Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wnioski w języku naturalnym

Wizualizacja obiektu wnioski w języku naturalnym wyświetla wnioski w języku naturalnym oraz informacje o wybranych wymiarach i miarach.

Obiekt wnioski w języku naturalnym wykorzystuje funkcję Wnioski do generowania informacji w języku naturalnym na temat wymiarów i miar dodanych do wykresu. Wykres aktualizuje wnioski w miarę dokonywania wyborów w aplikacji.

Natywny obiekt wnioski w języku naturalnym wyświetlający wnioski w języku naturalnym z pełną szczegółowością

Natywny obiekt wnioski w języku naturalnym z zastosowanym stylem użytkownika

Wnioski w języku naturalnym to natywny typ wykresu, który zastępuje wycofywany formant NL Insights z Dashboard bundle.

Obiekt wnioski w języku naturalnym domyślnie generuje wnioski do wszystkich typów analiz obsługiwanych w przypadku wybranych pól. Klasyfikacja pól w modelu logicznym aplikacji określa, które pola są dostępne jako wymiary lub miary.Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania pól, zobacz temat Definiowanie pól i grup.

Kiedy używać

Obiektu wnioski w języku naturalnym warto użyć, gdy trzeba dołączyć narracyjne lub analityczne podsumowanie swoich danych. Na przykład na arkuszu poświęconym sprzedaży możesz potrzebować narracji podsumowujących kluczowe rankingi, korelacje i analizy porównawcze dotyczące sprzedaży w celu uzupełnienia innych wizualizacji.

Przydaje się również powiązanie obiektu wnioski w języku naturalnym z innym wykresem zawierającym te same wymiary i miary. To zapewnia dodatkowy kontekst i informacje dotyczące wykresu. W tym celu skonfiguruj obiekt wnioski w języku naturalnym tak, aby używał wejściowego wykresu, który został już utworzony w bieżącym arkuszu. Wymiary i miary z tego wykresu wejściowego zostaną wykorzystane do wygenerowania wniosków w języku naturalnym a obiekt wnioski w języku naturalnym będzie aktualizowany na podstawie zmian dokonywanych w tym wykresie wejściowym.

Obiekt wnioski w języku naturalnym z wnioskami w języku naturalnym wygenerowanymi bezpośrednio z wejściowego wykresu słupkowego

Natywny obiekt wnioski w języku naturalnym pokazany obok wykresu słupkowego.

Migracja z Dashboard bundle do obiektu natywnego

Obiekty rozszerzenia NL Insights z Dashboard bundle wymagają migracji do natywnych wykresów, jeżeli występują na arkuszu publicznym (bazowym) lub opublikowanym (społeczności). W tym celu wykonaj odpowiednie kroki, aby ustawić arkusz jako prywatny, a następnie go opublikuj lub ponownie ustaw jako publiczny.

InformacjaAlternatywą dla poniższych instrukcji jest zduplikowanie aplikacji w strumieniu, otwarcie arkusza w zduplikowanej aplikacji, aby zapewnić prawidłową migrację wykresu, a następnie ponowne opublikowanie aplikacji w strumieniu.

Arkusze publiczne

 1. Otwórz przegląd aplikacji lub otwórz ArkuszeArkusze z widoku arkuszy.

 2. Kliknij arkusz publiczny prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Cofnij zatwierdzenie.

 3. Kliknij arkusz społeczności prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Cofnij publikowanie.

 4. Otwórz arkusz prywatny i upewnij się, że wykres został przeniesiony.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz i wybierz polecenie Opublikuj.

 6. Kliknij arkusz społeczności prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zatwierdź.

Opublikowane arkusze

 1. Otwórz przegląd aplikacji lub otwórz ArkuszeArkusze z widoku arkuszy.

 2. Kliknij arkusz społeczności prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Cofnij publikowanie.

 3. Otwórz arkusz prywatny i upewnij się, że wykres został przeniesiony.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz i wybierz polecenie Opublikuj.

 5. Kliknij arkusz społeczności prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zatwierdź.

Tworzenie wniosków w języku naturalnym

Aby utworzyć wykres, należy mieć przynajmniej jeden wymiar lub jedną miarę. Połącz wymiary i miary według potrzeby. Jeśli użyjesz istniejącego wykresu do wygenerowania treści swojego obiektu NL Insights, wymiary i miary z tego wykresu wejściowego zostaną wykorzystane i będą dynamicznie aktualizowane, jeśli zmienisz wykres wejściowy.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres wniosków w języku naturalnym do arkusza.

 2. Kliknij przycisk Dodaj wykres, aby użyć wniosków w języku naturalnym z istniejącego wykresu w wizualizacji wniosków w języku naturalnym. Wybierz dowolny z obsługiwanych wykresów w bieżącym arkuszu.

  Ewentualnie kliknij przycisk Dodaj wymiar lub Dodaj miarę, aby dodać wnioski w języku naturalnym z wymiaru lub miary do wykresu.

 3. W okienku właściwości dodaj lub usuń miary i wymiary z wykresu.

  InformacjaNie można dodać ani usunąć wymiarów i miar po wybraniu wniosków z istniejącego wykresu.

Po utworzeniu wizualizacji wniosków w języku naturalnym można dostosować jej wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości. Informacje o nadawaniu stylu wizualizacji zawiera temat Stylizacja obiektu wnioski w języku naturalnym.

Stylizacja obiektu wnioski w języku naturalnym

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 4. Na karcie Wykres ustaw styl następujących elementów tekstowych:

  • Typ analizy: Ustaw font, rozmiar czcionki i kolor nagłówków wyświetlających typy analiz wniosków.
  • Styl: Ustaw font, rozmiar czcionki i kolor wniosków narracyjnych.
  • Struktura: Wybierz sposób prezentacji wniosków narracyjnych na wykresie. Wybierz punkty lub zdania.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Dostosowywania poziomu szczegółowości

Szczegółowość wniosków w języku naturalnym można kontrolować. Szczegółowość może być pełna lub krótka. Pełna szczegółowość grupuje wnioski w języku naturalnym według typu analizy. Krótka szczegółowość wyświetla wszystkie wnioski w języku naturalnym w postaci listy.

Szczegółowość można konfigurować w menu Wygląd > Prezentacja w okienku właściwości.

Usuwanie typów analizy

Niechciane typy analiz można usunąć z wniosków w języku naturalnym w menu Wygląd > Prezentacja w okienku właściwości.

Zmiana języka wniosków w języku naturalnym

Język wygenerowanych wniosków w języku naturalnym można zmienić w menu Wygląd > Prezentacja w panelu właściwości.

InformacjaWnioski w języku naturalnym obsługują te same języki co wnioski w języku naturalnym w Qlik Sense w Analityka Qlik Cloud. Informacje zawiera temat Obsługiwane języki.

Uwagi

Typy analiz i liczba wniosków narracyjnych generowanych na wykresie wniosków w języku naturalnym zależą od ilości i różnorodności danych należących do wybranych pól. W następujących sytuacjach może być wyświetlona tylko ograniczona liczba typów analiz i wniosków:

 • Wybrane elementy używają tego samego pola podstawowego, co agregacje lub wybory.

 • Wybrane elementy zawierają tylko miary, bez wymiarów.

 • Wybrane elementy są w większości niepowiązane.

Ograniczenia

Obiekt wnioski w języku naturalnym ma następujące ograniczenia:

 • Bezpośrednio do wykresu wniosków w języku naturalnym nie można podawać następujących typów wykresów:

  • Animacja

  • Przycisk

  • Kontener

  • Selektor dat

  • Panel filtrowania

  • Tekst i grafika

  • Odtwarzacz wideo

 • Wykres wniosków w języku naturalnym nie dostarcza wniosków w języku naturalnym dla następujących typów analiz (nawet, jeśli używa wykresu wejściowego wygenerowanego z tych typów analiz):

  • Klastrowanie (K-Means)

  • Przegląd

  • Zmiany okresowe

  • Kontrola procesu (średnia ruchoma)

  • Od początku roku

 • Wyrażenia z modyfikatorami, zastosowane do wykresu bezpośrednio lub przez wykres wejściowy, mogą nie dostarczać prawidłowych wartości we wnioskach w języku naturalnym.

 • Format liczb towarzyszący wyrażeniu jest stosowany tylko do instrukcji narracyjnych wygenerowanych przy użyciu tego wyrażenia. Dodatkowe narracje, które są generowane, mogą nie przestrzegać formatu liczb wyrażenia.

 • W przypadku użycia istniejącego wykresu na wejściu obiektu NL Insights, niektóre działania wykonywane na tym wykresie nie spowodują automatycznej aktualizacji wniosków w języku naturalnym. W szczególności zamiana na alternatywne miary lub wymiary albo modyfikacje dokonane poprzez eksplorację wykresu w trybie analizy nie powodują aktualizacji wniosków w języku naturalnym, chyba że zostaną one zastosowane i udostępnione wszystkim użytkownikom.

 • Zmiana formatu liczb miary nie zawsze skutkuje zmianą tego formatu we wszystkich dostępnych wnioskach.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!