Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres kombi

Wykres kombi ułatwia porównywanie dwóch zestawów wartości miar, których bezpośrednie porównanie jest trudne ze względu na dużą różnicę w skali. Jest to po prostu wykres słupkowy połączony z wykresem liniowym.

Typowym przykładem jest pokazywanie na wykresie słupkowym z wynikami sprzedaży również wartości marży wyrażonych w procentach. Gdyby użyć tradycyjnego wykresu słupkowego, słupki sprzedaży byłyby wyświetlane w zwykły sposób, ale wartości marży byłyby praktycznie niewidoczne ze względu na ogromną różnicę w skali wartości liczbowych określających sprzedaż i marżę.

Wykres kombi z wartościami marży (w procentach) i słupkami przedstawiającymi wyniki sprzedaży.

Wykres kombi

Użycie wykresu kombi pozwala połączyć takie zestawy wartości, na przykład poprzez użycie wykresu słupkowego dla wartości sprzedaży, a wykresu liniowego dla wartości marży. Oś miary słupków jest domyślnie wyświetlana z lewej strony, a z prawej strony znajduje się osobna oś dla wartości marży. Obie miary dotyczą tego samego wymiaru (YearMonth).

Jeśli dostępna jest jeszcze jedna miara (na przykład sprzedaż brutto), której wartości mieszczą się w zakresie zbliżonym do wartości sprzedaży, można wyświetlić również tę trzecią miarę w postaci słupków. Słupki nowej miary mogą być skumulowane z wartościami sprzedaży lub grupowane z nimi. Słupki zgrupowane pozwalają łatwo porównywać co najmniej dwa elementy należące do tej samej kategorii. W słupkach skumulowanych łączone są jeden nad drugim słupki z różnych grup, a łączna wysokość słupka wynikowego reprezentuje wynik łączny.

Wykres kombi z trzema miarami; wartości marży (w procentach), słupki z wynikami sprzedaży i miarą Gross sales pogrupowane z wartościami sprzedaży.

Wykres kombi z trzema miarami

Wykres kombi można wyświetlać tylko pionowo.

Kiedy używać

Możliwość stosowania różnych skali miar — jednej po lewej stronie i jednej po prawej — sprawia, że wykres kombi jest idealny, gdy konieczne jest zaprezentowanie wartości miary, które normalnie trudno jest połączyć z powodu znaczącej różnicy zakresów.

Ponadto wykres kombi może być dosyć użyteczny w przypadku porównywania wartości należących do tego samego zakresu. Na grafice powyżej wykres kombi zawiera tylko jedną oś miary, ale relacja między dwiema kategoriami sprzedaży i kosztów jest wyraźna.

Zalety

Wykres kombi jest najlepszy w przypadku łączenia kilku miar należących do różnych zakresów wartości.

Wady

Wykres kombi obsługuje tylko jeden wymiar i dlatego nie można z niego korzystać w celu przedstawienia większej liczby wymiarów w wizualizacji.

Tworzenie wykresu kombi

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres kombi. Wykres kombi musi zawierać co najmniej jeden wymiar i jedną miarę.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres kombi do arkusza.
 2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole.
 3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola. Wybierz wyświetlanie miary jako słupka.
 4. Dodaj kolejną miarę, wybierając Dodaj w obszarze Wysokość linii. Wprowadź wyrażenie, element miary głównej lub pole z zastosowaną funkcją agregacji. Domyślnie jako miara pojawi się linia. Możesz wybrać Więcej właściwości, aby wybrać Prezentację miary jako słupki, linię lub znacznik. Możesz wybrać opcje listy rozwijanej, aby przełączać między Osią główną w lewo lub Osią pomocniczą w prawo (prawa i lewa oś są zamienione, jeśli w Ustawieniach aplikacji jest włączona opcja Od prawej do lewej). Dla znaczników dostępnych jest kilka różnych kształtów do wyboru.

Wymiar może być tylko jeden, ale możesz kontynuować dodawanie miar, aż ich liczba wyniesie maksymalnie 15. Jednak mogą być tylko dwie osie miar. Oznacza to, że jeśli dodasz trzecią miarę lub więcej miar z dużymi różnicami zakresów wartości, wówczas wyświetlenie wszystkich miar z odpowiednim rozkładem wartości może być trudne.

Po utworzeniu wykresu kombi można dostosować jego wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości. Informacje na temat nadawania stylu zawiera temat Nadawanie stylu wykresowi kombi. Informacje na temat dostosowywania innych aspektów wyglądu wykresu zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Nadawanie stylu wykresowi kombi

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność etykiet wyświetlanych na wykresie zależy od sposobu skonfigurowania wartości miar do wyświetlania, a także od innych ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Skonfiguruj miarę, która ma być wyświetlana jako Słupki, Linia lub Znacznik, rozwijając miarę w obszarze Dane > Miary i klikając Więcej właściwości. Skonfiguruj dodatkowe opcje wykresu i etykiet w obszarze Wygląd > Prezentacja.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 4. Na karcie Wykres rozwiń sekcję Słupki.

 5. W obszarze Etykiety słupków nadaj styl etykietom wartości miar skonfigurowanym jako Słupki. Możesz wybrać czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.

 6. Rozwiń sekcję Linie na karcie Wykres.

 7. W sekcji Etykiety punktów ustaw styl etykiet wartości miar skonfigurowane jako Linia. Możesz wybrać czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.

 8. Na karcie Wykres ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł osi: Ustaw styl tytułów na osiach.

  • Etykieta osi: Ustaw styl etykiet na osiach.

  • Tytuł legendy: Nadaj styl tytułowi legendy.

  • Etykiety legendy: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie konturu segmentu słupka i szerokości słupka

Jeżeli wykres kombi zawiera dane miary przedstawiane jako słupki, możesz dostosować kontur otaczający każdy segment słupka na wykresie, a także szerokość słupków.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Wykres rozwiń sekcję Słupki.

 4. W sekcji Kontur ustaw grubość i kolor konturów.

 5. Dostosuj suwak Szerokość paska, aby ustawić szerokość pasków.

Dostosowywanie linii i punktów danych

Jeśli wykres kombi zawiera dane miary reprezentowane przez linie, możesz dostosować wygląd linii i punktów danych na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Wykres rozwiń sekcję Linie.
 4. W sekcji Rozmiar punktu danych ustaw suwak tak, aby zmienić rozmiar punktów danych na wykresie.

 5. W sekcji Opcje linii dostosuj grubość linii, typ linii (ciągła lub przerywana) oraz krzywiznę linii (liniowa lub monotoniczna).

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości w obszarze Wygląd można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Słupek, który przekroczy limit, zostanie ucięty ukośnie w celu zilustrowania, że jest poza zakresem. Na wykresie liniowym wartość punktu danych znajdująca się poza zakresem jest sygnalizowana strzałką pokazującą kierunek przekroczenia zakresu.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie kombi

Jeśli wykres używa skali ciągłej, wyświetlanych może być maksymalnie 2000 punktów danych. Na rzeczywistą maksymalną liczbę punktów danych na wykresie ma wpływ rozkład danych. Powyżej tej rzeczywistej maksymalnej liczby punktów danych punkty danych nie są wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonywanych na wykresie.

Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!