Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przycisk

Example clear selections button

W aplikacji QlikView można tworzyć i definiować przyciski do wykonywania różnego rodzaju poleceń i akcji. Istnieją trzy podstawowe rodzaje przycisków: przycisk uruchomienia/eksportu, przycisk skrótu i przycisk makra.

Kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu Przycisk: Obiekt. Dostęp do tego menu można również uzyskać z menu Obiekt, gdy przycisk jest obiektem aktywnym.

Menu Obiekt

Aby otworzyć menu Obiekt, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy. Menu zawiera następujące polecenia:

Polecenia menu Obiekt
1, 2, 3... Opis
Właściwości... Otwiera okno dialogowe Właściwości przycisku, w którym można ustawić szereg parametrów.
Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Kolejność

To menu kaskadowe jest dostępne jedynie po włączeniu opcji Siatka projektu z menu Widok lub zaznaczeniu pola wyboru Zawsze pokazuj elementy menu projektu w oknie Preferencje użytkownika: Projekt. Zawiera cztery polecenia przeznaczone do ustawiania warstwy układu obiektów arkusza. Poprawne numery warstw są z zakresu od –128 do 127.

 • Przesuń na wierzch: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na największą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
 • Przesuń na dół: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na najmniejszą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
 • Przesuń do przodu: Zwiększa warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość maksymalna to 127.
 • Przesuń na spód: Zmniejsza warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość minimalna to –128.
Wyślij do pliku Excel Eksportuje tekst do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Tekst będzie wyświetlany w pojedynczej komórce w nowym arkuszu programu Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja.
Kopiuj do schowka

To menu kaskadowe zawiera różne opcje kopiowania dla obiektu arkusza.

 • Tekst: Kopiuje do schowka tekst wyświetlany na przycisku.
 • Grafika: Kopiuje grafikę obiektu arkusza do schowka. Grafika będzie zawierać (lub nie) nagłówek oraz obramowanie obiektu arkusza, odpowiednio do ustawień z okna dialogowego Preferencje użytkownika, strona Eksport.
 • Obiekt: Kopiuje cały obiekt arkusza do schowka w celu wklejenia w innym miejscu układu albo w innym dokumencie otwartym w bieżącej instancji QlikView.
Obiekty powiązane

Otwiera menu zawierające następujące polecenia dotyczące obiektów powiązanych.

 • Dopasuj położenie obiektów powiązanych: Dla wszystkich obiektów powiązanych na wszystkich arkuszach zostanie ustawiona taka sama pozycja i wielkość, jak dla obiektów wyróżnionych.
 • Rozłącz ten obiekt/Rozłącz obiekty: Powoduje usunięcie powiązania między obiektami, przez co stają się one różnymi obiektami o różnych identyfikatorach obiektu.
Minimalizuj Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Minimize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Maksymalizuj Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Maximize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Przywróć Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony Restore w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.
Pomoc Otwiera pomoc QlikView.
Usuń Usuwa obiekt arkusza z arkusza.

Ogólne

W grupie opcji Tekst można ustawić właściwości tekstu wyświetlanego na przycisku.

Właściwości tekstu
Właściwość Opis
Tekst

Wprowadzenie tekstu w polu tekstowym powoduje ustawienie etykiety przycisku. Tekst można zdefiniować jako formułę wyliczaną. Tekst może się składać z kilku wierszy, a naciśnięcie klawisza Enter spowoduje podział wiersza i przejście do nowego wiersza.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Wyrównanie Tekst przycisku może być wyrównany do lewej, do środka lub do prawej.

W grupie opcji Tło można ustawić tło przycisku. Lista rozwijana udostępnia trzy różne podstawowe style przycisków do wyboru oraz dodatkowe ustawienia:

Style i właściwości tła
Opcja Opis
Woda Domyślny dla nowych przycisków. Powoduje wyświetlanie zaokrąglonego przycisku z efektem szkła i trójwymiarowości.
Zwykły

Powoduje wyświetlanie zwykłego, tradycyjnego przycisku QlikView.

 • Ustawienia domyślne systemu: Ustawia pełne tło w domyślnym kolorze przycisku zdefiniowanym w systemie operacyjnym.
Grafika

Powoduje wyświetlanie przycisku graficznego. Można zdefiniować pojedynczą grafikę statyczną lub trzyczęściową grafikę połączoną, w której każda część odpowiada jednemu z trzech możliwych stanów przycisku (aktywny, nieaktywny lub wciśnięty).

 • Grafika połączona: Aby przypisać przyciskowi grafikę połączoną dla trzech stanów, zaznacz ten przycisk radiowy, kliknij przycisk Wybierz grafikę... i wskaż odpowiedni plik graficzny. Plik graficzny musi zawierać trzy grafiki obok siebie, w następującej kolejności: grafikę aktywnego przycisku, grafikę wciśniętego przycisku i grafikę nieaktywnego (wyszarzonego) przycisku.
 • Pojedyncza grafika: Aby przypisać przyciskowi grafikę pojedynczego stanu, zaznacz ten przycisk radiowy, kliknij przycisk Wybierz grafikę... i wskaż odpowiedni plik graficzny. Obsługiwane formaty grafiki to między innymi jpg, png, bmp, gif i animowany gif.
Kolor Zaznacz ten przycisk radiowy, jeśli przycisk ma mieć kolorowe tło (niedostępne w przypadku wybrania opcji Grafika). Kolor można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient w oknie dialogowym Obszar koloru wyświetlanym po kliknięciu przycisku koloru.
Przezroczystość Określa stopień przezroczystości tła przycisku. Przy 100% tło będzie całkowicie przezroczyste. Przezroczystość będzie obowiązywać bez względu na to, czy kolor bądź grafika są używane jako tło.
Stan alternatywny

Wybierz jeden z dostępnych stanów z listy. Następujące stany alternatywne są zawsze dostępne.

 • Dziedziczone: Arkusze i obiekty arkusza zawsze mają stan dziedziczone, chyba że programista QlikView ustawi inny. Ustawienie jest dziedziczone z obiektu wyższego poziomu, zatem przy wybranej opcji dziedziczenia wykres na arkuszu będzie mieć te same ustawienia, co sam arkusz.
 • Stan domyślny: Ten stan jest używany podczas większości operacji w aplikacji QlikView i jest oznaczany symbolem $. Dokument QlikView zawsze ma stan domyślny.
Dodatkowe właściwości przycisku
Opcja Opis
ID obiektu Unikatowy identyfikator bieżącego przycisku. Każdy obiekt arkusza otrzymuje w chwili utworzenia unikatowy ID obiektu umożliwiający sterowanie poprzez automatyzację. ID obejmuje numer i kombinację liter definiujących typ obiektu. Pierwszy przycisk w dokumencie otrzyma ID BU01. Obiekty udostępnione mają ten sam ID obiektu. ID obiektu może zostać zmieniony na dowolny inny ciąg, który aktualnie nie jest używany dla żadnego innego obiektu arkusza, arkusza ani zakładki w dokumencie.
Warunek włączenia Wprowadzone w tym polu wyrażenie określa stan przycisku. Jeśli wyrażenie zwróci wartość 0, przycisk będzie nieaktywny, natomiast zwrócenie wartości 1 spowoduje aktywację przycisku. Jeśli nie zostanie wprowadzone żadne wyrażenie, przyjmowana jest wartość 1. Przycisków nieaktywnych z powodu statusu bazowego nie można aktywować z użyciem warunku.
Ustawienia drukowania... Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia drukowania, w którym można definiować marginesy oraz format nagłówka i stopki.

Akcje

Na tej stronie można ustawiać akcje dotyczące niektórych obiektów:

 • przycisków,
 • obiektów tekstu,
 • mierników,
 • obiektów linii/strzałki.

Dostępne akcje to między innymi uruchomienie aplikacji zewnętrznej lub eksportowanie danych z aplikacji QlikView.

 • Dodaj: Otwiera okno dialogowe Dodaj akcję, w którym można wybrać akcje dotyczące obiektu. Odpowiedni typ akcji należy wybrać z listy. Parametry wyświetlane na stronie Akcje zależą od konkretnej akcji. Parametry wejściowe dla wymienionych akcji są obliczane przed wykonaniem pierwszej akcji. Jeżeli parametr zostanie zmieniony po rozpoczęciu wykonywania (np. jeżeli akcja zostanie zmieniona przez poprzednią akcję), to zmiana nie jest rejestrowana w łańcuchu akcji.
 • Usuń: Usuwa akcję z obiektu.
 • Podwyższ poziom: Przesuwa wybraną akcję wyżej na liście akcji.
 • Stan alternatywny: Ustawia stan, do którego odnosi się akcja. To ustawienie ma zastosowanie jedynie do akcji związanych z selekcjami lub zakładkami.

Okno dialogowe Dodaj akcję

Z okna dialogowego Dodaj akcję można dodać następujące akcje. W polach z przyciskiem ... można wprowadzić formułę wyliczaną.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Selekcja

Działania dotyczące wyboru
Działanie Opis
Wybierz w polu Wybiera wskazane wartości i pola. W polu Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B. Cytowanie jest wymagane tylko w przypadku wartości nieliczbowych i może zostać pominięte w przypadku wartości liczbowych.
Wybierz wykluczone Wybiera wykluczone wartości we wskazanym polu.
Wybierz możliwe Wybiera możliwe wartości we wskazanym polu.
Przełącz selekcję Przełącza między bieżącą selekcją a selekcją określoną przez wartości Pole i Szukany ciąg. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.
Do przodu Przechodzi o jeden krok do przodu na liście selekcji.
Wstecz Przechodzi o jeden krok do tyłu na liście selekcji.
Selekcja Pareto Dokonuje we wskazanym polu selekcji Pareto na podstawie wyrażenia i udziału procentowego. Selekcja tego typu służy do wybrania elementów najbardziej przyczyniających się do wartości miary, zwykle zgodnie z ogólną zasadą 80/20. Na przykład aby znaleźć największych klientów przynoszących 80% obrotów, należy podać pole Customer, wyrażenie sum(Turnover) i wartość procentową 80.
Zablokuj pole Blokuje selekcje we wskazanym polu.
Zablokuj wszystko Blokuje wszystkie wartości we wszystkich polach.
Odblokuj pole Odblokowuje selekcje we wskazanym polu.
Odblokuj wszystkie Odblokowuje wszystkie wartości we wszystkich polach.
Odblokuj i wyczyść wszystkie Odblokowuje wszystkie wartości i czyści wszystkie selekcje we wszystkich polach.
Wyczyść inne pola Czyści wszystkie pola pokrewne poza polem wskazanym.
Wyczyść wszystko Czyści wszystkie selekcje poza zablokowanymi.
Wyczyść pole Czyści określone pole.
Kopiuj zawartość stanu Kopiuje selekcję ze stanu Stan źródła do stanu Stan docelowy. Dostępne tylko wtedy, gdy zdefiniowano stany alternatywne.
Zamień zawartość stanu Zamienia selekcje między stanami Stan 1 i Stan 2. Dostępne tylko wtedy, gdy zdefiniowano stany alternatywne.

Układ

Działania dotyczące układu
Działanie Opis
Aktywuj obiekt Aktywuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
Aktywuj arkusz Aktywuje arkusz wskazany jako ID arkusza.
Aktywuj następny arkusz Otwiera następny arkusz w dokumencie.
Aktywuj poprzedni arkusz Otwiera poprzedni arkusz w dokumencie.
Minimalizuj obiekt Minimalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.
Maksymalizuj obiekt Maksymalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.
Przywróć obiekt Przywraca obiekt wskazany jako ID obiektu.
Ustaw nazwę stanu Stosuje wskazany Stan do obiektu wskazanego jako ID obiektu. Dostępne jedynie w przypadku zdefiniowania stanów alternatywnych.

Zakładka

 • Zastosuj zakładkę: Stosuje zakładkę podaną w polu ID zakładki. Jeśli istnieją dwie zakładki o tym samym identyfikatorze, zostanie zastosowana zakładka dokumentu. Aby zastosować zakładkę serwera, podaj Server\ID_zakładki. 
 • Utwórz zakładkę: Tworzy zakładkę z bieżącej selekcji. Podaj wartości ID zakładki i Nazwa zakładki. Wybierz Ukryty , aby utworzyć zakładkę ukrytą.
 • Zastąp zakładkę: Zastępuje zakładkę podaną w polu ID zakładki bieżącą selekcją.

Drukuj

 • Drukuj obiekt: Drukuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Jeśli obiekt ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
 • Drukuj arkusz: Drukuje arkusz wskazany jako ID arkusza. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza). Ta funkcja nie działa w kliencie AJAX.
 • Drukuj raport: Drukuje raport wskazany jako ID raportu. Jeśli raport ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. Zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe drukowania, jeśli ma być wyświetlane okno dialogowe drukowania systemu Windows. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Zewnętrzne

 • Eksportuj: Eksportuje tabelę zawierającą określony zestaw pól, ale eksportowane są tylko te wiersze, które mają znaczenie z punktu widzenia dokonanej selekcji. Kliknij przycisk Konfiguracja na stronie Akcje, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia akcji eksportu. Jest to niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza.

  InformacjaTa funkcja nie działa w kliencie Ajax.
 • Uruchom: Uruchamia program zewnętrzny. W oknie dialogowym Akcje można konfigurować następujące ustawienia:
  • Aplikacja: Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby znaleźć uruchamianą aplikację. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Nazwa pliku: Wprowadź ścieżkę do pliku, który ma zostać otwarty z użyciem aplikacji określonej powyżej. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Parametry: Określ parametry wiersza polecenia używane przy uruchamianiu aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Katalog roboczy: Ustawia katalog roboczy uruchamianej aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Zakończ aplikację, gdy program QlikView jest zamknięty: Wymusza zamknięcie aplikacji w chwili zamknięcia programu QlikView. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • InformacjaTa funkcja nie działa w kliencie Ajax.
 • Otwórz adres URL: Za pomocą opcji Otwórz adres URL można otworzyć adres URL do dokumentu programu QlikView z innego dokumentu programu QlikView (łańcuchy dokumentów). Ta opcja pozwala otworzyć adres URL w domyślnej przeglądarce internetowej. Ta funkcja nie może być używana jako wyzwalacz dokumentu i arkusza. W przypadku użycia opcji Otwórz adres URL należy upewnić się, że nazwa dokumentu jest wprowadzona do ciągu akcji małymi literami.
  W miarę możliwości należy używać opcji Otwórz dokument QlikView zamiast opcji Otwórz adres URL.

  InformacjaUżywanie języka JavaScript w adresach URL jest domyślnie niemożliwe.

  Na używanie języka JavaScript w adresach URL można zezwolić, zmieniając parametr PreventJavascriptInObjectActions w pliku custom.config.

 • Otwórz dokument QlikView: Za pomocą opcji Otwórz dokument QlikView, aby otworzyć dokument QlikView z innego dokumentu QlikView (łańcuchy dokumentów). Ta funkcja nie może być używana jako wyzwalacz dokumentu ani arkusza. Więcej informacji zawiera sekcja Przykłady tworzenia łańcucha dokumentów.

 • Uruchom makro: Wprowadź ścieżkę i nazwę uruchamianego makra. Można wpisać dowolną nazwę, pod którą będzie można później utworzyć makro w oknie dialogowym Edytuj moduł, lub wyrażenie obliczane dla potrzeb aktualizacji dynamicznej.
 • Ustaw zmienną: Przypisuje wartość określonej zmiennej.
 • Pokaż informacje: Wyświetla powiązane informacje, na przykład plik tekstowy lub grafikę dla pola wskazanego jako Pole. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
 • Zamknij ten dokument: Zamyka aktywny dokument QlikView.
 • Przeładuj: Przeładowuje bieżący dokument. Ta funkcja nie działa ani w kliencie Ajax, ani we wtyczce IE.
 • Aktualizacja dynamiczna: Wykonuje aktualizację dynamiczną danych w aktualnie załadowanym dokumencie. Instrukcję aktualizacji dynamicznej należy wprowadzić w polu Instrukcja.
  Przeznaczeniem funkcji aktualizacji dynamicznej jest umożliwienie administratorowi QlikView ładowania do dokumentu QlikView ograniczonej ilości danych z pojedynczego źródła bez konieczności przeładowania dokumentu. Dane mogą być następnie analizowane przez klienty łączące się z serwerem QlikView Server.

  InformacjaPrzesłane dane są przechowywane jedynie w pamięci operacyjnej, więc wszelkie informacje dodane lub zaktualizowane z wykorzystaniem aktualizacji dynamicznej zostaną utracone w razie przeładowania dokumentu.

  Następująca gramatyka opisuje instrukcje i składowe instrukcji, jakich można używać z funkcją aktualizacji dynamicznej:

  • statements ::= statement { “;” statement }
  • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
  • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
  • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
  • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
  • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
  • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
  • table_name ::= identifier | quoted_name
  • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
  • value_list ::= "("value {"," value} ")"
  • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • field_name ::= identifier | quoted string
  • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
  • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • identifier ::= any_qlikview_identifier
  • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

  Przykład:  

  UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

  Informacja Aby było możliwe korzystanie z aktualizacji dynamicznej, funkcja ta musi być włączona zarówno w dokumencie, jak i na serwerze.

Przykłady tworzenia łańcucha dokumentów

Możesz użyć Otwórz dokument QlikView, aby utworzyć łańcuch dokumentów.

Zastosować można następujące ustawienia:

 • Przenieś stan: aby przenieść wybory z dokumentu oryginalnego do dokumentu docelowego. Najpierw nastąpi wyczyszczenie wyborów z dokumentu docelowego.

 • Zastosuj stan na bieżącym: aby zachować wybory z dokumentu docelowego i dodatkowo nałożyć na nie wybory z oryginalnego dokumentu.

  Informacja Użycie opcji Zastosuj stan na bieżącym może spowodować nieoczekiwane wyniki, jeśli wybory dokonane w dwóch dokumentach są sprzeczne.

 • Otwórz w tym samym oknie: aby otworzyć nowy dokument w tej samej karcie przeglądarki, gdy używany jest klient AJAX ZFC.

  InformacjaDziałanie Otwórz dokument QlikView nie jest obsługiwane w przypadku użytkowników niedomenowych, którzy używają wtyczki QlikView Plug-in.

Dokumenty QlikView: Należy podać również rozszerzenie pliku docelowego. Ścieżki względne do nawigacji od jednego dokumentu QlikView do innego są obsługiwane we wszystkich klientach, pod warunkiem że dokumenty połączone w łańcuch są zapisane w tej samej strukturze folderów (tej samej instalacji).

Poniższe przykłady pokazują sposób zapisu ścieżki do pliku docelowego:

Przykład: Plik znajduje się w tej samej strukturze folderów (tej samej instalacji).

 • Jeśli plik docelowy jest w tym samym folderze:
  DestinationDoc.qvw

 • Jeśli plik docelowy jest w podfolderze:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw

 • Jeśli plik docelowy jest w górnym folderze:
  ../DestinationDoc.qvw

 • Jeśli plik docelowy jest w górnym i równoległym folderze:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Przykład: Plik znajduje się w innej strukturze folderów (w innej instalacji). Ścieżka względna między różnymi instalacjami jest obsługiwana tylko w kliencie Ajax.

 • Jeśli plik docelowy znajduje się w innej instalacji:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Przykład: Użycie ścieżki do instalacji w celu wskazania dokumentu QlikView. Ustawianie ścieżki do folderów zainstalowanych jest obsługiwane tylko w kliencie Ajax.

 • Jeśli plik docelowy jest w tym samym folderze zainstalowanym:
  \Mount\DestinationDoc.qvw

 • Jeśli plik docelowy jest w tym innym folderze zainstalowanym:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

  InformacjaTworzenie łańcucha dokumentów z folderami zainstalowanymi nie działa z dodatkiem QlikView Plug-In.

Przykład: Użycie ścieżki bezwzględnej w celu wskazania dokumentu QlikView. Używanie ścieżek bezwzględnych w celu łączenia dokumentów w łańcuchy jest obsługiwane w kliencie Ajax oraz w programie QlikView Desktop.

 • Ścieżka bezwzględna do lokalnego folderu głównego lub instalacji lokalnej:
  C:\...\DestinationDoc.qvw

 • Ścieżka bezwzględna do udziału sieciowego:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

Aplikacje QlikView w hubie Qlik Sense Cloud: potrzebny jest identyfikator AppId, a nie ścieżka. Aplikacje należy przygotować i zaktualizować w QlikView Desktop. AppId znajduje się w adresie URL, gdy aplikacja jest otwarta w hubie.

Przykład

Jeśli adres URL to https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg. To identyfikatorem AppId jest 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg.

 

InformacjaAkcje wyzwalające inne akcje (tzw. akcje kaskadowe) nie są obsługiwane, ponieważ mogą mieć nieprzewidziane konsekwencje!
Informacja

W przypadku pracy z dokumentami na serwerze QlikView Server obowiązują pewne ograniczenia dotyczące zachowania niektórych wyzwalaczy makr.

Korzystanie z makr w dokumentach QV na serwerze QlikView Server

Okno dialogowe Ustawienia akcji eksportu

Selekcja

W tej grupie można określić, które pola należy wybrać do eksportu.

Opcje wyboru
Opcja Opis
Pola W oknie pól znajduje się lista dostępnych pól.
Eksportuj linie W tym oknie znajdują się pola wybrane do eksportu. Pola, w odniesieniu do których zezwolono na wiele wartości, są oznaczone gwiazdką.
Dodaj > Służy do dodawania pól do okna Eksportuj linie.
< Usuń Służy do usuwania pól z okna Eksportuj linie.
Podwyższ poziom Służy do przesunięcia wybranego pola o jeden krok do góry, tzn. o jeden krok w lewo w tabeli eksportu.
Obniż poziom Służy do przesunięcia wybranego pola o jeden krok do dołu, tzn. o jeden krok w prawo w tabeli eksportu.
Z wieloma wartościami (*) Zaznaczenie pola w oknie Eksportuj linie i zaznaczenie tej kontrolki oznacza, że pole w wykazie eksportu może zawierać kilka wartości.

Eksportuj do

W tej grupie można określić, czy dane mają zostać wyeksportowane do pliku czy do schowka.

Opcje eksportu
Opcja Opis
Plik

W przypadku eksportowania danych do pliku należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić nazwę pliku. Jeśli nazwa pliku nie zostanie wprowadzona, wartości zostaną wyeksportowane do schowka. Nazwa pliku może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Przeglądaj Otwiera okno dialogowe Eksportuj plik, umożliwiające przeglądanie w poszukiwaniu pliku, do którego mają zostać wyeksportowane wartości.
Schowek Ustawienie domyślne. Jeśli nazwa pliku nie zostanie określona powyżej, wartości zostaną wyeksportowane do schowka.
Selekcje dla pola Po zaznaczeniu tej kontrolki plik eksportu dla każdego wybranego pola będzie zawierać wszystkie możliwe wartości pola w jednym wierszu, rozdzielone tabulatorami.
Uwzględniaj etykiety Po zaznaczeniu tej kontrolki pierwsza pozycja w linii (jeśli ustawiono Selekcje dla pola) lub pierwszy wiersz (jeśli ustawiono Wiersze) będzie zawierać nazwy pól.
Wiersze Po zaznaczeniu tej kontrolki plik eksportu będzie zawierać jedną kolumnę dla każdego wybranego pola, rozdzieloną tabulatorami.
Dołącz do istniejącego pliku Po zaznaczeniu tej kontrolki eksport będzie dołączony do pliku eksportu, jeśli plik już istnieje. W przypadku dołączania do istniejącego pliku etykiety nie zostaną wyeksportowane. Jeśli plik eksportu nie istnieje, ten znacznik nie ma znaczenia.

Formatowanie liczb

Niektóre inne programy mogą mieć problemy z prawidłową obsługą liczb w określonym formacie. W programie QlikView dostępne są trzy opcje formatowania danych numerycznych w celu wyeksportowania do plików lub do schowka.

Nowe przyciski eksportu dziedziczą ustawienie domyślne ze strony Preferencje użytkownika: Eksportuj. Ustawienie można jednak skonfigurować indywidualnie dla każdego przycisku eksportowania.

 • Format pełny: Nakazuje programowi QlikView eksportowanie danych numerycznych z pełnym formatem liczby, jak pokazano w obiektach arkusza dokumentu.
 • Bez separatora tysięcy: Usuwa z danych numerycznych wszystkie separatory tysięcy.
 • Bez formatowania: Usuwa z danych wszelkie formatowanie liczb i eksportuje liczby w postaci nieprzetworzonej. Zastosowany zostanie separator dziesiętny określony w ustawieniach systemowych (Panel sterowania).
Informacja

W przypadku pracy z dokumentami na serwerze QlikView Server obowiązują pewne ograniczenia dotyczące zachowania niektórych wyzwalaczy makr.

Korzystanie z makr w dokumentach QV na serwerze QlikView Server

Czcionka

W tym obszarze można ustawić Czcionkę, Styl czcionki i Rozmiar czcionki.

Można ustawić czcionkę dla każdego pojedynczego obiektu (Właściwości obiektu: Czcionka) lub wszystkich obiektów w dokumencie (Zastosuj do obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka).

Następnie można ustawić domyślne czcionki dokumentów dla nowych obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka. Istnieją dwie czcionki domyślne:

 1. Pierwsza czcionka domyślna (Listy wartości, wykresy itp.) jest używana w odniesieniu do większości obiektów, w tym list wartości i wykresów.
 2. Druga czcionka domyślna (Obiekty i przyciski tekstu) jest używana w odniesieniu do przycisków i pól tekstowych, gdzie zazwyczaj potrzeba większej czcionki.

Na koniec można ustawić domyślne czcionki dla nowych dokumentów w oknie Preferencje użytkownika: Czcionka.

Dla wykresów, przycisków i obiektów tekstowych (poza obiektami wyszukiwania) można także określić Kolor czcionki. Kolor może być Stały albo dynamicznie Obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być poprawną reprezentacją koloru utworzoną z użyciem funkcji koloru. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas zostanie ustawiony domyślny kolor czarny.

Funkcje koloru

Dodatkowe ustawienia:

 • Cień automatyczny: Po zaznaczeniu tej opcji do tekstu zostanie dodany cień automatyczny.
 • Podkreślenie: Po zaznaczeniu tej opcji tekst będzie podkreślony.

W panelu podglądu pokazywana jest próbka wybranej czcionki.

Układ

Ustawienie układu określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie układu określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Użyj obramowań

Włącz tę opcję, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Typ obramowania można wybrać z menu rozwijanego.

 • Intensywność cieniowania: Menu rozwijane Intensywność cieniowania umożliwia ustawienie intensywności cienia wyświetlanego wokół obiektów arkusza. Można też wybrać opcję Bez cieniowania.
 • Styl obramowania: Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane typy obramowania:
  • Pełne: Pełne obramowanie jednego koloru.
  • Obniżone: Obramowanie dające efekt zapadania się obiektu arkusza w tło.
  • Podniesione: Obramowanie dające efekt podnoszenia obiektu arkusza z tła.
  • Ściana: Obramowanie dające efekt ściany wokół obiektu arkusza.
 • Szerokość obramowania: Opcja jest dostępna dla wszystkich typów obramowania. Szerokość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).
 • Kolor: Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać z palety kolorów odpowiedni kolor podstawowy (dotyczy wszystkich typów obramowania).
 • Tęcza: Tworzy tęczowe obramowanie (dotyczy wszystkich typów obramowania). Tęcza będzie się zaczynać od wybranego koloru podstawowego na obiekcie arkusza.

W przypadku wybrania opcji Uproszczone jako Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne nie będzie możliwy wybór typu obramowania — dostępne będzie tylko menu rozwijane Intensywność cieniowania i ustawienie Szerokość obramowania.

Zaokrąglone rogi

W grupie Zaokrąglone rogi można zdefiniować ogólny kształt obiektu arkusza. Ustawienia te umożliwiają rysowanie obiektów arkusza o kształtach idealnie okrągłych lub owalnych poprzez silnie wydłużone aż do prostokątnych. Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

 • Zaokrąglone rogi: Zaznaczenie tej opcji umożliwia korzystanie z pozostałych ustawień kształtów o zaokrąglonych rogach.
 • Narożniki: Narożniki, dla których to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, będą rysowane jako prostokątne.
 • Zaokrąglenie: Liczba od 2 do 100, gdzie 100 oznacza prostokąt o idealnie prostokątnych narożnikach, a 2 oznacza idealny owal (lub okrąg w przypadku proporcji 1:1). Najlepszy efekt zaokrąglonych rogów pozwalają zwykle uzyskać wartości od 2 do 5.
 • Promień narożnika: To ustawienie określa promień narożników, wyrażony jako stała odległość (Stałe) lub jako procent całego sektora (Względne (%)). Można w ten sposób kontrolować, w jakim stopniu ogólny kształt ustawiony opcją Zaokrąglenie będzie wpływać na kształt narożników. Odległość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).

Warstwa

Grupa Warstwa umożliwia ustawienie położenia obiektu na jednej z trzech warstw:

 • Dół: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Dół nigdy nie będzie zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Góra. Można go umieszczać tylko na tych obiektach arkusza, które mają ustawioną warstwę Dół.
 • Normalne: Nowo utworzone obiekty arkusza znajdują się na warstwie Normalne (środkowej). Obiekt arkusza o ustawieniu warstwy Normalne nie może zostać zasłonięty przez obiekt arkusza o ustawieniu Dół, a sam nie może zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniu Góra.
 • Góra: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Góra nigdy nie będzie zasłonięty przez obiekty arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Dół. Można na nim umieszczać jedynie inne obiekty arkusza o ustawieniu warstwy Góra.
 • Niestandardowe: Ustawienia warstwy Góra, Normalne i Dół to wewnętrznie odpowiednio numery warstw 1, 0 i –1. W rzeczywistości dozwolone są wszystkie wartości od –128 do 127. Wybierz tę opcję, aby wprowadzić własną wartość.

Tworzenie motywu...

Otwiera obszar Kreatora motywów, w którym można utworzyć motyw układu.

Zastosuj motyw...

Motyw układu można zastosować względem obiektu, arkusza lub dokumentu.

Motywy układu

Pokaż

W grupie opcji Pokaż można określić warunek wyświetlania obiektu arkusza:

 • Zawsze: Obiekt arkusza będzie zawsze wyświetlany.
 • Warunkowe: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku funkcji warunkowej, która jest obliczana na nowo na przykład przy każdej zmianie wyboru. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE.

  Funkcje warunkowe

Informacja

Użytkownicy z uprawnieniami Admin do dokumentu mogą zignorować wszystkie warunki pokazywania, wybierając opcję Pokaż wszystkie arkusze i obiekty arkusza w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Opcje

W grupie Opcje można wyłączyć możliwość przenoszenia obiektu arkusza lub zmiany jego rozmiaru. Ustawienia w tej grupie mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono odpowiadające im pola wyboru na kartach Właściwości dokumentu: Układ i Właściwości arkusza: Zabezpieczenia.

 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza.
 • Zezwalaj na wyświetlanie info: Jeśli użyto funkcji info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji.

  Info
 • Dopasuj rozmiar do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.

Paski przewijania

Grupa Paski przewijania zawiera różnego rodzaju kontrolki modyfikujące układ pasków przewijania:

 • Zachowaj pozycję przewijania: Kiedy to ustawienie jest włączone, oprogramowanie QlikView podejmie próbę zachowania pozycji przewijania tabel i wykresów na pasku przewijania, kiedy selekcja jest dokonywana względem innego obiektu. To samo ustawienie musi być również włączone w oknie Preferencje użytkownika: Obiekty. Pozycja przewijania nie jest zachowywana po zamknięciu dokumentu.
 • Przyciski przewijania: Ustawia kolor przycisków przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor. Najlepszą czytelność pasków przewijania dają zazwyczaj średnie odcienie szarości. Każdy z kolorów można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu odpowiedniego przycisku.
 • Tło przewijania: Definiuje kolor tła przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor.
 • Szerokość paska przewijania: Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.
 • Styl przewijania: Ustawia styl paska przewijania. Wybierz styl z kontrolki rozwijanej. Styl paska przewijania Klasyczne odpowiada wyglądowi pasków przewijania z aplikacji QlikView 4/5. Styl paska przewijania Standard daje bardziej nowoczesny wygląd. Trzeci styl to Jasne, dający cieńszy i jaśniejszy pasek.
  Tryb określania stylu należy ustawić na wartość Zaawansowane, aby zapewnić widoczność stylu paska przewijania. To ustawienie jest dostępne na karcie Ogólne po otwarciu menu rozwijanego Ustawienia i wybraniu opcji Właściwości dokumentu.

 

 • Zastosuj do...: Otwiera okno dialogowe Właściwości nagłówka i obramowania, w którym można wskazać miejsce zastosowania właściwości ustawionych na stronie Układ.

Nagłówek

Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Na stronie Nagłówek można określić opcje układu zupełnie różne od ogólnego układu obiektu.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
 • Tekst tytułu: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Kliknij przycisk Czcionka..., aby zmienić czcionkę nagłówka.

Dla nagłówka można ustawiać kolory zależne od jego stanu. Ustawienia Aktywne kolory i Nieaktywne kolory można określać niezależnie.

Kliknij przycisk Kolor tła lub Kolor tekstu, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru. Jako Kolor tła można wybrać kolor pełny lub gradientowy w oknie dialogowym Obszar koloru. Kolor tekstu można zdefiniować jako kolor Stały lub Obliczany — służą do tego funkcje koloru.

Funkcje koloru

 • Zawijaj tekst: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, nagłówek może być wyświetlany w wielu wierszach.
 • Wysokość nagłówka (wiersze): Pole edycji do ustawiania liczby wierszy nagłówka.

Dokładny rozmiar i położenie obiektu QlikView można określić i korygować ustawieniami rozmiaru i położenia obiektu arkusza QlikView w postaci Normalnej lub Zminimalizowanej. Wartości ustawień są podawane w pikselach:

 • Położenie X: Ustawia położenie poziome lewej strony obiektu arkusza względem lewej krawędzi arkusza.
 • Położenie Y: Ustawia położenie pionowe górnej strony obiektu arkusza względem górnej krawędzi arkusza.
 • Szerokość: Ustawia szerokość obiektu arkusza QlikView.
 • Wysokość: Ustawia wysokość obiektu arkusza QlikView.

Orientację etykiety nagłówka można zmieniać przy użyciu opcji z sekcji Wyrównanie nagłówka:

 • Poziomo: Etykieta może być wyrównana w poziomie. Dostępne opcje to Z lewej, Środek lub Z prawej (w obrębie obszaru nagłówka).
 • Pionowo: Etykieta może być wyrównana w pionie. Dostępne opcje to Góra, Środek lub Dół (w obrębie obszaru nagłówka).

Ikony specjalne
Wiele z poleceń menu obiektów arkusza można skonfigurować jako ikony nagłówka. Aby wybrać polecenia wyświetlane jako ikony nagłówka, zaznacz pole wyboru na lewo od odpowiednich poleceń na liście.

InformacjaDodając ikony specjalne do nagłówka, należy zachować rozwagę. Wyświetlanie zbyt wielu ikon będzie dezorientować użytkowników.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony minimalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można minimalizować. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na maksymalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony maksymalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można maksymalizować. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Tekst pomocy można podać jako formułę wyliczaną. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.


  Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

  Wprowadź np. opis obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com