Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

V & F-pivotdiagram

Med P&L pivot chart kan du skapa en pivottabell med en layout som passar för att rapportera resultaträkning. Du kan färglägga cellerna enligt resultat och anpassa diagrammets stil med olika teckensnitt och olika färg på varannan rad. Du kan även hämta diagrammet till Excel med formatering.P&L pivot-diagrammet ingår i visualiseringspaketet.

Ett V & F-pivotdiagram som visar många dimensioner och mått.

Dimensioner och mått för P&L pivot-diagram
Dimensioner Mått Resultat
1 dimension upp till 9 mått En tabell med en rad för varje dimensionsvärde och en kolumn för varje mått.
2 dimensioner upp till 8 mått En pivottabell med en rad för varje värde för den första dimensionen och en kolumn för varje mått pivoterat med hjälp av den andra dimensionen.

Färglägga celler för att visa resultat

Du kan färglägga celler för att visa resultat i en skala med Poor (Dåligt), Fair (Medel) och Good (Bra). Alla rader och kolumner är färglagda som standard, men du kan välja vilka kolumner och rader som ska färgläggas om du vill.

 1. Se till att Enabled (Aktiverad) är inställt på On (På) under Appearance (Utseende) > Color by condition (Färg efter villkor).
 2. Välj vilka rader som ska färgläggas efter resultat.

  Ställ in Color all rows by condition (Färglägg alla rader efter villkor) som Specified rows (Specificerade rader).

  Lägg till rader för att färglägga efter namn (dimensionsvärde) med Add row to color (Lägg till rad till färg).

 3. Välj vilka mått som ska färgläggas efter resultat.

  Ställ in Color all measures (Färglägg alla mått) som Specified measures (Specificerade mått).

  Lägg till en lista över mått efter nummer i Measure indices (Måttindex) med det första måttet i diagrammet numrerat noll. Separera måtten med ett komma.

  Exempel: Färglägg det första, tredje och femte måttet.

  0,2,4

 4. Ställ in resultatsgränser och färger.

  Du kan ställa in intervallgränserna för Poor och Fair.

  • Alla celler med ett värde under intervallsgränsen för Poor visas med bakgrundsfärgen och textfärgen som har ställts in för Poor.
  • Alla celler med ett värde under intervallsgränsen för Fair men högre än för Poor visas med bakgrundsfärgen och textfärgen som har ställts in för Fair. Du måste ställa in intervallsgränsen för Fair högre än för Poor.
  • Alla andra celler visas med bakgrundsfärgen och textfärgen som ställts in för Good.

Anpassa ett diagrams stil med en stilmall

Du kan skapa en layout för diagrammet, till exempel för att visa en resultaträkningsrapport, med en stilmall.

Anteckning om informationDu måste kunna lägga till och ladda en CSV-fil till appen.
 1. Skapa en stilmall som en CSV-fil. Använd formatet för stilmall som beskrivs nedan.
 2. Ladda stilmallen till din app som ett fält. När du lägger till filen ska du inte använda semikolon som fältavgränsare. Varje rad ska laddas som ett fält.
 3. Ställ in Style template field (Stilmallsfält) under Appearance (Utseende) > Table format (Tabellformat) som namnet på mallfältet som du lagt till.

Du kan ladda flera stilmallar i din app och ändra på layouten med Style template field.

Stilmallsformat

Stilmallen skapas som en kommaavgränsad textfil (CSV) med UTF-8-kodning.

Raderna i stilmallen måste stämma överens med data i den första dimensionen. Du måste hänvisa till ett dimensionsvärde i mallen. Dimensionsvärdet ska vara först i varje rad. Du behöver inte specificera alla rader/dimensionsvärden i mallen. Stilmallen kan omfatta högst 5 000 rader.

Varje rad i mallen ska ha följande format. Det är inte nödvändigt att ha en rubrikrad.

DimensionValue;Bold;Background;FontStyle;TextColor;Align;FontSize;Comment
 • DimensionValue

  Dimensionsvärdet för raden som du vill anpassa stilen på.

 • Bold

  Ställ in som <bold> om du vill ha fet text.

 • Background

  Ställ in en bakgrundsfärg Du kan använda <dark>, <night>, <soft>, <red>, <orange>, <violete>, <blue>, <green> eller en färgkod i RGB-format, till exempel rgb(183,219,255). Standardbakgrundsfärgen är vit.

 • FontStyle

  Du kan ställa in teckenstilen till <italic> eller <oblique>.

 • TextColor

  Du kan ställa in textfärgen till <white>. Standardbakgrundsfärgen är svart.

 • Align

  Du kan centrera texten med <center>. Standardjustering är vänster för text och höger för numeriska värden.

 • FontSize

  Du kan ställa in teckenstorleken till <large>, <medium> (standard) eller <small>.

 • Comment

  Du kan använda taggen <comment> för att ersätta alla nollvärden med ett blanksteg. Detta är användbart när du vill infoga en underrubriksrad utan värden.

Du kan även använda stiltaggarna i vilken ordning som helst och utesluta taggar som inte används. De här raderna ger samma resultat:

Operating expenses;<bold>;;<italic>;;;;
Operating expenses;<italic>;<bold>

Mallexempel för resultaträkningsrapportering

Cost of goods sold;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Extraordinary items after tax;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Extraordinary items;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Financial revenue & expenses;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> General & administrative expenses;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Gross profit;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Income before tax & extraordinary items;<bold>;RGB(193,216,47);;;;<large>; Manufacturing overhead;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Net costs of goods sold;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Net gain on sale of land;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Net Income (Profit);<bold>;#191970;;<white>;<center>;<large>; Net mfr overhead;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Net sales revenues;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Operating expenses;<bold>;;<italic>;;;; Operating income before taxes;<bold>;RGB(193,216,47);;;;<large>; Other general & admin expenses;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;<center>;<large>; Revenues;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> total general & admin expenses;<bold>;#efefef;;;;; total operating expenses;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;;; Total selling expenses;<bold>;RGB(225,226,226);;;;;

För att kunna använda den här mallen behöver du en datafil där den första dimensionen innehåller värden som motsvarar det första elementet i varje rad, till exempel Kostnad för sålda varor.

V & F-pivotdiagram som stilanpassats med layoutmallen i exemplet

Ett V & F-pivotdiagram som visar många dimensioner och mått.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar.

 • Det finns en begränsning för dataöverföring mellan Qlik-motorn och V & F-pivot. Detta begränsar varje förfrågan om data till 10 000 element, till exempel 1 000 rader och 10 kolumner. P&L pivot chart kan göra automatiska förfrågningar om mer data med sidnumrering.

  Du kan sätta gränsen för hur mycket data som kan efterfrågas med Pagination (Sidnumrering) > Max pagination loops (Max sidnumreringsloopar). Standardvärdet är 20 000 element (20k cells) och maxvärdet är 40 000 element.

  Du kan även ändra på felmeddelandet som visas för användaren när datagränsen överskrids. Den rekommenderade åtgärden för att kringgå att datagränsen överskrids är att tillämpa filter på data för att begränsa dataöverföringen.

 • Det går inte att konvertera ett V & F-pivot-diagram till en annan visualisering eller konvertera en annan visualisering till ett V & F-pivot-diagram.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!