Przeskocz do zawartości głównej

Budowanie aplikacji On-demand

Aplikacja On-demand ładuje podzbiór danych, które są ładowane w postaci zagregowanej przez aplikację selekcji. Aplikacja On-demand powstaje na skutek połączenia aplikacji selekcji On-demand z aplikacją szablonu On-demand. Aplikacje selekcji i aplikacje szablonu stanowią fundamentalne bloki, z których powstają aplikacje On-demand.

W celu wygenerowania aplikacji On-demand należy wcześniej utworzyć aplikacje selekcji i aplikacje szablonu, które mają być ze sobą połączone. Przeznaczone do połączenia aplikacje selekcji i szablonu muszą posiadać wspólne pola danych, które można ze sobą powiązać.

Więcej informacji zawierają tematy Tworzenie aplikacji selekcji On-demand oraz Tworzenie aplikacji szablonu On-demand.

Aplikację selekcji można połączyć z wieloma aplikacjami szablonu, a pojedynczą aplikację szablonu można połączyć z wieloma aplikacjami selekcji. Jednak wyrażenia do wiązania danych w aplikacji szablonu muszą odpowiadać polom w aplikacjach selekcji, które łączą się z nią.

Łącze nawigacji aplikacji On-demand łączy aplikację selekcji z aplikacją szablonu. Łącza nawigacji aplikacji On-demand są tworzone w aplikacjach selekcji. Gdy łącze nawigacji zostanie zdefiniowane, można je dodać do paska Nawigacja aplikacji w aplikacji selekcji jako punkt nawigacji aplikacji On-demand. Każdy arkusz w aplikacji zawiera osobny, własny pasek Nawigacja aplikacji. Następnie użytkownicy generują aplikacje On-demand z punktu nawigacji aplikacji.

Przykład widoku budowania aplikacji On-demand.

Przegląd aplikacji On-demand

Z tego samego punktu nawigacji aplikacji można wygenerować wiele aplikacji On-demand, z których każda może zawierać inną kombinację wybranych danych.

Wskaźniki do pojedynczego łącza nawigacji aplikacji mogą być dodawane do wielu arkuszy w tej samej aplikacji selekcji. Dodatkowo arkusze mogą zawierać wiele punktów nawigacji aplikacji tworzonych z wielu łączy nawigacji aplikacji.

Gdy aplikacja selekcji zawiera wszystkie wymagane łącza nawigacji i punkty nawigacji, można generować aplikacje On-demand.

 1. Otwórz aplikację selekcji On-demand i wybierz opcję Edytuj.
 2. Z panelu po lewej stronie wybierz opcję Łącza nawigacji aplikacji.
 3. Kliknij przycisk Utwórz nowe, aby otworzyć okno dialogowe Utwórz nowe łącze nawigacji aplikacji On-demand.

 4. Nazwij nowe łącze nawigacji aplikacji On-demand.
 5. Wybierz aplikację Aplikacja szablonu On-demand.

  Nie wszystkie aplikacje na liście rozwijanej Aplikacja szablonu są poprawnymi aplikacjami szablonu. Należy wybrać aplikację, która została utworzona jako aplikacja szablonu i której wyrażenia do wiązania danych odpowiadają polom w używanej aplikacji selekcji. W przeciwnym wypadku aplikacje On-demand wygenerowane z łącza nawigacji aplikacji spowodują błędy.

  Więcej informacji zawiera temat Tworzenie aplikacji szablonu On-demand.

 6. Napisz wyrażenie, które oblicza łączną liczbę rekordów szczegółowych reprezentowanych przez rekordy agregacji dostępne na podstawie stanu selekcji w aplikacji selekcji.

  Takie wyrażenie zwykle wykorzystuje funkcję SUM, aby uzyskać sumę wybranych rekordów. Na podstawie wyniku określane jest to, czy ilość danych do załadowania mieści się w zakresie określonym dla generowania aplikacji On-demand.

 7. Określ wartość Maksymalna liczba wierszy.

  Wartość Maksymalna liczba wierszy ustawia górny limit liczby rekordów, jaką może załadować aplikacja On-demand, obliczany przez funkcję we wpisie Wyrażenie. Dopóki liczba rekordów obliczonych przez wyrażenie szacowania wiersza w aplikacji selekcji jest większa niż wartość Maksymalna liczba wierszy, wygenerowanie aplikacji On-demand jest niemożliwe. Aplikacja może zostać wygenerowana tylko wtedy, gdy liczba rekordów obliczonych przez wyrażenie szacowania wiersza jest równa górnemu limitowi ustawionemu przez wartość Maksymalna liczba wierszy lub niższa od niego.

  Aby utworzyć wyrażenie używane na potrzeby wartości Maksymalna liczba wierszy, wymagana jest znajomość łącznej liczby wierszy wyliczanych z pól dostępnych w aplikacji selekcji.

  Więcej informacji zawiera temat Tworzenie aplikacji selekcji On-demand.

 8. Określ wartość Maksymalna liczba generowanych aplikacji.

  Z jednego punktu nawigacji aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji w aplikacji selekcji można wygenerować wiele aplikacji On-demand. Przyczyną generowania wielu aplikacji jest to, że każda może zawierać inną selekcję danych. Gdy zostanie wygenerowana maksymalna liczba aplikacji, użytkownik generujący aplikacje z punktu nawigacji musi usunąć jedną z istniejących aplikacji, zanim wygeneruje nową aplikację On-demand.

  Maksymalna liczba wygenerowanych aplikacji dotyczy łącza nawigacji aplikacji On-demand. Jeśli z łącza nawigacji zostanie utworzony jeden punkt nawigacji aplikacji On-demand, wówczas z tego punktu nawigacji można będzie utworzyć maksymalną liczbę aplikacji. Jeśli jednak z tego samego łącza zostanie utworzonych wiele punktów nawigacji, wówczas łączna liczba aplikacji On-demand wygenerowanych z tych punktów nawigacji będzie ograniczona do wartości Maksymalna liczba generowanych aplikacji.

 9. Wprowadź wartość liczbową do pola Czas przechowywania, aby określić czas, przez jaki aplikacje wygenerowane z łącza nawigacji będą przechowywane, zanim zostaną usunięte.

 10. W menu rozwijanym po prawej stronie pola Czas przechowywania wybierz jednostkę czasu dla okresu przechowywania.

  Opcje dla czasu przechowywania to godziny, dni, a także Nigdy nie traci ważności.

  Wszystkie aplikacje On-demand wygenerowane z łącza nawigacji będą przechowywane zgodnie z tym ustawieniem. Wiek wygenerowanej aplikacji On-demand to różnica między czasem bieżącym a czasem ostatniego załadowania danych. Obliczenie wieku aplikacji On-demand jest takie samo dla aplikacji publikowanych, jak i niepublikowanych. A jeśli aplikacja On-demand zostanie opublikowana ręcznie po wygenerowaniu, wówczas obliczenie wieku pozostaje bez zmian: jest oparte na ostatnim ładowaniu danych wygenerowanej aplikacji.

 11. W menu rozwijanym Widok domyślny w momencie otwarcia należy wybrać arkusz, który zostanie wyświetlony jako pierwszy po otwarciu aplikacji wygenerowanych z łącza nawigacji.

  Możesz wybrać Przegląd aplikacji albo jeden z arkuszy w aplikacji selekcji, z której zostało utworzone łącze nawigacji.

 12. Kliknij opcję Utwórz, a nowe łącze nawigacji aplikacji On-demand pojawi się na liście łącz nawigacji aplikacji.
 13. Przeciągnij łącze nawigacji aplikacji do paska Nawigacja aplikacji w aplikacji selekcji.

  Przeciągnięcie łącza nawigacji aplikacji do aplikacji selekcji powoduje utworzenie punktu nawigacji aplikacji On-demand. Właściwości nowego punktu nawigacji aplikacji On-demand zostaną wyświetlone w panelu po prawej stronie. W razie potrzeby można w nim zmienić nazwę punktu nawigacji.

 14. Kliknij opcję Gotowe w edytorze arkusza.

  Po wykonaniu tych czynności aplikacja selekcji On-demand jest gotowa do używania i publikowania. Po wykonaniu tych czynności aplikacja selekcji On-demand jest gotowa do używania i publikowania. Użytkownicy aplikacji selekcji będą mogli generować aplikacje On-demand z punktów nawigacji na pasku Nawigacja aplikacji w aplikacji selekcji.

Możesz tworzyć aplikacje selekcji On-demand w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Najpierw musisz ustawić arkusze aplikacji selekcji i szablonów jako publiczne. Następnie możesz dodać aplikację do przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Jeśli publikujesz w przestrzeni zarządzanej, wystarczy opublikować aplikację selekcji.

Użytkownicy mający dostęp do takich przestrzeni będą mogli uzyskiwać dostęp do punktów nawigacji w tych aplikacjach. Będą mogli na przykład wygenerować aplikację On-demand z paska Nawigacja aplikacji.

Ostrzeżenie

Jeśli Twoje aplikacje w przestrzeniach zarządzanych lub udostępnionych zawierają dane wrażliwe, korzystaj z aplikacji On-demand ostrożnie i sprawdź uprawnienia osób, które mają dostęp do Twoich aplikacji selekcji.

Aplikacje On-demand są dodawane do przestrzeni prywatnych użytkowników. Jeśli użytkownicy mają uprawnienia Może współtworzyć, Może zarządzać, Może publikować lub Właściciel w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, mogą udostępniać wygenerowane aplikacje On-demand ze swojej przestrzeni prywatnej innym użytkownikom.

Po opublikowaniu aplikacji selekcji On-demand w przestrzeni zarządzanej nie można edytować łącza nawigacyjnego w aplikacji selekcji ani aplikacji opublikowanej. Jeśli chcesz zaktualizować łącze nawigacyjne, usuń opublikowaną aplikację. Następnie edytuj łącze w aplikacji selekcji i ponownie opublikuj aplikację w przestrzeni zarządzanej.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!