Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Na tej karcie właściwości można ustawić Uprawnienia użytkownika na poziomie dokumentu. Domyślnie wszystkie opcje są zaznaczone (włączone). Osoby z uprawnieniami administratora mogą zawsze uzyskiwać dostęp do tego okna dialogowego i zmieniać w nim ustawienia. Te ustawienia mogą jednak blokować użytkownikom, którzy posiadają standardowe uprawnienia, wiele możliwości modyfikowanie dokumentu. Dostępne opcje:

Właściwości szyfrowania dokumentu
Właściwość Opis
Zmniejsz dane

Uprawnienie do używania polecenia Zmniejsz dane.

Zmniejsz dane: Otwiera menu zawierające następujące dwa polecenia:Zachowaj możliwe wartości: Zmniejsza bazę danych programu QlikView poprzez usunięcie wszystkich wykluczonych wartości.Usuń wszystkie wartości: Tworzy szablon poprzez usunięcie wszystkich wartości z bazy danych programu QlikView, ale zachowuje strukturę i układ bazy danych..

Dodaj arkusze Uprawnienie do dodawania większej liczby arkuszy do dokumentu.
Edytuj skrypt

Uprawnienie do otwierania okna dialogowego Edytuj skrypt.

Przeładuj Uprawnienie do uruchomienia skryptu ładowania.
InformacjaUprawnienia do Przeładowania i Częściowego przeładowania danych (zobacz poniżej) są wyłączane automatycznie przez operację Zmniejsz dane - Zachowaj możliwe wartości, którą można wykonać z menu Plik.
Częściowe przeładowanie

Uprawnienie do wykonania częściowego przeładowania.

Częściowe przeładowanie: Wykonuje bieżący skrypt ładowania z uwzględnieniem wszystkich poleceń skryptowych, np. Drop table, i przeładowuje dane do aktywnego dokumentu QlikView. Przeładowanie dotyczy jednak tylko tych tabel, w których instrukcje load i select są poprzedzone prefiksem Replace lub Add. Tabele danych, na które tego typu instrukcje load lub select nie wywierają wpływu, nie będą także modyfikowane w wyniku częściowego przeładowania. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+R. .

Edytuj moduł

Uprawnienie do otwierania okna dialogowego Edytuj moduł.

Edytuj moduł

Zapisz dokument (użytkownicy) Uprawnienie do zapisywania dokumentu dla użytkowników posiadających uprawnienia USER.
Dostęp do właściwości dokumentu (użytkownicy) Uprawnienie dostępu do obszaru Ustawienia: Właściwości dokumentu dla użytkowników posiadających uprawnienia USER.
Podwyższ/obniż poziom arkuszy Uprawnienie do używania poleceń Podwyższ poziom arkusza i Obniż poziom arkusza.
Zezwalaj na eksportowanie Uprawnienie do korzystania z poleceń Eksport, Drukuj i Kopiuj do schowka.
Zezwalaj na drukowanie (gdy eksport jest zabroniony) Ta opcja zastępuje ustawienia Zezwalaj na eksportowanie na potrzeby drukowania (tylko).
Dostęp do właściwości rzędu kart Uprawnienie dostępu do Właściwości rzędu kart.
Pomijanie zabezpieczeń za pomocą makr Ta opcja pozwala na zastępowanie ustawień zabezpieczeń za pomocą makr i poleceń automatyzacji.
Pokaż wszystkie arkusze i obiekty Pomija reguły warunkowego wyświetlania arkuszy i obiektów arkuszy, dzięki czemu wszystko staje się widoczne. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.
Pokaż postęp dla skryptu ukrytego Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie okna dialogowego postępu skryptu podczas wykonywania skryptu ukrytego.
Zezwalaj użytkownikowi na przeładowanie Uprawnienie do przeładowania skryptu, gdy dokument jest otwarty w trybie USER. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, przeładowanie nie jest możliwe, nawet jeśli powyżej zaznaczone jest pole wyboru Przeładuj.
Zabezpieczenia pomijane przez administratora Ta opcja pozwala na pomijanie zabezpieczeń na poziomie dokumentu lub arkusza, gdy użytkownik jest zalogowany jako administrator.
Hasło modułu

Pozwolenie na ustawienie hasła dostępu do okna dialogowego Edytuj moduł. W celu zmiany hasła należy ponownie kliknąć przycisk Hasło modułu.

Edytuj moduł

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com