Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Ogólne

 

Właściwości ogólne dokumentu
Właściwość Opis
Tytuł W tym miejscu można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany w nagłówku okna. Domyślnie używana jest nazwa pliku dokumentu. W celu modyfikacji można dokonać selekcji w polu edycji Tytuł.
Author W polu edycji Autor można określić autora pliku QlikView.
Format zapisu

W tej grupie należy ustawić poziom kompresji plików QlikView.

 • Kompresja: Opcje Średnie i Wysokie powodują znaczące zmniejszenie rozmiaru pliku QlikView, ale takie pliki są ładowane i zapisywane szybciej. Opcje kompresji ustawione w obszarze Właściwości dokumentu wpływają na bieżący dokument. Opcje kompresji ustawione w obszarze Preferencje użytkownika wpływają na wszystkie nowe dokumenty.

Preferencje użytkownika: Zapisz

Wyskakujące okienka komunikatów alarmowych Ten przycisk umożliwia otwarcie okna dialogowego Ustawienia wyskakującego okienka, w którym można ustalić domyślny wygląd wyskakujących komunikatów alarmowych.
Wyskakujące okienka pomocy Ten przycisk umożliwia otwarcie okna dialogowego Ustawienia wyskakującego okienka, w którym można ustalić domyślny wygląd wyskakujących komunikatów pomocy.
Stany alternatywne...

Funkcja Stany alternatywne jest włączana przez programistę QlikView. Programista wywołuje okno dialogowe Stan alternatywny, klikając ten przycisk.

Stany alternatywne.

InformacjaTę funkcję należy włączać tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna w dokumencie QlikView.
Statystyka pamięci Kliknij ten przycisk, aby zapisać plik tabeli zawierający statystyki użycia pamięci dla bieżącego dokumentu QlikView. Ten plik można odczytać np. aplikacja QlikView podczas analizowania wymagań dot. pamięci dla różnych części dokumentu.
Domyślne tło arkusza

Zaznaczenie tej opcji umożliwia dostosowywanie Koloru tła dla Domyślnego tła arkusza w oknie dokumentu. Kolor można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu przycisku. Alternatywnie można określić grafikę tła poprzez zaznaczenie opcji Grafika tapety i kliknięcie przycisku Zmień. To spowoduje otwarcie okna dialogowego Zmień tapetę, w którym można wybrać plik obrazka.

Grafikę tła można zmienić za pomocą następujących opcji:

Formatowanie grafiki:

 • Bez rozciągania: Grafika zostanie wyświetlona bez żadnych zmian, co może powodować problemy z pokryciem.
 • Wypełnij: Grafika zostanie rozciągnięta do wymiarów arkusza bez zachowania proporcji.
 • Zachowaj aspekt: Grafika jest maksymalnie rozciągana, ale z zachowaniem właściwych proporcji.
 • Wypełnij, zach. propor.: Grafika jest maksymalnie rozciągana, ale z zachowaniem właściwych proporcji. Obszary nieobjęte są następnie zapełniane poprzez obcięcie grafiki.
 • Obok siebie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie grafiki wielokrotnie w postaci kafelków wypełniających całe dostępne miejsce.

Orientacja Poziomo i Pionowo:

 • Poziomo: Grafika może być wyrównana w poziomie. Dostępne opcje to: Z lewej, Środek lub Z prawej.
 • Pionowo: Grafika może być wyrównana w pionie. Dostępne opcje to: Góra, Środek lub Dół.
Użyj semantyki pasywnego FTP

Zaznaczenie opcji Użyj semantyki pasywnego FTP powoduje włączenie pasywnej semantyki FTP. Opcja semantyki pasywnej jest używana na potrzeby komunikacji z serwerem przez firewall.

Otwórz pliki internetowe lub Otwórz dokument QlikView

Wygeneruj plik dziennika W celu śledzenia wykonania skryptu ładowania należy wybrać opcję Wygeneruj plik dziennika. Informacje wyświetlane w oknie Postęp podczas wykonania skryptu zostaną zapisane w postaci pliku qv.log.
Znacznik czasu w nazwie pliku dziennika Ta opcja powoduje ustawienie znacznika czasu w nazwie pliku dziennika, np. sales.qvw.2009_02_26_12_09_50.log. To ustawienie jest dostępne tylko po zaznaczeniu pola wyboru Wygeneruj plik dziennika.
Ukryj niedostępne opcje menu Ustawienie Ukryj niedostępne opcje menu jest używane w połączeniu z ustawieniami zabezpieczeń. Po wybraniu tej opcji wszelkie opcje menu, które standardowo są wyszarzone, będą całkowicie ukryte.
Ukryj rząd kart

Rząd kart arkusza QlikView można usunąć, wybierając opcję Ukryj rząd kart. Do przechodzenia między arkuszami można używać opcji Następny arkusz / Poprzedni arkusz lub paska narzędzi Arkusz z menu Widok. Możliwe jest także użycie opcji sterowania automatyzacją, które umożliwiają np. zmuszenie użytkownika do przechodzenia między arkuszami, a także dokonywania selekcji w określonej kolejności.

Zachowaj bufory QVD bez odwołań

Ustawienie Zachowaj bufory QVD bez odwołań pomija standardową procedurę, w której wszelkie automatycznie utworzone pliki QVD są kasowane natychmiast po wykonaniu skryptu, jeśli nie są już używane przez dokument, który je utworzył. To ustawienie jest standardowo niezaznaczone.

Nieaktualne obliczenia fraktali

Jeśli pole wyboru Nieaktualne obliczenia fraktali jest zaznaczone, aplikacja QlikView użyje wartości dyskretnych jako wyników funkcji agregacji fraktali. Po usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru QlikView użyje wartości interpolowanej znanej z funkcji Percentyl z programu Microsoft Excel.

Zablokuj cofanie zmian układu

Gdy pole wyboru Zablokuj cofanie zmian układu jest zaznaczone, wówczas bufor cofania zmian układu będzie zawieszony. To może być użyteczne, gdy konieczne jest ograniczenie zbędnego obciążenia pamięci podczas wdrażania niektórych dokumentów QlikView. Za każdym razem, gdy użytkownik lub makro zmieni układ, fragment danych zostanie dodany do buforu cofania zmian układu. W ekstremalnych przypadkach dane skumulowane na buforze mogą spowodować problemy z wdrażaniem dokumentów na serwerze QlikView Server.

Użyj WebView w układzie

Włącza i wyłącza tryb WebView, w którym do wyświetlania układu dokumentu w postaci strony AJAX używana jest wewnętrzna przeglądarka internetowa w aplikacji QlikView.

Domyślne kodowanie eksportu

Użyj opcji Domyślne kodowanie eksportu w celu ustawienia domyślnego zestawu znaków na potrzeby eksportu w nowych dokumentach. Wybierz jedną z następujących opcji: ANSI, Unicode lub UTF-8.

Tryb określania stylu

W menu rozwijanym Tryb określania stylu wybierz styl obiektu dla wszystkich obiektów arkusza.

 • Tryb zaawansowany umożliwia skonfigurowanie kilku ustawień, takich jak Styl obiektu arkusza, a także typ używanego obramowania, które jest ustawiane na stronie Układ dotyczącej obiektów.
 • Tryb uproszczony udostępnia również opcję Styl obiektu arkusza, ale w tym trybie większość ustawień jest konfigurowana automatycznie. Umożliwia ustawianie takich elementów, jak Styl pasków przewijania i obramowania. Niektóre ustawienia można zmieniać na stronie układu obiektów.
Styl obiektu arkusza W menu rozwijanym Styl obiektu arkusza wybierz styl nagłówków obiektu arkusza. Wybrany styl będzie używany dla wszystkich obiektów arkusza, które mają nagłówek w dokumencie.
Styl rzędu kart W sekcji Styl rzędu kart wybierz jeden z dostępnych stylów wyglądu rzędu kart. Wybrany styl będzie używany dla wszystkich kart w dokumencie.
Wygląd selekcji

QlikView obsługuje kilka sposobów prezentacji danych i dokonywania selekcji w listach wartości i obiektach Multi Box. W stylach Klasyczny QlikView, Znacznik narożnika, LED oraz Pola wyboru LED stosowane jest kodowanie kolorami, a poszczególne kolory określają wartości wybrane, możliwe i wykluczone. Styl Pola wyboru okien i styl Pola wyboru LED naśladują standardowy interfejs systemu Windows, w którym każda wartość ma własne pole wyboru. Wybranie określonego stylu tej kontrolki umożliwia wymuszenie, aby po otwarciu dokument był wyświetlany w jednym stylu albo innym. Jeśli używane są style selekcji w oparciu o kolor, wówczas istnieje pewna liczba dostępnych schematów kolorów. Podstawowego schematu kolorów (zielony dla wybranych, niebieski dla zablokowanych itp.) nie można zmienić, ale możliwe są modyfikacje odcienia i intensywności.

Preferencje użytkownika: Ogólne oraz Lista wartości

 • Styl: Ustawia styl selekcji dotyczący dokumentu. Wybierz spośród dostępnych opcji na liście rozwijanej. Po wybraniu opcji <Ustawienia domyślne użytkownika> dokument zawsze będzie otwierany na konkretnym komputerze ze stylem selekcji ustawionym jako preferowany przez użytkownika w obszarze Preferencje użytkownika.
 • Schemat kolorów: Ustawia schemat kolorów selekcji dla dokumentu. Wybierz spośród dostępnych opcji na liście rozwijanej. Po wybraniu opcji <Ustawienia domyślne użytkownika> dokument zawsze będzie otwierany na konkretnym komputerze ze schematem kolorów selekcji ustawionym jako preferowany przez użytkownika w obszarze Preferencje użytkownika.
 • Przezroczystość: Ustawia przezroczystość koloru selekcji w listach wartości i polach wyboru wielokrotnego.
Tło rzędu kart Określ kolor niestandardowy dla tła rzędu kart, klikając odpowiedni przycisk Tło rzędu kart.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com