Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Lista wartości

Przykład listy wartości.

Lista wartości to najprostszy typ obiektu arkusza. Zawiera listę wszystkich możliwych wartości określonego pola. Każdy wiersz na liście wartości może odpowiadać kilku wierszom z załadowanej tabeli mającym identyczne wartości. Wybranie jednej wartości może zatem odpowiadać wybraniu kilku wierszy w załadowanej tabeli.

Lista wartości może także zawierać grupę cykliczną lub hierarchiczną. W przypadku użycia grupy hierarchicznej selekcja wartości pojedynczej na liście spowoduje drążenie listy wartości w dół i przełączenie do następnego pola bazowego w grupie. Aby ponownie wykonać drążenie w górę, należy kliknąć ikonę drążenia w górę w nagłówku listy wartości.

Po przydzieleniu grupy cyklicznej do listy wartości można wyświetlić następne pole w grupie, klikając ikonę cyklu pojawiającą się w nagłówku listy wartości. Można także przejść bezpośrednio do dowolnego pola w grupie przy użyciu opcji Cykl w menu obiektu listy wartości.

Kliknij pole wprowadzania prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu Obiekt.

Menu Obiekt

Aby otworzyć menu Obiekt listy wartości, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy. Menu zawiera następujące polecenia:

Polecenia menu Obiekt
1, 2, 3... Opis
Właściwości... Otwiera okno dialogowe Właściwości listy wartości, w którym można ustawić szereg parametrów.
Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Cykl

Opcja dostępna tylko wtedy, gdy na liście wartości jest wyświetlana grupa cykliczna. Otwiera menu kaskadowe zawierające pola grupy selekcji bezpośredniej, spośród których można wybrać pole wyświetlane na liście wartości.

Więcej informacji zawiera temat Grupy niehierarchiczne (cykliczne)

Wyszukiwanie

Otwiera okno wyszukiwania.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie

Wyszukiwanie rozmyte

Otwiera pole wyszukiwania tekstu w trybie wyszukiwania rozmytego.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie rozmyte

Wyszukiwanie zaawansowane

Otwiera okno dialogowe wyszukiwania zaawansowanego. To okno dialogowe umożliwia wprowadzanie zaawansowanych wyrażeń wyszukiwania. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+F.

Więcej informacji zawiera temat Okno dialogowe Wyszukiwanie zaawansowane

Kolejność

To menu kaskadowe jest dostępne jedynie po włączeniu opcji Siatka projektu z menu Widok lub zaznaczeniu pola wyboru Zawsze pokazuj elementy menu projektu w oknie Preferencje użytkownika: Projekt. Zawiera cztery polecenia przeznaczone do ustawiania warstwy układu obiektów arkusza. Poprawne numery warstw są z zakresu od –128 do 127.

 • Przesuń na wierzch: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na największą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
 • Przesuń na dół: Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na najmniejszą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.
 • Przesuń do przodu: Zwiększa warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość maksymalna to 127.
 • Przesuń na spód: Zmniejsza warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość minimalna to –128.
Zmień wartość Opcja dostępna tylko w przypadku list wartości, na których widoczne są pola wejściowe. Ustawia klikniętą komórkę w trybie edycji danych wejściowych. Zapewnia takie samo działanie, jak kliknięcie ikony danych wejściowych w komórce.
Przywróć wartości

Opcja dostępna tylko w przypadku list wartości, na których widoczne są pola wejściowe. Otwiera menu kaskadowe z trzema opcjami:

 • Przywróć wartość pojedynczą: Przywraca wartość domyślną ze skryptu dla wartości pola klikniętego.

 • Przywróć możliwe wartości: Przywraca wartości domyślne ze skryptu dla wszystkich możliwych wartości pola.

 • Przywróć wszystkie wartości: Przywraca wartości domyślne ze skryptu dla wszystkich wartości pola.

Wybierz możliwe Wybierane są wszystkie niewykluczone wartości na liście wartości.
Wybierz wykluczone Wybierane są wszystkie wykluczone wartości na liście wartości.
Wybierz wszystko Wybierane są wszystkie wartości na liście wartości.
Wyczyść Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnej liście wartości.
Wyczyść inne pola Czyści selekcje we wszystkich pozostałych obiektach arkusza, zachowując selekcje na bieżącej liście wartości.
Zablokuj Blokuje wybrane wartości na aktywnej liście wartości. (Opcja będzie wyszarzona, jeśli nie dokonano żadnych selekcji).
Odblokuj Odblokowuje zablokowane wartości na aktywnej liście wartości. (Wyświetlane zamiast opcji Zablokuj, jeśli selekcje zostały zablokowane).
Utwórz wykres uproszczony...

Otwiera Kreatora wykresów uproszczonych, który pomaga w szybkim i łatwym utworzeniu wykresu.

Więcej informacji zawiera temat Kreator wykresów uproszczonych

Utwórz wykres czasowy...

Otwiera okno Wykres czasowy pozwalające tworzyć wykresy, w których konkretna miara (podana jako wyrażenie) będzie kwalifikowana i często porównywana według różnych okresów.

Więcej informacji zawiera temat Kreator wykresów czasowych

Utwórz pole statystyk Wykonuje różne obliczenia statystyczne na wybranych wartościach pola (próba) i wyświetla wyniki w polu statystyk.
Drukuj możliwe...

Otwiera okno dialogowe Drukuj, w którym można określić ustawienia drukowania. Do drukarki wysyłane są wszystkie niewykluczone wartości aktywnej listy wartości.

Więcej informacji zawiera temat Drukuj: Ogólne

Drukuj możliwe jako PDF...

Otwiera okno dialogowe Drukuj ze wstępnie wybraną drukarką Microsoft Print to PDF. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się monit z pytaniem o nazwę pliku dla wyjściowego pliku PDF. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka PDF.

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja.

InformacjaWykresy miniaturowe nie będą wyświetlane w przypadku eksportowania do programu Excel.
Eksportuj... Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.
Kopiuj do schowka

To menu kaskadowe zawiera różne opcje kopiowania dla obiektu arkusza.

 • Możliwe wartości: Kopiuje do schowka możliwe wartości (wybrane i opcjonalne).

 • Wartość komórki: Kopiuje wartość tekstu listy wartości klikniętej prawym przyciskiem myszy (po wywołaniu menu obiektu) do schowka.

 • Grafika: Kopiuje grafikę obiektu arkusza do schowka. Grafika będzie zawierać (lub nie) nagłówek oraz obramowanie obiektu arkusza, odpowiednio do ustawień ze strony Preferencje użytkownika: Eksportuj.

 • Obiekt: Kopiuje cały obiekt arkusza do schowka w celu wklejenia w innym miejscu układu albo w innym dokumencie otwartym w bieżącej instancji QlikView.

Obiekty powiązane

Otwiera menu zawierające następujące polecenia dotyczące obiektów powiązanych.

 • Dopasuj położenie obiektów powiązanych: Dla wszystkich obiektów powiązanych na wszystkich arkuszach zostanie ustawiona taka sama pozycja i wielkość, jak dla obiektów wyróżnionych.
 • Rozłącz ten obiekt/Rozłącz obiekty: Powoduje usunięcie powiązania między obiektami, przez co stają się one różnymi obiektami o różnych identyfikatorach obiektu.
Minimalizuj Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Minimize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Maksymalizuj Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Maximize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Przywróć Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony Restore w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.
Pomoc Otwiera pomoc QlikView.
Usuń Usuwa obiekt arkusza z arkusza.

Ogólne

Karta Właściwości listy wartości: Ogólne jest otwierana po kliknięciu listy wartości prawym przyciskiem myszy i wybraniu z menu niezależnego polecenia Właściwości. Można tutaj ustawiać ogólne parametry listy wartości.

Parametry listy wartości
Parametr Opis
Tytuł

Tekst wyświetlany w nagłówku listy wartości. Domyślnym tekstem jest nazwa wybranego pola. Tytuł może też być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Więcej informacji zawiera temat Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Pole Wybierz pole z listy. Lista wartości będzie zawierać wartości z wybranego pola.
Lista wartości może też zawierać grupę cykliczną lub hierarchiczną. Zawsze jednak wyświetlane będzie tylko jedno pole naraz. Takie grupy tworzy się na stronie Właściwości dokumentu: Grupy i są one wyświetlane wraz z dostępnymi polami.
W przypadku użycia grupy hierarchicznej selekcja wartości pojedynczej na liście spowoduje drążenie listy wartości w dół i przełączenie do następnego pola bazowego w grupie. Aby wykonać drążenie z powrotem w górę, należy kliknąć ikonę drążenia w górę w nagłówku listy wartości.
Jeśli do listy wartości jest przypisana grupa cykliczna, można wyświetlać następne pole w grupie, klikając ikonę cyklu widoczną w nagłówku listy wartości. Można także przejść bezpośrednio do dowolnego pola w grupie przy użyciu opcji Cykl-> w menu obiektu listy wartości.
Na liście wartości można też wyświetlać pole obliczane. Wynik pola obliczanego nie pochodzi z wykonania skryptu, lecz z wyrażenia. Te same zasady dotyczą Wymiarów wyliczanych. Jeśli na liście wartości ma być używane pole obliczane, wybierz z listy rozwijanej opcję <Wyrażenie>. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj wyrażenie umożliwiające zdefiniowanie wyrażenia opisującego pole obliczane.
Użyj jako tytułu
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje używanie nazwy pola jako wartości opcji Tytuł. W polu edycji Tytuł będzie wyświetlany tekst <użyj nazwy pola>.
Edytuj...
Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy jako nazwę pola wybrano <Wyrażenie>. Przycisk otwiera okno dialogowe Edytuj wyrażenie, w którym można zdefiniować wyrażenie opisujące pole obliczane. Więcej informacji zawiera temat Pola obliczane.
Tryb And

Wielokrotne selekcje w polu muszą być typu AND lub OR. Domyślnym typem selekcji jest OR. To polecenie przełącza tryb logiczny, według którego dokonywane są wielokrotne selekcje wartości. Opcja jest nieaktywna, jeśli pole nie spełnia niezbędnych warunków. Ta opcja jest niedostępna dla pól wyliczanych.

Pokaż alternatywy Określa, czy selekcja dokonana bezpośrednio na liście wartości aktywnego pola ma wykluczać pozostałe wartości pola. Gdy opcja Pokaż alternatywy jest zaznaczona, wszystkie wartości poza wybraną będą wyświetlane jako opcjonalne, choć mogą też zostać wykluczone w wyniku selekcji dokonanych w innych polach. W przeciwnym razie wszystkie pozostałe wartości będą domyślnie wykluczone. Ta opcja jest niedostępna dla pól wyliczanych.
Ukryj wykluczone Określa, czy wykluczone wartości pola mają być wyświetlane. Wykluczone wartości stają się również niedostępne do selekcji.
Tylko do odczytu Zaznaczenie tej opcji uniemożliwi dokonywanie selekcji na liście wartości. Nadal jednak będą uwzględniane selekcje dokonywane w innych miejscach dokumentu.
Zawsze jedna wartość wybrana

Zaznaczenie tej opcji gwarantuje wybranie dokładnie jednej opcji, co przydaje się w dokumentach, w których dane mają sens jedynie przy pojedynczej wybranej wartości (na przykład jednym kursie waluty). Opcja staje się aktywna, gdy na liście wartości jest już wybrana jedna wartość. Ta opcja jest niedostępna dla pól wyliczanych.

InformacjaWłączenie tej opcji powoduje modyfikację modelu danych. W rezultacie istniejące zakładki przestaną działać, nawet jeśli zostaną zachowane te same nazwy pól.
Zastąp zablokowane pole Zaznaczenie tej opcji umożliwia dokonywanie selekcji na liście wartości nawet wtedy, gdy jest ona zablokowana. Lista wartości pozostanie zablokowana dla selekcji dokonywanych w innych miejscach dokumentu.
Pokaż jako widok drzewa

Pokazuje listę wartości jako widok drzewa. Tę kontrolkę można stosować tylko wówczas, gdy pole zawiera reprezentację ścieżki węzłów w hierarchii. Tego rodzaju pole można wygenerować przy użyciu parametru Ścieżka prefiksu Hierarchia.

Więcej informacji zawiera temat Widok drzewa listy wartości

Z separatorem Ustawia znak, który powinien być interpretowany jako separator w ścieżce używanej dla Widoku drzewa.
Pokaż częstotl. Określa, czy częstotliwość wybranej wartości pola będzie pokazywana. Częstotliwość oznacza liczbę kombinacji, jakie mogą zostać wybrane, a w których występuje wartość. Ta opcja jest niedostępna dla pól wyliczanych.
W procentach Określa, czy częstotliwość ma być wyświetlana jako wartość bezwzględna, czy jako procent łącznej liczby pozycji.
Stan alternatywny Wybierz jeden z dostępnych stanów z listy. Następujące stany alternatywne są zawsze dostępne. Dziedziczone: Arkusze i obiekty arkusza zawsze mają stan dziedziczone, chyba że programista QlikView ustawi inny. Ustawienie jest dziedziczone z obiektu wyższego poziomu, zatem przy wybranej opcji dziedziczenia wykres na arkuszu będzie mieć te same ustawienia, co sam arkusz. Stan domyślny: Ten stan jest używany podczas większości operacji w aplikacji QlikView i jest oznaczany symbolem $. Dokument QlikView zawsze ma stan domyślny.
ID obiektu

Ta wartość jest używana w makrach. Każdy obiekt arkusza otrzymuje unikatowy identyfikator. Zalecamy, aby w ID stosować tylko znaki alfanumeryczne. Dla list wartości ID zaczyna się od LB01. Obiekty powiązane mają ten sam ID obiektu. Ten numer ID można później edytować.

Więcej informacji zawiera temat Wewnętrzny interpreter makr

Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone Lista rozwijana zawiera do wyboru opcje Tak, Nie i <użyj domyślnego> — ta ostatnia dotyczy ustawienia domyślnego określonego na karcie Preferencje użytkownika: Ogólne.
Domyślny tryb wyszukiwania Określa początkowy domyślny tryb wyszukiwania używany przy wyszukiwaniu tekstowym. Tryb można zmieniać na bieżąco, wpisując znak * lub ~ jako część szukanego ciągu. Dostępne są następujące alternatywy:
 • Użyj <domyślnych>: Będzie obowiązywało ustawienie domyślne określone w oknie Preferencje użytkownika.

 • Wyszuk. z użyciem symb. wieloznacz.: Początkowym szukanym ciągiem będą dwa symbole wieloznaczne z kursorem umieszczonym między nimi w celu ułatwienia wyszukiwania.

 • Użyj wyszukiwania rozmytego: Początkowym szukanym ciągiem będzie tylda (~) w celu wskazania, że jest to wyszukiwanie rozmyte.

 • Użyj normalnego wyszukiwania: Do szukanego ciągu nie zostaną dodane żadne dodatkowe znaki. Bez symboli wieloznacznych zostanie przeprowadzone normalne wyszukiwanie.

 • Użyj wyszukiwania asocjacyjnego: W polu wyszukiwania będzie używane wyszukiwanie asocjacyjne.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie

Ustawienia drukowania Tutaj można określić ustawienia zadania drukowania.
Drukuj wszystkie wartości Podczas drukowania list wartości domyślnie drukowane są tylko możliwe wartości. Po zaznaczeniu tego pola wyboru drukowane będą wszystkie wartości (także wykluczone).
Wydruk zależny od układu Po zaznaczeniu tego pola wyboru lista wartości będzie drukowana tak, jak jest wyświetlana na ekranie, tzn. z taką samą liczbą kolumn, z takimi samymi kodami kolorów selekcji komórek itp. Może to być przydatne np. podczas uwzględniania list wartości w raportach.

Pola obliczane

InformacjaW przypadku używania pola obliczanego niektóre opcje list wartości ulegają zmianie w porównaniu z listami wartości zwykłych pól. Niedostępne są niektóre ustawienia właściwości (zobacz poniżej). Na podstawie takich list wartości nie można ponadto tworzyć pól statystyk.
InformacjaPole obliczane musi zawsze stanowić transformację co najmniej jednego pola zwykłego. Nie jest dozwolone tworzenie całkowicie syntetycznych pól obliczanych z użyciem funkcji valuelist i valueloop. Dokonując selekcji w polu obliczanym, w rzeczywistości dokonuje się selekcji w jego bazowych polach zwykłych. Jeśli pole obliczane bazuje na kilku polach, konsekwencje logiczne dokonywania selekcji w polach bazowych lub polu obliczanym mogą być złożone.  
InformacjaPrzy bardzo dużych zestawach danych używanie pól obliczanych w listach wartości może powodować problemy z wydajnością.

Wyrażenia

Na karcie Wyrażenia można definiować wyrażenia wyświetlane na liście wartości. Każde wyrażenie zostanie umieszczone w nowej kolumnie listy wartości. W lewym górnym rogu okna dialogowego znajduje się lista wyrażeń.

Dane wyrażenia mogą być formatowane dynamicznie za pomocą wyrażeń atrybutów. Aby wyświetlić wyrażenia atrybutów wyrażenia, należy kliknąć ikonę rozwinięcia, która poprzedza dowolne wyrażenie.

Do wybranego wyrażenia podstawowego można zastosować dowolną liczbę i kombinację wyrażeń atrybutów. Formatowanie zdefiniowane wyrażeniami atrybutów ma pierwszeństwo przed domyślnym formatowaniem kreślenia danych (kolorów itp.).

Polecenia dotyczące wyrażeń
1, 2, 3... Opis
Dodaj Kliknięcie tego przycisku powoduje przejście do okna dialogowego Edytuj wyrażenie, w którym można tworzyć nowe wyrażenia. Opcja jest również dostępna z menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrażenia na liście wyrażeń.
Usuń Usuwa wybrane wyrażenie. Ta opcja jest dostępna także w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrażenia na liście wyrażeń.
Kopiuj Opcja jest dostępna tylko z menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrażenia na liście wyrażeń. W przypadku użycia tego polecenia w wyrażeniu głównym wszystkie dane i ustawienia powiązane z wyrażeniem (wraz z etykietą) zostaną skopiowane do schowka jako fragment kodu xml. Wyrażenie można następnie wkleić do takiego samego lub innego obiektu QlikView w tym samym lub innym dokumencie. W przypadku użycia tego polecenia w wyrażeniu atrybutu skopiowana zostanie tylko definicja wyrażenia atrybutu. Wyrażenie atrybutu można następne wkleić do dowolnego wyrażenia głównego w tym samym lub innym obiekcie.
Eksportuj... Opcja jest dostępna tylko z menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrażenia głównego na liście wyrażeń. W przypadku użycia tego polecenia w wyrażeniu głównym wszystkie dane i ustawienia powiązane z wyrażeniem (wraz z etykietą) mogą zostać wyeksportowane do pliku xml. Wyrażenie może zostać zaimportowane z powrotem do tego samego wykresu albo do dowolnego innego wykresu QlikView w tym samym albo innym dokumencie. To polecenie otwiera okno dialogowe Eksportuj wyrażenie jako, z którego można wybrać miejsce docelowe eksportowanego pliku. Plik otrzyma odpowiednie rozszerzenie, na przykład .xml.
Wklej Opcja jest dostępna jedynie z menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu listy wyrażeń prawym przyciskiem myszy i tylko wtedy, jeśli wcześniej skopiowano wyrażenie do schowka. Jeśli wyrażenie główne zostało wcześniej skopiowane do schowka, można je wkleić do pustego obszaru na liście wyrażeń, tworząc w ten sposób nowe wyrażenie identyczne ze skopiowanym. Jeśli skopiowano wyrażenie atrybutu, można je wkleić do wyrażenia głównego.
Importuj... Opcja jest dostępna tylko z menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pustego obszaru na liście wyrażeń. Polecenie powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można przejść do wcześniej eksportowanego wyrażenia. Importowane wyrażenie będzie wyświetlane na wykresie jako nowe wyrażenie główne.
Podwyższ poziom Przesuwa wybrane wyrażenie o jedną pozycję wyżej na liście. Za pomocą tego przycisku można zmieniać kolejność wyrażeń.
Obniż poziom Przesuwa wybrane wyrażenie o jedną pozycję niżej na liście. Za pomocą tego przycisku można zmieniać kolejność wyrażeń.
Symbol NULL Symbol wprowadzony tutaj będzie używany do wyświetlania wartości NULL w tabeli.
Symbol brakującego Symbol wprowadzony tutaj będzie używany w celu wyświetlania wartości brakujących w tabeli.
Włącz Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie wybranego wyrażenia. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wyrażenie nie będzie w ogóle używane.
Definicja Pokazuje kompozycję wybranego wyrażenia. Wyrażenie można edytować bezpośrednio w tym polu. Kliknięcie przycisku ... umożliwia otwarcie pełnego okna dialogowego Edytuj wyrażenie.
Pokaż Jeśli jest wybrana opcja Zawsze, wyrażenie będzie zawsze wyświetlane w dodatkowej kolumnie listy wartości. Jeśli jest wybrana opcja Warunkowe, wyrażenie będzie dynamicznie pokazywane lub ukrywane w zależności od wartości wyrażenia warunku wprowadzonego w polu edycji z prawej strony.
Wyrównanie W tej grupie można ustawić domyślne wyrównanie wyrażeń. Dla tekstu i liczb można oddzielnie ustawić wyrównanie do lewej, na środku lub do prawej.
Opcje wyświetlania Ta grupa opcji definiuje zawartość wyświetlaną w komórkach wyrażeń na liście wartości.
Reprezentacja Przedstawiane są następujące opcje:
Tekst: Po wybraniu tej opcji wartości wyrażeń będą zawsze interpretowane i wyświetlane jako tekst.
Grafika: Po wybraniu tej opcji QlikView będzie interpretować każdą wartość wyrażenia jako referencję do pliku graficznego. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.jpg) lub wewnątrz dokumentu QlikView (np. qmem://<Nazwa>/<Piotr>). Jeśli QlikView nie uda się zinterpretować wartości wyrażenia jako poprawnej referencji do pliku graficznego, zostanie wyświetlona sama wartość.
Miernik kołowy: Po wybraniu tej opcji wartość wyrażenia będzie w programie QlikView wyświetlana w postaci miernika kołowego. Wykres zegarowy zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Ustawienia wizualne dla miernika (zegara) mogą być modyfikowane za pomocą przycisku Ustawienia miernika....
Miernik liniowy: Po wybraniu tej opcji wartość wyrażenia będzie w programie QlikView wyświetlana w postaci poziomego miernika liniowego. Wykres zegarowy zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Ustawienia wizualne dla miernika (zegara) mogą być modyfikowane za pomocą przycisku Ustawienia miernika....
Miernik sygnalizatora świetlnego: Po wybraniu tej opcji wartość wyrażenia będzie w programie QlikView wyświetlana w postaci poziomego miernika w stylu sygnalizatora świetlnego. Wykres zegarowy zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Ustawienia wizualne dla miernika (zegara) mogą być modyfikowane za pomocą przycisku Ustawienia miernika....
Miernik LED: Po wybraniu tej opcji wartość wyrażenia będzie w programie QlikView wyświetlana w postaci miernika w stylu LED. Wykres zegarowy zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Ustawienia wizualne dla miernika (zegara) mogą być modyfikowane za pomocą przycisku Ustawienia miernika....
Wykres miniaturowy: Po wybraniu tej opcji program QlikView wyświetli wartość wyrażenia na miniaturowym wykresie z wyrażeniem zagregowanym w dodatkowym wymiarze. Wykres zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Po kliknięciu przycisku Ustawienia wykresu miniaturowego (patrz poniżej) można zdefiniować wymiar wykresu miniaturowego oraz modyfikować ustawienia wizualne wykresu.
InformacjaWykres miniaturowy nie będzie wyświetlany w przypadku eksportowania do programu Excel.
Ustawienia miernika... Opcja dostępna jedynie w przypadku wybrania jednej z powyższych opcji miernika. Otwiera okno dialogowe, w którym można ustawiać właściwości miernika. Okno jest w większości takie samo jak okno Właściwości wykresu: Prezentacja dla wykresów zegarowych.
Ustawienia wykresu miniaturowego Dostępne jedynie po wybraniu opcji Wykres miniaturowy w sekcji Opcje wyświetlania jednego z wyrażeń w tabeli. Otwiera okno dialogowe, w którym można ustawiać właściwości wykresu miniaturowego.
Formatowanie grafiki Opcja dostępna jedynie w przypadku wybrania powyżej opcji grafiki. To ustawienie opisuje, w jaki sposób QlikView formatuje grafikę w celu umieszczenia jej komórce. Istnieją cztery alternatywy.
Bez rozciągania: W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie wyświetlona w takiej postaci, w jakiej się znajduje, bez żadnego rozciągania. To może spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część komórki.
Wypełnij: W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu dopasowania do rozmiarów komórki, bez zachowania współczynnika proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj proporcje: W przypadku wybrania tej opcji wybrana grafika zostanie rozciągnięta maksymalnie w celu wypełnienia komórki, ale z zachowaniem współczynnika proporcji. Taki sposób wypełnienia zwykle powoduje wyświetlenie obszarów po obydwu stronach albo powyżej i poniżej grafiki — te obszary nie są wypełniane grafiką.
Wypełnij, zach. propor.: W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu wypełnienia komórki w obydwu kierunkach, ale z zachowaniem współczynnika proporcji. Taki sposób wypełnienia zwykle powoduje obcięcie grafiki w jednym kierunku.
W razie braku grafiki ukryj tekst: W przypadku wybrania tej opcji aplikacja QlikView nie będzie wyświetlać tekstu wartości pola, gdy nie powiedzie się próba zinterpretowania go jako referencji do pliku graficznego. Komórka pozostanie wtedy pusta.

Ustawienia miniwykresu

Opcja dostępna tylko w przypadku wybrania opcji Wykres miniaturowy na stronie Wyrażenia w oknie dialogowym Właściwości tabeli prostej. Otwiera okno dialogowe, w którym można ustawiać właściwości wykresu miniaturowego.

Właściwości wykresu miniaturowego:
Właściwość Opis
Wymiar Wybierz wymiar, dla którego wyrażenie będzie wykreślane.

Wygląd

Właściwości wyglądu
Właściwość Opis
Tryb Ustaw tryb wykresu miniaturowego: wykres przebiegu w czasie, linia z kropkami, kropki, słupki lub wąsy.
Kolor Otwiera okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor wykresu miniaturowego.
Wyróżnij wartości maks. kolorem Zaznacz to pole wyboru i kliknij kolorowy przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor dla wartości maksymalnej.
Wyróżnij wartości min. kolorem Zaznacz to pole wyboru i kliknij kolorowy przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor dla wartości minimalnej.
Wyróżnij wartości początkowe kolorem Zaznacz to pole wyboru i kliknij kolorowy przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor dla wartości początkowych. Ta opcja jest niedostępna dla Słupków i Wąsów.
Wyróżnij wartości końcowe kolorem Zaznacz to pole wyboru i kliknij kolorowy przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor dla wartości końcowych. Ta opcja jest niedostępna dla Słupków i Wąsów.
Ustaw kolory domyślne Dla ustawień wyróżniania ustawia domyślne kolory QlikView.
Wymuś skalowanie od zera Ustala położenie dolnej krawędzi wykresu na punkcie zerowym osi. Opcja jest niedostępna w przypadku wąsów.
Dla osi Y wymuś skalę współużytkowaną Wymusza, aby wszystkie komórki w kolumnie używały tej samej skali y.

Sortuj

W celu uzyskania dostępu do karty Sortuj należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt arkusza (Lista wartości, pole wyboru wielokrotnego, Tabela, Wykres lub Obiekt suwaka/kalendarza) i wybrać Właściwości z menu niezależnego (lub opcje Obiekt, Właściwości w menu głównym). Tutaj można ustawić kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla niektórych obiektów arkusza.

Opcje sortowania
Sortuj wg: Wynik
Stan

Sortuje wartości pola zgodnie z ich stanem logicznym (wybrany, opcjonalny lub wykluczony).
Ustawienie Rosnąco autom. sortuje listę wartości (lub w polu wyboru wielokrotnego listę rozwijaną zawierającą wartości pola) odpowiednio do Stanu, pod warunkiem że lista wartości zawiera pionowy pasek przewijania. Jeśli jednak lista wartości zostanie powiększona w celu wyświetlania wszystkich wartości, wówczas kolejność sortowania Stan będzie całkowicie wyłączona.

Informacja Kolejności Rosnąco autom. nie należy stosować w liście wartości w obiekcie Kontener.
Wyrażenie Sortuje wartości pola odpowiednio do wyrażenia wprowadzonego do pola edycji tekstu pod opcją sortowania. W przypadku sortowania według wyrażenia należy zdefiniować wyrażeniem zestawu alternatywny zestaw rekordów, ponieważ wyrażenie jest obliczane na podstawie wybranych lub możliwych wartości na liście, więc sortowanie dotyczyłoby tylko tych wartości.
Informacja Sortowanie według wyrażenia działa jedynie w przypadku pól liczbowych, a nie tekstowych.

Analiza zestawów i wyrażenia zestawów

Częstotliwość Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa Sortuje wartości pola wg wartości liczbowej.
Tekst Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Wybranie przycisku Domyślne powoduje ustawienie domyślnej kolejności sortowania.

Kolejność priorytetów jest następująca: Stan, Wyrażenie, Częstotliwość, Wartość liczbowa, Tekst, Kolejność ładowania. Każde z tych kryteriów sortowania można ustawić na opcję Rosnąco lub Malejąco.

Prezentacja

Karta Właściwości listy wartości: Prezentacja jest otwierana po kliknięciu listy wartości prawym przyciskiem myszy i wybraniu z menu niezależnego polecenia Właściwości. Można tutaj korygować układ komórek listy wartości.

W grupie Opcje grafiki można nakazać, aby wartość pola stanowiącą referencję do grafiki w pamięci lub na dysku była interpretowana jako sama grafika:

W sekcji Reprezentacja można wybrać wartość Tekst (domyślnie), Grafika lub Informacja jako grafika.

Po wybraniu opcji Grafika aplikacja QlikView będzie dokonywać próby interpretowania każdej wartości pola jako referencji do grafiki. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.jpg) lub wewnątrz dokumentu qvw (np. qmem://<Nazwa>/<Piotr>). Jeśli w aplikacji QlikView nie będzie możliwe zinterpretowanie wartości pola jako poprawnej referencji do grafiki, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst.

Po wybraniu opcji Informacja jako grafika aplikacja QlikView będzie wyświetlać informacje o grafice powiązane z wartością pola z wykorzystaniem instrukcji info load/select w skrypcie. Jeśli dla danej wartości pola nie będą dostępne żadne informacje o grafice, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst.

Jeśli wybrano jedną z opcji grafiki, można dopasować grafikę do komórki z użyciem ustawień w sekcji Formatowanie grafiki.

Opcje formatowania grafiki
Opcja Opis
Bez rozciągania Grafika zostanie wyświetlona bez żadnych zmian, co może powodować problemy z pokryciem.
Wypełnij Grafika zostanie rozciągnięta do wymiarów komórki bez zachowania współczynnika proporcji.
Zachowaj aspekt Grafika jest maksymalnie rozciągana, ale z zachowaniem właściwego współczynnika proporcji.
Wypełnij, zach. propor. Grafika jest maksymalnie rozciągana, ale z zachowaniem właściwego współczynnika proporcji. Obszary nieobjęte są następnie zapełniane poprzez obcięcie grafiki.

Gdy zamiast tekstu wyświetlane są grafiki, może być konieczne używanie innego stylu selekcji niż domyślnie ustawiony dla dokumentu, aby stan logiczny wartości pól pozostał widoczny. Lista rozwijana Zastępowanie stylu selekcji umożliwia wybranie odpowiedniego stylu selekcji, np. Znacznik narożnika.

Opcje prezentacji pola listy
Opcja Opis
Pojedyncza kolumna Po zaznaczeniu tej opcji wartości pól listy wartości zawsze będą prezentowane w pojedynczej kolumnie.
Pomiń poziomy pasek przewijania Zaznacz tę opcję, aby pominąć poziomy pasek przewijania, który jest zwykle wyświetlany, gdy wartości pól są zbyt szerokie dla określonej szerokości listy wartości. Zamiast tego wartości pól będą w razie potrzeby obcinane.
Stała liczba kolumn Zaznacz tę opcję, aby ustawić w liście wartości stałą liczbę kolumn. Opcja jest niedostępna, gdy wybrana jest opcja Pojedyncza kolumna.
Porządkuj według kolumn W listach wielokolumnowych wartości są wyświetlane wierszami w ustawionej kolejności sortowania. Opcja Porządkuj według kolumn powoduje przełączenie na wyświetlanie według kolumn.
Obramowania komórki Wartości pola będą rozdzielone liniami poziomymi przypominającymi wiersze tabeli. Opcja Obramowania komórki jest aktywowana automatycznie po zaznaczeniu opcji Zawijaj tekst, ale można ją później wyłączyć.
Wyróżnij fragment tekstu
wyszukiwania
W trafieniach będzie wyróżniony szukany ciąg dotychczas wprowadzony w obiekcie wyszukiwania.
Tło... Otwiera okno dialogowe Ustawienia tła.
Wyrównanie Tutaj ustawia się wyrównanie wartości pól na liście wartości. Wyrównanie Tekstu i Liczb ustawia się osobno.
Ustawienia zawijania linii W tej grupie można ustawić wyświetlanie wartości w wielu wierszach komórek listy wartości, co jest przydatne w przypadku długich ciągów tekstowych.
Zawijaj tekst w komórce
Po zaznaczeniu tej opcji zawartość komórki będzie wyświetlana w więcej niż jednym wierszu.
Wysok. n wierszy
Tutaj można określić ograniczenie liczby wierszy w komórce.

Ustawienia tła

Ustawienia tła
Ustawienie Opis
Kolor Jeśli ta opcja jest włączona, tło obiektu będzie kolorowe. Aby wybrać kolor, kliknij przycisk Kolor.
Przezroczystość koloru Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję koloru. Ustawia przezroczystość koloru tła.
Grafika Jeśli ta opcja jest włączona, tłem obiektu będzie grafika. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać grafikę. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć ją z tła.
Rozciągnięcie grafiki Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję grafiki. To ustawienie opisuje, w jaki sposób QlikView formatuje grafikę w celu jej dopasowania.
Bez rozciągania: Grafika zostanie wyświetlona w takiej postaci, w jakiej się znajduje, bez żadnego rozciągania. Może to sprawić, że fragmenty grafiki będą niewidoczne lub grafika wypełni tylko część tła.
Wypełnij: Grafika zostanie rozciągnięta w celu dopasowania do rozmiarów tła, bez zachowania współczynnika proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj proporcje: Grafika zostanie maksymalnie rozciągnięta w celu wypełnienia tła, ale z zachowaniem współczynnika proporcji.
Wypełnij, zach. propor.: W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu wypełnienia tła w obydwu kierunkach, ale z zachowaniem współczynnika proporcji. Taki sposób wypełnienia zwykle powoduje obcięcie grafiki w jednym kierunku.
Wyrównanie w poziomie Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję grafiki. Określa wyrównanie grafiki: Z lewej, Środek lub Z prawej.
Wyrównanie w pionie Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję grafiki. Określa wyrównanie grafiki: Góra, Środek lub Dół.
Przezroczystość grafiki Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję grafiki. Ustawia przezroczystość grafiki tła.

Liczba

Właściwości : Liczba jest otwierana po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obiektu arkusza i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego.

Dla każdego pola obowiązuje domyślny format liczb, który można skonfigurować we właściwościach dokumentu: Liczba. Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza. W tym celu należy zaznaczyć alternatywę Zastąp ustawienia dokumentu i określić format liczb w kontrolce grupowej poniżej. Ta strona właściwości obowiązuje względem obiektu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości:

Formaty liczb
Format Opis
Mieszane Liczby oraz tekst. Liczby przedstawione w formacie oryginalnym.
Liczba Przedstawia wartości liczbowe z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Dokładność.
Liczba całkowita Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
Ustalone do Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Liczby dziesiętne.
Waluta Pokazuje wartości w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
Data Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Godzina Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako godziny, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Znacznik czasu Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Interwał Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).
Pokaż w procentach (%) To pole wyboru wpływa na następujące formaty: Liczba, Liczba całkowita i Stałe.

Separatory Dziesiętne i Separator tysięcy można ustawić w polach edycji grupy Separatory.

Przycisk ISO umożliwia użycie normy ISO w celu formatowania daty, godziny i znacznika czasu.

Przycisk System umożliwia zastosowanie ustawień systemu do formatowania.

Przycisk Zmień format dokumentu powoduje otwarcie strony Właściwości dokumentu: Liczba, na której można edytować domyślny format liczb dla dowolnego pola.

Czcionka

W tym obszarze można ustawić Czcionkę, Styl czcionki i Rozmiar czcionki.

Można ustawić czcionkę dla każdego pojedynczego obiektu (Właściwości obiektu: Czcionka) lub wszystkich obiektów w dokumencie (Zastosuj do obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka).

Następnie można ustawić domyślne czcionki dokumentów dla nowych obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka. Istnieją dwie czcionki domyślne:

 1. Pierwsza czcionka domyślna (Listy wartości, wykresy itp.) jest używana w odniesieniu do większości obiektów, w tym list wartości i wykresów.
 2. Druga czcionka domyślna (Obiekty i przyciski tekstu) jest używana w odniesieniu do przycisków i pól tekstowych, gdzie zazwyczaj potrzeba większej czcionki.

Na koniec można ustawić domyślne czcionki dla nowych dokumentów w oknie Preferencje użytkownika: Czcionka.

Dla wykresów, przycisków i obiektów tekstowych (poza obiektami wyszukiwania) można także określić Kolor czcionki. Kolor może być Stały albo dynamicznie Obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być poprawną reprezentacją koloru utworzoną z użyciem funkcji koloru. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas zostanie ustawiony domyślny kolor czarny.

Funkcje koloru

Dodatkowe ustawienia:

 • Cień automatyczny: Po zaznaczeniu tej opcji do tekstu zostanie dodany cień automatyczny.
 • Podkreślenie: Po zaznaczeniu tej opcji tekst będzie podkreślony.

W panelu podglądu pokazywana jest próbka wybranej czcionki.

Układ

Ustawienie układu określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie układu określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Użyj obramowań

Włącz tę opcję, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Typ obramowania można wybrać z menu rozwijanego.

 • Intensywność cieniowania: Menu rozwijane Intensywność cieniowania umożliwia ustawienie intensywności cienia wyświetlanego wokół obiektów arkusza. Można też wybrać opcję Bez cieniowania.
 • Styl obramowania: Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane typy obramowania:
  • Pełne: Pełne obramowanie jednego koloru.
  • Obniżone: Obramowanie dające efekt zapadania się obiektu arkusza w tło.
  • Podniesione: Obramowanie dające efekt podnoszenia obiektu arkusza z tła.
  • Ściana: Obramowanie dające efekt ściany wokół obiektu arkusza.
 • Szerokość obramowania: Opcja jest dostępna dla wszystkich typów obramowania. Szerokość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).
 • Kolor: Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać z palety kolorów odpowiedni kolor podstawowy (dotyczy wszystkich typów obramowania).
 • Tęcza: Tworzy tęczowe obramowanie (dotyczy wszystkich typów obramowania). Tęcza będzie się zaczynać od wybranego koloru podstawowego na obiekcie arkusza.

W przypadku wybrania opcji Uproszczone jako Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne nie będzie możliwy wybór typu obramowania — dostępne będzie tylko menu rozwijane Intensywność cieniowania i ustawienie Szerokość obramowania.

Zaokrąglone rogi

W grupie Zaokrąglone rogi można zdefiniować ogólny kształt obiektu arkusza. Ustawienia te umożliwiają rysowanie obiektów arkusza o kształtach idealnie okrągłych lub owalnych poprzez silnie wydłużone aż do prostokątnych. Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

 • Zaokrąglone rogi: Zaznaczenie tej opcji umożliwia korzystanie z pozostałych ustawień kształtów o zaokrąglonych rogach.
 • Narożniki: Narożniki, dla których to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, będą rysowane jako prostokątne.
 • Zaokrąglenie: Liczba od 2 do 100, gdzie 100 oznacza prostokąt o idealnie prostokątnych narożnikach, a 2 oznacza idealny owal (lub okrąg w przypadku proporcji 1:1). Najlepszy efekt zaokrąglonych rogów pozwalają zwykle uzyskać wartości od 2 do 5.
 • Promień narożnika: To ustawienie określa promień narożników, wyrażony jako stała odległość (Stałe) lub jako procent całego sektora (Względne (%)). Można w ten sposób kontrolować, w jakim stopniu ogólny kształt ustawiony opcją Zaokrąglenie będzie wpływać na kształt narożników. Odległość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).

Warstwa

Grupa Warstwa umożliwia ustawienie położenia obiektu na jednej z trzech warstw:

 • Dół: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Dół nigdy nie będzie zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Góra. Można go umieszczać tylko na tych obiektach arkusza, które mają ustawioną warstwę Dół.
 • Normalne: Nowo utworzone obiekty arkusza znajdują się na warstwie Normalne (środkowej). Obiekt arkusza o ustawieniu warstwy Normalne nie może zostać zasłonięty przez obiekt arkusza o ustawieniu Dół, a sam nie może zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniu Góra.
 • Góra: Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Góra nigdy nie będzie zasłonięty przez obiekty arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Dół. Można na nim umieszczać jedynie inne obiekty arkusza o ustawieniu warstwy Góra.
 • Niestandardowe: Ustawienia warstwy Góra, Normalne i Dół to wewnętrznie odpowiednio numery warstw 1, 0 i –1. W rzeczywistości dozwolone są wszystkie wartości od –128 do 127. Wybierz tę opcję, aby wprowadzić własną wartość.

Tworzenie motywu...

Otwiera obszar Kreatora motywów, w którym można utworzyć motyw układu.

Zastosuj motyw...

Motyw układu można zastosować względem obiektu, arkusza lub dokumentu.

Motywy układu

Pokaż

W grupie opcji Pokaż można określić warunek wyświetlania obiektu arkusza:

 • Zawsze: Obiekt arkusza będzie zawsze wyświetlany.
 • Warunkowe: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku funkcji warunkowej, która jest obliczana na nowo na przykład przy każdej zmianie wyboru. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE.

  Funkcje warunkowe

Informacja

Użytkownicy z uprawnieniami Admin do dokumentu mogą zignorować wszystkie warunki pokazywania, wybierając opcję Pokaż wszystkie arkusze i obiekty arkusza w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Opcje

W grupie Opcje można wyłączyć możliwość przenoszenia obiektu arkusza lub zmiany jego rozmiaru. Ustawienia w tej grupie mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono odpowiadające im pola wyboru na kartach Właściwości dokumentu: Układ i Właściwości arkusza: Zabezpieczenia.

 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza.
 • Zezwalaj na wyświetlanie info: Jeśli użyto funkcji info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji.

  Info
 • Dopasuj rozmiar do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.

Paski przewijania

Grupa Paski przewijania zawiera różnego rodzaju kontrolki modyfikujące układ pasków przewijania:

 • Zachowaj pozycję przewijania: Kiedy to ustawienie jest włączone, oprogramowanie QlikView podejmie próbę zachowania pozycji przewijania tabel i wykresów na pasku przewijania, kiedy selekcja jest dokonywana względem innego obiektu. To samo ustawienie musi być również włączone w oknie Preferencje użytkownika: Obiekty. Pozycja przewijania nie jest zachowywana po zamknięciu dokumentu.
 • Przyciski przewijania: Ustawia kolor przycisków przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor. Najlepszą czytelność pasków przewijania dają zazwyczaj średnie odcienie szarości. Każdy z kolorów można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu odpowiedniego przycisku.
 • Tło przewijania: Definiuje kolor tła przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor.
 • Szerokość paska przewijania: Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.
 • Styl przewijania: Ustawia styl paska przewijania. Wybierz styl z kontrolki rozwijanej. Styl paska przewijania Klasyczne odpowiada wyglądowi pasków przewijania z aplikacji QlikView 4/5. Styl paska przewijania Standard daje bardziej nowoczesny wygląd. Trzeci styl to Jasne, dający cieńszy i jaśniejszy pasek.
  Tryb określania stylu należy ustawić na wartość Zaawansowane, aby zapewnić widoczność stylu paska przewijania. To ustawienie jest dostępne na karcie Ogólne po otwarciu menu rozwijanego Ustawienia i wybraniu opcji Właściwości dokumentu.

 

 • Zastosuj do...: Otwiera okno dialogowe Właściwości nagłówka i obramowania, w którym można wskazać miejsce zastosowania właściwości ustawionych na stronie Układ.

Nagłówek

Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Na stronie Nagłówek można określić opcje układu zupełnie różne od ogólnego układu obiektu.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
 • Tekst tytułu: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Kliknij przycisk Czcionka..., aby zmienić czcionkę nagłówka.

Dla nagłówka można ustawiać kolory zależne od jego stanu. Ustawienia Aktywne kolory i Nieaktywne kolory można określać niezależnie.

Kliknij przycisk Kolor tła lub Kolor tekstu, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru. Jako Kolor tła można wybrać kolor pełny lub gradientowy w oknie dialogowym Obszar koloru. Kolor tekstu można zdefiniować jako kolor Stały lub Obliczany — służą do tego funkcje koloru.

Funkcje koloru

 • Zawijaj tekst: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, nagłówek może być wyświetlany w wielu wierszach.
 • Wysokość nagłówka (wiersze): Pole edycji do ustawiania liczby wierszy nagłówka.

Dokładny rozmiar i położenie obiektu QlikView można określić i korygować ustawieniami rozmiaru i położenia obiektu arkusza QlikView w postaci Normalnej lub Zminimalizowanej. Wartości ustawień są podawane w pikselach:

 • Położenie X: Ustawia położenie poziome lewej strony obiektu arkusza względem lewej krawędzi arkusza.
 • Położenie Y: Ustawia położenie pionowe górnej strony obiektu arkusza względem górnej krawędzi arkusza.
 • Szerokość: Ustawia szerokość obiektu arkusza QlikView.
 • Wysokość: Ustawia wysokość obiektu arkusza QlikView.

Orientację etykiety nagłówka można zmieniać przy użyciu opcji z sekcji Wyrównanie nagłówka:

 • Poziomo: Etykieta może być wyrównana w poziomie. Dostępne opcje to Z lewej, Środek lub Z prawej (w obrębie obszaru nagłówka).
 • Pionowo: Etykieta może być wyrównana w pionie. Dostępne opcje to Góra, Środek lub Dół (w obrębie obszaru nagłówka).

Ikony specjalne
Wiele z poleceń menu obiektów arkusza można skonfigurować jako ikony nagłówka. Aby wybrać polecenia wyświetlane jako ikony nagłówka, zaznacz pole wyboru na lewo od odpowiednich poleceń na liście.

InformacjaDodając ikony specjalne do nagłówka, należy zachować rozwagę. Wyświetlanie zbyt wielu ikon będzie dezorientować użytkowników.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony minimalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można minimalizować. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na maksymalizowanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony maksymalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można maksymalizować. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Tekst pomocy można podać jako formułę wyliczaną. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.


  Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

  Wprowadź np. opis obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Właściwości nagłówka i obramowania

W oknie dialogowym Właściwości nagłówka i obramowania można określić, do których obiektów dokumentu mają mieć zastosowanie właściwości nagłówka i obramowania.

 • Zastosuj właściwości względem...: Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować ustawienia do obiektów innych niż bieżący.
  1. Wybierz jedną z opcji:
   • Obiekty na tym arkuszu: Stosuje ustawienia tylko do obiektów na bieżącym arkuszu. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.
   • Obiekty w tym dokumencie: Stosuje ustawienia do obiektów w całym dokumencie.
  2. Wybierz jedną z opcji:
   • Tylko ten typ obiektów: Stosuje ustawienia do wszystkich obiektów tego typu. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.
   • Wszystkie typy obiektów: Stosuje ustawienia do wszystkich obiektów.
 • Ustaw jako domyślne dla nowych obiektów w tym dokumencie: Zaznacz to pole wyboru, aby używać ustawień jako domyślnych dla wszystkich nowych obiektów w bieżącym dokumencie. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.

Widok drzewa listy wartości

Jeśli pole zawiera ścieżki węzłów powiązanych hierarchią, np. World/North America/USA/California/NapaValley, możliwe jest wyświetlenie listy wartości w widoku drzewa. W widoku drzewa kolejne poziomy węzłów są wyświetlane z wcięciem, co ułatwia nawigację i pozwala użytkownikowi zwijać węzły, aby wybrany węzeł na liście wartości mógł reprezentować całą gałąź hierarchii, a nie tylko pojedynczy węzeł.

Selekcje wykonuje się w zwykły sposób i oczywiście obsługiwane są selekcje wielokrotne obejmujące wiele poziomów hierarchii.

Lista wartości w widoku drzewa. Lista wartości w widoku drzewa z wyborami w wielu hierarchiach.

Węzły rozwinięte i liście (węzły dolne) są kolorowane zgodnie ze standardowymi kolorami QlikView. Zwinięty węzeł może jednak zawierać wiele różnych stanów. Taki węzeł będzie wyświetlany na zielono, jeśli wszystkie wartości zostały wybrane, na szaro jeśli wszystkie wartości są wykluczone, a na biało w pozostałych przypadkach. Dodatkowo wyświetlany jest mały wskaźnik sygnalizujący stan ukrytych węzłów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com