Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Correl - diagramfunktion

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för två datauppsättningar. Korrelationsfunktionen är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna och aggregeras för (x,y)-värdeparen itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:  

Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • value1, value2: Uttrycken eller fälten som innehåller de två stickprovsuppsättningarna för vilka korrelationskoefficienten ska mätas.
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • DISTINCT: Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Parametern för aggregeringsfunktionen får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregationer kan du använda den avancerade funktionen Aggr, i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Correl(Age, Salary)

Om du har en tabell med dimensionen Employee name och måttet Correl(Age, Salary) blir resultatet 0,9270611. Resultaten visas endast för totalcellen.

Correl(TOTAL Age, Salary))

0.927. Detta och följande resultat visas med tre decimaler för bättre läsbarhet.

Data som används i exempel:

Salary:

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com