Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Documenteigenschappen: Variabelen

De pagina Documenteigenschappen : De pagina Variabelen toont de scriptvariabelen die zijn toegevoegd aan Weergegeven variabelen in het invoervak Eigenschappen. De lijst met variabelen kunt u aanpassen met de optie Systeemvariabelen tonen. Met de knop Nieuw... kunt u een nieuwe variabele toevoegen aan het document. Met de knop Verwijderen wordt de geselecteerde variabele verwijderd.

In de groep Instellingen voor geselecteerde variabele wordt het tekstvak met de huidige waarde van de geselecteerde variabele weergegeven. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Variabelen worden gewoonlijk niet opgenomen in bladwijzers, maar hier kunt u de optie Opnemen in bladwijzers inschakelen. In bladwijzers opnemen moet zijn geselecteerd om te optie Verzenden naar Excel te laten werken in Qlik Cloud.

In de groep Invoerbeperkingen kunt u specifieke beperkende voorwaarden opgeven waarop alle waarden worden gecontroleerd die de gebruiker in een invoerobject voor de variabele invoert. Als de waarde niet aan de opgegeven voorwaarden voldoet, wordt de waarde verworpen en kan er een foutbericht worden weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

Opties invoerbeperkingen
Optie Beschrijving
Geen beperkingen Invoerwaarden worden niet gecontroleerd op opgegeven beperkingen.
Standaard Invoerwaarden worden gecontroleerd met betrekking tot één beperking van een aantal algemene standaardbeperkingen, welke in de vervolgkeuzelijst wordt geselecteerd. Standaard is er geen enkele beperking geselecteerd, d.w.z. dat elke willekeurige waarde in de variabele kan worden ingevoerd. U kunt slechts één van de volgende opties inschakelen: Standaard, Aangepast, Alleen vooraf gedefinieerde waarden en Alleen-lezen.
Aangepast Invoerwaarden worden gecontroleerd op een door de gebruiker opgegeven beperking. De beperking moet in het tekstvak worden ingevoerd als een QlikView-uitdrukking die Waar retourneert (een waarde niet gelijk aan nul) als de invoerwaarde acceptabel is. U kunt in de uitdrukking naar de invoerwaarde verwijzen met een dollar-teken ($).

Voorbeeld:  

Met $>0 worden in het invoerobject alleen positieve getallen geaccepteerd voor de geselecteerde variabele.

U kunt naar de vorige waarde van de variabele verwijzen met de variabelenaam.

Voorbeeld:  

Met $>=abc+1 als beperking voor een variabele met de naam abc, wordt in het invoerobject alleen numerieke invoer geaccepteerd met een waarde van de oude waarde plus 1.

Alleen vooraf gedefinieerde waarden Invoerwaarden worden gecontroleerd op een lijst waarden, opgegeven in de groep Vooraf gedefinieerde waarden. Alleen invoerwaarden die overeenkomen met waarden in de lijst worden geaccepteerd.
Alleen-lezen De variabele kan alleen worden gelezen. Er kunnen geen waarden worden ingevoerd.
Dialoogvenster Uitdrukking bewerken inschakelen Schakel deze optie in om het bewerken van de waarde van de variabele in het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te activeren. Dit dialoogvenster opent u door te klikken op de knop ... die verschijnt wanneer u op de waarde zelf klikt.
Bewaking van beperkingen
Optie Beschrijving
Geluid bij ongeldige invoer Als u deze optie inschakelt, wordt in QlikView met geluid aangegeven dat de gebruiker een waarde probeert in te voeren die niet aan de beperkende voorwaarden voldoet.
Foutbericht

Als de gebruiker een waarde probeert in te voeren die niet aan de voorwaarde voldoet, wordt deze normaal gesproken verworpen en blijft de huidige variabelewaarde behouden. Als u deze optie inschakelt, kunt u een aangepast foutbericht opgeven dat bij foutieve invoer aan de gebruiker wordt getoond. Typ het foutbericht in het invoerobject. Dit kan worden gedefinieerd als een uitdrukking die dynamisch wordt bijgewerkt. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen. Hierin kunt u lange formules eenvoudiger bewerken.

Aangepaste foutberichten

Uitdrukkingssyntaxis voor berekende formules

In de groep ValueList kunt u opgeven of en hoe u een lijst met waarden voor een invoerobject wilt presenteren.

Opties waardelijst
Optie Beschrijving
Geen lijst Er wordt geen lijst bijgehouden van eerder voor de variabele gebruikte waarden.
Weergeven _ Recente waarden De gebruiker kan gebruikmaken van een vervolgkeuzelijst met de laatst gebruikte waarden voor de geselecteerde variabele in het invoerobject. Het aantal te bewaren vorige waarden kan worden ingesteld via het vak.
Vooraf gedefinieerde waarden in keuzelijst De gebruiker kan gebruikmaken van een vervolgkeuzelijst met vooraf gedefinieerde waarden voor de geselecteerde variabele in het invoerobject.
Vooraf gedefinieerde waarden met schuiven De gebruiker kan gebruikmaken van schuiven voor de geselecteerde variabele in het invoerobject. Er kan geschoven worden tussen de vooraf gedefinieerde waarden.

In de groep Vooraf gedefinieerde waarden kunt u een lijst met vooraf gedefinieerde waarden opgeven. Deze lijst kan aan de gebruiker worden getoond als vervolgkeuzelijst en/of kan worden gebruikt om geldige variabelewaarden op te geven.

Opties waardeveld
Optie Beschrijving
Getalvolgorde Selecteer deze optie om een lijst met vooraf gedefinieerde numerieke waarden te genereren op basis van een onderste limiet (Van) en een bovenste limiet (Tot) en een waarde voor Stap. Deze optie kan apart worden gebruikt of in combinatie met Vermelde waarden.
Vermelde waarden Als u deze optie inschakelt, kunt u een lijst met willekeurige vooraf gedefinieerde waarden opgeven. De waarden mogen numeriek of alfanumeriek zijn. Alfanumerieke waarden moeten tussen aanhalingstekens worden geplaatst (bijvoorbeeld 'abc'). De waarden worden met een puntkomma (;) van elkaar gescheiden (bijvoorbeeld 'abc';45;14.3;'xyz' ). Deze optie kan apart worden gebruikt of in combinatie met Getalvolgorde.
Opmerking In dit opmerkingenveld kan de maker van een variabele het doel en de functie ervan beschrijven.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com