Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Filterruta

Du kan skapa en filterruta för att ange vilka värden som ska visas i visualiseringarna på arket. En filterruta kan filtrera data i flera dimensioner samtidigt.

Om du till exempel har ett diagram som visar försäljningen över tid kan du använda en filterruta för att begränsa diagrammet så att endast försäljningen från en vald tidsperiod, valda produktkategorier och en viss region visas.

När en dimension läggs till placeras den till höger om föregående dimensioner, eller nedanför, beroende på utrymmet. Så länge som det finns tillräckligt med utrymme visas dimensionerna som expanderade listor. Om det inte finns tillräckligt med utrymme görs dimensionerna som lades till först om till filterrutor.

Valen har gjorts i dimensionerna för år, kvartal och månad.

Filterruta med urval.

Användning

Med filterrutor kan du enkelt göra flera urval för att definiera din datauppsättning precis som du vill ha den. Med din väldefinierade datauppsättning kan du utforska data som är särskilt intressanta.

Med hjälp av valmenyalternativen i filterrutorna (välj möjliga, välj alternativ och välj uteslutna) kan du göra justeringar i datauppsättningen och jämföra resultaten med det tidigare valet.

Fördelar

Filterrutor är användbara för att göra val och definiera datauppsättningar. Men de visar även relationerna mellan olika värden, associationer. De gröna, vita och grå färgerna avspeglar de dataassociationer som finns – och de som inte finns. Och genom att analysera de här associationerna kan du göra nya upptäckter, exempelvis att en säljare har för många kunder eller att en region saknar säljare.

Nackdelar

Om dimensionerna innehåller ett mycket stort antal värden kan det vara svårt att hantera data.

Skapa en filterruta

Du kan skapa en filterruta på arket som du redigerar.

I en filterruta kan du använda högst 1 000 dimensioner.

 1. Från resurspanelen drar du en tom filterruta till arket.

 2. Klicka på Lägg till dimension och välj en dimension eller ett fält.

 3. Om du vill lägga till fler dimensioner klickar du på Lägg till dimension igen.

När du har skapat filterrutan kanske du vill ändra utseendet och andra inställningar på egenskapspanelen:

Anteckning om tipsOm du dubbelklickar på eller drar ett fält eller en dimension från resurspanelen läggs en filterruta till på arket med denna dimension. Om du sedan dubbelklickar på fler dimensioner så läggs de automatiskt till i den nya filterrutan.

Utformning av filterrutan

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formatpanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Filterpanel och Listrutor. Med inställningarna på fliken Filterpanel tillämpar du formatering för filterpanelen och med inställningarna på fliken Listrutor tillämpar du formatering för alla listrutor i filterpanelen.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ allt återställs formateringen både i Filterpanel och Listrutor.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Filterpanel kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 4. På fliken Listrutor kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik Formatera texten i listrutornas rubriker.

  • Innehåll: Formatera texten för listrutevärdena.

   Klicka i kryssrutan för autokontrastfärg för att automatiskt ersätta den valda färgen med färger som har högre kontrast med urvalstillståndet för listrutans värde.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa filterpanelens bakgrund, bakgrunden för rubrikområdet och bakgrunden för listrutorna. Bakgrunden till filterrutan och listrutorna kan ställas in efter färg och bild, medan bakgrunden i rubrikområdet kan ställas in till en enkel färg.

I formateringspanelen kan du konfigurera bakgrundsalternativ.

Ställa in bakgrunden för filterrutan

Filterrutans bakgrund i diagrammet omfattar rubrikområdet samt själva filterrutan, som delvis är täckt av listrutorna.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Filterruta på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsfärg använder skjutreglaget för att ställa in bakgrundens opacitet.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Ställa in bakgrunden på listrutor

Du kan formatera bakgrunden på listrutorna. Den här formateringen gäller för alla listrutor i filterpanelen.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Listrutor på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Färgläggning av urvalstillstånden

Varje urvalstillstånd för ett listrutevärde kan tilldelas en specifik färg. Denna färg tillämpas på bakgrunden av listboxens värde.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Listrutor på formatpanelen, under Urvalstillstånd, anger du färger för vart och ett av urvalstillstånden:

  • Urval

  • Alternativ

  • Utesluten

  • Valda uteslutna

  • Möjligt

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Filterruta på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 4. Välj en färg för kanten.

 5. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 6. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken filterruta. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

Anpassa individuella listrutor i en filterruta

En filterruta innehåller en eller flera listrutor för att filtrera dimensionsvärden för specifika fält. Lägg till fält i filterrutan och ordna sedan om dem i egenskapspanelen i den ordning du föredrar.

Varje fält i filterrutan har sin egen listruta som visar enskilda fältvärden. Varje listruta i en filterruta kan anpassas med sina egna unika egenskaper. Om du vill anpassa en listruta måste du aktivera avancerade alternativ när du redigerar arket.

 1. Skapa en filterruta på ett ark.

 2. Lägg till ett fält i filterrutan för att skapa en ny listruta för fältet.

 3. Under Data i egenskapspanelen klickar du på det fält du precis har lagt till.

Det visar rutan Egenskaper för listruta där du kan anpassa designen för listrutan.

Panel för Egenskaper för listruta för en enstaka listruta i en filterruta

Egenskaper för listruta för en enstaka listruta i en filterruta.

Konfigurera sökalternativ

I Egenskaper för listruta kan du ange om användare ska kunna söka efter enskilda fältvärden i varje listruta i filterrutan. Du kan också ändra standardläget för sökning från Normalt till Jokertecken. Med Jokertecken läggs standardjokertecken (*) till i sökfältet.

Komprimera information i filterrutan

Det finns ett flertal olika inställningar i Egenskaper för listruta som hjälper dig att anpassa hur stor plats varje listruta ska ta upp i filterrutan.

Aktivera kompakt vy

Om du vill ta bort utrymme mellan varje dimensionsvärde markerar du kryssrutan Kompakt vy under Presentation.

Justera beteendet för att dölja

Du kan justera om listrutan visas som expanderad eller dold i filterrutan. När en listruta är dold kan du klicka för att tillfälligt expandera och visa och göra urval.

Oavsett vilket beteende som väljs för att dölja beror det exakta beteendet för varje listruta i en filterruta på ett antal faktorer. Konfigurationen för dessa ingår i förhållande till andra listrutor i filterrutan och tillgängligt utrymme. Mer information finns i Visa begränsningar.

För att justera beteendet för att dölja väljer du ett alternativ i listrutan Dölja listruta. Den finns under Presentation. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Automatisk: Listrutan anpassas automatiskt för att expanderas eller döljas, baserat på tillgängligt utrymme och konfiguration i förhållande till andra listrutor i filterrutan. Detta är standardalternativet för listrutan.

 • Alltid: Listrutan är alltid dold. Den kan placeras i listrutan för ytterligare dimensioner.

 • Aldrig: Listrutan är aldrig dold. Den kan fortfarande placeras i listrutan för ytterligare dimensioner.

Ändra beteende vid urval

Du kan justera flera olika inställningar i Egenskaper för listruta för att anpassa hur urval görs i listrutan.

Aktivera kryssrutsläge

Om du väljer Kryssruteläge under Presentation i Egenskaper för listruta kommer listrutan för det fältet att växla till en vy där varje dimensionsvärde representeras av en kryssruta. I det här läget gör man urvalet genom att klicka på kryssrutan bredvid varje objekt, i stället för att som på vanligt sätt klicka och dra för att välja flera värden samtidigt.

Om du har tillämpat Alltid ett valt värde för fältet inom resurspanelen används alternativknappar i stället för kryssrutor. Funktionaliteten är identisk.

Slå på/av urvalsverktygsfält

Som standard visas ett urvalsverktygsfält när du gör urval i en listruta. Med det här urvalsverktyget kan du undersöka andra alternativ för urval samt rensa, avbryta eller bekräfta urvalen.

I Listruteegenskaper är kryssrutan Visa urvalsverktygsfält markerad som standard. Rensa den här kryssrutan om du inte vill att verktygsfältet ska visas ovanför listrutan när du gör urval.

Om du slår av denna inställning bekräftas urvalen när du klickar på Retur eller klickar utanför listrutan.

Visa frekvenser för dimensionsvärden

Under Presentation i Egenskaper för listruta klickar du på kryssrutan bredvid Histogram för att visa staplar under varje dimensionsvärde för att visa hur ofta varje värde förekommer i data.

Växla till rutnätslayout.

Som standard är en listruta för ett fält i en filterruta inställd för att visa data i en enda kolumn. Alternativt kan du visa data i en rutnätslayout. Under Presentation i Egenskaper för listruta ändrar du parametern för Visa data i från En kolumn till Rutnät.

I rutnätslayouten kan du också konfigurera hur data ordnas (i rader eller kolumner) och anpassa hur många rader eller kolumner som får vara synliga i rutnätet.

Visa frekvensen för värden

Du kan visa frekvensen intill varje värde, som ett absolut tal eller som en procentandel. Du väljer det genom att öppna Egenskaper för listruta, expandera avsnittet Presentation och välja ett alternativ i Visa frekvens.

Anteckning om informationI vissa fall kan inte frekvensen beräknas och den visas då som -. Nyckelfält är ett sådant exempel.

Val i filterrutor

Under analys gör du urval i en listruta i filterrutan. Klicka på en dold filterrutedimension för att öppna en urvalslistruta.

När du gör ett urval återspeglas det i de små staplarna nederst i varje filterrutedimension. Fyra tillstånd visas i staplarna: vald (grön), valbar (vit), alternativ (ljusgrå) och utesluten (mörkgrå). Låsta värden indikeras med en låsikon. Detaljerna för valen visas på urvalsraden ovanför arket. Du kan klicka på ett element för att se detaljerna och ändra ditt urval.

Du kan anpassa urvalsbeteendet för varje enskild listruta i en filterruta. Mer information finns i Ändra beteende vid urval.

Fälten filtreras ut från varje dimension för att visas i visualiseringarna på arket.

Filterruta med urval.

Göra val i listor i filterrutor

När det finns tillräckligt med plats i en filterruta visas dimensionsvärden i en listruta. I listrutor kan du klicka för att välja ett enskilt värde eller rita för att välja flera värden. På en pekenhet, kan du också trycka med två fingrar i listrutan för att välja ett värdeintervall.

Tyskland, Japan och Norden valda i filterrutan Region.

Filterruta med tre valda värden.

Valverktyget

Valverktyget har ett alternativ för att visa en översikt över fälten och dimensionerna i en app. I valverktyget kan du välja bland alla fält och dimensioner i appen, oberoende av om de används i appen eller inte.

Under en analys klickar du på Valverktyg för att öppna urvalsvyn.

Visa begränsningar

Responsiv design

Filterrutan är responsivt utformad och ger så många dimensioner som möjligt. När det är ont om plats kan detta innebära att storleken på varje dimension reduceras så att alla dimensioner visas.

Exempel:  

Bilden nedan visar en filterruta medan den redigeras. Bara tre av fem dimensioner visas. Det finns ytterligare en post nedanför de visade dimensioner. När du klickar på detta visas de återstående dimensionerna.

Filterruta i redigeringsläge.

Filterruta i redigeringsvy.

När du har avslutat redigeringen av filterrutan och går över till analysläge ser du filterrutan där alla dimensioner visas. Om alla objekt inte kan visas på grund av utrymmesbrist klickar du på Nedåtpil under de visade dimensionerna för att visa återstående dimensioner.

Filterruta i analysläge, med utökad listruta som visar ytterligare dimensioner.

Filterruta i analysläge med fem dimensioner.

Helskärmsläge

I helskärmsläge är filterrutan maximerad och visar så många dimensioner som möjligt expanderade. När alla dimensioner inte kan visas expanderade är prioriteringen att de som lagts till senast expanderas till höger. Du kan ändra prioritetsordningen i egenskapspanelen, under Dimensioner. Dra i dimensionerna för att ändra ordningen.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera i en filterruta. Använd piltangenterna eller tabbtangenten för att växla mellan olika objekt på arket. När du har flyttat fokus till filterrutan använder du Enter-, mellanslag- och Esc-tangenterna för att flytta fokus mellan följande nivåer:

 • Hela filterrutan

 • Listrutor inuti filterrutan

 • Värden i varje listruta

Kortkommandon i filterrutor

Tangentbordsnavigering

Beskrivning

Mellanslag eller Retur

Flytta fokus till den första listrutan i filterrutan. En annan tangent flyttar fokus till det första värdet i den listrutan.

Om fokus ligger på en dold listruta trycker du på Enter för att öppna listrutan i ett pop-over-fönster.

Esc Flyttar tillbaka fokus en nivå (från värdena till listrutan till filterrutsobjektet).

Högerpil

Om fokus är på en individuell listruta i filterrutan flyttar höger piltangent fokus till nästa listruta till höger.

Om fokus ligger på ett värde i en listruta rör sig höger piltangent till nästa värde i listrutan.

Vänsterpil

Om fokus är på en individuell listruta i filterrutan flyttar vänster piltangent fokus till nästa listruta till vänster.

Om fokus ligger på ett värde i en listruta rör sig vänster piltangent till föregående värde i listrutan.

Uppåtpil

Om fokus är på en individuell listruta i filterrutan flyttar uppilen fokus till föregående listruta (till vänster eller ovanför aktuell listruta).

Om fokus ligger på ett värde i en listruta rör sig uppilen till föregående värde i listrutan.

Nedåtpil

Om fokus är på en individuell listruta i filterrutan flyttar nedpilen fokus till nästa listruta (till höger eller nedanför aktuell listruta).

Om fokus ligger på ett värde i en listruta rör sig nedpilen till nästa värde i listrutan.

Mer information om tangentbordsnavigering finns i Tangentbordsnavigering och snabbkommandon.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!