Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Egenskaper för KPI:er

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på öppna höger panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen visar Länkat objekt Länkade visualiseringar i egenskapspanelen är visualiseringen länkad till ett originalobjekt. Du kan redigera originalobjektet eller avlänka visualiseringen från originalobjektet för att endast redigera den aktuella visualiseringen.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till för att lägga till ett mått.

Mått

På fliken Data klickar du på Lägg till under Mått så att det öppnas en lista med tillgängliga mått. Välj det mått som du vill lägga till i visualiseringen. Om du markerar ett fält visas automatiskt några vanliga aggregeringsfunktioner som du kan välja mellan för måttet. Cirkeldiagram kräver ett mått för Vinkel, men ett mått för Radie kan också läggas till, och avgör då radien för varje del av cirkeldiagrammet.

Om det inte finns något mått tillgängligt måste du skapa ett. Du kan ange uttrycket direkt i textrutan eller klicka på Uttryck för att skapa ett mått i uttrycksredigeraren.

Du kan redigera ett mått som är länkat till ett originalobjekt genom att uppdatera originalobjektet eller genom att koppla bort måttet från originalobjektet och endast redigera den här instansen.

Om alternativet Lägg till mått är nedtonat kan du inte lägga till fler mått.

Följande egenskaper är tillgängliga för mått:

 • <Measure name>:
  • Uttryck: Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.
  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas med uttrycket som etikett.
  • Mått: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av måttet klickar du på Länkat objekt för att koppla bort måttet från originalobjektet.
  • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.

   Följande talformat är tillgängliga:

   • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

    För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

   • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

    Exempel:  

    • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
    • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
    • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
    • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

    Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

   • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
   • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
    • Decimalavgränsare: Ange decimalavgränsaren.
    • Tusentalsavgränsare: Ange tusentalsavgränsaren.
    • Formatmönster: Ange formatmönstret för tal.
    • Återställa mönster: Klicka för att återställa till standardmönstret.
   • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.
  • Originalobjekt: Skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om måttet redan är länkat till ett originalobjekt kan du uppdatera originalobjektet genom att klicka på Redigera. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras.

Skript

Anteckning om informationBara tillgängligt om användning av skript på diagramnivå är aktiverat i appen. Se Aktivera skript på diagramnivå.

På fliken Data, gå till Skript och klicka på Lägg till för att skapa ett diagramskript. Du kan lägga till fler än ett diagramskript.

Du kan ange diagramskriptet direkt i textrutan eller klicka på Uttryck för att skapa ett diagramskript i uttrycksredigeraren.

Tillägg

 • DatahanteringBeräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

  Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Välj för att aktivera eller avaktivera rubriker, underrubriker och fotnoter i diagrammet.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Uttryck om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Exempel:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <value of expression>, där <value of expression> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:

 • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
 • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
 • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

 • Visa rubrik: som standard. När detta väljs visas måttiteln ovanför KPI-värdet.
 • Justering: Ställ in justering av KPI-värdet och rubriken.
 • Layoutens beteende: Ställer in layoutläget för texten. Alternativen är: Fast, vilket innebär att teckenstorleken är oberoende av rutans storlek och hur lång texten är, Flytande, vilket innebär att teckenstorleken anpassas efter hur stor rutan är och Responsiv, vilket innebär att teckenstorleken anpassas efter rutans storlek och textens längd.
 • Teckenstorlek: Ställ in relativ teckenstorlek för måttvärdet. När diagrammets storlek ändras kan teckenstorleken justeras efter diagrammet, beroende på vad som har valts för Layoutens beteende.
 • Länka till ark: Av som standard. När den är kan du länka från KPI:t till vilket ark som helst i appen. Välj arket i listan. Du kan också välja om det länkade arket ska öppnas i en ny flik.

Du kan ändra bakgrundfärgen genom att klicka på Formatering.

 • Bakgrundsfärg: Ställ in bakgrundsfärgen på en färg eller färglägg efter uttryck.
  • En färg: En färg kan användas på bakgrunden. Du kan välja en färg från standardpaletten, ange ett hexadecimalt värde för en färg eller välja en färg från färghjulet. Ingen bakgrundsfärg tillämpas som standard. Mer information finns i Färglägga en visualisering.
  • Efter uttryck: Använd ett uttryck för att definiera bakgrundsfärgen. Du kan ange uttrycket direkt i textrutan Uttryck eller klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren. Följande färgformat stöds: RGB, ARGB och HSL. Mer information finns i Färglägga per uttryck.
 • Återställ allt: Återställer alla formatredigeraregenskaper till deras standardvärden.

Färger

 • Villkorsfärger: När du använder detta kan du lägga till intervallgränser och använda olika färger och symboler för de olika avsnitten.
 • Lägg till gräns: Använd reglaget för att ställa in gränsen. Du kan lägga till flera avsnitt. Klicka på avsnittet för att ändra färg.

  Du kan även använda ett uttryck som en gräns. Klicka på Expression om du vill skapa ett uttryck.

 • Toning: Välj att använda olika typer av färgtoningar i övergången mellan avsnitten.
 • Ta bort gräns Ta bort: Klicka för att ta bort den markerade gränsen. Om ingen gräns har valts tas den senast tillagda gränsen bort.

Beskrivning

 • Beskrivning: Ställ in på Anpassad för att lägga till valfri kombination av mått, diagram eller en bild i beskrivningen.
 • Dölj grundläggande rader: Dölj de rader i beskrivningen som visar grundläggande information. Om en anpassad beskrivning inte har några mått men har rubrik och beskrivning, kommer Dölj grundläggande rader även att dölja dimensionsvärden.
 • Rubrik: Ange en titel på beskrivningen.
 • Beskrivning: Ange en beskrivning av beskrivningen.
 • Mått: Klicka på Lägg till mått om du vill visa måttet som en beskrivning.
  • Välj ett mått från ett fält med hjälp av Från ett fält. Du kan även lägga till mått med hjälp av ett uttryck. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.
  • Du kan ändra måttets etikett med hjälp av Etikett och ändra formateringen med Talformat. Om ett mått är ett originalobjekt kan du använda formatering med originalmått eller stänga av formatering och välja ett annat format med Talformat.
 • Diagram: Klicka på Lägg till diagram för att lägga till ett diagram i beskrivningen.
  • Originalobjekt: Välj en originalvisualisering från listan för att visa som beskrivning.
  • Diagrammets storlek: Välj storleken på behållaren för diagrammet.
   • Liten. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 140 pixlar.
   • Medel. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 340 pixlar.
  • Redigera originalobjekt: Visas efter att du har valt en originalvisualisering. Klicka för att redigera originalobjektet.
 • Bilder: Klicka på Lägg till en bild om du vill lägga till en bild i beskrivningen.
  • Typ: Välj plats för bilden från antingen ditt Mediebibliotek eller från en URL.
  • Storlek: Ange storleken på beskrivningsbehållaren. Qlik Sense passar in bilden i behållaren.
   • Liten. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 50 pixlar.
   • Medel. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 340 pixlar.
   • Ursprunglig. Qlik Sense passar in bilden i behållaren. Om bilden är större än 340 pixlar skalas den ned.
  • Mediabiblioteket. Visas när du väljer Mediebibliotek som Typ. Klicka för att välja en bild från ditt mediebibliotek.
  • URL: Visas när du väljer URL som Typ. Ange en URL.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!