Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wizard Bestand: Transformeren

In het dialoogvenster Transformeren is het mogelijk een tabel te filteren en hier een geavanceerde transformatie op uit te voeren. Vooral voor HTML-bestanden is dit belangrijk, omdat er geen algemeen gebruikte standaard bestaat voor het opslaan van gegevens in HTML. Daardoor kunnen HTML-tabellen niet zo gemakkelijk in QlikView worden ingelezen als tabellen met indelingen die meer structuur bieden.

De dialoogvensters Transformeren zijn alleen beschikbaar als u de transformatiestap hebt ingeschakeld door op de knop Transformatiestap inschakelen te klikken. De stap is niet standaard ingeschakeld om geheugen te sparen.

In het dialoogvenster Transformeren zijn verschillende filters toe te passen om tabellen geschikter te maken voor QlikView. Het dialoogvenster heeft zes pagina's die hieronder worden beschreven. De knoppen linksonder in het dialoogvenster Tabel transformeren worden echter voor alle pagina's gebruikt:

Universele knoppen voor Transformeren
Knop Beschrijving
Ongedaan maken Hiermee wordt de laatste wijziging ongedaan gemaakt.
Opnieuw Hiermee wordt de laatste ongedaan gemaakte wijziging opnieuw uitgevoerd.
Beginwaarden De originele toestand van de tabel wordt hersteld.

Onbruikbaar

Op het tabblad Onbruikbaar kunt u rijen en kolommen met onbruikbare gegevens uit de tabel verwijderen. HTML-bestanden bevatten vaak extra rijen en kolommen alleen voor de leesbaarheid, die u uiteraard moet verwijderen voordat de gegevens in QlikView worden geladen.

Kolommen en rijen kunnen beide uitdrukkelijk worden verwijderd, waarbij de indexen ervan in het script worden opgeslagen. Rijen kunt u ook met voorwaardelijke criteria verwijderen.

Knoppen voor Onbruikbaar
Knop Beschrijving
Gemarkeerde verwijderen Hiermee kunnen gemarkeerde rijen en kolommen worden verwijderd.
Voorwaardelijk verwijderen... Hiermee wordt het dialoogvenster Specificeer rijvoorwaarde geopend, waarin de voorwaardelijke criteria voor het verwijderen van rijen kunnen worden ingesteld.

Opvullen

Met het tabblad Opvullen is het mogelijk celwaarden te vervangen. Meestal worden bepaalde cellen die voldoen aan een specifieke beschrijving, vervangen door een andere waarde uit dezelfde kolom. Vaak is sprake van lege cellen, waarbij de eerste niet-lege cel erboven de relevante waarde bevat.

Knoppen voor Opvullen
Knop Beschrijving
Opvullen... Hiermee wordt het dialoogvenster Cellen doorvoeren geopend, waarin het mogelijk is voorwaarden en een strategie op te geven.

Kolom

Via de dialoogpagina Kolom kunt u de inhoud van een kolom naar een nieuwe kolom kopiëren. De kopie kan alle cellen van de bronkolom bevatten of een alleen selectie van de cellen. Deze functie kan nuttig zijn als een kolom verschillende soorten waarden bevat. U kunt er ook een kolom mee dupliceren die HTML-koppelingen bevat, zodat de ene kolom de tekst van de koppeling bevat en de andere kolom de URL ervan.

Knoppen voor Kolom
Knop Beschrijving
Nieuw... Hiermee wordt het dialoogvenster Geef cellen op voor nieuwe kolom geopend, waarin kan worden opgegeven hoe de nieuwe kolom moet worden gemaakt.
Label Hiermee geeft u het label op voor de kolom.

Context

In een HTML-tabel kan meer dan alleen zichtbare informatie worden opgeslagen. Als bijvoorbeeld op de inhoud van een cel kan worden geklikt, moet ook het adres waarnaar wordt verwezen worden opgeslagen. De pagina Transformeren toont de inhoud van de cel, maar kan ook de extra informatie van de verschillende cellen weergeven. Deze extra informatie kan uiteraard in QlikView worden gelezen.

Extra info staat altijd tussen codemarkeringen. De extra info heeft een naam en kan kenmerken hebben, die soms ook waarden hebben. De context van een cel kan er als volgt uitzien:

Voorbeeld:  

<A href=www.myurl.com/mypage.html name=”MyName”>

Mijn koppelingstekst

</A>

De zichtbare tekst van de cel is Mijn koppelingstekst. De context bevat twee kenmerken, een begincode en een eindcode. De codes geven een hypertext-koppeling aan. De begincode heeft twee kenmerken, href en name.

Op de pagina Context kunt u het kenmerk van codes met extra info lezen in plaats van de hoofdtekenreeks. Ook kunt u hier andere bewerkingen uitvoeren. U kunt met de rechtermuisknop op de cellen in de wizard klikken en Context weergeven kiezen om de context van de cel te bekijken.

Knoppen voor Context
Knop Beschrijving
Uitbreiden... Hiermee opent u het dialoogvenster Uitbreiding contextcel, waarin u kunt opgeven hoe de inhoud van een enkele cel over meerdere cellen verspreid moet worden. U moet zowel een kolom als een rij hebben gemarkeerd om deze knop te activeren. Alle cellen in de kolom worden echter uitgebreid.
Interpreteren... Hiermee opent u het dialoogvenster Contextinterpretatie, waarin u een interpretatie van de inhoud van de cellen kunt definiëren. U moet zowel een kolom als een rij hebben gemarkeerd om deze knop te activeren. Alle cellen in de kolom worden echter geïnterpreteerd.

Uitpakken

Op het tabblad Uitpakken kan een teruglooptabel worden opgeknapt. Terugloop betekent hier dat een tweede gedeelte van de tabel doorloopt naast en niet onder (zoals het hoort) het eerste gedeelte van de tabel. In het voorbeeld hierboven wordt de rechterhelft dus verplaatst naar onder de linkerhelft.

Knoppen voor Uitpakken
Knop Beschrijving
Uitpakken Hiermee wordt de tabel uitgepakt. De grens tussen de twee helften moet eerst met de cursor worden ingesteld. De tabel kan verticaal of horizontaal worden gesplitst.
Voorwaardelijk uitpakken... Hiermee definieert u de voorwaarde voor een verticale splitsing van de tabel. Hiermee opent u het dialoogvenster Specificeer rijvoorwaarde.

Draaien

Webdesigners draaien tabellen vaak voor een fraaier uiterlijk. De draaifunctie is vooral bedoeld om tabellen weer "normaal" weer te geven, met velden als kolommen, veldnamen in de eerste rij enzovoort.

Knoppen voor Draaien
Knop Beschrijving
Left De tabel wordt linksom gedraaid.
Right De tabel wordt rechtsom gedraaid.
Transponeren De tabel wordt getransponeerd, d.w.z. dat de tabel langs de diagonale as wordt gespiegeld, zodat de cel rechtsboven linksonder terechtkomt en omgekeerd. De bovenste cel links en onderste cel rechts blijven echter op hun plaats.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com