Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przycisk

Przycisków można używać, aby:

 • dodawać szybkie łącza w celu łatwego wybierania i nawigowania w aplikacji

 • ładować dane

Kiedy używać

Przycisk się przydaje, kiedy chcesz pomóc użytkownikowi aplikacji, oferując:

 • predefiniowane wybory lub elementy sterujące do wybierania
 • łącza nawigacji do innych arkuszy, narracji lub witryn internetowych
 • funkcję ładowania danych w aplikacji

Możesz załadować dane w aplikacji, której jesteś właścicielem. Użytkownicy aplikacji potrzebują odpowiednich praw dostępu. Więcej informacji znajdziesz w temacie Designing access control (tylko w języku angielskim).

Przykład przycisków używanych na arkuszu

Cztery przyciski pojawiające się w Qlik Sense.

Tworzenie przycisku

Przycisk można utworzyć na edytowanym arkuszu. To pokazuje sposób tworzenia przycisku, który dokonuje wyboru, a następnie nawiguje do innego arkusza. Możliwe jest również utworzenie przycisku, który wykonuje akcję albo powoduje nawigację.

 1. Z panelu Zasoby w sekcji Wykresy przeciągnij obiekt Button do arkusza.
 2. Kliknij opcję Add action (Dodaj) w obszarze Actions (Akcje) w panelu właściwości.
 3. Wybierz akcję, której chcesz użyć.

  W przypadku niektórych akcji konieczne jest podanie ich szczegółów. Na przykład w przypadku akcji Wybierz wartości w polu należy wybrać pole, a także wartość do wybrania w tym polu.

 4. W obszarze Nawigacja wybierz opcję nawigacji, która będzie używana. Możliwa jest nawigacja do arkusza, narracji lub strony WWW.
 5. Ustaw etykietę przycisku w polu Label (Etykieta) w obszarze General (Ogólne) w panelu właściwości.

W ten sposób uzyskasz przycisk, który dokonuje wyboru danych, a następnie nawiguje do wybranego przez Ciebie miejsca w aplikacji.

Ustawianie akcji

Możesz dodać co najmniej jedną akcję, która zostanie wykonana po kliknięciu przycisku. W przypadku niektórych akcji konieczne jest podanie ich szczegółów.

Akcje są wykonywane w kolejności, w jakiej są widoczne na liście w obszarze Actions (Akcje). Kolejność wykonania konkretnej akcji możesz zmienić, przeciągając ją.

Włącz lub wyłącz Ocenę w środowisku uruchomienia, aby zmienić sposób oceniania wyrażeń na przycisku. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, wyrażenia na przycisku (na przykład wyrażenie wartości zmiennej) są oceniane niezależnie od siebie. Po włączeniu tego ustawienia wyrażenia dla każdego działania są oceniane podczas wykonywania tego działania. Umożliwia to przeniesienie wartości wyrażeń ustawionych w działaniu na przyszłe działania w łańcuchu.

WskazówkaJeśli przycisk ma wykonywać tylko nawigację, wówczas nie musisz dodawać akcji.

Powiązane materiały wideo

Konfigurowanie akcji dla przycisku jest podobne do ustawiania działań arkusza. Główne różnice:

 • Działania arkusza konfiguruje się w obszarze Działania w panelu właściwości, gdy obiektem aktywnym jest arkusz.

 • Działania przycisków konfiguruje się w obszarze Akcje i nawigacja w panelu właściwości, gdy przycisk jest zaznaczony.

 • Pomiędzy działaniami dostępnymi dla przycisków i arkuszy istnieją pewne różnice.

Aby zapoznać się z materiałami wideo opisującymi konfiguracje działań dla arkuszy, zobacz Dodawanie akcji do arkuszy.

Zastosuj zakładkę

Umożliwia zastosowanie wyboru zdefiniowanego w wybranej zakładce.

Wyczyść wszystkie selekcje

Umożliwia wyczyszczenie wszystkich wyborów we wszystkich stanach w aplikacji. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wyczyść wybory w innych polach

Umożliwia wyczyszczenie wyborów ze wszystkich pól z wyjątkiem tych, które wskażesz. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Jeśli w określonym polu nie dokonano żadnego wyboru, zostaną wybrane wszystkie wartości w tym polu.

Przejdź do przodu w swoich wyborach

Umożliwia przejście o jeden krok do przodu w historii wyborów.

Cofnij się w swoich wyborach

Umożliwia przejście o jeden krok wstecz w historii wyborów.

Wyczyść wybory w polu

Umożliwia wyczyszczenie wszystkich wyborów ze wskazanego pola.

Zablokuj wszystkie wybory

Umożliwia zablokowanie wszystkich wyborów w konkretnej aplikacji.

Zablokuj konkretne pole

Umożliwia zablokowanie wyborów we wskazanym polu.

Odblokuj wszystkie wybory

Umożliwia odblokowanie wszystkich wyborów w konkretnej aplikacji.

Odblokuj konkretne pole

Umożliwia odblokowanie wyborów we wskazanym polu.

Wybierz wszystkie wartości w polu

Umożliwia wybranie wszystkich wartości we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wybierz wartości w polu

Umożliwia wybranie wartości we wskazanym polu. Wartości przeznaczone do wybrania należy oddzielić średnikami. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

InformacjaNie jest możliwe użycie pól z datą, znacznikiem czasu lub danymi pieniężnymi.
InformacjaTo działanie przycisku nie wybiera wartości liczbowych, które są przechowywane lub klasyfikowane jako tekst. Zamiast tego użyj działania Wybierz wartości odpowiadające kryteriom wyszukiwania.

Wybierz wartości odpowiadające kryteriom wyszukiwania

Wszystkie wartości, które odpowiadają wynikom wyszukiwania, można wybrać na podstawie określonego przez siebie kryterium wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania należy określić jako ciąg znaków. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

 • Aby użyć wyrażenia, należy umieścić je w pojedynczych cudzysłowach, np., ='=Sum([Kwota sprzedaży]) > 200000'.
 • Aby wyszukać częściowy ciąg, należy użyć symboli wieloznacznych (*, ?,^). Jeśli symbole wieloznaczne nie zostaną użyte, wybrane zostaną tylko dokładnie pasujące ciągi.

Wybierz alternatywy

Umożliwia wybranie wartości alternatywnych we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym

Przełączaj pola w wybranym wymiarze cyklicznym do przodu lub do tyłu.

Ograniczenia

Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym ma następujące ograniczenia:

 • W Qlik Sense Mobile przyciski z działaniem Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym przełączają wymiar w cyklu tylko wtedy, gdy przycisk znajduje się w kontenerze.

 • W Qlik Sense Mobile przyciski z działaniem Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym nie przełączają wymiaru w trybie offline.

Wybierz wykluczone

Umożliwia wybranie wszystkich wartości wykluczonych we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wybierz możliwe wartości w polu

Umożliwia wybranie wszystkich możliwych wartości we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Przełącz wybór w polu

Ten przycisk umożliwia przełączanie między bieżącym wyborem a wyborem, który dodaje wybory zdefiniowane przez szukany ciąg. W szukanym ciągu można używać symboli wieloznacznych. Jeśli wymagane jest zdefiniowanie listy wartości, należy użyć formatu (A|B), gdzie A i B to wartości do wybrania.

Ustaw wartość zmiennej

Umożliwia przypisanie wartości do zmiennej.

Przeładuj dane

Do załadowania danych możesz użyć skryptu ładowania.

Możesz również wybrać Częściowe ładowanie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Częściowe ładowanie.

Odśwież widoki dynamiczne

Odświeża wyświetlanie wszystkich obiektów dynamicznych w arkuszu na podstawie bieżącego wyboru.

Nawigacja

Po kliknięciu tego przycisku można wybrać przejście do arkusza, narracji lub witryny internetowej. Jeśli zamierzasz utworzyć prosty przycisk nawigacyjny, wówczas nie musisz wykonywać żadnej konkretnej czynności. Przycisk może mieć tylko jedną opcję nawigacji naraz.

InformacjaNawigacja nie jest obsługiwana w narracjach.

Przejdź do następnego arkusza

Przejdź sekwencyjnie do następnego arkusza.

Przejdź do poprzedniego arkusza

Przejdź sekwencyjnie do poprzedniego arkusza.

Przejdź do ostatniego arkusza

Przejdź do ostatniego arkusza.

Przejdź do pierwszego arkusza

Przejdź do pierwszego arkusza.

Przejdź do arkusza

Przejdź do konkretnego arkusza i opcjonalnie zaznacz na nim konkretny wykres.

W obszarze Arkusz wprowadź nazwę żądanego arkusza lub wybierz go z listy. W obszarze Identyfikator wykresu wprowadź identyfikator obiektu wykresu lub wybierz żądany wykres z listy.

Wskazówka

Identyfikator obiektu można uzyskać jedną z następujących metod:

 • Dodaj /options/developer do swojego adresu URL. Następnie kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i kliknij Ikona Opcje programistyProgramista.

 • W przypadku niektórych typów wykresów można użyć funkcji wykresu ObjectId. Na przykład dodaj =ObjectId() jako wymiar wraz z dowolną miarą. Wyświetlony zostanie identyfikator wykresu, który można zapisać do wykorzystania w przyszłości. Więcej informacji zawiera temat ObjectId — funkcja wykresu.

Przejdź do arkusza zidentyfikowanego przez identyfikator arkusza

Przejdź do określonego arkusza. Wprowadź identyfikator żądanego arkusza. Identyfikator arkusza znajdziesz w adresie URL przeglądarki, w której otwarty jest ten arkusz. Identyfikator arkusza znajduje się za fragmentem /sheet/, a po nim umieszczony jest znak /.

Przykład: Adres URL arkusza

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

W tym przykładzie identyfikatorem arkusza jest 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531

Przejdź do narracji

Przejdź do określonej narracji. Wprowadź nazwę żadanej narracji lub wybierz ją z listy.

Otwórz witrynę lub pocztę e-mail

Otwórz określoną witrynę internetową lub klienta poczty e-mail. Wpisz adres URL, pod który chcesz przejść. Opcjonalnie wybierz opcję Otwórz w tym samym oknie, aby otworzyć witrynę internetową lub klienta e-mail w tym samym oknie.

Generowanie aplikacji On-demand

Tworzy aplikację On-demand na podstawie bieżącego wyboru. Musisz wybrać łącze do nawigacji aplikacji On-demand (patrz Budowanie aplikacji On-demand). Status aplikacji jest wyświetlany w miarę jej tworzenia.

Określanie stylu przycisku

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dodawanie ikony

W obszarze Wygląd > Ikona możesz dodać ikonę do przycisku. Wybierz spośród gotowych opcji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz ustawienie Pokaż tytuły.

Dodatkowo możesz ustawić tekst Etykiety przycisku.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 2. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 3. Na karcie Wykres ustaw właściwości tekstu dla Etykiety przycisku. Ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, wyrównanie tekstu, rozmiar czcionki i kolor.

  Możesz także wybrać jedną z wielu opcji układu tekstu etykiety w sekcji Zachowanie układu. Dostępne są następujące opcje:

  • Reagujące: możesz dostosować rozmiar czcionki Etykiety, stosując dodatkowe dopasowania rozmiaru tekstu na podstawie rozmiaru przycisku i długości tekstu. Cała zawartość tekstu jest dopasowywana do przycisku.

  • Płynne: możesz dostosować rozmiar czcionki Etykiety, stosując dodatkowe dopasowania rozmiaru tekstu na podstawie tylko rozmiaru przycisku. To przeskalowanie tekstu jest niezależne od długości tekstu. Jeżeli tekst jest za długi, na końcu wstawiany jest wielokropek.

  • Stałe: rozmiar czcionki Etykiety można dostosować w pikselach. Jeżeli tekst jest za długi, na końcu wstawiany jest wielokropek.

Dostosowywanie tła

Możesz dostosować tło ogólne, a także tło samego przycisku. Tło każdego z nich można ustawić według koloru lub grafiki. Opcje tła można skonfigurować, rozwijając opcję Wygląd > Prezentacja w panelu właściwości, a następnie klikając Style.

Ustawianie tła ogólnego

Tło ogólne przycisku obejmuje obszar tytułowy, a także sam wykres, który może być częściowo zasłonięty przyciskiem.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Ustawianie tła przycisku

Tło przycisku zawiera część, którą użytkownik może kliknąć, aby wykonać akcję.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Wykres panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowanie obramowania interaktywnej części przycisku

Można dostosować obramowanie części przycisku, z którym użytkownik wchodzi w interakcję, aby wykonać zamierzone działanie.

 1. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 2. Na karcie Wykres w obszarze Obramowanie ustaw obramowanie jako Włączone, aby wyświetlić je na przycisku.

 3. Dopasuj promień i szerokość narożnika.

 4. Ustaw kolor obramowania — pojedynczy kolor lub przy użyciu wyrażenia.

Dostosowywanie obramowania i cienia całego obiektu

Możesz dostosować obramowanie i cień całego obiektu, w którym znajduje się przycisk. Pamiętaj, że możesz także dostosować obramowanie samego klikalnego przycisku.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Wyłączanie i włączanie przycisku

W obszarze Włącz wykres możesz ustawić warunek obliczenia dotyczący włączania wykresu. Jeśli ocena warunku zwróci 0, wówczas przycisk zostanie wyłączony.

Konwertowanie z elementu sterującego Button for navigation w Dashboard bundle

Istniejący element sterujący Button for navigation można przekonwertować na przycisk. Z konwersją wiążą się pewne ograniczenia.

 • Opcja nawigacji umożliwiająca przejście do trybu edycji (Switch to edit mode) nie jest obsługiwana.
 • Akcja polegająca na wybraniu wartości, a następnie zablokowaniu pola (Select a value and lock field) nie jest obsługiwana. Zostanie ona przekonwertowana na dwie kolejne akcje: Wybierz wartości w polu i Zablokuj konkretne pole.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!