Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Enkel tabell

Den enkla tabellen visar flera fält samtidigt. Innehållet i varje rad är logiskt sammankopplat. En tabell kan bestå av så många dimensioner och mått som behövs. Den enkla tabellen ingår i visualiseringspaketet.

Appskapare kan lägga till flera fält samtidigt, anpassa tabeller på kolumnnivå, lägga till alternativa dimensioner och mått, ställa in kolumnbredd. tillämpa sidnumrering och aktivera diagramutforskning.

Med diagramutforskning kan användare som inte har redigeringsbehörighet anpassa den ursprungliga enkla tabellen när de är i analysläge. Dessa användare kan lägga till eller ta bort kolumner, ändra sorteringsordning, ordna om kolumner och göra urval. Sedan kan de dela, hämta, prenumerera på eller bokmärka den nya tabellayouten. Ändringar som gjorts av en användare i diagramutforskningsläge syns inte för andra användare som analyserar samma ark.

Anteckning om informationDenna sida handlar om visualiseringspaketets enkla tabell. Information om inbyggda tabellobjekt finns i Tabell.

Användning

Använd en enkel tabell när du vill visa detaljerade uppgifter och precisa värden snarare än visualiseringar av värden. Tabeller är användbara när du vill jämföra flera värden. Dimensioner med hierarkiska grupper är mycket effektiva att använda i tabeller. På ett begränsat utrymme kan du söka nedåt i hierarkin till nästa detaljnivå och analysera uppdaterade måttvärden. Använd denna tabell när du vill att användare ska kunna skapa anpassade tabeller i analysläge.

Fördelar

Du kan filtrera och sortera tabellen på olika sätt. Många värden kan ingå i en tabell, och när du använder de hierarkiska funktionerna i en tabell använder du arkets begränsade yta effektivt. En tabell är utmärkt när du vill se exakta värden i stället för trender och mönster. Tabeller är ett enkelt sätt att exportera data till andra program.

Nackdelar

Om den enkla tabellen innehåller många värden blir det svårt att få en överblick över hur värden är kopplade. Det blir även svårt att se oregelbundenhet inom tabellen.

Metodtips för att optimera tabeller

Om en tabell har för många dimensioner och mått kan den laddas långsamt. Ett metodtips är att lägga till huvuddelen av dina fält och uttryck som alternativa kolumner. Det gör att användare enbart lägger till de fält de verkligen behöver vid diagramutforskning.

Du kan även öka prestandan genom att säkerställa att en tabell har högst 10 kolumner.

Tabeller som extraherar fält från en enda datakälla fungerar bättre än tabeller med fält från flera datakällor.

Skapa en enkel tabell

Du kan skapa en enkel tabell på arket du redigerar.

 1. I resurspanelen öppnar du Anpassade objekt > Qlik Visualization bundle och drar ett enkel tabell-objekt till arket.
 2. Klicka på Lägg till kolumner för att lägga till objekt till tabellen. En listruta öppnas:
  • Fält och originalobjekt: Öppnar en sökbar dialogruta som visar alla fält och originalobjekt. Du kan välja att lägga till vilket objekt som helst som dimension eller mått.
  • Anpassat uttryck: Öppnar en dialogruta där du kan skriva in ett uttryck eller öppna uttrycksredigeraren .
 3. I panelen med egenskaper under Data klickar du på för att lägga till fler dimensioner eller värden till tabellen.

När du har skapat tabellen kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om formatering finns i Formatera den enkla tabellen.

Anteckning om tipsKolumnbredden är som standard inställt som ett värde så att summan av dem motsvarar diagrammets bredd. Du kan justera bredden på en kolumn genom att dra i rubrikavgränsaren. Dubbelklicka på rubrikavgränsaren för att återställa till standardbredden.

Arbeta med tabellobjekt

 1. Under Kolumner och Alternativa kolumner markerar du kryssrutan bredvid objekt och sedan för att utföra åtgärder som klipp ut, klistra in och radera. Markera kryssrutan bredvid Kolumner eller Alternativa kolumner för att välja alla objekt på listan. Flytta objekt mellan delavsnitten med pilikonerna.

  Anteckning om informationAlternativa kolumner är kolumner som användare kan välja att lägga till tabellen när Använda diagramutforskning används.
 2. Klicka på bredvid ett fält eller uttryck och dra objektet för att ändra ordning på kolumnerna.

 3. Klicka på ett objekts namn för att öppna dess egenskaper. Här kan du ändra etikett, ställa in bakgrundsfärg för kolumnen, styra textjustering, ställa in kolumnbredd och annat.

  Anteckning om informationOm Textjustering har ställts in på Auto, justeras kolumndata i enlighet med datatyp: textvärden vänsterjusteras och talvärden, inklusive datarelaterade värden, högerjusteras. Om du ställer in den på Anpassad kan du justera data till vänster, centrera dem eller justera dem till höger.

Datafliken i egenskapspanelen när en enkel tabell har valts. Kundfältet markerades så relaterade dimensionsegenskaper visas till vänster.

Egenskapspanelen när en enkel tabell har valts.

Sortera tabellen

Det finns flera sätt att anpassa hur tabellen sorteras:

 • Kolumnsortering: Justera dimensionernas och måttens ordning från vänster till höger.
 • Radsortering: Justera med vilken prioritering raderna ska sorteras.
 • Intern sorteringsordning: Använda dimensionernas och måttens interna sorteringsordning.
 • Interaktiv sortering: Under analys kan du sortera tabellen genom att klicka på en kolumnrubrik.

Kolumnsortering

Sorteringsordningen anges normalt av den ordning i vilken dimensioner och mått läggs till i tabellen. Om du lägger till måttet Sales först, presenteras det först (till vänster) i tabellen. Nästa dimension eller mått som läggs till presenteras i den andra kolumnen och så vidare. Sorteringsordningen för kolumner kan ändras i egenskapspanelen, under Kolumner.

Radsortering

Sorteringsordningen för rader styrs normalt av den dimension eller det mått som lades till först. Standardordning är fallande för numeriska värden och stigande för textvärden. En liten pil under kolumnens rubrik visar utifrån vilken kolumn tabellen sorteras.

Du kan ändra sorteringen i egenskapspanelen, under Sortering. Dra i dimensionerna och måtten för att ändra prioriteringsordningen för sorteringen. I många fall påverkas sorteringen inte bara av den första dimensionen eller det första måttet i Sortering, utan också av dem som följer.

Exempel:  

I skärmdumpen nedan sorteras raderna först efter Customer, sedan efter Month och sedan efter Product Type. Som du kan se, innehåller kolumnerna Customer och Month flera rader med samma värden (A-2-Z Solutions och Month). Raderna i Product Type är sorterade alfabetiskt, men endast försäljningen i januari till kunden A-2-Z Solutions visas.

Tabell med sorteringsordningen:

Om du ändrar sorteringsordningen så att den sekundära sorteringen sker på Product Type, följt av Month, kommer alla Product Type-poster som visar försäljning till kunden A-2-Z Solutions att presenteras i alfabetisk ordning. Månaderna då de såldes visas däremot under Month.

Tabell med sorteringsordningen:

Intern sorteringsordning

Varje dimension och mått har en standardsorteringsordning (Auto) som kan ändras. Under Sortering klickar du på den post du vill ändra och klickar på knappen för att växla till anpassad sortering, Anpassa. Ändringar du gör i den interna sorteringsordningen för ett objekt får ingen effekt om sorteringen står i motsats till ett objekt med högre prioritet.

Interaktiv sortering

Under analysens gång kan du ange vilken kolumn dina data ska sorteras efter genom att klicka på kolumnrubriken. Första klicket sorterar tabellen enligt standardsorteringsreglerna för det valda elementet. Med ett andra klick vänder du på sorteringsordningen. Interaktiv sortering sparas inte efter sessionens slut. Om du vill göra varaktiga sorteringsinställningar gör du ändringarna i egenskapspanelen.

Users with the ability to edit the sheet can sort interactively using chart exploration, click Edit sheet, and save those changes to the original table.

Arbeta med tillägg

Enkla tabeller har följande alternativ under Tillägg i egenskapspanelen:

Datahantering

 • Inkludera nollvärden: När det här alternativet är avmarkerat inkluderas mått med värdet noll i presentationen. Om det finns fler än ett mätvärde måste alla mätvärden ha värdet 0 för att uteslutas från presentationen.
 • Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

  Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

  Använda beräkningsvillkor

Formatera den enkla tabellen

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 4. På fliken Diagram kan du ange teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik Formatera texten i kolumnrubrikerna.
  • Innehåll: Formatera texten i tabellinnehållet. Om du har valt att visa en rad med totaler formateras den med de här inställningarna, förutom att texten blir fet.

Dessutom kan du anpassa hur texten ser ut när en användare hovrar över en rad. Se Anpassa beteende vid hovring.

Anpassa beteende vid hovring

Du kan ange visningsalternativ för när en användare hovrar över en rad i tabellen.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Diagram i formateringspanelen kan du justera följande inställningar under Rad vid hovring:

  • Vill du betona rader i tabellen när användare hovrar över dem ska du sätta brytaren i läget . Stäng av beteendet enligt vad som föredras.

  • Radens färg vid hovring Ange färg för att betona raden när en användare hovrar över den.

  • Radens teckenfärg vid hovring Ange färg på texten i en betonad rad när en användare hovrar över den.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 4. Välj en färg för kanten.

 5. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 6. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

Använda diagramutforskning

Diagramutforskning gör att appanvändare och andra användare som inte har redigeringsbehörighet kan anpassa den ursprungliga enkla tabellen när de är i analysläge. Det är tillgängligt i -menyn under Diagramutforskning.

Appanvändare och läsare kan använda diagramutforskning för att lägga till eller ta bort kolumner i en tabell, sortera om kolumner, ändra kolumnbredd och tillämpa urval. Du kan inte ändra storlek eller layout för hela tabellen på arket i diagramutforskningsläge.

Diagramutforskningsläge är ett bra sätt att snabbt ta bort eller lägga till data, sedan dela dem, hämta dem eller bokmärka det nya tabelltillståndet. Det är mycket praktiskt i appar som har många användare med olika behov. Diagramutforskningspanelen visas inte i den resulterande tabellen som du har delat eller hämtat.

Om du anpassar en tabell med diagramutforskningsläge kan inte andra användare se dina ändringar såvida inte du sparar dem som ett offentligt bokmärke. Det innebär att flera användare kan ändra samma tabell samtidigt. Dina ändringar förblir synliga för dig om du uppdaterar sidan i din webbläsare men försvinner om du loggar ut eller sessionen överskrider tidsgränsen. I så fall återgår tabellen till sitt standardtillstånd som det ställts in av den som skapat den enkla tabellen. Om du vill spara din tabellayout skapar du ett bokmärke. Mer information finns här Skapa bokmärken.

Users with the ability to edit the sheet can make changes to the table using chart exploration, click Edit sheet, and save those changes to the original table.

Apputvecklare kan aktivera Diagramutforskning i egenskapspanelen:

 • Aktivera diagramutforskning: Slå på för att tillåta diagramutforskning.

 • Visningsalternativ:

  • Auto: Diagramutforskningspanelen visas när användaren öppnar arket.

  • Minimerad: Diagramutforskning är aktiverat men visas inte när användare öppnar arket. Användare kan aktivera det i hovringsmenyn genom att klicka på och sedan Diagramutforskning.

For a table item to be available in chart exploration mode, the table creator (or a user who can edit the sheet) must have added those fields, master items, or expressions to the table as columns or alternative columns. Mer information finns i Arbeta med tabellobjekt.

Diagramutforskning i en enkel tabell. Tabellen har tre kolumner: Kund, Region, Ort.

Enkel tabell i visningsläge med diagramutforskning aktiverat.

Diagramutforskning av samma tabell som ovan men med två mått tillagda i tabellen: Försäljning och Kostnad. Bakgrundsfärgerna är resultat av ett uttryck.

Enkel tabell i visningsläge med diagramutforskning aktiverat.

Begränsningar

Utforskning av diagram är inte tillgängligt om tabellen är inbäddad.

Utforskning av diagram kommer inte att fungera om tabellen är inbäddad i ett annat objekt, till exempel en Behållare.

Antal rader som visas

Om sidnumrering är på kan bara 100 rader visas åt gången. Om sidnumrering är av kan du visa upp till 250 000 rader åt gången. Om din tabell har fler än 250 000 rader kommer sidnumrering att tillämpas.

Eftersom gigantiska tabeller är opraktiska och svåra att hantera, är gränsen för det rimliga långt snävare än teoretiskt maximum. I de flesta fall vill man kunna se alla kolumner utan att behöva använda bläddringslister.

Tillgänglighet

Den enkla tabellen är enbart helt åtkomlig om sidnumrering är på. Mer information om tangentbordsnavigering finns i Tangentbordsnavigering och snabbkommandon.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!