Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kreator wykresów czasowych

Kreator wykresów czasowych ułatwia wykonywanie standardowego zadania, jakim jest tworzenie wykresów, w których konkretna miara (wyrażenie) powinna być kwalifikowana i często porównywana wg różnych okresów.

Użytkownik może na przykład zechcieć przedstawić wyrażenie takie jak sum(Sales), ale tylko w ostatnim roku lub w bieżącym kwartale, do określonej daty. Może też zechcieć porównać ten wynik z tą samą miarą dla poprzedniego okresu, na przykład dla zeszłego roku lub analogicznego kwartału zeszłego roku. QlikView zawiera wiele funkcji służących do budowania wyrażeń w takich sytuacjach, jednak początkującemu użytkownikowi stosowanie ich może wydawać się trudne do opanowania. Kreator wykresów czasowych stworzono po to, aby ułatwić użytkownikowi zadanie umieszczania podstawowego wyrażenia miary w odpowiednich funkcjach kwalifikujących czasu, zgodnie ze specyfikacją podaną przez użytkownika.

Uruchamianie kreatora wykresów czasowych

Kreator wykresów czasowych można uruchomić, wybierając opcję Kreator wykresów czasowych z menu Narzędzia lub też klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędzi Projekt.

Podczas pierwszego uruchamiania kreatora jest wyświetlana strona początkowa, na której opisano przeznaczenie kreatora oraz podstawowe czynności z nim związane. Aby pomijać tę stronę przy kolejnych uruchomieniach kreatora, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tej strony.

W zależności od dokonywanych wyborów niektóre z poniżej opisanych kroków mogą zostać pominięte. Do przechodzenia do kolejnych etapów kreatora służy przycisk Dalej. Aby sfinalizować wykres i wrócić do układu, należy kliknąć przycisk Zakończ. W celu wprowadzenia dalszych korekt do wykresu można wrócić do niego w dowolnym momencie za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Właściwości wykresu.

Kreator wykresów czasowych prowadzi użytkownika przez następujące podstawowe czynności:

The Time Chart Wizard, step 1: Select chart type

 1. Wybierz typ wykresu, który chcesz utworzyć, klikając jedną z ikon. Dostępne typy wykresów należą do wykresów najczęściej używanych w kontekście kwalifikowania okresów. Po zakończeniu pracy z kreatorem istnieje możliwość zmiany typu wykresu na dowolny inny typ wykresu dostępny w QlikView. W tym celu należy posłużyć się oknem dialogowym Właściwości wykresu.

The Time Chart Wizard, step 2: Define dimension(s)

 1. Należy wybrać co najmniej jeden wymiar w polach rozwijanych. Wymiary określają wartości, dla których obliczane są wyrażenia wykresów.
InformacjaWymiary zwykle znajdują się po lewej stronie w wykresach tabel oraz na osi x, np. na wykresach słupkowych.
InformacjaPo zakończeniu tego kreatora można w dowolnym momencie dodać więcej wymiarów lub modyfikować wymiary. W tym celu należy posłużyć się oknem dialogowym Właściwości wykresu.
The Time Chart Wizard, step 3: Expression and time references
 1. W obszarze Wyrażenie podstawowe wpisz wyrażenie definiujące miarę, którą chcesz zbadać, np. sum(Sales).
InformacjaJeśli jest potrzebne więcej miejsca na dokonanie edycji któregoś z wyrażeń, kliknij ikonę ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 1. W obszarze Wyrażenie znacznika czasu podaj wyrażenie (lub tylko nazwę pola) wskazujące położenie znacznika czasu (zwykle daty) powiązanego z każdą transakcją, np. OrderDate.
 2. W obszarze Wyrażenie daty podstawowej wpisz wyrażenie zawierające odniesienie w czasie, z którym powinny być porównywane wszystkie znaczniki czasu transakcji, np. today().

The Time Chart Wizard, step 4: Select time period

 1. W obszarze Okres wybierz długość okresu, według którego chcesz zakwalifikować wyrażenie wykresu i dokonać porównań. W przypadku, gdy zostanie wybrana opcja Miesiące, lista rozwijana Wiele miesięcy umożliwi wybór długości okresu: 1, 2, 3, 4 lub 6 miesięcy. Można podać wartość 3, lecz będzie ona odpowiadać dokładnie temu samemu okresowi, co opcja Kwartał. Tygodnie księżycowe definiuje się jako kolejne 7-dniowe okresy począwszy od 1 stycznia każdego roku. W danym roku występują zawsze dokładnie 52 tygodnie księżycowe, co oznacza, że 52. tydzień księżycowy będzie składał się z 8 lub 9 dni.
 2. Aby używać trybu Do daty, należy zaznaczyć pole wyboru Tryb Do daty. Dla wszystkich okresów z wyjątkiem dnia oznacza to, że zostaną uwzględnione tylko transakcje z wartością daty w Wyrażeniu znacznika czasu mniejszą niż lub równą dacie w Wyrażeniu daty podstawowej (definicje — patrz poprzednia strona). W przypadku okresu wynoszącego Dzień dokładny czas w Wyrażeniu daty podstawowej zostanie użyty jako dzielnik.
 3. Zaznacz pole wyboru Ostatni ukończony okres jako podstawa, aby użyć ostatniego ukończonego okresu jako podstawy, np. ostatniego pełnego kwartału.

The Time Chart Wizard, step 5: Period start offset

 1. Opcjonalnie podaj przesunięcie do początku wybranego okresu. W zależności od Okresu wybranego w kroku 6 zostanie podana jedna z dwóch następujących opcji:
  • Aby przesunąć początek roku (obrotowego), wybierz z tego menu pierwszy miesiąc roku (obrotowego). Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy podstawowym Okresem wybranym wcześniej w kroku 4. jest Rok, Kwartał lub Miesiące.
  • Aby przesunąć początek tygodnia lub dnia, wprowadź liczbę dni lub ich ułamki, np. 1 dla tygodnia kalendarzowego rozpoczynającego się we wtorek lub 0,125 dla dnia rozpoczynającego się o 3 nad ranem. Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy podstawowym Okresem wybranym wcześniej w kroku 4. jest Tydzień, Tydzień księżycowy lub Dzień.

The Time Chart Wizard, step 6: Define comparison period

 1. Zdefiniuj okres porównania. W przypadku, gdy w kroku 4. jako główny Okres wybrany został Rok, ta strona jest pomijana automatycznie.

The Time Chart Wizard, step 7: Column selection and presentation

 1. Wybierz kolumny wyrażeń, które chcesz uwzględnić na wykresie.
  • Zaznacz pole wyboru Ustaw tytuł obiektu, jeśli chcesz, aby odpowiedni tytuł wykresu ustawił kreator.
  • Zaznacz pole wyboru Uwzględniaj okres porównania, aby dodać kolumnę przedstawiającą podstawowe wyrażenie wykresu w okresie porównania.
  • Zaznacz pole wyboru Uwzględniaj zmianę, aby dodać kolumnę pokazującą bezwzględną różnicę między wyrażeniem podstawowym wykresu w okresie podstawowym oraz w okresie porównania.
  • Zaznacz pole wyboru Uwzględniaj zmianę względną, aby dodać kolumnę pokazującą względną różnicę (zmianę procentową) między podstawowym wyrażeniem wykresu w okresie podstawowym oraz w okresie porównania.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com