Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Listbox

Exempel på en listbox.

Listboxen är det mest grundläggande av arkobjekten. Den innehåller en lista över alla möjliga värden för ett visst fält. Varje rad i listboxen kan representera flera poster i den inlästa tabellen, alla med identiska värden. Valet av ett värde kan därför motsvara valet av flera poster i den inlästa tabellen.

En listbox kan även innehålla cykliska och hierarkiska grupper. När man väljer ett enstaka värde i en listbox med en hierarkisk grupp kommer listboxen att söka neråt i hierarkin och välja närmast underliggande fält i gruppen. Man kan gå uppåt i hierarkin genom att klicka på ikonen som visas i namnlisten.

Om en listbox har tilldelats en cyklisk grupp kan man lätt visa nästa fält i gruppen genom att klicka på cyklisk-ikonen i listboxens namnlist. Man kan även gå direkt till valfritt fält i gruppen genom att använda alternativet Cyklisk i listboxens objektmeny.

Högerklicka på listboxen för att visa Objekt-menyn.

Objekt-menyn

Objekt-menyn för listboxen öppnas genom att högerklicka på objektet. Menykommandon:

Kommandon på Objekt-menyn
Kommando Beskrivning
Egenskaper... Öppnar dialogen Egenskaper listbox där du kan göra många olika inställningar.
Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Cykliska grupper

Endast tillgängligt när listboxen är inställd på att visa en cyklisk grupp. Öppnar en meny med gruppens fält där man kan välja direkt vilka som ska visas i listboxen.

Mer information finns i Cykliska (icke-hierarkiska) grupper.

Sök

Öppnar sökrutan.

Mer information finns i Sök.

Sökning med jokertecken

Öppnar textsökningsrutan i läget för sökning med jokertecken.

Mer information finns i Sökning med jokertecken.

Avancerad sökning

Öppnar dialogen för avancerad sökning. I denna dialog kan man skriva in avancerade sökuttryck. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+F.

Mer information finns i Dialogen Avancerad sökning.

Placering

Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.

 • Skicka längst fram: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
 • Skicka längst bak: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
 • Skicka framåt: Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.
 • Skicka bakåt: Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.
Ändra värde Alternativet visas endast för listboxar med indatafält. Cellen man klickar på hamnar i redigeringsläge för indata. Motsvaras av att klicka på indataikonen i cellen.
Återställ värden

Alternativet visas endast för listboxar med indatafält. Öppnar en överlappande meny som innehåller tre alternativ:

 • Återställ enstaka värden: Återställer värdet i det fält du klickar på till dess standardvärde från skriptet.

 • Återställ möjliga värden: Återställer alla möjliga fältvärden till deras ursprungliga värden från skriptet.

 • Återställ alla värden: Återställer alla fältvärden till deras ursprungliga värden från skriptet.

Välj möjliga Alla icke-uteslutna värden i listboxen markeras.
Välj uteslutna Alla uteslutna värden i listboxen markeras.
Markera alla Alla värden i listboxen markeras.
Radera Upphäver alla aktuella val i den aktiva listboxen.
Radera i andra fält Raderar valen i alla andra arkobjekt men bibehåller valen i den aktuella listboxen.
Lås Låser valda värden i den aktiva listboxen. (grå om inga val är gjorda).
Lås upp Låser upp låsta värden i den aktiva listboxen. (visas i stället för Lås om val är låsta).
Skapa snabbdiagram...

Guiden Snabbdiagram som då öppnas hjälper dig att snabbt och lätt skapa ett diagram.

Mer information finns i Guiden Snabbdiagram.

Skapa tidsdiagram...

Med guiden Tidsdiagram som då öppnas får du hjälp att bygga ett diagram där ett visst mått (uttryck) ska kvalificeras och ofta jämföras mellan olika tidsperioder.

Mer information finns i Guiden Tidsdiagram.

Skapa statistikbox Gör ett antal statistiska beräkningar på valda värden för ett fält (exempel) och visar resultaten i en statistikbox.
Skriv ut möjliga...

Öppnar dialogen Skriv ut där utskriftsinställningar kan anges. Alla icke-uteslutna värden i den aktiva listboxen skickas till skrivaren.

Mer information finns i Skriv ut: Allmänt.

Skriv ut möjliga som PDF...

Öppnar dialogen Skriv ut med skrivaren Microsoft Skriv ut till PDF förvald. När du klickar på Skriv ut ombeds du ge pdf-filen ett namn. Detta kommando är endast tillgängligt om en PDF-skrivare finns installerad.

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. De exporterade värdena visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion.

Anteckning om informationMinidiagram visas inte vid export till Excel!
Exportera... Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.
Kopiera till Urklipp

Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.

 • Möjliga värden: Kopierar möjliga (valda och valbara) värden till Urklipp.

 • Cellvärde: Kopierar textvärdet hos den listboxcell som du högerklickade på (när objektmenyn öppnades) till Urklipp.

 • Bild: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Du kan ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram i inställningarna på sidan Användarinställningar: Exportera.

 • Objekt: Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.

Länkade objekt

Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt.

 • Justera placering av länkade objekt: Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
 • Ta bort länken från detta objekt: Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.
Minimera Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Maximera Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Återställ Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Ta bort Avlägsnar arkobjektet från arket.

Allmänt

Fliken Egenskaper listbox: Allmänt öppnas genom att högerklicka på en listbox och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn. Här kan man ange allmänna inställningar för listboxen.

Parametrar för listbox
Parameter Beskrivning
Titel

Den text som ska visas i listboxens namlist. Som standardtext visas det valda fältets namn. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Mer information finns i Syntax för uttryck i dynamiska formler.

Fält Välj ett fält från listan. Listboxen kommer att innehålla värdena från det valda fältet.
En listbox kan även innehålla cykliska och hierarkiska grupper. Det går dock bara att visa ett fält i taget. Sådana grupper skapas från dialogen Dokumentegenskaper: Grupper och visas i en lista med de tillgängliga fälten.
Om du väljer ett enstaka värde i en listbox med en hierarkisk grupp kommer listboxen att söka neråt i hierarkin och välja närmast underliggande fält i gruppen. Man kan gå uppåt i hierarkin genom att klicka på ikonen som visas i namnlisten.
Om en listbox har tilldelats en cyklisk grupp, kan du lätt visa nästa fält i gruppen genom att klicka på cykel-ikonen i listboxens namnlist. Man kan även gå direkt till valfritt fält i gruppen genom att använda alternativet Skifta-> i listboxens objektmeny.
Dessutom kan du visa ett beräknat fält i en listbox. Ett beräknat fält skapas inte när skriptet exekveras utan definieras utifrån ett uttryck. Samma regler gäller för Beräknade dimensioner. Om du vill använda ett beräknat fält i listboxen väljer du <Uttryck> i listrutan, varpå dialogen Redigera uttryck öppnas och du kan ange uttrycket som beskriver det beräknade fältet.
Använd som titel
Om du markerar denna ruta används fältnamnet som Titel. Texten <använd fältnamn> visas då i redigeringsrutan Titel.
Redigera...
Denna knapp är endast tillgänglig när <Uttryck> har valts som fältnamn. Knappen öppnar dialogen Redigera uttryck där man definierar uttrycket som beskriver det beräknade fältet. Mer information finns i Beräknade fält.
Och-logik

Multipelval i ett fält måste vara av antingen typen OCH eller ELLER. Standard är ELLER. Här växlar man mellan de logiklägen som ska tillämpas vid flervärdesval. Menyalternativet avaktiveras om fältet inte uppfyller vissa villkor. Detta alternativ finns inte för beräknade fält.

Visa alternativ Anger om ett val i den aktiva listboxen ska exkludera andra val i fältet eller inte. Om Visa alternativ är markerat kommer alla värden, förutom det valda värdet, att visas som alternativ, men att exkluderas genom association när val görs i andra fält. Annars är standardinställningen att alla andra värden visas som uteslutna. Detta alternativ finns inte för beräknade fält.
Dölj uteslutna Här väljer man om fältets uteslutna värden ska visas eller ej. Uteslutna värden blir icke valbara.
Spärrad Om det här alternativet är markerat kan inga val göras i listboxen. Däremot visas fortfarande val som är gjorda på andra ställen i dokumentet.
Alltid ett valt värde

Om detta alternativ är markerat kan bara ett värde väljas. Detta är användbart i dokument där data bara blir begripliga när ett värde redan är valt, exempelvis en valutakurs. Alternativet aktiveras efter att ett värde har valts i listboxen. Detta alternativ finns inte för beräknade fält.

Anteckning om informationOm du aktiverar det här alternativet ändras datamodellen. Då kan befintliga bokmärken sluta fungera, även om du behåller samma fältnamn.
Förbigå låst fält Om alternativet är markerat kan val göras i listboxen även om den är låst. Listboxen förblir låst för val som görs på andra ställen i dokumentet.
Visa som trädvy

Visar listboxen som trädvy. Denna kontroll är endast relevant om fältet innehåller noder i en hierarki utformat som en sökväg. Ett sådant fält kan skapas genom att använda parametern Path tillsammans med prefixet Hierarchy.

Mer information finns i Listbox i trädvy.

Med avgränsare Anger det tecken som ska tolkas som avgränsare i sökvägen för Trädvy.
Visa frekvens Växlar status för om och hur ett fältvärdes frekvens ska visas. Med frekvens menas ett antal valbara kombinationer i vilka värdet visas. Detta alternativ finns inte för beräknade fält.
I procent Här väljer man om frekvensen ska visas i absoluta tal eller som procenttal av det totala antalet fält.
Parallella tillstånd Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga. Nedärvd: Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs. Standardtillstånd: Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
ObjektID

Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. För listboxar startar ID:t med LB01. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.

Mer information finns i Intern makrotolk.

Ta med uteslutna värden i fritextsökning I listrutan kan du välja mellan Ja, Nej och <Använd standard> (där de standardinställningar används som har angetts under Användarinställningar: Allmänt.
Förvalt sökläge Här anger man vilket sökläge som ska vara standard i textsökningarna. Detta sökläge kan ändras temporärt genom att skriva * eller ~ som en del av söksträngen. Följande alternativ finns:
 • Använd <standard>: Standardinställningen under Användarinställningar används.

 • Jokerteckensökning: Den första söksträngen visas som två jokertecken som omsluter musmarkören för att underlätta jokerteckensökning.

 • Ungefärlig sökning: Den första söksträngen visas som ett tilde (~) för att markera en ungefärlig sökning.

 • Normal sökning: Inga ytterligare tecken läggs till i söksträngen. Utan jokertecken görs en normal sökning.

 • Använd associativ sökning: Associerad sökning används i sökrutan.

Mer information finns i Sök.

Skrivarinställningar Här anger du skrivarinställningarna för utskriftsjobbet.
Skriv ut alla värden Normalt skrivs endast möjliga värden ut i listboxar. Genom att markera denna kryssruta kommer alla (även uteslutna) värden att skrivas ut.
Skriv ut som layout Markera kryssrutan om listboxen ska skrivas ut som den visas på skärmen. Till exempel syns då flera kolumner, färgmarkeringar för val av celler med mera. Detta kan vara användbart när du till exempel inkluderar listboxar i rapporter.

Beräknade fält

Anteckning om informationNär du använder beräknade fält ändras viss funktionalitet i listboxen jämfört med hur listboxar med vanliga fält fungerar. Vissa egenskapsalternativ är inte tillgängliga (se nedan). Dessutom kan man inte skapa statistikboxar utifrån listboxar med beräknade fält.
Anteckning om informationEtt beräknat fält måste alltid vara en omvandling av ett eller flera normala fält. Helt syntetiska beräknade fält som har skapats via funktionerna valuelist och valueloop är inte tillåtna. När man gör val i ett beräknat fält görs valen egentligen i det/de underliggande normala fältet/fälten. När man baserar ett beräknat fält på mer än ett fält kan de logiska implikationerna vid val i grundfältet eller i det beräknade fältet bli komplexa.  
Anteckning om informationOm du använder beräknade fält i listboxar när du arbetar med mycket stora datauppsättningar kan det innebära prestandaproblem.

Uttryck

På sidan Uttryck definierar man vilka uttryck som ska visas i listboxen. Varje uttryck placeras i en ny kolumn i listboxen. I dialogens övre vänstra hörn finns en lista över uttrycken.

Uttrycksdata kan även formateras dynamiskt med hjälp av attribututtryck. Om man klickar på expansionsikonen framför ett uttryck visas uttryckets attribututtryck.

Utifrån ett givet basuttryck kan man kombinera och välja fritt antal attribututtryck. Formatering som har definierats med attribututtryck ersätter all standardformatering av hur data ska visas (färg osv).

Uttryckskommandon
Kommando Beskrivning
Lägg till Knappen öppnar dialogen Redigera uttryck, i vilken det är möjligt att skapa nya uttryck. Alternativet kan även nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar på ett uttryck i listan över uttryck.
Ta bort Raderar det markerade uttrycket. Alternativet kan även nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar på ett uttryck i listan över uttryck.
Kopiera Alternativet kan endast nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar på ett uttryck i listan över uttryck. När man använder kommandot på ett huvud-uttryck, kopieras alla data och inställningar som är associerade med diagram-uttrycket (inklusive etikett) till Urklipp som en del av xml. Uttrycket kan därefter klistras tillbaka in i samma diagram eller vilket annat QlikView-diagram som helst i samma eller ett annat dokument. Om kommandot används på ett attribut-uttryck kommer endast dess definition att kopieras. Ett attribut-uttryck kan därefter klistras in i alla huvud-uttryck i samma eller i ett annat objekt.
Exportera... Alternativet kan endast nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar på ett huvud-uttryck i listan över uttryck. När man använder kommandot på ett huvuduttryck, kan alla data och inställningar som är associerade med diagramuttrycket (inklusive etikett) exporteras till en xml-fil. Uttrycket kan därefter importeras tillbaka in i samma diagram eller vilket annat QlikView-diagram som helst i samma eller ett annat dokument. Kommandot öppnar dialogen Exportera uttryck där man kan välja var exportfilen ska sparas. Filen får en ändelse, till exempel xml.
Klistra in Alternativet kan endast nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar i listan över uttryck, och endast om ett uttryck tidigare har kopierats till Urklipp. Om ett huvud-uttryck tidigare har kopierats till Urklipp, kan det klistras in i den tomma ytan i listan över uttryck. Så skapas ett nytt uttryck som är identiskt med det kopierade. Om ett attribut-uttryck har kopierats, kan det klistras in i ett huvud-uttryck.
Importera... Alternativet kan endast nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar i den tomma ytan i listan över uttryck. Kommandot öppnar en dialog där man kan bläddra till uttryck som har exporterats. Det importerade uttrycket visas som ett nytt huvud-uttryck i diagrammet.
Flytta fram Flyttar upp det markerade uttrycket ett steg i listan. Använd denna knapp om du vill ändra ordningen på uttrycken.
Flytta bak Flyttar ned det markerade uttrycket ett steg i listan. Använd denna knapp om du vill ändra ordningen på uttrycken.
Null-symbol Symbolen som anges här används för att visa null-värden i tabellen.
Symbol saknas Symbolen som anges här används för att visa saknade värden i tabellen.
Aktivera Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.
Definition Visar hur det markerade uttrycket är uppbyggt. Man kan redigera uttrycket direkt i denna ruta. När du klickar på knappen ... öppnas dialogen Redigera uttryck.
Visa Om Alltid är valt visas uttrycket alltid i en extrakolumn i listboxen. Om Villkor är valt kan uttrycket visas eller döljas dynamiskt beroende på värdet i det villkorsuttryck som anges i redigeringsrutan till höger.
Justering I denna grupp ställs standardjusteringen för uttrycken in. Text och tal kan oberoende av varandra justeras vänster, centrerat eller höger.
Visningsmöjligheter I denna grupp anger man vad som ska skrivas in i listboxens uttrycksceller.
Representation Följande alternativ ges:
Text: När du väljer detta alternativ kommer uttrycksvärdena alltid att tolkas och visas som text.
Bild: När du väljer detta alternativ försöker QlikView tolka varje uttrycksvärde som en referens till en bild. Referensen kan vara en sökväg till en bildfil på disk (t.ex. C:\Minbild.jpg) eller inuti QlikView-dokumentet (t.ex. qmem://<Namn>/<Peter>). Om QlikView inte kan tolka ett uttrycksvärde som en giltig bildreferens kommer själva värdet att visas.
Cirkelformad mätare: När du väljer detta alternativ visar QlikView uttrycksvärdet som en cirkelformad mätare. Mätaren visas i den tillgängliga tabellcellen. De visuella inställningarna för mätaren kan ändras via knappen Mätarinställningar....
Linjär mätare: När du väljer detta alternativ visar QlikView uttrycksvärdet som en horisontell linjär mätare. Mätaren visas i den tillgängliga tabellcellen. De visuella inställningarna för mätaren kan ändras via knappen Mätarinställningar....
Trafikljus: När du väljer detta alternativ visar QlikView uttrycksvärdet som ett horisontellt trafikljus. Mätaren visas i den tillgängliga tabellcellen. De visuella inställningarna för mätaren kan ändras via knappen Mätarinställningar....
LED-mätare: När du väljer detta alternativ visar QlikView uttrycksvärdet som en LED-mätare. Mätaren visas i den tillgängliga tabellcellen. De visuella inställningarna för mätaren kan ändras via knappen Mätarinställningar....
Minidiagram: När du väljer detta alternativ visar QlikView uttrycket i ett minidiagram med uttrycket aggregerat över en extra dimension. Diagrammet visas i den tillgängliga tabellcellen. Minidiagrammets dimension kan definieras och visuella inställningar för diagrammet kan göras via knappen Inställningar för minidiagram (se nedan).
Anteckning om informationMinidiagrammet visas inte vid export till Excel.
Mätarinställningar... Denna inställning är endast aktiverad när något av mätar-alternativen ovan har valts. Öppnar en dialog för att ange egenskaper för mätaren. Denna dialog motsvaras i huvudsak av dialogen Egenskaper diagram: Presentation för mätare.
Inställningar för minidiagram Visas endast när Minidiagram har ställts in som Visningsalternativ för ett uttryck i tabellen. Öppnar en dialog för att ange egenskaper för minidiagrammet.
Formatering Endast tillgängligt när bildalternativen ovan har valts. Denna inställning beskriver hur QlikView formaterar bilden så att den passar i cellen. Det finns fyra alternativ:
Sträck inte ut: Bilden visas som den är utan att sträckas ut. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av cellen fylls.
Fyll: Bilden sträcks ut så att hela cellens yta fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av cellytan utan att bildförhållandet ändras. Detta brukar innebära att någon eller flera av ytorna runt bilden inte fylls.
Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks ut så att cellen fylls i båda riktningar med bibehållet bildförhållande. Detta brukar innebära att bilden beskärs i någon riktning.
Göm text när bild saknas: Om detta alternativ är valt visas inte fältvärdestexten om tolkningen av bildreferensen av någon anledning fallerar. Cellen lämnas tom.

Inställningar för minidiagram

Endast tillgänglig när alternativet Minidiagram har kryssats för på sidan Uttryck i dialogen Egenskaper för den raka tabellen. Öppnar en dialog för att ange egenskaper för minidiagrammet.

Egenskaper för minidiagram
Egenskap Beskrivning
Dimension Välj den dimension som uttrycket ska ritas för.

Utseende

Egenskaper för utseende
Egenskap Beskrivning
Läge Ställ in minidiagrammet som insprängt diagram, prickad linje, punkter, staplar eller morrhår.
Färg Öppnar dialogen Färgyta där man kan ange färgen för minidiagrammet.
Färgmarkera max-värde Kryssa i rutan och klicka på den färgade knappen för att öppna dialogen Färgyta där man kan ange färgen för maxvärdet.
Färgmarkera min-värde Kryssa i rutan och klicka på den färgade knappen för att öppna dialogen Färgyta där man kan ange färgen för minimivärdet.
Färgmarkera startvärden Kryssa i rutan och klicka på den färgade knappen för att öppna dialogen Färgyta där man kan ange färgen för startvärdet. Ej tillgängliga förStaplar och Morrhår.
Färgmarkera slutvärden Kryssa i rutan och klicka på den färgade knappen för att öppna dialogen Färgyta där man kan ange färgen för slutvärdet. Ej tillgängliga förStaplar och Morrhår.
Ange standardfärger Standardfärger QlikViews standardfärger används för färgmarkeringarna.
Börja skala med 0 Fixerar den nedre delen av diagrammet till noll. Ej tillgänglig för Morrhår.
Alltid delad skala på y-axeln Tvingar alla celler i kolumnen att använda samma skala för y-axeln.

Sortera

Du når fliken Sortering genom att högerklicka på ett arkobjekt (listbox, multibox, tabellbox, diagram, skjutreglage/kalenderobjekt med mera) och välja Egenskaper från flytmenyn (eller Objekt, Egenskaper i huvudmenyn). Här anger du sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för vissa arkobjekt.

Sorteringsalternativ
Sorteringsordning: Resultat
Tillstånd

Sorterar fältvärdena efter deras logiska status (valt, valbart eller uteslutet).
Inställningen Automatiskt stigande sorterar listboxen (eller, i en multibox, den listruta som innehåller fältvärdena) efter Status, men enbart om listboxen innehåller en vertikal rullningslist. Om listboxen förstoras så att alla värden blir synliga stängs sorteringsordningen Status av helt.

Anteckning om information Använd inte Automatiskt stigande ordning i en listbox i ett Behållare-objekt.
Uttryck Sorterar fältvärdena efter det uttryck som har angivits i textrutan nedanför. Vid användning av Sortera efter uttryck måste en alternativ uppsättning poster definieras av ett set-uttryck, eftersom uttrycket beräknas utifrån valda/möjliga värden i listan och sorteringen enbart skulle gälla för valda/möjliga värden i listan.
Anteckning om information Sortera efter uttryck fungerar endast med numeriska fält, och inte med textfält.

Set-analys och set-uttryck

Frekvens Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värde.
Text Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Knappen Standard ger standardinställningarna för sortering.

Prioritetsordningen är status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, text, laddningsordning. Vart och ett av dessa sorteringskriterier kan ställas in som Stigande eller Fallande.

Presentation

Fliken Egenskaper listbox: Presentation öppnas genom att högerklicka på en listbox och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn. Här kan man göra inställningar för layouten hos listboxens celler.

I gruppen Bildalternativ kan man ange att ett fältvärde ska tolkas som en referens till en bild i minnet eller på disk:

Under Representation väljer du mellan Text (standard), Bild och Info som bild.

När man väljer Bild försöker QlikView tolka varje fältvärde som en referens till en bild. Referensen kan vara en sökväg till en lagrad bildfil (t.ex. C:\Mypic.jpg) eller direkt i själva qvw-dokumentet (t.ex. qmem://<Name>/<Peter>). Om inte QlikView kan tolka fältvärdet som en giltig bildreferens kommer själva värdet att visas istället, såvida inte alternativet Göm text när bild saknas har markerats.

När du väljer Info som bild visar QlikView bildinformation som är länkad till fältvärdet via info load/select i skriptet. Om ingen bildinformation finns för ett fältvärde, kommer själva värdet att visas istället, såvida inte alternativet Göm text när bild saknas har markerats.

Under förutsättning att ett av bild-alternativen är valt, kan inställningarna under Formatering användas för att passa in bilden i cellen:

Formateringsalternativ för bilder
Alternativ Beskrivning
Sträck inte ut Bilden visas som den är, vilket kan orsaka maskeffekter.
Fyll Bilden sträcks maximalt för att fylla hela cellen, utan hänsyn till förhållandet längd/bredd.
Behåll bildförhållande Bilden sträcks för att fylla så mycket som möjligt, med bibehållet längd/bredd-förhållande.
Fyll med bibehållet bildförhållande Bilden sträcks för att fylla så mycket som möjligt, med bibehållet längd/bredd-förhållande. Ytor som inte täcks fylls ut med upprepade ritningar av bilden.

När bilder visas istället för text kan det vara lämpligt att välja en annan markeringsstil än dokumentets förvalda för att visa fältvärdenas logiska värde. Använd listrutan under Förbigå markeringsstil för att ange en lämplig markeringsstil, t ex Hörnflik.

Presentationsalternativ för listbox
Alternativ Beskrivning
Endast en kolumn När man väljer detta alternativ kommer listboxens fältvärden alltid att visas i en enda kolumn.
Avlägsna horisontell rullningslist Markera detta alternativ för att dölja den horisontella rullningslist som normalt visas när fältvärden är för breda för listboxens angivna bredd. I stället kommer fältvärden att trunkeras vid behov.
Fast antal kolumner Markera detta alternativ för att ange ett fast antal kolumner för listboxen. Alternativet är inte tillgängligt när Endast en kolumn är markerat.
Ordna kolumnvis I listboxar med mer än en kolumn visas värden radvis i den angivna sorteringsordningen. Alternativet Ordna kolumnvis gör att värdena visas kolumnvis.
Cellramar Fältvärdena avgränsas av horisontella linjer som liknar raderna i en tabell. Radbryt celltext aktiveras automatiskt när alternativet Radbrytning är markerat, men kan sedan avaktiveras.
Markera sökning
Delsträng
Söksträngen som skrivs in i ett sökobjekt markeras i sökträffarna efter hand som den skrivs.
Bakgrund... Öppnar dialogen Bakgrundsinställningar.
Justering Här anger du justeringen för fältvärden som visas i listboxen. Text och Tal kan ställs in separat.
Radbrytning I den här gruppen kan du ange att listboxens rubrikrad och dataceller ska visa värden i flera rader. Detta är användbart för långa textsträngar.
Radbryt celltext
När detta alternativ är valt visar en cell sitt innehåll på flera rader.
Höjd n Rader
Här anger du önskade begränsningar för antal cellrader.

Inställningar för bakgrund

Inställningar för bakgrund
Inställning Beskrivning
Färg Om denna inställning är aktiv visas objektets bakgrund i färg. Välj en färg genom att klicka på knappen Färg.
Färggenomskinlighet Endast tillgänglig när färgalternativet är aktiverat. Anger genomskinligheten för bakgrundsfärgen.
Bild Om denna inställning är aktiv visas objektets bakgrund som en bild. Klicka på Bläddra för att välja en bild. Klicka på Ta bort för att ta bort den från bakgrunden.
Sträck bild Endast tillgänglig när bildalternativet är aktiverat. Inställningen anger hur QlikView ska passa in bilden.
Sträck inte ut: Bilden visas som den är utan att sträckas ut. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av bakgrunden fylls.
Fyll: Bilden sträcks ut så att hela bakgrunden fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av bakgrunden med bibehållet bildförhållande.
Fyll med bibehållet bildförhållande: Om det här alternativet väljs sträcks bilden ut så att bakgrunden fylls i båda riktningar med bibehållet bildförhållande. Detta brukar innebära att bilden beskärs i någon riktning.
Horisontell justering Endast tillgänglig när bildalternativet är aktiverat. Justerar bilden: Vänster, Centrerad eller Höger.
Vertikal justering Endast tillgänglig när bildalternativet är aktiverat. Justerar bilden: Övre, Centrerad eller Nederkant.
Bildgenomskinlighet Endast tillgänglig när bildalternativet är aktiverat. Anger genomskinligheten för bakgrundsbilden.

Tal

Egenskaper : Tal öppnas genom att högerklicka på ett arkobjekt och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn.

Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in i Dokumentegenskaper: Tal. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt. Markera då alternativet Förbigå dokumentets inställningar och ange ett talformat i gruppkontrollen därunder. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden:

Talformat
Format Beskrivning
Blandat Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
Tal Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
Heltal Visar numeriska värden som heltal.
Fastställd till Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimal.
Valuta Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
Datum Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tid Visar värden som kan tolkas som tider i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tidsmarkör Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Intervall Visar tid som tidsintervall, dvs. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).
Visa i procent (%) Den här kryssrutan påverkar följande format: Tal, Heltal and Fastställd.

Decimal- och Tusental-avgränsare kan anges i redigeringsrutorna för gruppen Avgränsare.

Knappen ISO ställer in formatet för tid, datum och tidsmarkör till ISO-standard.

Knappen System ställer in formateringen till datorns inställningar.

Knappen Ändra dokumentformat öppnar sidan Dokumentegenskaper: Tal där standardformatet för tal för vart och ett av fälten kan redigeras.

Teckensnitt

Här kan du ställa in Teckensnitt, Stil och Storlek för texten.

Teckensnittet kan ställas in för vilket enskilt objekt som helst (Objektegenskaper: Teckensnitt), eller alla objekt i ett dokument (Tillämpa på objekt under Dokumentegenskaper: Teckensnitt).

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Dokumentegenskaper: Teckensnitt. Det finns två standardteckensnitt.

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Användarinställningar: Teckensnitt.

För diagram, knappar och textobjekt (utom sökobjekt) kan dessutom en färg anges för texten. Färgen kan vara fast eller beräknas dynamiskt från ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Man kan även ställa in:

 • Bakgrundsskugga: Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
 • Understruken: Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Ett exempel på det valda teckensnittet visas i förhandsgranskningsfönstret.

Layout

En layoutinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En layoutinställning påverkar alla objekt av angiven typ i dokumentet om den görs från dialogen Dokumentegenskaper.

Använd ramar

Markera detta alternativ om arkobjektet ska omges av en ram. Välj ett ramformat i listrutan.

 • Intensitet på skugga: I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
 • Format ram: Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
  • Fylld: En heldragen enfärgad kantlinje.
  • Nedsänkt: En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
  • Upphöjd: En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
  • Mur: En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
 • Kantbredd: Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
 • Färg: Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
 • Regnbåge: Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.

När Enkel är vald som Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt kan du inte välja ramtyp, utan endast Intensitet på skugga och Kantbredd.

Runda hörn

I gruppen Runda hörn kan du göra inställningar för arkobjektets form. Dessa inställningar gör det möjligt att rita allt från cirkelrunda, elliptiska och superelliptiska till rektangulära arkobjekt. Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

 • Runda hörn: Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
 • Hörn: De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
 • Kvadratisk form: Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
 • Hörnradie: Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).

Skikt

I gruppen Skikt markerar du ett skikt i vilket du vill placera arkobjektet.

 • Nedre: Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
 • Normal: När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
 • Övre: Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
 • Anpassad: Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.

Skapa tema...

Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa layoutteman.

Använd tema...

Du kan använda ett tema för objektet, arket eller dokumentet.

Layout-teman

Visa

I gruppen Visa anger du villkor för när arkobjektet ska visas.

 • Alltid: Arkobjektet visas alltid.
 • Villkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de urval som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

  Villkorsfunktioner

Anteckning om information

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Alternativ

I gruppen Alternativ kan du välja att inte tillåta användaren att flytta eller ändra storlek på arkobjektet. Inställningarna i den här gruppen är endast relevanta om motsvarande kryssrutor har aktiverats i Dokumentegenskaper: Layout och Arkegenskaper: Säkerhet.

 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
 • Visa informationssymbol: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

  Info
 • Anpassa efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

Rullningslister

I gruppen Rullningslister hittar du ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

 • Bevara rullningslistens läge: När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt. Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.
 • Rullningsknappar: Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
 • Bakgrund: Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.
 • Bredd på rullningslist: Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
 • Stil: Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.
  Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

 

 • Tillämpa på...: Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

En namnlistinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En namnlistinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dokumentets egenskapsdialog.

På sidan Namnlist kan du specificera layoutalternativ som avviker helt från de som gäller för objektets allmänna layout.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
 • Titeltext: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.

Styr vilken färg namnlisten ska ha i olika tillstånd. Inställningarna för Aktiva färger och Inaktiva färger kan göras oberoende av varandra.

Klicka på Bakgrundsfärg eller Textfärg för att öppna dialogen Färgyta. Bakgrundsfärgen kan vara enfärgad eller en toning. Detta anges i dialogen Färgyta. Textfärgen kan anges som Fast eller Uträknad med hjälp av färgfunktoner.

Färgfunktioner

 • Radbrytning: Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
 • Namnlisthöjd (rader): Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.

Storlek och placering för QlikView-objektet kan anges och justeras med hjälp av inställningarna för storlek och placering för arkobjekt i läget Normal eller Minimerad. Inställningarna mäts i pixlar:

 • X-pos.: Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
 • Y-pos.: Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
 • Bredd: Anger QlikView-arkobjektets bredd.
 • Höjd: Anger QlikView-arkobjektets höjd.

Inställningar för justering av namnlistens text kan göras under Justering av namnlist.

 • Horisontell: Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
 • Vertikal: Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.

Ikoner i namnlist
Flera av arkobjektens objektmeny-kommandon kan konfigureras som ikoner. Välj vilka kommandon som ska visas som ikoner i namnlisten genom att markera kryssrutan till vänster om kommandona i listan.

Anteckning om informationAnvänd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt maximering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.


  Syntax för uttryck i dynamiska formler

  Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Egenskaper för namnlister och ramar

I dialogen Egenskaper för namnlister och ramar anger du vilka objekt i dokumentet inställningarna för namnlister och ramar ska gälla.

 • Tillämpa egenskaper på…: Markera alternativet om inställningarna ska gälla andra objekt än det aktuella.
  1. Välj ett av följande alternativ:
   • Objekt på det här arket: Inställningarna påverkar enbart objekten som ligger på det aktuella arket. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.
   • Objekt i det här dokumentet: Inställningarna påverkar objekten på hela dokumentet.
  2. Välj ett av följande alternativ:
   • Endast denna objekttyp: Inställningarna påverkar alla objekt av den här typen. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.
   • Alla objekttyper: Inställningarna påverkar alla objekt.
 • Ange som standard för nya objekt i detta dokument: Kryssa i denna ruta för att ange att inställningarna ska vara standard för alla nya objekt i det aktiva dokumentet. Endast tillgängligt när denna dialog har öppnats från Layout-sidan för ett arkobjekt.

Listbox i trädvy

Om ett fält innehåller sökvägar till noder i en hierarki, t ex World/North America/USA/California/NapaValley, kan en listbox visas som trädvy. Trädvyn kommer att visa noderna med indrag för att underlätta navigeringen och för att tillåta användaren kollapsa noder så att en rad i listboxen representerar en gren i hierarkin, istället för en nod.

Urval görs på vanligt sätt och det finns naturligtvis stöd för flerval i olika nivåer i hierarkin.

En listbox i en trädvy. En listbox i en trädvy, med urval över flera hierarkier.

För "expanded nodes" och blad (de nedersta noderna) används QlikViews standardfärgkodning. Kollapsade noder kan dock innehålla flera olika tillstånd. I sådana fall, visas noden som grön endast om alla värden är valda, grå om alla värden är uteslutna och vit i alla andra fall. En liten lysdiod, som visar de dolda nodernas tillstånd, visas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com