Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pole wprowadzania

Pole wprowadzania to obiekt arkusza używany do wprowadzania danych do zmiennych programu QlikView i wyświetlania ich wartości.

Kliknij pole wprowadzania prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu obiektu. Dostęp do tego menu można także uzyskać z menu Obiekt, gdy pole wprowadzania jest obiektem aktywnym.

Korzystanie z pola wprowadzania

Pole wprowadzania zawiera trzy kolumny w układzie nieco przypominającym pole Multi Box. Pierwsza kolumna zawiera listę zmiennych. W drugiej kolumnie wyświetlany jest znak równości „=”, a trzecia kolumna zawiera wartości zmiennych. Pole może zawierać wiele zmiennych, każdą w osobnym wierszu.

Zmienne w aplikacji QlikView to elementy nazwane zawierające pojedynczą wartość danych, czym różnią się od pól, które zazwyczaj zawierają wiele wartości. Poza tym wartości pól pochodzą z instrukcji load i select w skrypcie, podczas gdy wartości zmiennych są określane instrukcjami let i set w skrypcie, za pośrednictwem interfejsu automatyzacji lub z użyciem pól wprowadzania w układzie.

Zmienne mogą zawierać dane numeryczne lub alfanumeryczne. Jeśli pierwszy znak wartości zmiennej będzie znakiem równości „=”, aplikacja QlikView podejmie próbę obliczenia formuły (wyrażenia QlikView) i wyświetlenia lub zwrócenia wyniku takiego obliczenia zamiast samej treści formuły.

W polu wprowadzania wyświetlana jest bieżąca wartość zmiennej. Kliknięcie jednej z wartości w polu wprowadzania spowoduje przełączenie komórki w tryb edycji, umożliwiając wprowadzenie nowej wartości lub zmodyfikowanie istniejącej. Jeśli zmienna zawiera formułę, zamiast wyniku formuły zostanie wyświetlona jej treść. Komórka w trybie edycji zawiera zwykle przycisk ..., który umożliwia wyświetlenie okna pełnego edytora ułatwiającego tworzenie zaawansowanych formuł. Rolę wartości zmiennej w polu wprowadzania można porównać do komórki w arkuszu kalkulacyjnym.

Niekiedy wartość zmiennej pola wprowadzania może zawierać ikonę rozwijania, która umożliwia szybki dostęp do ostatnio używanych lub wstępnie zdefiniowanych wartości. Ze zmienną mogą być związane ograniczenia wprowadzania, które uniemożliwiają wprowadzanie wartości niespełniających określonych kryteriów. W niektórych przypadkach zmienna w polu wprowadzania może być dostępna tylko do odczytu, co uniemożliwia przełączenie w tryb edycji.

Dowiedz się więcej

 

Menu Obiekt

Aby otworzyć menu Obiekt pola wprowadzania, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy. Menu zawiera następujące polecenia:

Polecenia menu Obiekt
1, 2, 3... Opis
Właściwości... Otwiera okno dialogowe Właściwości pola wprowadzania, w którym można ustawiać parametry pola.
Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Kolejność

To menu kaskadowe jest dostępne jedynie po włączeniu opcji Siatka projektu z menu Widok lub zaznaczeniu pola wyboru Zawsze pokazuj elementy menu projektu w oknie Preferencje użytkownika: Projekt. Zawiera cztery polecenia przeznaczone do ustawiania warstwy układu obiektów arkusza. Poprawne numery warstw są z zakresu od –128 do 127.

 • Przesuń na wierzch: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na największą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
 • Przesuń na dół: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na najmniejszą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
 • Przesuń do przodu: Zwiększa warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość maksymalna to 127.
 • Przesuń na spód: Zmniejsza warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość minimalna to –128.
Drukuj... Otwiera okno dialogowe Drukuj, w którym można określić ustawienia drukowania.
Drukuj jako PDF...

Otwiera okno dialogowe Drukuj ze wstępnie wybraną drukarką Microsoft Print to PDF. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się monit z pytaniem o nazwę pliku dla wyjściowego pliku PDF. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka PDF.

Wyślij do pliku Excel Eksportuje wartości pola wprowadzania do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się w nowym arkuszu roboczym programu Excel. Aby ta funkcja działała, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Excel 2007 lub nowszy.
Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe, w którym można eksportować zawartość pola wprowadzania do wskazanego pliku. Plik można zapisać w dowolnym z następujących formatów: rozdzielony przecinkami, rozdzielony średnikami, rozdzielony tabulatorami, hipertekst (HTML), XML i Excel (xls lub xlsx). Format domyślny to *.qvo (QlikViewOutput) — plik rozdzielony tabulatorami.

Kopiuj do schowka To menu kaskadowe zawiera różne opcje kopiowania dla obiektu arkusza.
Dane
Kopiuje wiersze danych pola wprowadzania do schowka. 
Wartość komórki
Kopiuje wartość tekstu z komórki pola wprowadzania klikniętej prawym przyciskiem myszy (po wywołaniu menu Obiekt) do schowka.
Grafika
Kopiuje grafikę obiektu arkusza do schowka. Grafika będzie zawierać (lub nie) nagłówek oraz obramowanie obiektu arkusza, odpowiednio do ustawień ze strony Preferencje użytkownika: Eksportuj.
Obiekt
Kopiuje cały obiekt arkusza do schowka w celu wklejenia w innym miejscu układu albo w innym dokumencie otwartym w bieżącej instancji QlikView.
Obiekty powiązane

Otwiera menu zawierające następujące polecenia dotyczące obiektów powiązanych.

 • Dopasuj położenie obiektów powiązanych: Dla wszystkich obiektów powiązanych na wszystkich arkuszach zostanie ustawiona taka sama pozycja i wielkość, jak dla obiektów wyróżnionych.
 • Rozłącz ten obiekt/Rozłącz obiekty: Powoduje usunięcie powiązania między obiektami, przez co stają się one różnymi obiektami o różnych identyfikatorach obiektu.
Minimalizuj Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Minimize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Maksymalizuj Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Maximize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Przywróć Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony Restore w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.
Pomoc Otwiera pomoc QlikView.
Usuń Usuwa obiekt arkusza z arkusza.

Ogólne

Strona Właściwości pola wprowadzania: Ogólne jest otwierana po kliknięciu pola wprowadzania prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego. Można tutaj ustawiać ogólne parametry pola wprowadzania.

Właściwości ogólne
Właściwość Opis
Tytuł

Tekst wyświetlany w obszarze nagłówka pola wprowadzania. Tytuł może być zdefiniowany jako wyrażenie na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Dostępne zmienne W tej kolumnie wymienione są wszystkie dostępne zmienne. Aby uwzględniać również zmienne systemowe, zaznacz pole wyboru Pokaż zmienne systemowe. Wybierz używane lub usuwane elementy, klikając je. Użyj przycisku Dodaj > lub < Usuń, aby przenieść je do pożądanej kolumny.
Pokaż zmienne systemowe Powoduje wyświetlanie zmiennych systemowych na liście Dostępne pola.
Nowa zmienna Otwiera okno dialogowe Nowa zmienna, w którym można zdefiniować zmienną niestandardową.
Wyświetlane zmienne W tej kolumnie wymienione są zmienne wyświetlane w polu wprowadzania. Początkowo kolumna jest pusta.
Podwyższ poziom Powoduje przesunięcie zmiennej w górę kolejności wyświetlania.
Obniż poziom Powoduje przesunięcie zmiennej w dół kolejności wyświetlania.
Etykieta

Tutaj można wprowadzić alternatywną nazwę używaną jako tytuł zmiennej w polu wprowadzania. Etykieta może być zdefiniowana jako wyrażenie na potrzeby aktualizacji dynamicznej. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Stan alternatywny Wybierz jeden z dostępnych stanów z listy. Następujące stany alternatywne są zawsze dostępne. Dziedziczone: Arkusze i obiekty arkusza zawsze mają stan dziedziczone, chyba że programista QlikView ustawi inny. Ustawienie jest dziedziczone z obiektu wyższego poziomu, zatem przy wybranej opcji dziedziczenia wykres na arkuszu będzie mieć te same ustawienia, co sam arkusz. Stan domyślny: Ten stan jest używany podczas większości operacji w aplikacji QlikView i jest oznaczany symbolem $. Dokument QlikView zawsze ma stan domyślny.
ID obiektu

Ta wartość jest używana w makrach. Do każdego obiektu arkusza przypisany jest unikatowy identyfikator, który dla pól wprowadzania zaczyna się od IB01. Połączone obiekty arkusza mają ten sam ID obiektu. Ten numer ID można później edytować.

Wewnętrzny interpreter makr

Prezentacja

Opcje prezentacji
Opcja Opis
Zmienne Wyświetla listę wszystkich zmiennych w bieżącym polu wprowadzania. Wybranie nazwy zmiennej z listy umożliwia modyfikowanie właściwości tej zmiennej.
Pokaż znak równości Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby w polu wprowadzania nie był wyświetlany znak równości. Ustawienie dotyczy wszystkich zmiennych.
Tło... Otwiera okno dialogowe Ustawienia tła.
Wyrównanie Możliwe jest ustawianie wyrównania zmiennych. Dla każdej zmiennej z osobna można ustawić wyrównanie do lewej, środka lub prawej.
Kolory wierszy W tej grupie można określać indywidualne ustawienia kolorów dla wiersza wybranego na liście Zmienne z lewej strony.
Tło
Określa kolor tła wybranego wiersza. Kolor można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu przycisku.
Tekst
Określa kolor tekstu wybranego wiersza.
Zastosuj do wszystkich wierszy
Zaznaczenie tego pola wyboru przed kliknięciem przycisku Zastosuj lub OK spowoduje zastosowanie wybranych kolorów do wszystkich wierszy pola wprowadzania.

Ograniczenia

Strona Właściwości pola wprowadzania: Ograniczenia jest otwierana po kliknięciu pola wprowadzania prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego. Zmienne skryptu dodane do listy Wyświetlane zmienne we właściwościach pola wprowadzania są wyświetlane na liście Zmienne na karcie Ograniczenia, gdzie można je modyfikować.

Strona Właściwości dokumentu: Zmienne jest dostępna z okna Ustawienia: Właściwości dokumentu: Zmienne. Listę zmiennych można modyfikować, korzystając z opcji Pokaż zmienne systemowe. Przycisk Nowy... powoduje dodanie nowej zmiennej do dokumentu. Przycisk Usuń powoduje usunięcie wybranej zmiennej.

Pole edycji w grupie Ustawienia dla wybranej zmiennej pokazuje bieżącą Wartość wybranej zmiennej. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Zmienne nie są zazwyczaj uwzględniane w zakładkach, ale można zaznaczyć opcję Uwzględniaj w zakładkach.

W grupie Ograniczenia wprowadzania można określić ograniczenia, które będą sprawdzane dla wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości zmiennej w polu wprowadzania. Jeśli wartość nie spełnia podanych ograniczeń, zostanie odrzucona z ewentualnym wyświetleniem komunikatu o błędzie. Dostępne są następujące alternatywy:

Ustawienia ograniczeń wartości wejściowych
Ustawienie Opis
Bez ograniczeń Wartości wejściowe nie będą sprawdzane według żadnych zdefiniowanych ograniczeń.
Standard Wartości wejściowe będą sprawdzane według jednego z typowych ograniczeń standardowych wybranych z listy rozwijanej. Domyślnie nie jest wybrane żadne ograniczenie, czyli do zmiennej można wprowadzić dowolną wartość. Zaznaczona może być tylko jedna z następujących opcji: Standard, Niestandardowe, Tylko wstępnie zdefiniowane wartości lub Tylko do odczytu.
Niestandardowe Wartości wejściowe będą sprawdzane według ograniczenia określonego przez użytkownika. Ograniczenie wprowadza się w polu edycji i musi ono być podane jako wyrażenie QlikView zwracające TRUE (wartość niezerową), jeśli wartość wejściowa jest dozwolona. Symbolem wartości wejściowej w ramach wyrażenia jest znak dolara ($).

Przykład:  

$>0 oznacza, że dla wybranej zmiennej pola wprowadzania będą akceptowane wyłącznie liczby dodatnie.

Do poprzedniej wartości zmiennej można się odwoływać poprzez nazwę tej zmiennej.

Przykład:  

$>=abc+1 jako ograniczenie zmiennej o nazwie abc sprawi, że pole wprowadzania będzie akceptować wyłącznie wartości liczbowe równe poprzedniej wartości plus 1.

Tylko wstępnie zdefiniowane wartości Wartości wejściowe będą porównywane z listą wartości zdefiniowaną w grupie Wstępnie zdefiniowane wartości. Będą akceptowane jedynie wartości wejściowe znalezione na liście.
Tylko do odczytu Wskazuje zmienną jako dostępną tylko do odczytu. Nie jest możliwe wprowadzanie wartości.
Włącz okno dialogowe Edytuj wyrażenie Zaznaczenie tej opcji umożliwia edytowanie wartości zmiennej w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie otwieranym po kliknięciu przycisku ... wyświetlanego po kliknięciu samej wartości.
Monitorowanie ograniczeń
Opcja Opis
Dźwięk w przypadku niedozwolonego wpisu Zaznaczenie tej opcji spowoduje emitowanie przez program QlikView sygnału ostrzegawczego, jeśli użytkownik podejmie próbę wprowadzenia wartości niespełniającej ograniczeń.
Komunikat o błędzie

Próba wprowadzenia przez użytkownika wartości niespełniającej ograniczeń zazwyczaj kończy się po prostu odrzuceniem tej wartości i pozostawieniem bieżącej wartości zmiennej. Po zaznaczeniu tej opcji można określić niestandardowy komunikat o błędzie, który będzie wyświetlany użytkownikowi w reakcji na niepoprawną wartość. Komunikat o błędzie wpisuje się w polu edycji. Może on być zdefiniowany jako wyrażenie na potrzeby dynamicznej aktualizacji. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Niestandardowe komunikaty o błędach

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Grupa opcji Lista wartości określa sposób ewentualnego prezentowania listy możliwych wartości pola wprowadzania.

Opcje listy wartości
Opcja Opis
Bez listy Nie będzie przechowywana żadna lista poprzednich wartości zmiennej.
Lista _ Najnowsze wartości Dla wybranej przez użytkownika zmiennej w polu wprowadzania będzie wyświetlana lista rozwijana ostatnio używanych wartości (MRU). W polu można określić liczbę przechowywanych wartości.
Wstępnie zdefiniowane wartości na rozwijanej liście Dla wybranej przez użytkownika zmiennej w polu wprowadzania będzie wyświetlana lista rozwijana zawierająca Wstępnie zdefiniowane wartości.
Wstępnie zdefiniowane wartości z przewijaniem Dla wybranej przez użytkownika zmiennej w polu wprowadzania będzie wyświetlana kontrolka przewijania. Przewijanie będzie dotyczyć wartości z listy Wstępnie zdefiniowane wartości.

W grupie Wstępnie zdefiniowane wartości można określić listę wstępnie zdefiniowanych wartości, które będą wyświetlane użytkownikowi w postaci listy rozwijanej lub używane do definiowania dozwolonych wartości zmiennej.

Opcje pola wartości
Opcja Opis
Serie liczb Zaznacz tę opcję, aby wygenerować listę wstępnie zdefiniowanych wartości liczbowych na podstawie dolnego limitu (Od), górnego limitu (Do) i wartości Kroku. Opcji można używać samodzielnie lub w połączeniu z opcją Wymienione wartości.
Wymienione wartości Zaznaczenie tej opcji umożliwia określenie listy dowolnie zdefiniowanych wartości. Mogą to być wartości liczbowe lub alfanumeryczne. Wartości alfanumeryczne muszą być podawane w cudzysłowach, np. 'abc'). Poszczególne wartości są rozdzielane średnikiem (;) (na przykład 'abc';45;14.3;'xyz' ). Opcji można używać samodzielnie lub w połączeniu z opcją Serie liczb.
Komentarz Pole komentarza, w którym twórca zmiennej może opisać jej przeznaczenie i funkcję.

Dowiedz się więcej

 

Liczba

Strona Właściwości pola wprowadzania: Liczba jest otwierana po kliknięciu pola wprowadzania prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego.

Ta strona właściwości udostępnia ustawienia formatowania dla wszystkich zmiennych pola wprowadzania. Formatowanie liczb można ustawiać osobno dla poszczególnych zmiennych, zaznaczając w polu tekstowym Zmienne jedną lub wiele zmiennych poprzez kliknięcie, kliknięcie z klawiszem Shift lub kliknięcie z klawiszem Ctrl.

Każda zmienna ma domyślny format liczbowy, który można ustawić we właściwościach dokumentu.

Właściwości dokumentu: Liczba

Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza. W tym celu należy zaznaczyć alternatywę Zastąp ustawienia dokumentu i określić format liczb w kontrolce grupowej poniżej. Ta strona właściwości dotyczy aktywnego obiektu i zawiera następujące kontrolki do formatowania wartości zmiennych:

Właściwości liczb
Właściwość Opis
Mieszane Liczby oraz tekst. Liczby przedstawione w formacie oryginalnym.
Liczba Przedstawia wartości liczbowe z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Dokładność.
Liczba całkowita Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
Ustalone do _ Liczby dziesiętne Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Liczby dziesiętne.
Pieniądze Pokazuje wartości w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
Data Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Godzina Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako godziny, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Znacznik czasu Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Interwał Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00).

Przycisk Pokaż w procentach (%) działa na następujące formaty: Liczba, Liczba całkowita i Ustalone do.

Separatory Dziesiętne i Separator tysięcy można ustawić w polach edycji grupy Separatory.

Przycisk ISO umożliwia użycie normy ISO w celu formatowania daty, godziny i znacznika czasu.

Przycisk System umożliwia zastosowanie ustawień systemu do formatowania.

Dowiedz się więcej

 

Czcionka

W tym obszarze można ustawić Czcionkę, Styl czcionki i Rozmiar czcionki.

Można ustawić czcionkę dla każdego pojedynczego obiektu (Właściwości obiektu: Czcionka) lub wszystkich obiektów w dokumencie (Zastosuj do obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka).

Następnie można ustawić domyślne czcionki dokumentów dla nowych obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka. Istnieją dwie czcionki domyślne:

 1. Pierwsza czcionka domyślna (Listy wartości, wykresy itp.) jest używana w odniesieniu do większości obiektów, w tym list wartości i wykresów.
 2. Druga czcionka domyślna (Obiekty i przyciski tekstu) jest używana w odniesieniu do przycisków i pól tekstowych, gdzie zazwyczaj potrzeba większej czcionki.

Na koniec można ustawić domyślne czcionki dla nowych dokumentów w oknie Preferencje użytkownika: Czcionka.

Dla wykresów, przycisków i obiektów tekstowych (poza obiektami wyszukiwania) można także określić Kolor czcionki. Kolor może być Stały albo dynamicznie Obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być poprawną reprezentacją koloru utworzoną z użyciem funkcji koloru. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas zostanie ustawiony domyślny kolor czarny.

Funkcje koloru

Dodatkowe ustawienia:

 • Cień automatyczny: Po zaznaczeniu tej opcji do tekstu zostanie dodany cień automatyczny.
 • Podkreślenie: Po zaznaczeniu tej opcji tekst będzie podkreślony.

W panelu podglądu pokazywana jest próbka wybranej czcionki.

Układ

Ustawienie układu określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie układu określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Użyj obramowań

Włącz tę opcję, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Typ obramowania można wybrać z menu rozwijanego.

 • Intensywność cieniowania: Menu rozwijane Intensywność cieniowania umożliwia ustawienie intensywności cienia wyświetlanego wokół obiektów arkusza. Można też wybrać opcję Bez cieniowania.
 • Styl obramowania: Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane typy obramowania:
  • Pełne: Pełne obramowanie jednego koloru.
  • Obniżone: Obramowanie dające efekt zapadania się obiektu arkusza w tło.
  • Podniesione: Obramowanie dające efekt podnoszenia obiektu arkusza z tła.
  • Ściana: Obramowanie dające efekt ściany wokół obiektu arkusza.
 • Szerokość obramowania: Opcja jest dostępna dla wszystkich typów obramowania. Szerokość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).
 • Kolor: Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać z palety kolorów odpowiedni kolor podstawowy (dotyczy wszystkich typów obramowania).
 • Tęcza: Tworzy tęczowe obramowanie (dotyczy wszystkich typów obramowania). Tęcza będzie się zaczynać od wybranego koloru podstawowego na obiekcie arkusza.

W przypadku wybrania opcji Uproszczone jako Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne nie będzie możliwy wybór typu obramowania — dostępne będzie tylko menu rozwijane Intensywność cieniowania i ustawienie Szerokość obramowania.

Zaokrąglone rogi

W grupie Zaokrąglone rogi można zdefiniować ogólny kształt obiektu arkusza. Ustawienia te umożliwiają rysowanie obiektów arkusza o kształtach idealnie okrągłych lub owalnych poprzez silnie wydłużone aż do prostokątnych. Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

 • Zaokrąglone rogi: Zaznaczenie tej opcji umożliwia korzystanie z pozostałych ustawień kształtów o zaokrąglonych rogach.
 • Narożniki: Narożniki, dla których to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, będą rysowane jako prostokątne.
 • Zaokrąglenie: Liczba od 2 do 100, gdzie 100 oznacza prostokąt o idealnie prostokątnych narożnikach, a 2 oznacza idealny owal (lub okrąg w przypadku proporcji 1:1). Najlepszy efekt zaokrąglonych rogów pozwalają zwykle uzyskać wartości od 2 do 5.
 • Promień narożnika: To ustawienie określa promień narożników, wyrażony jako stała odległość (Stałe) lub jako procent całego sektora (Względne (%)). Można w ten sposób kontrolować, w jakim stopniu ogólny kształt ustawiony opcją Zaokrąglenie będzie wpływać na kształt narożników. Odległość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).

Warstwa

Grupa Warstwa umożliwia ustawienie położenia obiektu na jednej z trzech warstw:

 • Dół: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Dół nigdy nie będzie zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Góra. Można go umieszczać tylko na tych obiektach arkusza, które mają ustawioną warstwę Dół.
 • Normalne: Nowo utworzone obiekty arkusza znajdują się na warstwie Normalne (środkowej). Obiekt arkusza o ustawieniu warstwy Normalne nie może zostać zasłonięty przez obiekt arkusza o ustawieniu Dół, a sam nie może zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniu Góra.
 • Góra: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Góra nigdy nie będzie zasłonięty przez obiekty arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Dół. Można na nim umieszczać jedynie inne obiekty arkusza o ustawieniu warstwy Góra.
 • Niestandardowe: Ustawienia warstwy Góra, Normalne i Dół to wewnętrznie odpowiednio numery warstw 1, 0 i –1. W rzeczywistości dozwolone są wszystkie wartości od –128 do 127. Wybierz tę opcję, aby wprowadzić własną wartość.

Tworzenie motywu...

Otwiera obszar Kreatora motywów, w którym można utworzyć motyw układu.

Zastosuj motyw...

Motyw układu można zastosować względem obiektu, arkusza lub dokumentu.

Motywy układu

Pokaż

W grupie opcji Pokaż można określić warunek wyświetlania obiektu arkusza:

 • Zawsze: Obiekt arkusza będzie zawsze wyświetlany.
 • Warunkowe: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku funkcji warunkowej, która jest obliczana na nowo na przykład przy każdej zmianie wyboru. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE.

  Funkcje warunkowe

Informacja

Użytkownicy z uprawnieniami Admin do dokumentu mogą zignorować wszystkie warunki pokazywania, wybierając opcję Pokaż wszystkie arkusze i obiekty arkusza w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Opcje

W grupie Opcje można wyłączyć możliwość przenoszenia obiektu arkusza lub zmiany jego rozmiaru. Ustawienia w tej grupie mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono odpowiadające im pola wyboru na kartach Właściwości dokumentu: Układ i Właściwości arkusza: Zabezpieczenia.

 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza.
 • Zezwalaj na wyświetlanie info: Jeśli użyto funkcji info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji.

  Info
 • Dopasuj rozmiar do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.

Paski przewijania

Grupa Paski przewijania zawiera różnego rodzaju kontrolki modyfikujące układ pasków przewijania:

 • Zachowaj pozycję przewijania: Kiedy to ustawienie jest włączone, oprogramowanie QlikView podejmie próbę zachowania pozycji przewijania tabel i wykresów na pasku przewijania, kiedy selekcja jest dokonywana względem innego obiektu. To samo ustawienie musi być również włączone w oknie Preferencje użytkownika: Obiekty. Pozycja przewijania nie jest zachowywana po zamknięciu dokumentu.
 • Przyciski przewijania: Ustawia kolor przycisków przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor. Najlepszą czytelność pasków przewijania dają zazwyczaj średnie odcienie szarości. Każdy z kolorów można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu odpowiedniego przycisku.
 • Tło przewijania: Definiuje kolor tła przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor.
 • Szerokość paska przewijania: Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.
 • Styl przewijania: Ustawia styl paska przewijania. Wybierz styl z kontrolki rozwijanej. Styl paska przewijania Klasyczne odpowiada wyglądowi pasków przewijania z aplikacji QlikView 4/5. Styl paska przewijania Standard daje bardziej nowoczesny wygląd. Trzeci styl to Jasne, dający cieńszy i jaśniejszy pasek.
  Tryb określania stylu należy ustawić na wartość Zaawansowane, aby zapewnić widoczność stylu paska przewijania. To ustawienie jest dostępne na karcie Ogólne po otwarciu menu rozwijanego Ustawienia i wybraniu opcji Właściwości dokumentu.

 

 • Zastosuj do...: Otwiera okno dialogowe Właściwości nagłówka i obramowania, w którym można wskazać miejsce zastosowania właściwości ustawionych na stronie Układ.

Nagłówek

Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Na stronie Nagłówek można określić opcje układu zupełnie różne od ogólnego układu obiektu.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
 • Tekst tytułu: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Kliknij przycisk Czcionka..., aby zmienić czcionkę nagłówka.

Dla nagłówka można ustawiać kolory zależne od jego stanu. Ustawienia Aktywne kolory i Nieaktywne kolory można określać niezależnie.

Kliknij przycisk Kolor tła lub Kolor tekstu, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru. Jako Kolor tła można wybrać kolor pełny lub gradientowy w oknie dialogowym Obszar koloru. Kolor tekstu można zdefiniować jako kolor Stały lub Obliczany — służą do tego funkcje koloru.

Funkcje koloru

 • Zawijaj tekst: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, nagłówek może być wyświetlany w wielu wierszach.
 • Wysokość nagłówka (wiersze): Pole edycji do ustawiania liczby wierszy nagłówka.

Dokładny rozmiar i położenie obiektu QlikView można określić i korygować ustawieniami rozmiaru i położenia obiektu arkusza QlikView w postaci Normalnej lub Zminimalizowanej. Wartości ustawień są podawane w pikselach:

 • Położenie X: Ustawia położenie poziome lewej strony obiektu arkusza względem lewej krawędzi arkusza.
 • Położenie Y: Ustawia położenie pionowe górnej strony obiektu arkusza względem górnej krawędzi arkusza.
 • Szerokość: Ustawia szerokość obiektu arkusza QlikView.
 • Wysokość: Ustawia wysokość obiektu arkusza QlikView.

Orientację etykiety nagłówka można zmieniać przy użyciu opcji z sekcji Wyrównanie nagłówka:

 • Poziomo: Etykieta może być wyrównana w poziomie. Dostępne opcje to Z lewej, Środek lub Z prawej (w obrębie obszaru nagłówka).
 • Pionowo: Etykieta może być wyrównana w pionie. Dostępne opcje to Góra, Środek lub Dół (w obrębie obszaru nagłówka).

Ikony specjalne
Wiele z poleceń menu obiektów arkusza można skonfigurować jako ikony nagłówka. Aby wybrać polecenia wyświetlane jako ikony nagłówka, zaznacz pole wyboru na lewo od odpowiednich poleceń na liście.

InformacjaDodając ikony specjalne do nagłówka, należy zachować rozwagę. Wyświetlanie zbyt wielu ikon będzie dezorientować użytkowników.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony minimalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można minimalizować. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na maksymalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony maksymalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można maksymalizować. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Tekst pomocy można podać jako formułę wyliczaną. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.


  Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

  Wprowadź np. opis obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com