Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Parallella tillstånd

Beskrivning

Du kan använda parallella tillstånd för att utföra jämförande analyser mellan uppsättningar som innehåller flera dataposter vardera, exempelvis för varukorgsanalyser. Ett tillstånd innehåller en uppsättning gjorda val.

QlikView-utvecklare kan skapa flera tillstånd i ett QlikView-dokument och tillämpa dem på specifika objekt i dokumentet. Slutanvändaren kan skapa kopior av dessa objekt (serverobjekt) och sätta dem i olika tillstånd.

Den viktigaste skillnaden mellan frånkoppling och parallella tillstånd är att alla objekt i ett visst tillstånd reagerar på val som användaren gör i detta tillstånd. Objekt i ett visst tillstånd påverkas inte av val som användaren gör i andra tillstånd.

Parallella tillstånd-funktionen kan inte nås i laddningsskriptet.

Anteckning om informationParallella tillstånd aktiveras av en QlikView-utvecklare. Använd funktionen försiktigt eftersom den kan skapa stor förvirring hos slutanvändare. Objekt och uttryck som befinner sig i, eller hänvisar till, parallella tillstånd får inte någon automatisk markering på skärm. Det är QlikView-utvecklaren som lämnar ut denna information till slutanvändaren som använder funktionen StateName().
Anteckning om informationVisualisering av ett parallella tillstånd-urval kan misslyckas om data är under Section Access eller datareduktion. Ett parallella tillstånd-urval kan inte visualiseras om data inte är tillgängliga för användare som använder QlikView-dokumentet under Section Access.

Ange parallella tillstånd

Gör följande för att aktivera och ange parallella tillstånd:

  1. Klicka på Parallella tillstånd... i fliken Dokumentegenskaper: Allmänt.
    Dialogen Parallella tillstånd öppnas.
  2. Klicka på Lägg till... för att skapa ett antal tillstånd. Namnge dem. Namnen kallas tillståndsidentifierare.
  3. Klicka OK för att stänga dialogen.

Nu kan QlikView-utvecklaren skapa nya parallella tillstånd inifrån arkobjekt.

Slutanvändare som når QlikView-dokument via en QlikView Server kan använda parallella tillstånd men kan inte skapa dem.

Koppla tillstånd till objekt

Gör så här för att koppla ett tillstånd till ett objekt:

  1. Öppna dialogen Egenskaper och gå till fliken Allmänt.
  2. Välj Parallella tillstånd för den tillståndsidentifierare som du vill använda för objektet.

Objektet är nu fristående från det övriga dokumentet vad gäller val, såvida inte andra objekt har fått samma tillstånd kopplat till sig.

Två tillstånd finns alltid: standardtillstånd och nedärvt. Standardtillstånd är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet. Objekt kan ärva tillstånd från objekt på högre nivå, till exempel ark eller behållare. Detta betyder att tillstånden är nedärvda som: Dokument - Ark - Arkobjekt. Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren.

Jämföra parallella tillstånd

Du kan jämföra två tillstånd för samma objekt. Exempelvis kan du skapa ett linjediagram för att visa båda tillstånden för data med samma axel genom att tilldela ett tillstånd i uttrycket med hjälp av set-analys.

Exempel:  

Om du har definierat tillstånden Group1 och Group2kan du jämföra medelvärdet av fältet Adj.Close för grupperna genom att visa dessa två uttryck i ett linjediagram:

Avg({[Group1]} [Adj.Close])

Avg({[Group2]} [Adj.Close])

Logik för parallella tillstånd

Knappen Radera påverkar alla tillstånd.
I insticksprogrammet för Internet Explorer har ett menyalternativ lagts till i listrutan för knappen Radera. Med detta alternativ kan en användare radera valen i ett visst tillstånd. Menyn är inte tillgänglig i Ajax-klienten, men samma funktion kan uppnås genom att skapa en aktivitetsknapp som är kopplad till Radera-aktiviteten med ett visst tillstånd.

Knapparna Bakåt och Framåt påverkar alla tillstånd. Det finns ingen mekanism för att förflytta sig bakåt eller framåt inom specifika tillstånd.

Knapparna Lås och Lås upp påverkar alla tillstånd. Det går inte att låsa eller låsa upp specifika tillstånd med dessa knappar. Det går att låsa specifika fält i tillstånd med hjälp av högerklicksmenyn på listboxar i ett visst tillstånd.

Menyalternativen i menyn Val påverkar alla tillstånd. Det finns ingen mekanism som påverkar specifika tillstånd i denna meny.

Parallella tillstånd kan användas med länkade objekt. Tillståndet berör alla förekomster av ett objekt. Om ett tillstånd ändras för ett länkat objekt hamnar övriga länkade objekt i samma tillstånd.

Anteckning om informationTriggers kan utlösas från alla tillstånd.

Aktiviteter kan ställas in så att de sker i vissa tillstånd. Ett känt undantag är aktiviteten Kör makro. Även om den kan köras i ett visst tillstånd körs makron i alla tillstånd.

Objekt som använder ett saknat tillstånd (ett tillstånd som har tagits bort av en utvecklare) går tillbaka till standardtillståndet även om listrutan för Parallella tillstånd visar information i stil med:
AlternateStateName <unavailable>.

Anteckning om information

Du kan bara använda fältfunktioner för diagram med ett Tillstånds-argument i kombination med parallella tillstånd.

Fältfunktioner

Variabler i parallella tillstånd

Du kan ange vilket tillstånd som ska användas när en variabel expanderas. Ändringar i ett visst tillstånd påverkar inte variabelvärden som expanderas i ett annat tillstånd. Om du inte anger något tillstånd expanderas variabeln i standardtillståndet.

Exempel:  

Om du har ett tillstånd med namnet MyState och en variabel med namnet vMyVar:

  • $(vMyVar) expanderar variabeln i standardtillståndet.
  • $({MyState} vMyVar) expanderar variabeln i tillståndet MyState.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com