Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

KMeansND - diagramfunktion

KMeansND() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring och för varje diagramrad visas kluster-ID för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna coordinate_1 och coordinate_2 osv. upp till n kolumner. Dessa är alla aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern num_clusters.

KMeansND returnerar ett värde per datapunkt. Det returnerade värdet är en dual och är det heltalsvärde som motsvarar klustret varje datapunkt har tilldelats till.

Syntax:  

KMeansND(num_clusters, num_iter, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
num_clusters Heltal som anger antalet kluster.
num_iter Antalet upprepningar av klustring med ominitierade klustercenter.
coordinate_1 Aggregeringen som beräknar den första koordinaten, vanligtvis x-axeln (på ett spridningsdiagram som kan skapas från diagrammet). De ytterligare parametrarna beräknar den andra, tredje och fjärde koordinaten osv.

Automatisk klustring

KMeans-funktioner stöder automatisk klustring med en metod som kallas djupskillnad (depth difference, DeD). När användaren anger 0 som antal kluster bestäms ett optimalt antal kluster för den datauppsättningen. Observera att medan ett heltal som anges för antalet kluster (k) inte returneras explicit, beräknas det inom KMeans-algoritmen. Om till exempel 0 specificeras i funktionen för värdet av KmeansPetalClusters eller anges via en variabelindataruta, beräknas klustertilldelningar automatiskt för datauppsättningen baserat på ett optimalt antal kluster.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com