Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Strukturera en app med hjälp av ark

Med ark strukturerar du dina idéer och mål med appen. När du skapar en ny app är det en god vana att först bygga en struktur med tomma ark där varje ark motsvarar en idé eller ett mål. Detta ger en bra översikt av appen.

Översikt

Till exempel: Du skapar en översikt av ditt företags nyckelmätetal, försäljning och marginaler utifrån delstat, region och produkt. I stället för att samla all denna information på ett ställe kan du strukturera den genom att använda ett ark för vart och ett av dessa ändamål.

Varje ark har ett specifikt syfte och idé.

Tre olika ark.

Arket är den plats där diagram och tabeller för datavisualisering ligger. En app kan innehålla flera ark. Urvalen som du gör påverkar visualiseringarna oavsett vilka ark de finns på.

Ett exempel på ett ark med boxar till vänster där man kan välja och filtrera ut de data som ska presenteras i visualiseringarna till höger.

Ark med visualiseringar.

Skapa ett nytt ark

Du kan skapa ett nytt ark från appöversikten eller från arknavigeraren.

Anteckning om tipsDu kommer åt arknavigeraren från arkvyn genom att klicka på Appobjekt i verktygsfältet.

Gör följande:

 1. Från app-översikten klickar du på Appobjekt för att visa arken.
 2. Klicka på Skapa ny eller Skapa nytt ark.
 3. Ge arket ett namn och lägg till en beskrivning.
 4. Klicka utanför textområdet för att spara namnet och beskrivningen.

Ett nytt ark skapas

Ändra titeln och beskrivningen för ett ark

Ändra titeln och beskrivningen för dina ark. Du kan antingen använda en fast arkrubrik eller en dynamisk som baseras på ett uttryck.

 1. I app-översikten klickar du på Appobjekt för att visa arken.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn öppen, Rutnätsvy, klickar du på arkets titel och därefter på Redigera.
  • Om du har listvyn Listvy öppen klickar du på Redigera.
 3. Ange Rubrik och Beskrivning.
 4. Klicka utanför textområdet.
Dina ändringar sparas.
Anteckning om tipsDu kan också ändra titel och beskrivning för ett ark i arkets egenskapspanel.

Använda en dynamisk arkrubrik

Du kan ange en dynamisk arktitel baserad på ett uttryck i egenskapen Rubrikuttryck i arkets egenskapspanel. Du kan använda vilket giltigt diagramuttryck som helst. Mer information finns i Använda uttryck i visualiseringar.

Om du anger en dynamisk arkrubrik används inte den fasta rubriken (Namn).

Skapa dynamiska arkrubriker med hjälp av uttryck

Ange ett visningsvillkor för ett ark

I Visningsvillkor kan du ange ett villkor för om ett ark ska visas eller döljas i en app beroende på om ett uttryck utvärderas som sant eller falskt. Arket visas bara om uttrycket utvärderas som sant. Att ett ark döljs innebär inte att data döljs eller utesluts från appen.

Du kan till exempel skapa ett ark som bara är tillgängligt om vissa värden finns i dina data. Vanligtvis används en if-funktion. Mer information finns i if - skript- och diagramfunktion.

Ange ett visningsvillkor för ett ark

Ändra arkminiatyr

Du kan ersätta ett arks standardminiatyr för att göra det enklare att skilja på ark i appöversikten och i arknavigeraren. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

Tänk på följande:

 • Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, and .gif.
 • Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd).
 • Du kan endast lägga till eller ändra en miniatyr för ett opublicerat ark.
 1. I app-översikten klickar du på Appobjekt för att visa arken.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn öppen, Rutnätsvy, klickar du på arkets titel och därefter på Redigera.
  • Om du har listvyn Listvy öppen klickar du på Redigera.
 3. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Klicka på en mapp i mediebiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.

 5. Välj den bild du vill använda som miniatyr för arket och klicka på Infoga.
 6. Klicka på Bock för att sluta redigera.

Den bild du har valt används nu som miniatyr för arket, och är synlig i arknavigeraren och i app-översikten.

Anteckning om tipsDu kan även ändra arkets miniatyr i arknavigeraren uppe till höger eller i arkets egenskapspanel.

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Hanteringskonsol för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats ligger bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Överföra objekt till innehållsbibliotek.

Ändra storleken på arkets rutnät

Du kan justera storleken på arkets rutnät för att rymma fler visualiseringar på ett ark, eller ha mer kontroll över hur visualiseringarna positioneras. Rutnätet visas när du lägger till, flyttar eller ändrar storlek på en visualisering.

Rutnätsstorlek kan ändras i arkegenskapsrutan

Fönstret för arkegenskaper
 1. Gå till inställningen Rutnätsmellanrum under Arkegenskaper.
 2. Ändra mellanrummet från Brett (standardalternativet) till Medel, Smalt eller Anpassat.
 3. Om du väljer Anpassat visas ett skjutreglage. Använd skjutreglaget för att ändra storlek på rutnätet. Ju högre siffra, desto tätare är rutnätet.

Anpassa arkstorlek

Qlik Sense använder som standard en responsiv layout för ark som justerar arket efter dimensionerna på användarens skärm. Du kan ställa in en anpassad bredd och höjd för arket om du vill använda en layout som inte är responsiv för dina ark. Det gör att din instrumentpanel garanterat ser likadan ut hos dina användare som när du skapar den, utan responsiva justeringar. Du kan ställa in arkets höjd och bredd på allt mellan 300 och 4 000 pixlar.

Om PDF nedladdningen av ditt ark verkar överdrivet inzoomad, rekommenderas att du växlar Arkstorlek från Responsiv till Anpassad.

Anteckning om informationÄndring av Arkstorlek från Responsiv till Anpassad kan påverka den interaktiva upplevelsen för företagsanvändare. Överväg att skapa en rapportspecifik app för bättre kontroll över teman och layout, om formatering av rapportutdata är särskilt viktigt.

När ett ark har en anpassad storlek kan du ändra rutnätsmellanrummet, men du kan inte använda Utvidga ark för att ändra storleken.

För responsiva ark som inte är utökade, kommer exporterad PDF av arket att vara:

 • Liggande orientering: 1680 x 1120 pixlar
 • Stående orientering: 1120 x 1680 pixlar

Om du använder en Anpassad arkstorlek, kommer PDF arkets utdata att behålla de anpassade pixelvärdena för bredd och höjd.

Om du ändrar arkstorleken från Responsive till Custom kan det påverka tydligheten hos utmatningen från PDF. Om du manuellt exporterar ett ark i anpassad storlek som en PDF, är den bästa praxis:

 • Stående orientering: värden på 1680 x 1120 pixlar, eller ett förhållande på 1:1,5

 • Liggande orientering: värden på 1120 x 1680 pixlar eller ett förhållande på 1,5:1

I utökade ark och ark med anpassad storlek kan PDF-filer visas med lägre upplösning om arket är för stort för att visas tydligt på en enstaka PDF-sida.

 1. Ändra inställningen Arkstorlek från Responsiv till Anpassad.
 2. Ange en bredd för arket i pixlar.

 3. Ange en höjd för arket i pixlar.

Ändra layouten för liten skärm

Som standard visas ark i listvy när de visas på små skärmar. Du kan ändra så att de visas som ett rutnät. Ark måste ställas in på responsiv layout för att visas som rutnät på små skärmar.

Ett ark som visas på en liten skärm i listvy (vänster) och rutnätsvy (höger)

Jämförelse av arklistvy mot rutnätsvy på mindre skärmar

Rutnätsvy visar en liten förhandsgranskning av dina visualiseringar. Listvyn visar endast visualiseringstitlarna.

 1. Under Arkegenskaper går du till Layout för liten skärm.
 2. I listrutan väljer du Rutnätsvy.

Utöka arkets område

Du kan utöka arkets område vertikalt om du behöver lägga till fler visualiseringar än det som ryms på en skärm.

Anteckning om information

I hämtade utökade ark kan PDF:er visas med lägre kvalitet om arket är för stort för att visas tydligt på en enda PDF-sida.

Tänk på följande:

 • Du måste aktivera Utöka ark under Arkegenskaper.
 • Varje utökning lägger till 50 % av det ursprungliga arkets höjd.
 • Om du har visualiseringar som rullar kan rullningen störas på ett utökat ark. Du bör lämna tomt utrymme som tillåter rullning när du utformar arket.

Du kan utöka arket på två olika sätt:

 • Dra ett objekt längst ner på arket och släpp det på släppzonen som visas.
 • Växla inställning för Utöka ark under Arkegenskaper.

Arket utökas nu med 50 % av den ursprungliga höjden. Du kan rulla vertikalt i arket för att komma åt allt innehåll.

Lägga till åtgärder till ark

Du kan lägga till åtgärder till ark som aktiveras när användare navigerar till de aktuella arken. Du kan till exempel rensa urval i appen automatiskt när användare navigerar till ett visst ark.

Mer information finns i Lägga till åtgärder till ark.

Lägga till en bakgrundsfärg eller -bild

Du kan anpassa ett arks bakgrund. Du kan välj en specifik bakgrundsfärg, eller färglägga per uttryck. Alla bilder i mediabiblioteket kan anges som bakgrund. Bilden kan placeras eller storleksändras så att den inte fyller hela bakgrunden.

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, and .gif. Om du använder en .gif, kan den vara animerad eller statisk.

 1. Öppna arket i redigeringsläge
 2. Under Arkegenskaper, klickar du på Formatinställningar.
 3. Ange Bakgrund som Anpassad. Standardvärdet är Auto.
 4. Bakgrundsfärg:

  • En färg: Välj en färg från färgväljaren.

  • Efter uttryck: Ange en färg med ett användardefinierat uttryck. Mer information finns i Färglägga per uttryck.

 5. Bakgrundsbild: Välj enbild från Mediebiblioteket. Standardvärdet är Ingen.
 6. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 7. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard. Du kan även välja att Ladda upp media, om bilden du vill ha inte redan finns i mediabiblioteket.

 8. Välj den bild du vill använda och klicka på Infoga.
 9. Använd listmenyn för att ändra storleken på din bild:
  • Originalstorlek
  • Anpassa alltid
  • Anpassa bredd
  • Anpassa höjd
  • Sträck ut för att passa
  • Fyll alltid
 10. Under Position, kan du ändra bildens justering. Bilden kan exempelvis vara centrerad på arket, eller placerad i det övre högre hörnet.

Den bild och den bakgrund som du valde är nu synlig på arket.

Ark i redigeringsläge, med en bakgrundsbild till vänster

Ett ark i redigeringsläge.

Kopiera, ersätta och flytta element på ark

Du kan kopiera, ersätta och flytta element på ett ark och mellan ark. Du kan göra detta på följande sätt:

 • Via redigeringsfältet på arket (Klipp ut, Kopiera och Klistra in).
 • Via redigeringsfältet på arket (Klipp ut, Kopiera och Klistra in).
 • Genom att högerklicka och välja Klipp ut, Kopiera och Klistra in.
 • Med snabbkommandona Ctrl+C, Ctrl+X och Ctrl+V.

Kopiera ett ark

Du kan skapa kopior av alla ark, oavsett om det är ett ark som hör till appen eller ett ark som du har skapat själv. Fördelen med att skapa kopior av ark är att du sparar tid genom att återanvända innehåll. Dessutom kan du anpassa kopian efter dina behov. Ett kopierat ark innehåller samma visualiseringar som det ursprungliga arket och är länkat till samma originalobjekt som det. Det kopierade arket blir ett fristående ark utan kopplingar till det ursprungliga arket. Kopierade ark visas under Mina ark i appöversikten och i arknavigatorn.

Du kan kopiera ett ark på följande sätt:

 • Klicka på Kopiera i arkets snabbmeny i appöversikten eller i arkets navigator.
 • Klicka på Kopiera ark i den globala menyn i appöversikten eller i arkvyn.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!