymagania Qlik Cloud . Więcej informacji zawiera temat Wymagania systemowe i obsługiwane przeglądarki.

Dodawanie użytkowników za pośrednictwem dostawcy tożsamości

Jeśli masz dostawcę tożsamości (IdP), możesz utworzyć konfigurację IdP w sekcji Dostawca tożsamości funkcji Konsola zarządzania.

Informacje o konfigurowaniu dostawców tożsamości zawarto w temacie Dostawcy tożsamości.

Dodawanie użytkowników przy użyciu zaproszeń e-mail

Aby wysłać zaproszenie e-mail, musisz być administratorem dzierżawy. Możesz zaprosić użytkowników do przyłączenia się do dzierżawy, wysyłając zaproszenia e-mail z panelu Użytkownicy w funkcji Konsola zarządzania lub ze swojego Menu profilu użytkownika. W oknie zaproszenia można wpisać adresy e-mail użytkowników oddzielone przecinkiem lub spacją. Gdy użytkownik otrzyma zaproszenie e-mail, może dołączyć do dzierżawy, klikając łącze w wiadomości e-mail. Łącze jest ważne przez ograniczony czas. Przekierowuje użytkownika na stronę rejestracji.

Stan zaproszenia można zobaczyć w obszarze Użytkownicy > Wszyscy użytkownicy w funkcji Konsola zarządzania. Wybierz Oczekujące zaproszenia na liście rozwijanej z lewej lub Oczekujące zaproszenia w kolumnie Status. Wskaż zaproszenie kursorem, aby zobaczyć datę wygaśnięcia. Zaproszenia, które wygasły, są wyświetlane na czerwono w tabeli. Po zarejestrowaniu się użytkownika status zostaje zmieniony na aktywny. W razie potrzeby możesz ponownie wysłać lub usunąć zaproszenie. Jeśli usuniesz zaproszenie, użytkownik nie będzie mógł się zarejestrować, nawet jeśli łącze nie wygaśnie.

Zaproszenia oczekujące w panelu Użytkownicy w Konsoli zarządzania

Panel Użytkownicy filtrowany według oczekujących zaproszeń
WskazówkaAby zapoznać się z wizualną prezentacją dodawania użytkowników, zobacz temat Zapraszanie użytkowników do Qlik Cloud

Dodawanie użytkownika za pomocą zaproszenia e-mail

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Użytkownicy i kliknij pozycję Zaproś.
 2. Wprowadź adresy e-mail użytkowników, których chcesz zaprosić, i kliknij przycisk Zaproś.

  Informacja

  Zaproszenie można usunąć z poziomu konsoli Konsola zarządzania.

 3. Zaproszeni użytkownicy są wymienieni w tabeli w panelu Użytkownicy.

Zarządzanie użytkownikami w funkcji Konsola zarządzania

Gdy użytkownicy zostaną dodani do dzierżawy, są umieszczani na liście w sekcji Użytkownicy > Wszyscy użytkownicy w funkcji Konsola zarządzania.

Użytkowników można wyszukiwać według imienia i nazwiska, adresu e-mail, identyfikatora użytkownika lub podmiotu dostawcy tożsamości. Wyszukiwanie według identyfikatora użytkownika i podmiotu dostawcy tożsamości musi być dokładne. Wskaż kursorem ikonę informacji Informacje w kolumnie Nazwa, aby zobaczyć identyfikator użytkownika i podmiot dostawcy tożsamości. Pola Podmiot IdP można użyć do odróżnienia jednego użytkownika od drugiego, jeśli nazwy są identyczne, a pole adresu e-mail nie jest widoczne.

W przypadku każdego użytkownika w tabeli kliknij Więcej, aby otworzyć menu, w którym możesz przypisywać i usuwać role związane z zabezpieczeniami, zmieniać uprawnienia użytkownika, aktywować lub wyłączać użytkowników, odwoływać dostęp mobilny, jeśli został przyznany, oraz usuwać użytkowników.

Jeśli zmienisz uprawnienia użytkownika z Użytkownika podstawowego na Użytkownika z pełnymi uprawnieniami, pamiętaj o przypisaniu mu również odpowiednich ról. Podobnie, jeśli zmienisz uprawnienia z użytkownika z pełnymi uprawnieniami na użytkownika podstawowego, musisz usunąć wszelkie role użytkownika, które mogłyby spowodować automatyczne podwyższenie uprawnień. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Statusy użytkownika

Każdy użytkownik ma status zależny od tego, czy jest w pełni zarejestrowanym użytkownikiem, użytkownikiem zaproszonym, ale jeszcze niezarejestrowanym, czy też użytkownikiem, który został wyłączony. Możesz wybrać status do filtrowania z listy rozwijanej.

Lista rozwijana statusu użytkownika

Rozwijana lista ze statusami w panelu Użytkownik
Statusy użytkownika
Status Opis
Aktywne Użytkownik jest w pełni zarejestrowany. Może korzystać z produktu zgodnie z przypisanymi mu rolami. Więcej informacji na temat ról i uprawnień zawiera temat Przypisywanie ról związanych z zabezpieczeniami.
Wyłączono

Uprawnienie użytkownika jest odebrane. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do swojego konta ani korzystać z produktu. Wszystkie alarmy, których właścicielem jest ten użytkownik, zostaną wyłączone.

Aprowizowano Użytkownik jest aprowizowany przez łącznik SCIM, ale nie został jeszcze zarejestrowany. Grupom użytkowników aprowizowanych można przypisywać role i dodawać te grupy do przestrzeni. Więcej informacji zawiera temat Aprowizacja użytkowników i grup przy użyciu standardu SCIM.

Oczekujące zaproszenia

Użytkownik jest zaproszony, ale jeszcze niezarejestrowany. Utworzony został identyfikator użytkownika, ale nie przypisano żadnych uprawnień.
Oddzieleni

Użytkownikowi przypisano uprawnienie do podmiotu dostawcy tożsamości z usługi licencji. Użytkownik nie został jeszcze zarejestrowany i nie został utworzony żaden identyfikator użytkownika.

Żądani

Użytkownik jest zaproszony do dzierżawy, ale liczba użytkowników przekracza limit określony w subskrypcji. Użytkownik nie będzie mieć dostępu do produktu, dopóki administrator nie doda więcej uprawnień użytkownika lub nie odbierze dostępu innym użytkownikom, co zwolni uprawnienia dla żądanych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie użytkownikami ze statusem Żądani.

Usuwanie użytkownika z dzierżawy

Możesz usunąć aktywnych lub oczekujących użytkowników z sekcji Użytkownicy konsoli Konsola zarządzania. Usunięcie aktywnego użytkownika zwalnia uprawnienie, który można przypisać innemu użytkownikowi. Usunięcie oczekującego użytkownika powoduje usunięcie rekordu danego użytkownika z systemu i nie będzie on mógł się zarejestrować za pośrednictwem zaproszenia e-mail. Usunąć można tylko jednego użytkownika naraz.

Usuwanie użytkownika

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania otwórz sekcję Użytkownicy.

 2. W wierszu użytkownika, który ma zostać usunięty, kliknij przycisk Ikona z trzema kropkami znajdujący się na końcu po prawej stronie.

 3. Wybierz Usuń, aby usunąć istniejącego użytkownika, lub Usuń zaproszenie, aby usunąć zaproszoną osobę.

 4. Potwierdź usunięcie.

InformacjaNie możesz usunąć siebie jako użytkownika.

Co się stanie po usunięciu użytkownika

Usunięcie użytkownika ma kilka konsekwencji wykraczających poza zwykłe usunięcie jego wpisu z sekcji użytkowników konsoli Konsola zarządzania. Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o tym, co się dzieje z informacjami o użytkowniku, danymi i informacjami o koncie, gdy użytkownik zostanie usunięty.

Co się dzieje z informacjami o usuniętych użytkownikach

Usunięcie zarejestrowanego użytkownika dzierżawy powoduje usunięcie wszystkich danych osobowych. W funkcji Konsola zarządzania, w sekcji Użytkownicy, kolumna Status pokazuje wartość Aktywny lub Wyłączony dla zarejestrowanego użytkownika. Jeśli użytkownik zostanie usunięty po zalogowaniu się do dzierżawy, sesja użytkownika zostanie unieważniona.

Co się dzieje z usuniętym użytkownikiem objętym usługami dostawcy tożsamości

W przypadku korzystania z własnego dostawcy tożsamości unieważnienie sesji użytkownika nie uniemożliwia ponownego zalogowania się usuniętego użytkownika. Jeśli spróbuje to zrobić, zostanie utworzony nowy rekord użytkownika dzierżawy. Aby uniemożliwić użytkownikowi zalogowanie się, należy go najpierw usunąć z dostawcy tożsamości. Jeśli masz skonfigurowanego własnego dostawcę tożsamości, możesz samodzielnie usunąć użytkownika.

Co się dzieje z Qlik Account usuniętego użytkownika

Użytkownicy mający Qlik Account nie mogą się logować po usunięciu z dzierżawy bez ponownego zaproszenia. Usunięcie użytkownika z dzierżawy nie powoduje usunięcia użytkownika z Qlik Account.

Co dzieje się z danymi pozbawionymi właściciela

Po usunięciu użytkownika jego przestrzenie i aplikacje nie mają już właściciela. Zawartość skojarzona z użytkownikiem nie jest usuwana. Administrator dzierżawy może przypisać nowych właścicieli do przestrzeni, które wcześniej należały do usuniętego użytkownika. W sekcji Przestrzenie funkcji Konsola zarządzania jest przycisk do zmiany właścicieli.

 • Użytkownik nie jest już dostępny w dzierżawie.
 • Klucze API usuniętego użytkownika są unieważniane.
 • Przydział użytkownika zostaje uwolniony do ponownego przyznania.
 • Przestrzenie wymagają teraz ponownego przypisania właściciela.
 • Aplikacje nie mają już właściciela.
 • Jeśli użytkownik jest właścicielem harmonogramu przeładowań, inny użytkownik musi przejąć własność tego harmonogramu przeładowań (lub utworzyć nowy). W przeciwnym razie zaplanowane przeładowania nie powiodą się.
 • Dzienniki audytu funkcji Konsola zarządzania zawierają szczegóły zdarzenia usunięcia użytkownika.
 • Powiadomienia są usuwane.
 • Alarmy należące do użytkownika są usuwane.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!