Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Planera din migrering till Qlik Cloud

När du planerar din migrering till Qlik Cloud, gå igenom Qliks rekommenderade överväganden, bästa praxis och tillvägagångssätt samt de resurser som finns tillgängliga under hela processen, för att säkerställa en framgångsrik övergång från För klienthanterat Qlik Sense-produkter till Qlik Cloud. Dessa rekommendationer tar hänsyn till den kunskap och de erfarenheter som Qlik-kunder har fått när de har migrerat till Qlik Cloud.

Börja din migrering med en bedömning och utvärdering av följande för din organisation:

 1. Strategisk inriktning– Se migreringen till Qlik Cloud som ett strategiskt initiativ. Anpassa projektet till framtida affärsbehov och den långsiktiga inriktningen på organisationens moln-, data- och analysstrategier.

 2. Förberedelser och genomförande– Definiera de överväganden som krävs, de viktigaste stegen att förbereda sig för och bästa praxis för genomförandet.

 3. Optimering– Fastställ mekanismer för att mäta och hantera din Qlik Cloud-implementering för att främja användningen.

Genom att se över dessa nyckelområden kan du maximera framgången samtidigt som du minimerar kostnaderna för migreringen.

Strategisk inriktning

Tänk på organisationens strategiska planer när du migrerar till Qlik Cloud. Detta gör det lättare att identifiera både migreringsprioriteringar och befintliga initiativ som ska avslutas. Tänk på några av följande frågor:

 • Vilka är våra strategiska mål när vi flyttar till Qlik Cloud?

 • Vilken är vår nuvarande arkitektur för molndata?

 • Var värdhanteras våra verksamhetssystem?

 • Vilka initiativ behöver vår organisation för sin data- och analysplattform?

 • Finns det tidigare implementeringar som inte uppfyller framtida affärsbehov?

Förberedelser och genomförande

Nya funktioner och egenskaper i Qlik Cloud betyder att metoder, tekniker och funktioner i För klienthanterat Qlik Sense-produkter kan vara annorlunda i Qlik Cloud. En molnbaserad lösning har en annan arkitektur än en klienthanterad lösning, och för att optimera fördelarna med Qlik Cloudbör man överväga omstruktureringar. För att optimera analysupplevelsen med Qlik behöver migreringen därför vara mer än en ren överflyttning från lokal verksamhet till Qlik Cloud. När du har identifierat dina strategiska mål är nästa steg att ta itu med de grundläggande migreringsaktiviteterna.

Förstå arbetsflöde och tidslinje vid migrering

Vilken metod och process du väljer för att migrera beror på ditt nuvarande landskap, resurser och krav. I det här delavsnittet får du en allmän beskrivning av arbetsflödet vid migreringen. Använd den för att förstå tidtabellen och förloppet för händelserna under en migrering, t.ex. vilka aktiviteter som kan köras parallellt och när användare ska flyttas och utrymmen skapas. Varaktigheten för varje steg i en migrering varierar beroende på hur komplex den befintliga För klienthanterat Qlik Sense-distributionen är.

I följande exempel på arbetsflöde kategoriseras migreringsstegen efter typen av aktivitet – process, installation eller tillgångar. Uppgifterna läggs in på det ställe i migreringssekvensen där det passar bäst.

Exempel på arbetsflöde och tidslinje vid migrering

Dokumentationen om migrering för För klienthanterat Qlik Sense fokuserar huvudsakligen på uppgifterna i arbetsflödena för konfigurering och tillgångar. I detta ingår konfigurering av molnklientorganisationen och migreringsverktygen och sedan hur de här verktygen används för att hantera migreringen av användare och innehåll, t.ex. strömmar, appar och datakopplingar, till Qlik Cloud.

Mer information finns här:

Säkerhet och styrning

Autentisering och auktorisering

Som standard konfigureras en ny Qlik Cloud-klientorganisation mot Qlik Account, Qlik-identitetsleverantören, vilket kräver att alla användare registrerar konton på Qlik innan de kan logga in. Den bästa metoden är dock att använda en extern identitetsleverantör i den befintliga Qlik-driftsättningen (t.ex. Active Directory).

Fördelarna med att använda en egen identitetsleverantör är bland annat att kunna göra följande:

 • Tillåta åtkomst till plattformen med hjälp av befintliga företagsbehörighetsuppgifter, utan att behöva skapa och hantera en Qlik Account.

 • Införa egna regler för lösenordslängd, lösenordets giltighetstid och flerfaktorsautentisering.

 • Granska och övervaka åtkomst i enlighet med krav på IT-säkerhet och styrning.

 • Samordna flera kataloger om det behövs.

 • Inkludera en användares grupptilldelningar via identitetsleverantören.

 • Automatiskt hantera användare som ansluter sig och slutar och kontrollera hur användar-ID:n hanteras för säkerhet i utrymmen och avsnittsåtkomst.

Anteckning om informationNärvaron av grupper i en Qlik Cloud-klientorganisation är en nyckelfaktor för att förbättra hanterbarheten och underlätta styrningen av miljön.

Roller och regler

I För klienthanterat Qlik Sense används begreppet regler för att konfigurera och upprätthålla säkerhet, licenstilldelning, appdistribution med mera. Regelmotorns flexibilitet kan utökas med anpassade egenskaper för att skapa komplicerade auktoriseringsmönster. Qlik Cloud-plattformen implementerar inte säkerhetsregler på detta sätt och har inga anpassade egenskaper. I stället används i Qlik Cloud en enklare metod där säkerheten är utformad för att tilldelas direkt till grupper, eller till användare om grupper inte är tillgängliga via identitetsleverantören

Qlik Cloud-behörigheter kan ställas in på utrymmesnivå (för tillämpningar och data) eller systemnivå (för administrativa roller), och båda stöder grupptilldelning. Detta tillvägagångssätt kräver en viss organisationsspecifik planering. Det här tillvägagångssättet kan implementeras före migreringen, men det rekommenderas att du granskar den här utformningen i förhållande till de nya rollerna och funktionerna i Qlik Cloud innan du påbörjar migreringsaktiviteterna.

Rationalisera och effektivisera din nuvarande Qlik-användning

För klienthanterat Qlik Sense-kunder upptäcker ofta att de har många äldre applikationer, varav en del kanske inte längre behövs (t.ex. i utvecklings- och testmiljöer). Genom att effektivisera den nuvarande miljön genom att arkivera gamla, dubblerade eller oanvända program kan man avsevärt minska ansträngningarna (och kostnaderna) för att migrera till Qlik Cloud och minimera de löpande underhålls- och testkostnaderna.

Följande tillvägagångssätt är en teknik enligt bästa praxis för att rationalisera och effektivisera din Qlik-implementering:

 • För produktionsappar: begär att ägarna till applikationen bekräftar att de har resurser för att testa applikationen efter migreringen, eller att de meddelar att applikationen kan läggas ned (avanmälan).

 • För utvecklings- och testappar: begär att applikationsägare tillhandahåller en lista över appar som måste migreras (anmälan).

 • För alla appar där migrering inte krävs: exportera och arkivera till långtidslagring utanför Qlik-distributionen.

Dina appar

När du planerar migreringen till Qlik Cloud är det viktigt att du ser över dina appar för att förstå om de lämpar sig för användning i Qlik Cloud. Qlik Cloud stöder flera kapacitetsnivåer för olika behov. De flesta appar passar in i vår standardkapacitetsnivå, men vid behov erbjuder Qlik utökad och dedikerad kapacitet för större applikationer och nischade användningsområden. Detaljer om Qlik Cloud-kapacitetsspecifikationer finns på Qlik Sense-specifikationer och -kapacitet.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till när du granskar dina appar:

 • Appstorlek

 • Varaktighet och samtidighet för omladdning

 • Datakällor

 • Komponenter från tredje part – Tillägg, GeoAnalytics, Qlik NPrinting och andra integrerade lösningar

 • Anonymt eller OEM-användningsområden (kontakta Qlik)

 • Kombinationsprogram

Qlik kan hjälpa till med denna granskning genom att köra våra beredskapsappar i klienthanterade miljöer. SaaS-beredskapsapparna är Qlik Sense- och QlikView-appar som är avsedda att köras på en För klienthanterat Qlik Sense-plats eller i en QlikView-miljö av Qlik för kunder som överväger att använda Qlik Cloud. Dessa appar profilerar apparna i en För klienthanterat Qlik Sense- eller QlikView-miljö och kvalificerar dem för lämpliga Qlik Cloud-nivåer. Apparna inbegriper också sessionsanvändning, metadata om datakopplingar (ursprung för QlikView) samt uppgifter och uppgiftsföljder (endast för För klienthanterat Qlik Sense), som alla är viktiga attribut för att prioritera och väga komplexiteten i din migrering av tillgångar.

Mer detaljerade bedömningar finns tillgängliga via Qlik:s organisation för kundframgång.

Få tillgång till dina data

Platsen för din organisations data måste beaktas i planen för migrering till Qlik Cloud. Qlik Cloud har flera kopplingar som ger tillgång till många offentliga datakällor. Om din organisation har gått över till molnbaserade system med stöd (t.ex. Salesforce eller Workday), molndatabaser (t.ex. Snowflake för Google Big Query) eller molnlagring (t.ex. AWS S3- eller Azure-blocklagring), är det enkelt att flytta tillämpningarna. Många organisationer har datakällor som finns lokalt, som inte kan göras tillgängliga för det offentliga internet eller som kräver användning av kundens särskilt strukturerade kopplingar. I dessa fall finns det flera verktyg och metoder för att göra dessa data tillgängliga för Qlik Cloud.

Detta är de nuvarande alternativen för att göra dina data tillgängliga för Qlik Cloud:

 • Qlik Data Gateway – Direct Access – få direkt åtkomst till dina privata data i Qlik Cloud

 • Flytta dina data till en databas eller lagringsplats i molnet som stöds – och hämta sedan in dem i Qlik Cloud

 • Anslut direkt till källsystem som stöds från Qlik Cloud – hämta in i Qlik Cloud

Dessa tekniker och metoder kan användas för att implementera eller integrera med din strategiska molndataarkitektur. Det är vanligt att man använder kortsiktiga taktiska alternativ medan man övergår till det strategiska långsiktiga målet med en molndataarkitektur.

Qlik Data Gateway utökar Qlik Datatjänster till kundernas data, oavsett var de finns – lokalt, i ett virtuellt privat moln eller i ett offentligt moln. Gatewayen möjliggör direktåtkomst via en säker och dedikerad tunnel, utan att öppna portar i kundens brandväggar, direkt till Qlik Cloud och andra populära molnmål som Snowflake, Azure Synapse, Google Big Query eller Databricks.

Anteckning om informationInformation om Qlik Data Gateway – direktåtkomst, installation och konfiguration finns i Datagatewayer.

Det här alternativet är vanligast när du har flyttat till molnbaserade system som Salesforce eller Workday. Qlik Cloud kan ansluta till dessa system med hjälp av Qlik-kontakter eller så kan du bygga integrationer med dessa system med hjälp av Qlik programautomatisering. Det rekommenderas inte att använda den här metoden för att ansluta till källor lokalt, eftersom den kräver att organisationens brandvägg öppnas.

Anteckning om informationDe Qlik-kontakter som finns tillgängliga i Qlik Cloud skiljer sig från de som ingår i våra Qlik-Client-Managed-produkter. Du bör se över kompatibiliteten när du planerar din installation. Du kan inte lägga till egna anpassade drivrutiner eller kontakter till Qlik Cloud.

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!