Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Kleur toekennen op uitdrukking

Door kleuren toe te wijzen op uitdrukking stelt u kleuren in met een door de gebruiker gedefinieerde uitdrukking. Wanneer u kleuren op uitdrukking toekent, kunt u zowel definiëren welke kleuren als welke waarden u bij de kleuren wilt gebruiken, waardoor u meer controle hebt over hoe kleuren in de visualisatie worden gebruikt.

Een voorbeeld: u kunt waarden die van belang zijn markeren of onderscheid maken tussen waarden met andere waardebereiken. U kunt ook op uitdrukking kleuren om een visualisatie te kleuren op waarden die niet in een visualisatie zijn opgenomen, zoals producten kleuren en de som van de maandverkopen ervan op land van oorsprong voor het product kleuren.

Wanneer u ervoor kiest om kleuren Op uitdrukking toe te wijzen, kunt u de uitdrukking als kleurcode gebruiken of definiëren hoe de kleuropties van Per meting met een uitdrukking op de visualisatie worden toegepast.

De volgende visualisaties ondersteunen Kleur toekennen op uitdrukking:

 • Staafdiagram
 • Combinatiegrafiek
 • KPI-diagram
 • Lijndiagram
 • Kaart
 • Cirkeldiagram
 • Draaitabel

 • Spreidingsplot
 • Tabel

 • Structuuroverzicht

U kun ook kleur toekennen op uitdrukking gebruiken om voor een werkblad een achtergrondkleur in te stellen. Ga voor meer informatie naar Een app via werkbladen structureren.

InformatieLegendaselectie is niet beschikbaar in een visualisatie bij kleurtoewijzing op uitdrukking. Visualisaties die op uitdrukking met een kleurcode worden gekleurd, ondersteunen geen legenda's.

Kleur als kleurcode toekennen op uitdrukking

Als u ervoor kiest om op uitdrukking te kleuren, is De uitdrukking is een kleurcode standaard ingeschakeld. Als u deze optie hebt geselecteerd, moet in uw uitdrukking een kleurcode worden opgenomen in een ondersteunde uitdrukkingsindeling om de te gebruiken kleuren te definiëren. Met deze methode beschikt u over handmatige controle over visualisatiekleuren en de voorwaarden waaronder de kleuren in een visualisatie worden gebruikt. Met tabellen en draaitabellen kunt u uitdrukkingen gebruiken om de achtergrondkleur en de tekstkleur van kolommen te definiëren.

InformatieWanneer u op uitdrukking kleurt, worden objecten in visualisaties grijs weergegeven als de uitdrukking fouten bevat, of als objecten in de visualisatie meerdere kleuren hebben, kunnen ze worden toegekend in de uitdrukking.

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden om te laten zien wat u kunt doen met uitdrukkingen op kleur.

Voorbeeld: Kleur toekennen per willekeurig kleurbereik

argb(255,rand()*255,rand()*255,rand()*255)

In dit voorbeeld wordt een ARGB-kleur gebruikt. Het voorbeeld begint met de alfawaarde die volledige ondoorzichtigheid instelt en gebruikt vervolgens de functie rand() voor het genereren van willekeurige waarden voor de kleuren rood, groen en blauw, waardoor een willekeurige kleur wordt gemaakt.

Voorbeeld: Kleur toekennen per enkele metingswaarde

if(sum([Budget Amount]) > 1000000, 'cornflowerblue', magenta())

Dit voorbeeld bevat een voorwaarde. Indien sum([Budget Amount]) groter is dan 1 miljoen, hebben de overeenkomstige metingswaarden de kleur cornflowerblue, anders hebben zij de kleur magenta.

cornflowerblue’ is het kleurtrefwoord voor de kleur rgb(100, 149, 227).

magenta() is de Qlik Sense-kleurfunctie waarmee een magenta kleur wordt gegenereerd.

Voorbeeld: Kleur toekennen per enkele metingswaarde met een geaggregeerde uitdrukking

if(avg(Value) > avg(Total aggr(avg(Value), Name)), Blue(), Brown())

Dit voorbeeld bevat een voorwaarde. Als de waarde avg(Value) groter is dan de geaggregeerde waarde avg(Value) van de gehele tabel, wordt de overeenkomstige metingswaarde blauw gekleurd. Als de waarde avg(Value) kleiner is dan de geaggregeerde waarde avg(Value) van de gehele tabel, wordt de overeenkomstige metingswaarde bruin gekleurd.

Voorbeeld: Kleur toekennen per meerdere metingswaarden

if(Sum(Sales) > 3000000, 'green', if(Sum(Sales) > 2000000, 'yellow', if(Sum(Sales) > 1000000, 'orange', red())))

Dit voorbeeld bevat meerdere voorwaarden. Als Sum(Sales) groter is dan 3.000.000, worden corresponderende metingswaarden groen gekleurd. Als Sum(Sales) tussen 2.000.000 en 3.000.000 is, worden corresponderende metingswaarden geel gekleurd. Als Sum(Sales) tussen 1.000.000 en 2.000.000 is, worden corresponderende metingswaarden oranje gekleurd. Alle andere metingswaarden worden rood gekleurd.

Voorbeeld: Kleur toekennen aan meerdere dimensies

if([CompanyName]= 'A Corp', rgb(100, 149, 227), if([CompanyName]= 'B Corp', rgb(100, 149, 200), if([CompanyName]= 'C Corp', rgb(100, 149, 175), if([CompanyName]= 'D Corp', rgb(100, 149, 150), 'grey'))))

In dit voorbeeld wordt de uitdrukking gebruikt om een RGB-kleur te definiëren voor elke specifieke dimensiewaarde in het veld Bedrijfsnaam.

Voorbeeld: Kleur als metingswaarde toekennen op lettertype van tabelobject en achtergrond.

if(Sum([Sales]) < 10000, 'red', green())

if(Sum([Sales]) > 200000, 'gold', )

In dit voorbeeld worden twee uitdrukkingen gebruikt om de achtergrond en tekst van de kolom Sales te kleuren. Metingswaarden in Sales die lager zijn dan $ 10.000, hebben een rode achtergrond. Alle andere waarden hebben een groene achtergrond. Daarnaast hebben de waarden die hoger zijn dan $ 200.000 de tekstkleur ‘gold’.

Tabel met kleuruitdrukkingen.

Kleur zonder kleurcode toekennen op uitdrukking

U kunt kleur op uitdrukking zonder kleur toekennen door De uitdrukking is een kleurcode uit te schakelen wanneer u kleuren op uitdrukking inschakelt. In deze kleurmethode wordt de uitdrukking gebruikt om te resulteren in een numerieke waarde die wordt afgezet tegen een diagramovergang van het type Per meting, waarbij de uitdrukking als meting wordt behandeld bij het toekennen van kleuren per meting.

InformatieWanneer u op uitdrukking kleurt, worden objecten in visualisaties grijs weergegeven als de uitdrukking fouten bevat, of als objecten in de visualisatie meerdere kleuren hebben, kunnen ze worden toegekend in de uitdrukking.

Voorbeeld:  

100*Sum([Sales Margin Amount])/Sum([Sales Amount])

In dit voorbeeld worden bij diagrammen kleurovergangen van het type Per meting toegepast op het winstmargepercentiel dat in de uitdrukking wordt berekend.

Ondersteunde indelingen voor uitdrukkingen

De volgende indelingen worden ondersteund bij het maken van uw uitdrukkingen.

RGB

Bij RGB-kleuren voert u een geheel getal tussen 0 en 255 in (of een uitdrukking die wordt geëvalueerd tot een dergelijke waarde) voor elk van de kleuren rood, groen en blauw. De resulterende kleur wordt geproduceerd door de drie kleuren samen te voegen.

Voorbeeld:  

rgb(0,0,255)

Bij dit voorbeeld wordt de kleur blauw geproduceerd. Veel van de RGB-kleuren hebben een overeenkomstig trefwoord in gewone tekst dat kan worden gebruikt in plaats van de RGB-code. Als u 'blue' gebruikt als uitdrukking, krijgt u exact dezelfde kleur. Hexadecimale getallen worden eveneens ondersteund en de kleur blauw heeft de tekenreeks '#0000ff'.

ARGB

Het ARGB-kleurmodel heeft dezelfde ondersteuning als het RGB-kleurmodel, maar breidt dit uit met een extra alfawaarde voor het instellen van de doorzichtigheid van een kleur.

Voorbeeld:  

argb(125,0,0,255)

Met de eerste waarde (125), wordt de alfawaarde ingesteld. De waarde 0 genereert volledige doorzichtigheid en de waarde 255 volledige ondoorzichtigheid.

HSL

In HSL wordt de kleur gedefinieerd door een tintwaarde, een verzadigingswaarde en een helderheidswaarde. U gebruikt waarden tussen 0 en 1. De tint wordt weergegeven als een hoek van de kleurencirkel (de regenboog die in cirkelvorm wordt weergegeven). De verzadiging is volledig bij een waarde van 1 en een grijstint bij de waarde 0. De lichtheid is wit bij de waarde 1 en zwart bij de waarde 0. Gewoonlijk wordt de waarde 0.5 gebruikt.

Voorbeeld:  

hsl(0,0.5,0.5)

In dit voorbeeld wordt een rode kleur gegenereerd met gemiddelde verzadiging en lichtheid.

Kleurtrefwoorden

Qlik Sense ondersteunt door W3C aanbevolen kleurtrefwoorden. Met kleurtrefwoorden worden specifieke kleuren gedefinieerd op een naam die correspondeert met een RGB-hexwaarde. Voer de kleurnaam in de uitdrukking in om de kleur te gebruiken.

Gebruik de volgende koppelingen voor meer informatie over W3C-kleurtrefwoorden:

Voorbeeld:  

'cornflowerblue'

Dit voorbeeld genereert een blauwe kleur met de hexwaarde #6495ed en een RGB-waarde van (100, 149, 237).

Kleurfuncties in Qlik Sense

De volgende kleurfuncties kunnen in uitdrukkingen worden gebruikt bij het toekennen van kleuren op uitdrukking.

 • black()
 • darkgray()
 • lightgray()
 • white()
 • blue()
 • lightblue()
 • green()
 • lightgreen()
 • cyan()
 • lightcyan()
 • red()
 • lightred()
 • magenta()
 • lightmagenta()
 • brown()
 • yellow()

Een uitdrukking maken

U maakt uitdrukkingen voor kleuren in het eigenschappenvenster.

 1. Open in het eigenschappenvenster de optie Uiterlijk > Kleuren en legenda.

 2. Klik op de knop Kleuren om over te schakelen naar Aangepast.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie Op uitdrukking.

  Er wordt een tekstvak voor uitdrukkingen geopend.

 4. Voer uw uitdrukking in het tekstvak in of klik op Uitdrukking om de uitdrukkingseditor te openen.

Als de uitdrukking geldig is, wordt de visualisatie bijgewerkt.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!