Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Het dialoogvenster Variabelenoverzicht

In het dialoogvenster Variabelenoverzicht worden alle niet-verborgen variabelen met hun waarden getoond. In combinatie met de functie Uitbreidingen met dollarteken in QlikView-uitdrukkingen kunt u het variabelenoverzicht als tijdelijke opslagplaats voor uitdrukkingen gebruiken.

  • Variabelen: In deze lijst met vier kolommen vindt u de namen van alle niet-verborgen variabelen en hun respectievelijke waarden. Schakel het selectievakje in de kolom + in om de variabelen op te nemen in bladwijzers.
  • Definitie: Selecteer een variabele in de lijst hierboven om de definitie weer te geven. U kunt deze tekst vrij bewerken. De wijzigingen worden onmiddellijk getoond in de kolom Waarde van de lijst hierboven. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
  • Opmerking: Een opmerkingenveld waarin de maker van een variabele het doel en de functie ervan kan beschrijven.
  • Toevoegen: Hiermee wordt het dialoogvenster Nieuwe variabele geopend, waarin een nieuwe variabele kan worden opgegeven.
  • Verwijderen: Klik op deze knop om een variabele te verwijderen die is geselecteerd in de lijst.
  • Zoeken: Hiermee zoekt u de beschikbare variabelen op naam.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com