Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konvertera ett QlikView-dokument till en Qlik Sense-app manuellt

Du kan manuellt konvertera ett QlikView-dokument (QVW-fil) till en Qlik Sense-app. Om du har åtkomst till Dev Hub kan du använda verktyget för konvertering från QlikView till Qlik Sense för att förenkla processen.

Konverteringen från QlikView till Qlik Sense beskrivs på Qlik Sense-utvecklarplatsen.

Förutsättningar

 • Du måste ha Qlik Sense Desktop installerat för att kunna konvertera ett QlikView-dokument till en Qlik Sense-app.
 • Det måste finnas tillräckligt med minne på datorn, minst 32 GB, för att kunna konvertera ett stort QlikView-dokument.
 • Om QlikView-dokumentet innehåller dolda skript eller har section access, måste du ha fullständig åtkomst till dokumentets dolda skript och section access.

Innan du konverterar dokumentet

Egenskapen Alltid ett valt värde för QlikView listboxar och multiboxar måste vara inaktiverat för att radera val i Qlik Sense-appen. Om ditt QlikView-dokument innehåller dolda skript eller använder section access måste du anpassa dokumentet innan du omvandlar det.

Konvertera dolda skriptflikar

När ett QlikView-dokument med dolt skript konverteras, ignoreras delen med det dolda skriptet och det tas inte med i Qlik Sense-skriptet. Om du vill konvertera hela skriptet gör du följande innan du konverterar dokumentet. För detta måste du ha åtkomst till det dolda skriptet i QlikView-dokumentet.

 1. Öppna dokumentet i QlikView-Skriptredigeraren.
 2. Kopiera koden från de dolda skriptflikarna och klistra in den i vanliga skriptflikar.
 3. Spara dokumentet.
Anteckning om informationDet går inte att dölja skriptkoden i Qlik Sense.

Ta bort section access-kod

Ett QlikView-dokument med section access kan inte importeras till Qlik Sense, eftersom det finns skillnader när det gäller format och funktioner som stöds. Du kan fortfarande konvertera dokumentet manuellt.

 1. Ta bort section access-koden i QlikView-Skriptredigeraren innan dokumentet konverteras. Detta kräver att du har fullständig åtkomst till skriptet för dokumentet.
 2. Konvertera dokumentet till en app.

  Mer information finns i Konvertera dokumentet till en app.

 3. Tillämpa section access i Qlik Sense-appen igen. Det finns en del skillnader som du kan behöva ta hänsyn till:

  • Användarautentiseringen har ändrats. Fältet USERID används nu för att autentisera alla användare och fälten NTNAME och PASSWORD stöds inte längre.
  • Om du har åtkomst till skriptet med inte till data kan du öppna appen utan data och redigera skriptet, däribland section access.
  • Section access tillämpas med hjälp av strikt undantag i Qlik Sense. Det innebär att du endast kan se data som du har fått specifik åtkomst till.

Mer information finns i Hantera datasäkerhet med Section Access.

QlikView variabler uteslutna från export

Ett antal variabler exporteras inte från ett QlikView-dokument (QVW) eftersom de endast är relevanta för QlikView eller hanteras annorlunda i Qlik Sense.

Följande variabler exporteras inte från ett QlikView-dokument:

 • Alla variabler som börjar med CD
 • Alla variabler som börjar med FLOPPY
 • QvPath
 • QvRoot
 • QvWorkPath
 • QvWorkRoot
 • WinPath
 • WinRoot
 • ErrorMode
 • StripComments
 • ScriptErrorCount
 • ScriptError
 • ThousandSep
 • DecimalSep
 • MoneyThousandSep
 • MoneyDecimalSep
 • MoneyFormat
 • TimeFormat
 • DateFormat
 • TimestampFormat
 • MonthNames
 • DayNames
 • ScriptErrorDetails
 • ScriptErrorList
 • OpenUrlTimeout
 • HidePrefix
 • FirstWeekDay
 • BrokenWeeks
 • ReferenceDay
 • FirstMonthOfYear
 • CollationLocale
 • LongMonthNames
 • LongDayNames

Konvertera dokumentet till en app

 1. Kopiera QlikView-dokumentet (qvw-format) till den mapp där dina appar finns.

  Det är vanligtvis <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps, men var katalogen Apps finns beror på vart Qlik Sense Desktop installerades.

 2. Starta Qlik Sense Desktop.

  Du ser nu QlikView-dokumentet i hubben; namnet slutar på (qvw).

 3. Klicka på appen för att öppna den.

Appen startas i formatet Qlik Sense (qvf-fil) i mappen där QlikView-dokumentet (qvw-fil) finns sparat.  QlikView-dokumentfilen (qvw) tas också bort från mappen och omvandlas automatiskt till en säkerhetskopieringsfil (qvw.backup) som sparas här: <user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.

Du har nu migrerat ett QlikView-dokument till en Qlik Sense-app. Appen innehåller datamodellen, inklusive laddade data, och dataladdningsskriptet.

Du kan använda datamodellen för att bygga visualiseringar, kopiera den eller importera den till servermiljön via Qlik Hanteringskonsol (QMC), men du behöver anpassa laddningsskriptet innan du kan ladda om datamodellen.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Importera appar.

Anteckning om tipsDu kan även dra och släppa en qvw-fil från en mapp till Qlik Sense Desktop-hubben, och öppna den som en Qlik Sense-app. Om Qlik Sense-appen (qvf-fil) sparas i en annan mapp än <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps flyttar du den till Apps-mappen för att göra den tillgänglig från hubben.

Anpassa dataladdningsskript i Qlik Sense

Qlik Sense- och QlikView-dataladdningsskript är i allmänhet kompatibla, men det finns vissa skillnader som du kan behöva väga in, och anpassa skriptet i Skriptredigeraren innan du kan ladda om data. Du kan anpassa skriptet direkt i Qlik Sense Desktop eller också kan du importera appen till Qlik Sense och sedan anpassa skriptet.

Ändra filsökvägsreferenserna till dataanslutningarna

QlikView använder absoluta eller relativa filsökvägar som inte stöds i Qlik Sense-standardläget, så man behöver använda mappdataanslutningar för att hänvisa till filplatserna i stället.

 1. Skapa mappdataanslutningar för alla filsökvägar som används i dataladdningsskriptet.

  Mer information finns i Koppla till datakällor.

  Du behöver kontrollera satser och funktioner som hänvisar till filer. LOAD-satser är de vanligaste men det finns en fullständig lista tillgänglig.

  Mer information finns i Behörighetskontroll för filsystem.

 2. Ersätt alla referenser till absoluta eller relativa filsökvägar i skriptet med lib://-referenser till de dataanslutningar som du har skapat.

  Exempel
  Originalskriptet i QlikView Anpassat Qlik Sense-skript
  LOAD * FROM [C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv];
  LOAD * FROM [lib://Tutorials source/Sales rep.csv];

  I detta fall bör mappdataanslutningen Tutorials source peka på C:\data\Tutorials source\, eller var data finns om du har flyttat appen till en annan dator eller en Qlik Sense-server.

  FileSize('C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv')
  FileSize('lib://Tutorials source/Sales rep.csv')
  for each Dir in dirlist ('C:\data\Tutorials source\*' )
  for each Dir in dirlist ('lib://Tutorials source/*' )

  Mer information finns i For each..next.

Hantera funktioner som inte stöds eller inte rekommenderas

Det finns vissa funktioner i QlikView som inte stöds eller rekommenderas i Qlik Sense, till exempel:

 • Indatafält
 • Meddelanderutor
 • Bundle- och Info-laddning
 • Kvalificeraren ALL

Vi rekommenderar att du kontrollerar skriptkoden mot de här listorna över satser och funktioner som inte stöds eller rekommenderas, och anpassar koden i enlighet med rekommendationerna.

Mer information finns i QlikView-funktioner och satser som inte stöds i Qlik Sense och Funktioner och satser som inte rekommenderas i Qlik Sense.

Installera anpassade anslutningar

Om ditt QlikView-dokument har anpassade kopplingar för att komma åt data bör du kunna använda dem för att ladda data i Qlik Sense också utan att göra ändringar i skriptet. Detta kräver att samma koppling är installerad på Qlik Sense-datorn.

Om du vill göra ändringar i dataurvalet via den anpassade kopplingen måste du installera en version av den anpassade kopplingen som är anpassad till Qlik Sense.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!