Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tabela przestawna

W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny w tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych według wielu miar i w wielu wymiarach naraz.

Obracając wiersze i kolumny, można zmieniać rozmieszczenie miar i wymiarów.

Kiedy używać

Tabela przestawna jest użyteczna, gdy wymagane jest uwzględnienie kilku wymiarów lub miar w pojedynczej tabeli, a następnie zmiana organizacji w celu wyświetlenia różnych sum częściowych.

Zalety

Użycie tabeli przestawnej jest bardzo korzystne, gdy wymagane jest analizowanie wielu wymiarów i miar jednocześnie, a następnie zmiana ich organizacji w celu uzyskania innej perspektywy danych. Użytkownik może rozwijać interesujące go wiersze przy jednoczesnym zachowaniu zwiniętych wierszy w pozostałej części tabeli.

Wady

Tabela przestawna może wydawać się zbyt skomplikowana, a zawarte w niej informacje nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

Tworzenie tabeli przestawnej

Na arkuszu, który edytujesz, można utworzyć nową tabelę przestawną.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pustą tabelę przestawną do arkusza.
 2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole.
 3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Wygląd i inne ustawienia można dostosować na panelu właściwości. Informacje na temat nadawania stylu zawiera temat Nadawanie stylu tabeli przestawnej.

WskazówkaSzerokość kolumn jest ustawiana automatycznie w celu utrzymania kolumn razem, co poprawia czytelność. Szerokość kolumny wymiaru można dostosować, przeciągając linię podziału nagłówka. Szerokość poszczególnych kolumn miar nadal będzie ustawiana automatycznie. Aby przywrócić szerokość domyślną kolumny, kliknij dwukrotnie linię podziału nagłówka.

Nadawanie stylu tabeli przestawnej

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 4. Na karcie Wykres ustaw rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Nagłówek: Nadaj styl tekstowi nagłówków każdej kolumny na prawo od pierwszej kolumny.
  • Zawartość: Nadaj styl tekstowi pierwszej kolumny, a także każdej komórce w samej tabeli.

Ponadto możesz dostosować wygląd tekstu wiersza aktywowanego kursorem. Zob. Dostosowywanie działania aktywacji kursorem i paska przewijania.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Jeśli komórka w tabeli przestawnej ma wartość null, ma kolor niezależny od ustawień tła zastosowanych w panelu stylizacji (jest wyświetlana w kolorze białym).

Dostosowywanie działania aktywacji kursorem i paska przewijania

Możesz ustawić opcje wyświetlania, gdy użytkownik aktywuje kursorem wiersz w tabeli. Można również ustawić rozmiar paska przewijania.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Wykres panelu stylów, w sekcji Aktywacja wiersza dostosuj następujące ustawienia:

  • Aby wyróżniać wiersze w tabeli, gdy użytkownik aktywuje je kursorem, ustaw przełącznik w pozycji Wł. W zależności od preferencji możesz wyłączyć to działanie.

  • Kolor najechania na wiersz: Ustaw kolor wyróżniania wiersza, gdy użytkownik aktywuje go kursorem.

  • Kolor czcionki najechania na wiersz: Ustaw kolor tekstu w wyróżnionym wierszu, gdy użytkownik wskaże go kursorem.

 4. W obszarze Rozmiar paska przewijania ustaw rozmiar paska przewijania na wykresie (możesz wybrać Mały, Średni lub Duży).

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Przestawianie danych w tabeli

Aby zmienić kolejność danych, przeciągnij elementy do nowej kolumny lub wiersza.

W poniższej tabeli przestawnej wymiar Customer został przeciągnięty do pozycji za wymiarem Product Group. Wymiar Item Desc został przeniesiony na pozycję przed wymiarem Product Group. Teraz wymiary są sortowane przede wszystkim według wymiaru Item. Obraz danych nie jest już skupiony na wymiarze Customer, a na wymiarze Item Desc. Ilości i sprzedaż dla każdego klienta można sprawdzić, klikając . Spowoduje to rozwinięcie wymiaru.

Tabela przestawna z uporządkowanymi danymi.

Przeniesienie wymiaru Customer z wiersza do kolumny pozwoli zachować orientację na wymiar Item Desc, a jednocześnie pokazać dystrybucję artykułów dla poszczególnych klientów. To jedno przesunięcie pozwoliło zwiększyć gęstość informacji w tabeli przestawnej.

Tabela przestawna z uporządkowanymi danymi.

Grupowanie miar

Warto zauważyć, że elementy Quantity i Sales w nagłówku kolumny nie są wyświetlane jako osobne miary. Obok wymiaru Customer znajduje się element Wartości. W przypadku korzystania z więcej niż jednej miary, są one automatycznie grupowane razem, tworząc grupę miar Wartości. Tę grupę można dodać do sekcji wierszy lub sekcji kolumn. Grupy miar nie można edytować ani wybierać w tabeli. Nie można podzielić elementu miary i użyć jednej miary jako wiersza, a drugiej jako kolumny.

W celu sortowania według pierwszej miary w grupie można użyć panelu właściwości, zob. Sortowanie według pierwszej miary.

Przestawianie danych na panelu właściwości

Na panelu właściwości można dodawać miary i wymiary do tabeli przestawnej, a także wiersze lub kolumny przestawne.

Dane

Na panelu danych można dodawać wymiary i miary. Między wierszami i kolumnami można przenosić elementy. Można także zmienić kolejność elementów w wierszach lub kolumnach. W przypadku używania więcej niż jednej miary, są one grupowane i tworzony jest element Wartości.

Panel Właściwości, okienko danych.

Sortowanie

W okienku sortowania można zmienić wewnętrzną kolejność wymiarów i miar.

Panel właściwości, okienko sortowania.

InformacjaPodczas sortowania tabel przestawnych jako pierwsze wyświetlane są zawsze wartości NULL.

Sortowanie według pierwszej miary

W przypadku więcej niż jednej miary, tworzona jest grupa miar. Włącz Sortuj według pierwszej miary, aby posortować wartości wymiarów według wartości liczbowej pierwszej miary. Do wyboru jest Rosnąca i Malejąca kolejność sortowania.

Ta kolejność sortowania wpłynie na wszystkie wymiary i będzie miała pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną kolejnością sortowania zdefiniowaną dla wymiarów.

Jeśli na przykład istnieją dwie miary: Quantity oraz Sales. W okienku właściwości w obszarze Dane> Miary najpierw widnieje Quantity. Jeśli posortujesz według pierwszej miary w kolejności malejącej, Twoja tabela zostanie posortowana począwszy od wymiaru o najwyższej Quantity.

Jeśli opcja Sortuj według pierwszej miary jest wyłączona, w tabeli zostanie zastosowana kolejność sortowania skonfigurowana dla wymiarów.

Tabela przestawna w trybie edycji. Opcja Sortuj według pierwszej miary została włączona.

Tabela przestawna z sortowaniem według pierwszej miary.

Ograniczenia:

 • Ta opcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy obliczane są sumy częściowe. Sumy częściowe można obliczyć, wykonując jedną z następujących czynności:
  • W okienku właściwości przejdź do opcji Dane i kliknij wymiar. Włącz opcję Pokaż sumy.
  • W okienku właściwości przejdź do opcji Wygląd> Prezentacja. Włącz Wiersze z wcięciem.
 • Ta opcja nie jest obsługiwana dla wymiarów wyliczanych.
 • Ta opcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie wymiary znajdują się w sekcji Wiersz, a wszystkie miary znajdują się w sekcji Kolumna.

Sortowanie wymiarów

Jeśli opcja Sortuj według pierwszej miary jest wyłączona, tabelę można sortować według wartości wymiarów. Każdy wymiar może mieć sortowanie Automatyczne lub Niestandardowe. W przypadku sortowania Automatycznego wartości pól są sortowane alfabetycznie i liczbowo w kolejności rosnącej. Dzięki sortowaniu Niestandardowemu można włączać i wyłączać następujące ustawienia:

 • Sortuj według wyrażenia: sortuje według wyrażenia niestandardowego. Sortuj według wyrażenia zastępuje ustawienia Sortuj w kolejności liczbowej i Sortuj alfabetycznie. Tej opcji należy używać tylko z pierwszym (najbardziej zewnętrznym) wymiarem w tabeli.

 • Sortuj w kolejności liczbowej: sortuje wartości pól, zaczynając od liczby.

 • Sortuj alfabetycznie: sortuje wartości pól, zaczynając od litery.

Opcje Rosnąco i Malejąco są dostępne dla wszystkich trzech ustawień.

Sortowanie wyników wyszukiwania

Użytkownik może kliknąć nazwę wymiaru w tabeli, aby rozwinąć pole listy. W polu listy użytkownik może wyszukiwać i wybierać poszczególne wartości wymiarów. Ustawienie Sortowanie wyników wyszukiwania steruje kolejnością sortowania wartości w polu listy wymiarów.

Dostępne są następujące opcje kolejności sortowania w polu listy:

 • Automatycznie: używa domyślnej kolejności sortowania. Liczby są sortowane w kolejności liczbowej rosnącej. Tekst jest sortowany w kolejności rosnącej.

 • Dziedzicz z wymiaru: stosuje kolejność sortowania zdefiniowaną dla pojedynczego wymiaru.

Grupowanie globalne

Grupowanie globalne pozwala utworzyć ograniczony zestaw danych, a w ramach tego zestawu danych wyodrębnić wartości, na których chcesz się skupić. Na przykład: najlepsze kwartały, najlepsi sprzedawcy lub najgorzej sprzedające się produkty.

Przykład:  

W poniższej tabeli przestawnej nie jest stosowane żadne ograniczenie. Wartości są sortowane malejąco według wymiaru Sales. Lista jest długa, a wartości dla 2013 r. nie są pokazywane.

Tabela przestawna, nie jest stosowane żadne ograniczenie.

W poniższej tabeli przestawnej zastosowano ograniczenie do wymiaru wewnętrznego Sales Rep Name, aby wyświetlanych było tylko pięcioro najlepszych przedstawicieli handlowych za lata 2013 i 2014.

Tabela przestawna z ograniczonym wymiarem wewnętrznym

Następnym krokiem jest wybranie grupowania globalnego z panelu właściwości. Opcja Grupowanie globalne jest dostępna jedynie po zastosowaniu ograniczenia do wymiaru.

Po wybraniu grupowania globalnego ograniczenie do piątki najlepszych przedstawicieli handlowych jest stosowane ponownie, ale tym razem bez uwzględnienia wymiaru Year. W końcowej tabeli przestawnej zostanie zaprezentowanych tylko pięcioro przedstawicieli handlowych z najwyższą sprzedażą w 2013 lub 2014 r.

Poniższa grafika pokazuje sześć najwyższych wyników w latach 2014 i 2013. Pierwsze cztery wyniki pochodzą z roku 2014, ale piąty (John Greg) już z roku 2013. Brenda Gibson, która miała piąty wynik w 2014 r., została usunięta, ponieważ jest pięcioro innych przedstawicieli handlowych z większą sprzedażą.

Sześć najwyższych wyników za lata 2014 i 2013.

Poniższa grafika przedstawia tabelę przestawną po zastosowaniu grupowania globalnego. Tabela przestawna zawiera jedynie wyniki sprzedaży piątki najlepszych przedstawicieli handlowych. Choć Brenda Gibson miała w 2014 r. lepszy wynik niż John Greg, jego wynik za rok 2013 zapewnił mu miejsce w czołowej piątce.

Tabela przestawna z zastosowanym grupowaniem globalnym.

Tworzenie zakładki z rozwiniętą tabelą przestawną

Jeśli utworzysz zakładkę zawierającą tabelę przestawną, tabela przestawna będzie pokazywana jako zwinięta. Wiersze rozwinięte przy użyciu nie będą pokazywane. Można jednak wyświetlić tabelę przestawną w formie rozwiniętej.

 1. Kliknij Zakładka na pasku narzędzi.

 2. Kliknij opcję Utwórz nową zakładkę.

  W razie potrzeby zmień nazwę i opis.

 3. Włącz opcję Zapisz układ.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!