Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pole tabeli

An example of a table box

Pole tabeli jest obiektem arkusza, który przedstawia kilka pól jednocześnie. Zawartość każdego wiersza jest logicznie połączona. Kolumny mogą być pobierane z różnych tabel wewnętrznych, dzięki czemu użytkownik może tworzyć tabele z dowolnych możliwych kombinacji pól.

Kliknij pole tabeli prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu Obiekt.

InformacjaDodanie dużych ilości danych pól z rozłączonych tabel danych do tabeli spowoduje, że aplikacja QlikView utworzy złączenia kartezjańskie w celu uzyskania wymaganego łączenia, co może spowodować znaczne obciążenie pamięci i inne problemy z wydajnością.

Korzystanie z tabeli

Sortowanie

Tabelę można posortować wg dowolnej kolumny: wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumnę i wybrać opcję Sortuj z menu kontekstowego. Następnie należy kliknąć dwukrotnie nagłówek kolumny wybranej jako kolumna, wg której nastąpi sortowanie. Wybranie opcji Sortuj z menu kontekstowego albo dwukrotne kliknięcie nagłówka tej samej kolumny spowoduje odwrócenie kolejności sortowania.

Zmiana kolejności kolumn

Kolejność kolumn można zmieniać przy użyciu metody przeciągania i upuszczania. W tym celu należy wskazać tytuł kolumny, a następnie należy przeciągnąć kolumnę do nowego położenia, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy. W celu wyłączenia tej funkcji należy usunąć selekcję pola wyboru Zezwalaj na przeciąganie i upuszczanie na stronie Właściwości tabeli: Prezentacja.

Menu Obiekt

Menu Obiekt tabeli ma dwie różne wersje. W przypadku kliknięcia obszaru nagłówka menu niezależne będzie zawierało polecenia dotyczące całego okna, a jeśli wskaźnik myszy znajdzie się nad konkretnym polem, wówczas menu zostanie rozszerzone i będzie zawierało polecenia dotyczące tego pola. Połączone polecenia menu są następujące:

 • Właściwości...: Otwiera okno dialogowe Właściwości tabeli, w którym można ustawić szereg parametrów.
 • Notatki: Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.
 • Dopasuj kolumny do danych: Umożliwia dopasowanie szerokości wszystkich kolumn w tabelach do najszerszych danych w każdej kolumnie. W obliczeniu uwzględniony jest nagłówek.
 • Równa szerokość kolumn: Ustawia szerokość kolumny w tabeli na równą kolumnie, która została kliknięta.
 • Sortuj: Sortuje wiersze wg pola, które zostało kliknięte.
 • Niestandardowy format komórki: Otwiera okno dialogowe Niestandardowy format komórki, w którym można formatować komórki w klikniętej kolumnie i klikniętym pasku. To menu kaskadowe jest dostępne, gdy aktywne jest polecenie Siatka projektu z menu Widok.
 • Kolejność: To menu kaskadowe jest dostępne jedynie po włączeniu opcji Siatka projektu z menu Widok lub zaznaczeniu pola wyboru Zawsze pokazuj elementy menu projektu w oknie Preferencje użytkownika: Projekt. Zawiera cztery polecenia przeznaczone do ustawiania warstwy układu obiektów arkusza. Poprawne numery warstw są z zakresu od –128 do 127.
  • Przesuń na wierzch: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na największą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
  • Przesuń na dół: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na najmniejszą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
  • Przesuń do przodu: Zwiększa warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość maksymalna to 127.
  • Przesuń na spód: Zmniejsza warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość minimalna to –128.
 • Zmień wartość: Opcja dostępna tylko w przypadku kolumn tabeli, w których widoczne są pola wejściowe. Ustawia klikniętą komórkę w trybie wprowadzania danych. Zapewnia takie samo działanie, jak kliknięcie ikony danych wejściowych w komórce.
 • Przywróć wartości: Opcja dostępna tylko w przypadku kolumn tabeli, w których widoczne są pola wejściowe. Otwiera menu kaskadowe z trzema opcjami.
  • Przywróć wartość pojedynczą: Przywraca wartość domyślną ze skryptu dla wartości pola klikniętego.
  • Przywróć możliwe wartości: Przywraca wartości domyślne ze skryptu dla wszystkich możliwych wartości pola.
  • Przywróć wszystkie wartości: Przywraca wartości domyślne ze skryptu dla wszystkich wartości pola.
 • Wybierz możliwe: Zostaną wybrane wszystkie niewykluczone wartości pola.
 • Wybierz wykluczone: Zostaną wybrane wszystkie wykluczone wartości pola.
 • Wybierz wszystko: Zostaną wybrane wszystkie wartości pola.
 • Wyczyść wszystkie selekcje: Czyści selekcje we wszystkich polach wyświetlanych w tabeli.
 • Wyczyść: Czyści wszystkie bieżące selekcje pola.
 • Wyczyść inne pola: Zaznacza wszystkie możliwe wartości w bieżącym polu, a następnie czyści selekcje we wszystkich pozostałych polach.
 • Zablokuj: Blokuje wybrane wartości pola.
 • Odblokuj: Odblokowuje zablokowane wartości pola.
 • Drukuj:: Otwiera okno dialogowe Drukuj, w którym można określić ustawienia drukowania.
 • Drukuj jako PDF...: Otwiera okno dialogowe Drukuj ze wstępnie wybraną drukarką Microsoft Print to PDF. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się monit z pytaniem o nazwę pliku dla wyjściowego pliku PDF. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka PDF.
 • Wyślij do pliku Excel: Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja.
 • Eksportuj...: Eksportuje zawartość tabeli do wybranego pliku. Plik można zapisać w dowolnym z następujących formatów: rozdzielony przecinkami, rozdzielony średnikami, rozdzielony tabulatorami, hipertekst (HTML), XML i Excel (xls lub xlsx). Format domyślny to *.qvo (QlikViewOutput) — plik rozdzielony znakami tabulacji. Grafiki z tabeli nie zostaną dołączone w przypadku eksportowania do formatu HTML.
 • Kopiuj do schowka: To menu kaskadowe zawiera różne opcje kopiowania dla obiektu arkusza.
  • Pełna tabela: Kopiuje tabelę do schowka, razem z nagłówkiem i statusem selekcji.
  • Obszar danych tabeli: Kopiuje do schowka tylko wartości tabeli.
  • Wartość komórki: Kopiuje wartość tekstu listy wartości klikniętej prawym przyciskiem myszy (po wywołaniu menu obiektu) do schowka.
  • Grafika: Kopiuje grafikę obiektu arkusza do schowka. Grafika będzie zawierać (lub nie) nagłówek oraz obramowanie obiektu arkusza, odpowiednio do ustawień ze strony Preferencje użytkownika: Eksportuj. Tabele wygenerowane przez ukrytą część skryptu nie będą reprezentowane przez nazwę w polu systemowym $Table.
  • Obiekt: Kopiuje cały obiekt arkusza do schowka w celu wklejenia w innym miejscu układu albo w innym dokumencie otwartym w bieżącej instancji QlikView.
 • Obiekty powiązane: Otwiera menu zawierające następujące polecenia dotyczące obiektów powiązanych. Dopasuj położenie obiektów powiązanych: Dla wszystkich obiektów powiązanych na wszystkich arkuszach zostanie ustawiona taka sama pozycja i wielkość, jak dla obiektów wyróżnionych.
  Rozłącz ten obiekt/Rozłącz obiekty: Powoduje usunięcie powiązania między obiektami, przez co stają się one różnymi obiektami o różnych identyfikatorach obiektu.

 

 • Minimalizuj: Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Minimize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
 • Maksymalizuj: Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Maximize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
 • Przywróć: Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony Restore w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.
 • Pomoc: Otwiera pomoc QlikView.
 • Usuń: Usuwa obiekt arkusza z arkusza.

Okno dialogowe Niestandardowy format komórki

To okno dialogowe umożliwia zastosowanie formatów niestandardowych względem co najmniej jednej grupy komórek tabeli. Można je wywołać z menu obiektów tabeli, tabeli prostej lub tabeli przestawnej, pod warunkiem że aktywne jest polecenie Siatka projektu w menu Widok albo zaznaczone jest pole wyboru Zawsze pokazuj elementy menu projektu w oknie Preferencje użytkownika: Projekt.

Grupę komórek, której dotyczy formatowanie, jest określona przez miejsce kliknięcia prawym przyciskiem myszy w tabeli w celu wywołania polecenia. Najmniejszą grupą komórek do sformatowania jako jednostka jest jedno pole (standardowo kolumna) w tabeli lub jedno wyrażenie/jeden wymiar w wykresie tabeli. Jeśli stosowane jest prążkowanie, każdy prążek jest formatowany osobno.

Każdorazowo, gdy to okno dialogowe jest używane w celu niestandardowego formatowania dowolnej części tabeli, wówczas Styl, ustawiony na stronie Styl w oknie dialogowym Właściwości tabeli, zostanie ustawiony jako [Niestandardowe]. Jeśli to ustawienie Styl zostanie zmienione na jeden z predefiniowanych stylów, wówczas niestandardowe formatowanie zostanie utracone.

InformacjaStyle tabel zwykle są zastępowane przez formatowanie wynikające z wyrażeń atrybutów.
 • Panel podglądu tabeli: Panel podglądu przedstawia zmiany formatu wprowadzone do grupy/grup komórek tabeli. W przeciwieństwie do mniejszego podglądu po prawej stronie — Tekst przykładowy — przedstawia on zmiany w kontekście i po zastosowaniu podpowiedzi wizualnych i/lub formatowania wyrażenia atrybutu.
  W tym panelu można łatwo przechodzić w tabeli i stosować formaty do różnych grup komórek. Wystarczy kliknąć komórkę, aby przenieść obszar aktywny formatowania.
 • Cofnij: Za pomocą przycisku Cofnij można cofnąć krok po kroku zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Niestandardowy format komórki.
  Po wyjściu z okna dialogowego Niestandardowy format komórki wszystkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym można będzie wycofać przez jednorazowe kliknięcie przycisku Cofnij w głównym pasku narzędzi.
 • Wykonaj ponownie: Za pomocą przycisku Wykonaj ponownie można ponownie krok po kroku zastosować zmiany poprzednio wycofane za pomocą przycisku Cofnij w oknie dialogowym Niestandardowy format komórki.
 • Tekst przykładowy: To jest komórka podglądu, która przedstawia wprowadzone ustawienia.
 • Kolor tła: Definiuje kolor tła komórki.
 • Kolor tekstu: Definiuje kolor tekstu komórki.
 • Obramowanie przed komórką: W tym miejscu można zdefiniować obramowanie, które będzie poprzedzać komórkę. W tym obszarze dostępna jest lista rozwijana przeznaczona do ustawiania stylu obramowania oraz przycisk do ustawiania koloru obramowania. Obramowania komórek będą scalane między komórkami, co może powodować, że rzeczywiste obramowania w tabeli będą wyglądać inaczej niż na podglądzie.
 • Obramowanie za komórką: W tym miejscu można zdefiniować obramowanie, które będzie następować za komórką. W tym obszarze dostępna jest lista rozwijana przeznaczona do ustawiania stylu obramowania oraz przycisk do ustawiania koloru obramowania. Obramowania komórek będą scalane między komórkami, co może powodować, że rzeczywiste obramowania w tabeli będą wyglądać inaczej niż na podglądzie.
 • Ustawienia tekstu: W tej grupie można ustalić liczbę modyfikatorów tekstu odpowiednich dla komórki.
  • Rozmiar tekstu: Użyj tej listy rozwijanej, aby zastosować modyfikację rozmiaru względem czcionki ogólnej używanej w tabeli.
  • Pogrubienie: Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać tekst pogrubiony.
  • Kursywa: Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać tekst sformatowany jako kursywa.
  • Podkreślone: Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać tekst podkreślony.
  • Cień automatyczny: Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać tekst z cieniem automatycznym.
 • Zastosuj zmianę do: Zmiany są normalnie stosowane tylko do wyrażenia, wymiaru lub pola (tabel), w których użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego. Z tej listy rozwijanej można wybrać zastosowanie tego samego formatowania do innych wyrażeń, wymiarów lub pól.

Ogólne

Karta Właściwości tabeli: Ogólne jest otwierana po kliknięciu prawym przyciskiem myszy tabeli i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego albo po wybraniu opcji Właściwości w menu Obiekt, gdy tabela jest aktywna.

 • Tytuł: W oknie Tytuł można nadać nazwę tabeli i ta nazwa będzie wyświetlana w nagłówku okna. Tytuł może też być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

  Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych


 • Dostępne pola: W tej kolumnie wyświetlane są nazwy pól źródła danych. Na początku wszystkie pola (oprócz pól systemowych) są widoczne w tej kolumnie. W celu dołączenia pól systemowych należy zaznaczyć opcję Pokaż pola systemowe. Wybierz używane lub usuwane elementy, klikając je. Użyj przycisku Dodaj > lub < Usuń, aby przenieść je do pożądanej kolumny.
 • Pola wyświetlane w polu tabeli: W tej kolumnie widoczne są nazwy pól wybranych z listy Dostępne pola w celu dołączenia do tabeli. Początkowo ta kolumna nie zawiera żadnych pól.
  Jeśli na tej liście zostanie wybrane pole, wówczas w oknie edycji można nadać mu niestandardową Etykietę.
 • Pokaż pola systemowe: Zaznacz to pole wyboru, aby uwidocznić pola systemowe w kolumnie Dostępne pola.
 • Pokaż pola z tabeli: Z tego miejsca można kontrolować pola, jakie będą wyświetlane na liście Dostępne pola. Na liście rozwijanej domyślnie wyświetlana jest opcja Wszystkie tabele. Jeśli na liście mają być widoczne pola z konkretnej tabeli, należy wybrać nazwę tej tabeli na liście rozwijanej.
  Opcja Wszystkie tabele (kwalifikowane) przedstawia pola kwalifikowane wg nazw tabel, w których te pola występują. Oznacza to, że pola klucza (łączące) będą widoczne na liście więcej niż raz. (Ta opcja jest używana tylko w celu wyświetlania i nie dotyczy pól Qualify w skrypcie ładowania).
 • Podwyższ poziom: Powoduje przesunięcie pola w górę kolejności wyświetlania.
 • Obniż poziom: Powoduje przesunięcie pola w dół kolejności wyświetlania.
 • Kolejność liczenia: Powoduje sortowanie pól w kolumnie Pola wyświetlane w polu tabeli w kolejności liczbowej.
 • Kolejność ładowania : Sortuje pola w kolumnie Pola wyświetlane w polu tabeli w kolejności ładowania, tj. w kolejności, w której są odczytywane z bazy danych.
 • Kolejność tekstu: Powoduje sortowanie pól w kolumnie Pola wyświetlane w polu tabeli w kolejności alfabetycznej.
 • Stan alternatywny:

  Wybierz jeden z dostępnych stanów z listy. Następujące stany alternatywne są zawsze dostępne.

  • Dziedziczone: Arkusze i obiekty arkusza zawsze mają stan dziedziczone, chyba że programista QlikView ustawi inny. Ustawienie jest dziedziczone z obiektu wyższego poziomu, zatem przy wybranej opcji dziedziczenia wykres na arkuszu będzie mieć te same ustawienia, co sam arkusz.
  • Stan domyślny: Ten stan jest używany podczas większości operacji w aplikacji QlikView i jest oznaczany symbolem $. Dokument QlikView zawsze ma stan domyślny.
 • ID obiektu: Ta wartość jest używana w makrach. Każdy obiekt arkusza otrzymuje unikatowy identyfikator. Zalecamy, aby w ID stosować tylko znaki alfanumeryczne. Dla pól tabeli ID zaczyna się od TB01. Obiekty powiązane mają ten sam ID obiektu. Ten numer ID można później edytować.

  Wewnętrzny interpreter makr

 • Warunki obliczenia: Należy określić Warunek obliczenia, który musi zostać spełniony w celu wyświetlania tabeli. Dopóki warunek nie zostanie spełniony, wyświetlany będzie komunikat „Warunek obliczenia niespełniony”.
 • Komunikaty o błędach: Standardowe komunikaty o błędach w tabelach (i wykresach) można dostosowywać w oknie dialogowym Niestandardowe komunikaty o błędach, które jest otwierane za pomocą przycisku Komunikaty o błędach.

  Niestandardowe komunikaty o błędach

Sortuj

Karta Właściwości tabeli: Sortuj jest otwierana po kliknięciu tabeli prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego.

W polu Priorytet sortowania wyświetlane są pola tabeli. Kolejność pól określa kolejność sortowania, jaka obowiązuje po wykonaniu polecenia Sortuj. Kolejność pól można zmienić za pomocą przycisków Podwyższ poziom i Obniż poziom. Dla każdego pola można z listy można określić kryteria, które będą używane w procedurze sortowania. Kryteria sortowania opisano poniżej.

Sortuj wg:

 • Wyrażenie: Wartości pola zostaną posortowane zgodnie z dowolnym wyrażeniem wprowadzonym do pola tekstowego poniżej tej opcji sortowania.
 • Częstotliwość: Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane według częstotliwości, czy bez uwzględniania częstotliwości.
 • Wartość liczbowa: Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane według wartości liczbowej, czy bez uwzględniania wartości liczbowej.
 • Tekst: Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane (bądź nie) w kolejności alfabetycznej wg standardu ASCII.
 • Kolejność ładowania : Ta opcja umożliwia przełączanie statusu, który określa, czy wartości mają być sortowane (bądź nie) w kolejności ładowania.

Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, wówczas kolejności sortowania będzie następująca: wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, Kolejności ładowania.

Prezentacja

Karta Właściwości tabeli: Prezentacja jest otwierana po kliknięciu tabeli prawym przyciskiem myszy tabeli i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego.

W tym oknie dialogowym można określić układ tabeli.

 • Wyrównanie: Domyślne wyrównanie wartości pola można ustawić osobno dla Tekstu i Liczb, zaznaczając odpowiednie pole na liście Pola, a także odpowiednią opcję w grupie Wyrównanie. Domyślnie wartości tekstowe są wyrównane do lewej, a wartości liczbowe do prawej.
 • Omijaj wiersze, w których pole ma wartość NULL: Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wówczas wiersze, które zawierają wartość pola równą NULL z wybranego pola, zostaną usunięte. NULL oznacza „brak wartości”.
 • Wybór z listy rozwijanej: Po zaznaczeniu tej opcji po lewej stronie nagłówka kolumny wybranego pola zostanie dodana ikona strzałki listy rozwijanej. W celu uzyskiwania dostępu do wartości pola z listy rozwijanej należy kliknąć tę ikonę. Mechanizm działania tej listy jest taki sam, jak dokonywanie selekcji w polu wyboru wielokrotnego.

 

 • Zaawansowane...: Ten przycisk umożliwia otwarcie okna dialogowego Zaawansowane ustawienia pola, w którym dostępne są ustawienia graficznej reprezentacji wartości pól oraz specjalne opcje wyszukiwania tekstu.
 • Ustawienia zawijania linii: W tej grupie można ustawić nagłówek tabeli i komórki danych w taki sposób, aby wyświetlały wartości w wielu wierszach, co jest użyteczne w przypadku długich ciągów tekstowych.
  • Zawijaj tekst Wysokość nagłówka n Wierszy Po zaznaczeniu tej opcji zawartość nagłówka będzie wyświetlana w więcej niż jednym wierszu. Tutaj należy określić żądane ograniczenie dla liczby wierszy nagłówka.
  • Zawijaj tekst Wysokość komórki n Wierszy Po zaznaczeniu tej opcji zawartość komórki będzie wyświetlana w więcej niż jednym wierszu. Tutaj należy określić żądane ograniczenie dla liczby wierszy w komórce.

 

 • Pionowe etykiety: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas wszystkie etykiety pól zostaną obrócone do pozycji pionowej.
 • Zezwalaj na przeciąganie i upuszczanie: Po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest sortowanie pól tabeli poprzez klikanie i przeciąganie nagłówków.
 • Wskaźnik sortowania: Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie ikony wskaźnika sortowania po prawej stronie nagłówka kolumny pola, według którego aktualnie sortowana jest tabela. Ikona jest odwracana w celu odzwierciedlenia sortowania w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Wskaźniki selekcji: Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie ikony wskaźnika sortowania po prawej stronie nagłówka kolumny pola, według którego aktualnie sortowana jest tabela. Ikona jest odwracana w celu odzwierciedlenia sortowania w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Pomiń wiersz nagłówka: Po zaznaczeniu tej opcji tabela będzie wyświetlana bez wiersza nagłówka (etykiety).

Styl

Ta strona stylu ma zastosowanie względem wszystkich tabel, pól tabel, tabel przestawnych oraz tabel prostych QlikView . Tutaj można definiować ustawienia dotyczące stylu formatowania tabeli.

 

 • Bieżący styl: Wybierz odpowiedni styl tabeli z listy rozwijanej. Jeśli wartość [Niestandardowe] pojawia się na liście rozwijanej, wówczas oznacza to, że względem tabeli wybrano styl niestandardowy. Jeśli to ustawienie zostanie zmienione na jeden z predefiniowanych stylów, wówczas niestandardowe formatowanie zostanie utracone.
 • Paski co _ Wiersze: Tutaj można określić, czy cieniowane paski powinny się pojawiać, a jeśli tak, to w jakich odstępach.
 • Tryb wcięcia: To ustawienie obowiązuje tylko względem tabel przestawnych. Gdy ta alternatywa jest zaznaczona, można uzyskać nieznacznie zmieniony styl tabeli, co jest szczególnie użyteczne, gdy wymagane jest zastosowanie konkretnej liczby etykiet wymiarów w tabeli o ograniczonej szerokości.
  • Użyj tylko etykiety pierwszego wymiaru: To ustawienie jest dostępne tylko dla tabel przestawnych, które są już w Trybie wcięcia, i dodatkowo modyfikuje styl tabeli przestawnej.
 • Pionowe obramowania komórek wymiaru: To ustawienie określa, czy dla kolumn wymiarów wyświetlane są pionowe obramowania komórek.
 • Pionowe obramowania komórek wyrażenia: Tak, jak powyżej, ale dla kolumn wyrażeń.
 • Obramowanie nad odstępem: Jeśli określono wartość Rozmieszczenie w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia pola, wówczas styl tabeli można zmodyfikować poprzez zaznaczenie tej alternatywy.

  Advanced Field Settings

 • Tło: Otwiera okno dialogowe Ustawienia tła.
 • Przezroczystość koloru tła komórki: Jeśli kolor lub grafikę zastosowano w Ustawieniach tła, wówczas tutaj można dostosować przezroczystość tego koloru lub grafiki w tle komórki.
 • Przezroczystość obramowań komórki: Ustawia stopień widoczności obramowania komórki.

Czcionka

W tym obszarze można ustawić Czcionkę, Styl czcionki i Rozmiar czcionki.

Można ustawić czcionkę dla każdego pojedynczego obiektu (Właściwości obiektu: Czcionka) lub wszystkich obiektów w dokumencie (Zastosuj do obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka).

Następnie można ustawić domyślne czcionki dokumentów dla nowych obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka. Istnieją dwie czcionki domyślne:

 1. Pierwsza czcionka domyślna (Listy wartości, wykresy itp.) jest używana w odniesieniu do większości obiektów, w tym list wartości i wykresów.
 2. Druga czcionka domyślna (Obiekty i przyciski tekstu) jest używana w odniesieniu do przycisków i pól tekstowych, gdzie zazwyczaj potrzeba większej czcionki.

Na koniec można ustawić domyślne czcionki dla nowych dokumentów w oknie Preferencje użytkownika: Czcionka.

Dla wykresów, przycisków i obiektów tekstowych (poza obiektami wyszukiwania) można także określić Kolor czcionki. Kolor może być Stały albo dynamicznie Obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być poprawną reprezentacją koloru utworzoną z użyciem funkcji koloru. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas zostanie ustawiony domyślny kolor czarny.

Funkcje koloru

Dodatkowe ustawienia:

 • Cień automatyczny: Po zaznaczeniu tej opcji do tekstu zostanie dodany cień automatyczny.
 • Podkreślenie: Po zaznaczeniu tej opcji tekst będzie podkreślony.

W panelu podglądu pokazywana jest próbka wybranej czcionki.

Układ

Ustawienie układu określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie układu określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Użyj obramowań

Włącz tę opcję, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Typ obramowania można wybrać z menu rozwijanego.

 • Intensywność cieniowania: Menu rozwijane Intensywność cieniowania umożliwia ustawienie intensywności cienia wyświetlanego wokół obiektów arkusza. Można też wybrać opcję Bez cieniowania.
 • Styl obramowania: Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane typy obramowania:
  • Pełne: Pełne obramowanie jednego koloru.
  • Obniżone: Obramowanie dające efekt zapadania się obiektu arkusza w tło.
  • Podniesione: Obramowanie dające efekt podnoszenia obiektu arkusza z tła.
  • Ściana: Obramowanie dające efekt ściany wokół obiektu arkusza.
 • Szerokość obramowania: Opcja jest dostępna dla wszystkich typów obramowania. Szerokość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).
 • Kolor: Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać z palety kolorów odpowiedni kolor podstawowy (dotyczy wszystkich typów obramowania).
 • Tęcza: Tworzy tęczowe obramowanie (dotyczy wszystkich typów obramowania). Tęcza będzie się zaczynać od wybranego koloru podstawowego na obiekcie arkusza.

W przypadku wybrania opcji Uproszczone jako Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne nie będzie możliwy wybór typu obramowania — dostępne będzie tylko menu rozwijane Intensywność cieniowania i ustawienie Szerokość obramowania.

Zaokrąglone rogi

W grupie Zaokrąglone rogi można zdefiniować ogólny kształt obiektu arkusza. Ustawienia te umożliwiają rysowanie obiektów arkusza o kształtach idealnie okrągłych lub owalnych poprzez silnie wydłużone aż do prostokątnych. Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

 • Zaokrąglone rogi: Zaznaczenie tej opcji umożliwia korzystanie z pozostałych ustawień kształtów o zaokrąglonych rogach.
 • Narożniki: Narożniki, dla których to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, będą rysowane jako prostokątne.
 • Zaokrąglenie: Liczba od 2 do 100, gdzie 100 oznacza prostokąt o idealnie prostokątnych narożnikach, a 2 oznacza idealny owal (lub okrąg w przypadku proporcji 1:1). Najlepszy efekt zaokrąglonych rogów pozwalają zwykle uzyskać wartości od 2 do 5.
 • Promień narożnika: To ustawienie określa promień narożników, wyrażony jako stała odległość (Stałe) lub jako procent całego sektora (Względne (%)). Można w ten sposób kontrolować, w jakim stopniu ogólny kształt ustawiony opcją Zaokrąglenie będzie wpływać na kształt narożników. Odległość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).

Warstwa

Grupa Warstwa umożliwia ustawienie położenia obiektu na jednej z trzech warstw:

 • Dół: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Dół nigdy nie będzie zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Góra. Można go umieszczać tylko na tych obiektach arkusza, które mają ustawioną warstwę Dół.
 • Normalne: Nowo utworzone obiekty arkusza znajdują się na warstwie Normalne (środkowej). Obiekt arkusza o ustawieniu warstwy Normalne nie może zostać zasłonięty przez obiekt arkusza o ustawieniu Dół, a sam nie może zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniu Góra.
 • Góra: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Góra nigdy nie będzie zasłonięty przez obiekty arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Dół. Można na nim umieszczać jedynie inne obiekty arkusza o ustawieniu warstwy Góra.
 • Niestandardowe: Ustawienia warstwy Góra, Normalne i Dół to wewnętrznie odpowiednio numery warstw 1, 0 i –1. W rzeczywistości dozwolone są wszystkie wartości od –128 do 127. Wybierz tę opcję, aby wprowadzić własną wartość.

Tworzenie motywu...

Otwiera obszar Kreatora motywów, w którym można utworzyć motyw układu.

Zastosuj motyw...

Motyw układu można zastosować względem obiektu, arkusza lub dokumentu.

Motywy układu

Pokaż

W grupie opcji Pokaż można określić warunek wyświetlania obiektu arkusza:

 • Zawsze: Obiekt arkusza będzie zawsze wyświetlany.
 • Warunkowe: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku funkcji warunkowej, która jest obliczana na nowo na przykład przy każdej zmianie wyboru. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE.

  Funkcje warunkowe

Informacja

Użytkownicy z uprawnieniami Admin do dokumentu mogą zignorować wszystkie warunki pokazywania, wybierając opcję Pokaż wszystkie arkusze i obiekty arkusza w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Opcje

W grupie Opcje można wyłączyć możliwość przenoszenia obiektu arkusza lub zmiany jego rozmiaru. Ustawienia w tej grupie mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono odpowiadające im pola wyboru na kartach Właściwości dokumentu: Układ i Właściwości arkusza: Zabezpieczenia.

 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza.
 • Zezwalaj na wyświetlanie info: Jeśli użyto funkcji info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji.

  Info
 • Dopasuj rozmiar do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.

Paski przewijania

Grupa Paski przewijania zawiera różnego rodzaju kontrolki modyfikujące układ pasków przewijania:

 • Zachowaj pozycję przewijania: Kiedy to ustawienie jest włączone, oprogramowanie QlikView podejmie próbę zachowania pozycji przewijania tabel i wykresów na pasku przewijania, kiedy selekcja jest dokonywana względem innego obiektu. To samo ustawienie musi być również włączone w oknie Preferencje użytkownika: Obiekty. Pozycja przewijania nie jest zachowywana po zamknięciu dokumentu.
 • Przyciski przewijania: Ustawia kolor przycisków przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor. Najlepszą czytelność pasków przewijania dają zazwyczaj średnie odcienie szarości. Każdy z kolorów można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu odpowiedniego przycisku.
 • Tło przewijania: Definiuje kolor tła przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor.
 • Szerokość paska przewijania: Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.
 • Styl przewijania: Ustawia styl paska przewijania. Wybierz styl z kontrolki rozwijanej. Styl paska przewijania Klasyczne odpowiada wyglądowi pasków przewijania z aplikacji QlikView 4/5. Styl paska przewijania Standard daje bardziej nowoczesny wygląd. Trzeci styl to Jasne, dający cieńszy i jaśniejszy pasek.
  Tryb określania stylu należy ustawić na wartość Zaawansowane, aby zapewnić widoczność stylu paska przewijania. To ustawienie jest dostępne na karcie Ogólne po otwarciu menu rozwijanego Ustawienia i wybraniu opcji Właściwości dokumentu.

 

 • Zastosuj do...: Otwiera okno dialogowe Właściwości nagłówka i obramowania, w którym można wskazać miejsce zastosowania właściwości ustawionych na stronie Układ.

Nagłówek

Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Na stronie Nagłówek można określić opcje układu zupełnie różne od ogólnego układu obiektu.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
 • Tekst tytułu: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Kliknij przycisk Czcionka..., aby zmienić czcionkę nagłówka.

Dla nagłówka można ustawiać kolory zależne od jego stanu. Ustawienia Aktywne kolory i Nieaktywne kolory można określać niezależnie.

Kliknij przycisk Kolor tła lub Kolor tekstu, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru. Jako Kolor tła można wybrać kolor pełny lub gradientowy w oknie dialogowym Obszar koloru. Kolor tekstu można zdefiniować jako kolor Stały lub Obliczany — służą do tego funkcje koloru.

Funkcje koloru

 • Zawijaj tekst: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, nagłówek może być wyświetlany w wielu wierszach.
 • Wysokość nagłówka (wiersze): Pole edycji do ustawiania liczby wierszy nagłówka.

Dokładny rozmiar i położenie obiektu QlikView można określić i korygować ustawieniami rozmiaru i położenia obiektu arkusza QlikView w postaci Normalnej lub Zminimalizowanej. Wartości ustawień są podawane w pikselach:

 • Położenie X: Ustawia położenie poziome lewej strony obiektu arkusza względem lewej krawędzi arkusza.
 • Położenie Y: Ustawia położenie pionowe górnej strony obiektu arkusza względem górnej krawędzi arkusza.
 • Szerokość: Ustawia szerokość obiektu arkusza QlikView.
 • Wysokość: Ustawia wysokość obiektu arkusza QlikView.

Orientację etykiety nagłówka można zmieniać przy użyciu opcji z sekcji Wyrównanie nagłówka:

 • Poziomo: Etykieta może być wyrównana w poziomie. Dostępne opcje to Z lewej, Środek lub Z prawej (w obrębie obszaru nagłówka).
 • Pionowo: Etykieta może być wyrównana w pionie. Dostępne opcje to Góra, Środek lub Dół (w obrębie obszaru nagłówka).

Ikony specjalne
Wiele z poleceń menu obiektów arkusza można skonfigurować jako ikony nagłówka. Aby wybrać polecenia wyświetlane jako ikony nagłówka, zaznacz pole wyboru na lewo od odpowiednich poleceń na liście.

InformacjaDodając ikony specjalne do nagłówka, należy zachować rozwagę. Wyświetlanie zbyt wielu ikon będzie dezorientować użytkowników.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony minimalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można minimalizować. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na maksymalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony maksymalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można maksymalizować. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Tekst pomocy można podać jako formułę wyliczaną. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.


  Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

  Wprowadź np. opis obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com