Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Strakke tabel

In de strakke tabel worden verschillende velden tegelijk weergegeven, waarbij de inhoud van alle rijen logisch met elkaar verbonden zijn. Een tabel kan uit zoveel dimensies en metingen bestaan als nodig is. De strakke tabel is inbegrepen in de Visualisatiebundel.

App-ontwikkelaars kunnen gelijkertijd veel velden toevoegen, de tabel op kolomniveau aanpassen, alternatieve dimensies en metingen toevoegen, de kolombreedte instellen, paginering toepassen en de functie Diagram verkennen inschakelen.

Met Diagram verkennen kunnen gebruikers zonder rechten voor bewerken de originele strakke tabel aanpassen in de analysemodus. Deze gebruikers kunnen kolommen toevoegen of verwijderen, de sorteervolgorde wijzigen, kolommen opnieuw rangschikken en selecties maken. Ze kunnen de nieuwe lay-out delen, downloaden, zich op de lay-out abonneren of een bladwijzer toevoegen. De wijzigingen die in de modus Diagram verkennen door een gebruiker zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers die hetzelfde werkblad analyseren.

InformatieDeze pagina gaat over de strakke tabel van de Visualisatiebundel. Voor meer informatie over het systeemeigen tabelobject gaat u naar Tabel.

Wanneer gebruiken

Gebruik een strakke tabel als u gedetailleerde gegevens en nauwkeurige waarden wilt bekijken in plaats van visualisaties van waarden. Tabellen zijn handig voor het vergelijken van individuele waarden. Dimensies van drill-down groepen zijn zeer efficiënt in tabellen. Binnen een beperkte ruimte kunt u naar het volgende detailniveau voor analyse gaan en de bijgewerkte metingswaarden analyseren. Gebruik deze tabel als u wilt dat gebruikers aangepaste tabellen kunnen maken in de analysemodus.

Voordelen

U kunt de tabel op verschillende manieren filteren en sorteren. U kunt een groot aantal waarden opnemen in een tabel en als u drill-down-bewerkingen uitvoert in een tabel, maakt u goed gebruik van de beperkte ruimte op het werkblad. Een tabel is een uitstekend hulpmiddel om exacte waarden te bekijken in plaats van trends of patronen. Met tabellen kunnen gebruikers eenvoudig gegevens exporteren naar andere programma's.

Nadelen

Als de strakke tabel veel waarden bevat, is het lastig om een overzicht van de relaties tussen waarden te krijgen. Het is ook moeilijk om een onregelmatigheid binnen de tabel te identificeren.

Aanbevolen procedures voor het optimaliseren van tabellen

Als een tabel te veel dimensies en metingen bevat, kan de tabel langzaam laden. Aanbevolen wordt om het merendeel van uw velden en uitdrukkingen toe te voegen als alternatieve kolommen. Dit moedigt gebruikers aan om met de functie Diagram verkennen alleen de velden toe te voegen die ze nodig hebben.

U kunt ook de prestaties verhogen door te zorgen dat een tabel 10 kolommen of minder bevat.

Tabellen die velden ophalen van een afzonderlijke gegevensbron presteren beter dan tabellen met velden die van meerdere gegevensbronnen afkomstig zijn.

Een strakke tabel maken

U kunt een strakke tabel maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

 1. Open in het bedrijfsmiddelenvenster Aangepaste objecten > Qlik Visualization bundle en sleep een strakke tabel naar het werkblad.
 2. Klik op Kolommen toevoegen om items aan de tabel toe te voegen. Een vervolgkeuzelijst opent het volgende:
  • Velden en masteritems: Er wordt een doorzoekbaar dialoogvenster geopend dat elk veld en masteritem toont. U kunt elk item als dimensie of meting toevoegen.
  • Aangepaste uitdrukking: Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u een uitdrukking kunt invoeren of de uitdrukkingseditor kunt openen.
 3. In het eigenschappenvenster, onder Gegevens, klikt u op om meer dimensies of metingen toe te voegen aan de tabel.

Als u de tabel hebt gemaakt, wilt u mogelijk het uiterlijk en andere instellingen aanpassen in het eigenschappenvenster. Voor informatie over vormgeving gaat u naar De strakke tabel vormgeven.

TipStandaard worden de kolombreedtes ingesteld op één waarde, zodat de som ervan gelijk is aan de breedte van het diagram. U kunt de breedte van een kolom aanpassen door de koptekstscheider te slepen. Dubbelklik op de koptekstscheider om de standaardbreedte opnieuw in te stellen.

Werken met tabelitems

 1. Onder Kolommen en Alternatieve kolommen schakelt u het selectievakje naast een item in en klikt u op om acties zoals knippen, plakken en verwijderen uit te voeren. Schakel het selectievakje naast Kolommen of Alternatieve kolommen in om alle items in de lijst te selecteren. Gebruik de pijlpictogrammen om items tussen elke sectie te verplaatsen.

  InformatieAlternatieve kolommen zijn kolommen die gebruikers desgewenst kunnen toevoegen aan de tabel als ze Diagram verkennen gebruiken gebruiken.
 2. Om de kolomvolgorde te wijzigen, klikt u op naast een veld of uitdrukking en sleept u het item.

 3. Klik op de naam van een item om de individuele eigenschappen te openen. Hier kunt u het label wijzigen, een achtergrondkleur voor de kolom instellen, tekstuitlijning bepalen, kolombreedte instellen enz.

  InformatieAls Tekstuitlijning is ingesteld op Automatisch, worden kolomgegevens uitgelijnd op basis van gegevenstype: tekstwaarden worden links uitgelijnd en getalwaarden, met inbegrip van aan datums gerelateerde waarden, worden rechts uitgelijnd. Als u deze optie instelt op Aangepast, kunt u de gegevens links, in het midden of rechts uitlijnen.

Tabblad Gegevens in het eigenschappenvenster als een strakke tabel is geselecteerd. Er is op het veld Customer geklikt en daarom worden gerelateerde dimensie-eigenschappen aan de linkerkant weergegeven.

Het eigenschappenvenster als een strakke tabel is geselecteerd.

De tabel sorteren

U kunt het sorteren van de tabel op verschillende manieren aanpassen.

 • Kolomsortering: pas de volgorde van de dimensies en de metingen van links naar rechts aan.
 • Rijsortering: pas de prioriteitvolgorde van het sorteren van de rijen aan.
 • Interne sortering: gebruik de interne sorteervolgorde van dimensies en metingen.
 • Interactieve sortering: tijdens de analyse kunt u op een kolomkop klikken om de tabel te sorteren.

Kolomsortering

De volgorde waarin kolommen worden gesorteerd wordt standaard bepaald door de volgorde waarin dimensies en metingen worden toegevoegd aan de tabel. Als u eerst de meting Sales toevoegt, wordt deze als eerste (uiterst links) in de tabel gepresenteerd. De volgende dimensie of meting die wordt toegevoegd, wordt in de tweede kolom gepresenteerd, enzovoort. De volgorde voor kolomsortering kan worden gewijzigd in het eigenschappenvenster, onder Kolommen.

Rijsortering

Standaard worden rijen gesorteerd op de als eerste toegevoegde dimensie of meting, numerieke waarden aflopend, tekstwaarden oplopend. Een kleine pijl onder de kolomkop geef aan op welke kolom de tabel is gesorteerd.

U kunt de rijsortering wijzigen in het eigenschappenvenster, onder Sorteren. Sleep de dimensies en metingen om de prioriteitsvolgorde voor sorteren in te stellen. In veel gevallen wordt sorteren niet uitsluitend beïnvloed door de eerste dimensie of meting in Sorteren, maar ook door de daaropvolgende.

Voorbeeld:  

In de volgende schermafbeelding zijn de rijen eerst gesorteerd op Customer, vervolgens op Month en tot slot op Product Type. Zoals u kunt zien, hebben de kolommen Customer en Month verschillende rijen met dezelfde waarden (A-2-Z Solutions en Month). De rijen in Product Type zijn alfabetisch geordend, maar alleen de producten die in januari zijn verkocht aan klant A-2-Z Solutions worden weergegeven.

Tabel met sorteervolgorde:

Door de sorteervolgorde te wijzigen, zodat secundaire sortering plaatsvindt op Product Type, gevolgd door Month, worden alle items in Product Type die zijn verkocht aan klant A-2-Z Solutions gepresenteerd in alfabetische volgorde, terwijl alleen de maanden waarin zij zijn verkocht worden weergegeven onder Month.

Tabel met sorteervolgorde:

Interne sortering

Elke dimensie en meting heeft een standaard interne sorteervolgorde (Automatisch), die kan worden gewijzigd. Klik onder Sorteren op het item dat u wilt wijzigen en klik op de knop om over te schakelen naar Aangepaste sortering. Wijzigingen die worden doorgevoerd in de interne sortering van een item hebben mogelijk geen effect als de sortering in conflict is met een item met hogere prioriteit.

Interactieve sortering

Tijdens de analyse, kunt u instellen op welke kolom moet worden gesorteerd, door op de kolomkop te klikken. Bij de eerste klik wordt de tabel gesorteerd op basis van de standaardsortering van het geselecteerde item. Bij een tweede klik wordt de sorteervolgorde weer teruggedraaid. Interactieve sortering vindt plaats per sessie en wordt niet opgeslagen. Als u blijvende wijzigingen wilt aanbrengen in de sortering, moet u de wijzigingen doorvoeren in het eigenschappenvenster.

Gebruikers die het werkblad kunnen bewerken, kunnen met de functie Diagram verkennen de tabel op interactieve wijze sorteren, klikken op Werkblad bewerken en de wijzigingen opslaan in de originele tabel.

Werken met uitbreidingsmodules

Strakke tabellen beschikken over de volgende opties onder Uitbreidingsmodules in het eigenschappenvenster:

Gegevensverwerking

 • Nulwaarden opnemen: Als deze optie niet is geselecteerd, worden metingen met de waarde '0' niet opgenomen in de presentatie. Als er meer dan één metingwaarde is, moeten alle metingwaarden de waarde '0' hebben om te worden uitgesloten van de presentatie.
 • Berekeningsvoorwaarde: Geef in dit tekstveld een uitdrukking op als u een voorwaarde wilt instellen. Het object wordt dan alleen weergegeven als aan de voorwaarde wordt voldaan (true). De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Bijvoorbeeld: count(distinct Team)<3. Als niet aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt het bericht of de uitdrukking weergegeven die in Weergegeven bericht is ingevoerd.

  Een berekeningsvoorwaarde komt van pas als een diagram of tabel traag reageert vanwege een grote hoeveelheid gegevens. U kunt een berekeningsvoorwaarde gebruiken om een object te verbergen totdat de gebruiker de gegevens met behulp van filters naar een beheersbaarder niveau heeft teruggebracht door selecties toe te passen. Gebruik de eigenschap Weergegeven bericht om de gebruiker te helpen bij het filteren van gegevens.

  Rekenvoorwaarden gebruiken

De strakke tabel vormgeven

Er zijn een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram. U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

De zichtbaarheid van de verschillende labels in het diagram is afhankelijk van diagramspecifieke instellingen en labelweergave-opties. Deze kunnen worden geconfigureerd in het eigenschappenvenster.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

 4. Stel op het tabblad Diagram het lettertype, de tekengrootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Koptekst: Maak de tekst van de kolomkoppen op.
  • Inhoud: Maak de tekst van de tabelinhoud op. Als u hebt geselecteerd dat u een rij met totalen wilt weergeven, wordt deze rij opgemaakt met deze stijlinstellingen en is de tekst vetgedrukt.

Daarnaast kunt u aanpassen hoe de tekst wordt weergegeven wanneer een gebruiker met de muisaanwijzer een rij aanwijst. Zie: Het gedrag van de aanwijzer aanpassen.

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur of met een afbeelding.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster selecteert u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) of stelt u de achtergrond in op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

Het gedrag van de aanwijzer aanpassen

U kunt weergaveopties instellen voor wanneer een gebruiker met de muisaanwijzer een rij in een tabel aanwijst.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Pas op het tabblad Diagram van het stijlvenster onder Aanwijseffect rij de volgende instellingen aan:

  • Om rijen in de tabel te markeren wanneer de gebruiker ze aanwijst, dient de schakelaar te worden ingesteld op Aan. Schakel het aanwijsgedrag uit als dat gewenst is.

  • Aanwijskleur rij: Stel de kleur in om een rij te markeren wanneer een gebruiker de rij aanwijst.

  • Tekstkleur bij aanwijzen rij: Stel de kleur van de tekst in de gemarkeerde rij wanneer een gebruiker de muisaanwijzer erop plaatst.

Diagram verkennen gebruiken

Met Diagram verkennen kunnen app-gebruikers en andere gebruikers zonder rechten voor bewerken de originele strakke tabel aanpassen in de analysemodus. De functie is beschikbaar in het menu onder Diagram verkennen.

App-gebruikers en bezoekers kunnen Diagram verkennen gebruiken om kolommen toe te voegen aan of te verwijderen van een tabel, kolommen opnieuw te rangschikken, de kolombreedte te wijzigen en selecties toe te passen. U kunt de grootte of lay-out van de volledige tabel niet wijzigen in de modus Diagram verkennen.

Met de modus Diagram verkennen kunt u snel gegevens verwijderen of toevoegen en de nieuwe tabelstatus vervolgens delen, downloaden of als bladwijzer toevoegen. Dit is erg praktisch in apps met veel gebruikers met verschillende behoeften. Het venster Diagram verkennen wordt niet getoond in de resulterende tabel die u hebt gedeeld of gedownload.

Als u een tabel aanpast met de modus Diagram verkennen, kunnen andere gebruikers uw wijzigingen niet zien, tenzij u deze opslaat als openbare bladwijzer. Dit betekent dat verschillende gebruikers tegelijkertijd dezelfde tabel kunnen wijzigen. Uw wijzigingen blijven zichtbaar als u de browserpagina vernieuwt, maar gaan verloren als u zich afmeldt of als er een time-out van de sessie plaatsvindt. Als dit gebeurt, wordt de tabel teruggezet naar de standaardstatus, zoals ingesteld door de gebruiker die de strakke tabel heeft gemaakt. Als u de lay-out van een tabel wilt opslaan, moet u een bladwijzer maken.Ga voor meer informatie naar Bladwijzers maken.

Gebruikers die het werkblad kunnen bewerken, kunnen met de functie Diagram verkennen de tabel wijzigen, klikken op Werkblad bewerken en de wijzigingen opslaan in de originele tabel.

App-ontwikkelaars kunnen de functie Diagram verkennen inschakelen in het eigenschappenvenster:

 • Diagram verkennen inschakelen: Schakel deze optie in om diagram verkennen toe te staan.

 • Zichtbaarheidsoptie:

  • Automatisch: Het venster Diagram verkennen is zichtbaar als gebruikers het werkblad openen.

  • Geminimaliseerd: Diagram verkennen is ingeschakeld, maar niet zichtbaar als gebruikers het werkblad openen. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot de functie via het aanwijsmenu door te klikken op en vervolgens op Diagram verkennen.

Om een tabelitem beschikbaar te maken in de modus Diagram verkennen, moet de maker van de tabel (of een gebruiker die het werkblad kan bewerken) de velden, masteritems of uitdrukkingen als kolommen of alternatieve kolommen hebben toegevoegd aan de tabel. Ga voor meer informatie naar Werken met tabelitems.

Verkennen van een diagram in een strakke tabel. De tabel bevat drie kolommen: Customer, Region, City.

Strakke tabel in de weergavemodus, met diagram verkennen ingeschakeld.

Verkennen van een diagram in dezelfde tabel als hierboven, maar er zijn twee metingen toegevoegd aan de tabel: Sales en Cost. De achtergrondkleuren zijn afkomstig van een uitdrukking.

Strakke tabel in de weergavemodus, met diagram verkennen ingeschakeld.

Beperkingen

Diagramverkenning is niet beschikbaar als de tabel is ingesloten

Diagramverkenning werkt niet als de tabel is ingesloten in een ander object, zoals een Container.

Aantal rijen dat wordt weergeven

Als paginering is ingeschakeld, kunt u slechts 100 rijen weergeven. Als paginering is uitgeschakeld, kunt u maximaal 250.000 rijen weergeven. Als u tabel meer dan 250.000 rijen bevat, wordt paginering toegepast.

Omdat enorme tabellen niet praktisch en lastig te beheren zijn, is de omvang in de praktijk kleiner dan het theoretische maximum. In de meeste gevallen is het wenselijk om alle kolommen te zien zonder horizontaal te schuiven.

Toegankelijkheid

De strakke tabel is alleen volledig toegankelijk als paginering is ingeschakeld. Voor meer informatie over toetsenbordnavigatie gaat u naar Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!