Gå till huvudinnehåll

HRank - diagramfunktion

HRank() utvärderar uttrycket och jämför resultatet med resultaten i de andra kolumnerna som innehåller det aktuella radsegmentet i en pivottabell. Funktionen returnerar sedan rangordningsnumret för den aktuella kolumnen inom segmentet.

Syntax:  

HRank([ total ] expression [ , mode [, format ] ])

 

Returnerad datatyp: dual

Anteckning om informationDen här funktionen fungerar endast i pivottabeller. I alla andra diagramtyper returnerar den NULL.

Argument:  

  • expression: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • mode: Anger resultatets talrepresentation.
  • format: Anger resultatets textrepresentation.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen är endimensionell eller om uttryck föregås av bestämningen total, är det aktuella radsegmentet alltid liktydigt med hela raden. Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Rangordningsnumret returneras som ett dualt värde med en text- och en talrepresentation, vilket i det fall där varje kolumn har ett unikt rangordningsnummer är ett heltal mellan 1 och antalet kolumner i det aktuella radsegmentet.

Om flera kolumner har samma rangordningsnummer, kan text- och talrepresentationerna för gruppen kontrolleras med argumenten mode och format.

Det andra argumentet, mode, anger funktionsresultatets talrepresentation:

Värden för andra argumentet
Värde Beskrivning
0 (standard) Om alla rangordningsnummer inom gruppen är lägre än det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla kolumner i gruppen det lägsta rangordningsnumret inom gruppen.
Om alla rangordningsnummer inom gruppen är högre än det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla kolumner i gruppen det högsta rangordningsnumret inom gruppen.
Om rangordningsnumren inom gruppen spänner över det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla rader i gruppen ett värde som motsvarar medelvärdet av det högsta och det lägsta rangordningsnumret i hela kolumnsegmentet.
1 Lägsta rangordningsnumret på alla kolumner i gruppen
2 Medelvärdet ges som rangordningsnummer på alla kolumner i gruppen
3 Högsta rangordningsnumret på alla kolumner i gruppen
4 lägsta rangordningsnumret på första kolumnen, därefter ökning med ett för varje kolumn.

Det tredje argumentet, format, anger funktionsresultatets textrepresentation:

Värden för tredje argumentet
Värde Beskrivning

0 (standard)

Lägsta värdet&' - '&högsta värdet på alla kolumner i gruppen (exempelvis 3 - 4).
1 Lägsta värdet på alla kolumner i gruppen
2 Lägsta värdet på första kolumnen, tom sträng på följande kolumner i gruppen

Ordningen på kolumnerna inom mode 4 och format2 bestäms av sorteringsordningen som angivits för dimensionerna i diagrammet.

Exempel:  

HRank( sum( Sales ))

HRank( sum( Sales ), 2 )

HRank( sum( Sales ), 0, 1 )

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com