Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Kombinationsdiagram

Kombinationsdiagrammet lämpar sig att använda om du har två uppsättningar med måttvärden som normalt sett är svåra att jämföra på grund av skalolikheter. Det är i princip ett stapeldiagram kombinerat med ett linjediagram.

Ett typexempel är när du har ett stapeldiagram med försäljningssiffror och du vill kombinera dem med marginalvärdena (i procent). I ett vanligt stapeldiagram skulle staplarna för försäljning visas som vanligt, men marginalvärdena skulle bli nästan osynliga på grund av den mycket stora storleksskillnaden mellan de numeriska värdena för försäljning och marginal.

Ett kombinationsdiagram med marginalvärden (i procent) och staplar med försäljningstal.

Kombinationsdiagram.

Med ett kombinationsdiagram kan du kombinera de här värden genom att till exempel använda staplar för försäljningsvärdena och en linje för marginalvärdena. Som standard har staplarna måttaxeln till vänster och marginalvärdena har en separat axel till höger. De två måtten använder samma dimension (YearMonth).

Om du har ytterligare ett mått, till exempel bruttoförsäljning, med värden som är ungefär i samma intervall som försäljningsvärdena, kan du lägga till det tredje måttet som staplar och antingen stapla eller gruppera de nya måttvärdena med försäljningsvärdena. Med flervärdesstaplar kan du enkelt jämföra två eller fler element i samma kategori. Flervärdesstaplar innehåller staplar från olika grupper ovanpå varandra. Stapelns totala höjd motsvarar det kombinerade resultatet.

Ett kombinationsdiagram med tre mått, marginalvärden (i procent), staplar med försäljningstal och måttet bruttoförsäljning grupperat med försäljningsvärdena.

Kombinationsdiagram med tre mått.

Kombinationsdiagrammet kan endast visas vertikalt.

Användning

Med möjligheten att ha olika måttskalor, en till vänster och till höger, är kombinationsdiagrammet idealiskt om du vill presentera måttvärden som normalt är svåra att kombinera på grund av den stora skillnaden i värdeintervallen.

Men ett kombinationsdiagram kan också vara användbart när du jämför värden i samma värdeintervall. I bilden ovan har kombinationsdiagrammet enbart en måttaxel, men relationen mellan de två kategorierna försäljning och kostnad är tydlig.

Fördelar

Kombinationsdiagrammet är det bästa valet när du kombinerar flera mått för olika värdeintervall.

Nackdelar

Kombinationsdiagrammet har enbart stöd för en dimension och kan därför inte användas när du behöver ta med två eller fler dimensioner i visualiseringen.

Skapa ett kombinationsdiagram

Du kan skapa ett kombinationsdiagram på arket som du redigerar. I ett kombinationsdiagram behöver du åtminstone en dimension och ett mått.

  1. Från resurspanelen drar du ett tomt kombinationsdiagram till arket.
  2. Klicka på Lägg till dimension och välj en dimension eller ett fält.
  3. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält. Välj om du vill visa måttet som en stapel.
  4. Lägg till ytterligare ett mått genom att välja Lägg till vid Linjens höjd. Ange ett uttryck, ett originalmåttsobjekt eller ett fält där en aggregeringsfunktion används. Som standard visas måttet som en linje. Du kan välja Fler egenskaper om du vill ange att måttets Presentation ska vara staplar, linje eller markör. Med alternativ i en listruta kan du växla mellan Primär axel till vänster eller Sekundär axel till höger (höger och vänster axel byter plats om Höger till vänster är aktiverat i Appinställningar). För markörer kan du välja mellan flera olika former.

Du kan bara ha en dimension men du kan fortsätta lägga till högst 15 mått. Du kan dock bara ha två måttaxlar. Det innebär att om du lägger till fler än två mått och det är stor skillnad på deras värden, kan det vara svårt att visa alla mått med en god fördelning av värdena.

När du har skapat kombinationsdiagrammet kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen.

Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Visa begränsningar

Visa värden som ligger utanför området

I egenskapsfönstret under Utseende kan du ange en gräns för åtgärdens måttaxelområde. Utan en gräns, omfattar området automatiskt det högsta positiva och lägsta negativa värdet, men om du anger en gräns kan du ha värden som överskrider den gränsen. En stapel som överskrider gränsen kommer att skäras diagonalt för att visa att den är utanför området. Om ett linjedatapunktsvärde är utanför området visar en pil värdets riktning.

Visa stora mängder data i ett kombinationsdiagram

Om diagrammet använder en kontinuerlig skala visas högst 2 000 datapunkter. Över detta antal visas inte datapunkter, och de inkluderas inte i urval som görs i diagrammet.

För att undvika att visa begränsade datauppsättningar kan du antingen markera dem eller använda dimensionsgränser på panelen med egenskaper.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!