Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres liniowy

Wykres liniowy służy do pokazywania trendów w czasie. Wymiar zawsze znajduje się na osi x, a miara jest zawsze na osi y.

Wykres liniowy.

W celu narysowania linii zestaw danych musi obejmować co najmniej dwa punkty danych. Zestaw danych z wartością pojedynczą jest wyświetlany jako punkt.

Jeśli istnieje zestaw danych, w którym brakuje danych za pewien miesiąc, wówczas dostępne są następujące opcje przedstawienia brakujących wartości:

 • W postaci przerw
 • W postaci połączeń
 • W postaci zer

Gdy źródło danych nie zawiera konkretnego miesiąca, jest on również wykluczany z prezentacji.

Kiedy używać

Wykres liniowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagane jest wizualizowanie trendów i przesunięć w czasie, a wartości wymiaru są równo rozmieszczone — przykładem mogą być miesiące, kwartały lub lata obrotowe.

Zalety

Wykres liniowy jest łatwy w interpretacji i umożliwia natychmiastowy rozpoznanie trendów.

Wady

Użycie więcej niż kilku linii na wykresie liniowym powoduje, że wykres jest zaśmiecony, a jego interpretowanie jest utrudnione. Z tego powodu należy unikać używania więcej niż dwóch lub trzech miar.

Tworzenie wykresu liniowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres liniowy.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres liniowy do arkusza.
 2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole.
 3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Na wykresie liniowym potrzebny jest co najmniej jeden wymiar i jedna miara.

Na wykresie liniowym można przedstawić maksymalnie dwa wymiary i jedną miarę lub jeden wymiar i maksymalnie 15 miar.

Tworzenie wykresu liniowego
Wymiary Miary Wynik
1 wymiaru 1 miara Pojedynczy wykres liniowy z jedną linią.
2 wymiarów 1 miara Wykres liniowy z pierwszym wymiarem na osi X i linią dla każdej wartości drugiego wymiaru.
1 wymiaru maksymalnie 15 miar Jeden wykres liniowy z jedną linią dla każdej miary.

Po utworzeniu wykresu liniowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości. Informacje na temat nadawania stylu zawiera temat Nadawanie stylu wykresowi liniowemu. Informacje na temat dostosowywania innych aspektów wyglądu wykresu zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Nadawanie stylu wykresowi liniowemu

Na panelu właściwości dostępnych jest wiele opcji określania stylu. Kliknij Styl w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby nadać styl tekstowi, tłu, rozmiarowi punktu danych i liniom na poziomie wykresu (dla całego wykresu). Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres. Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres. Wszelkie zastosowane tutaj dostosowania zastępują zestaw stylów w motywie aplikacji.

Można także ustawić opcje stylu linii indywidualnie dla każdej miary na wykresie. Opcje te są dostępne dla każdej miary w sekcji Dane panelu właściwości. Kiedy nadajesz styl indywidualnej mierze, wybrane ustawienia zastępują zarówno ustawienia na poziomie wykresu, jak i kompozycję aplikacji tylko dla danej miary.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 4. Na karcie Wykres ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł osi: Ustaw styl tytułów na osiach.

  • Etykieta osi: Ustaw styl etykiet na osiach.

  • Etykieta wartości: nadaj styl etykietom wartości miar skonfigurowanym jako Linie.

  • Tytuł legendy: Nadaj styl tytułowi legendy.

  • Etykiety legendy: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie punktów danych na poziomie wykresu

Możesz ustawić rozmiar punktów danych. Zdefiniowane tutaj ustawienia dotyczą wszystkich miar na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Wykres panelu stylów w sekcji Rozmiar punktu danych ustaw suwak tak, aby zmienić rozmiar punktów danych na wykresie.

Dostosowywanie linii miar na poziomie wykresu

Wygląd linii na wykresie można dostosować. Zdefiniowane tutaj ustawienia dotyczą wszystkich miar na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Przejdź do karty Wykres w panelu stylów.

 4. W sekcji Opcje linii dostosuj grubość linii, typ linii (ciągła lub przerywana) oraz krzywiznę linii (liniowa lub monotoniczna).

Nadawanie stylu każdej mierze indywidualnie

Każdej linii miary na wykresie można nadać styl za pomocą osobnych ustawień. W przypadku każdej miary można dostosować rozmiar punktu danych, grubość linii, typ linii i krzywą linii.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Dane.

 2. Kliknij miarę, którą chcesz dostosować.

 3. W sekcji Style kliknij Dodaj.

 4. Dostosuj wielkość punktów danych, grubość linii, typ linii (ciągła lub przerywana) oraz krzywiznę linii (liniowa lub monotoniczna).

Powtórz te kroki dla każdej miary, którą chcesz dostosować, niezależnie od motywu aplikacji lub ustawień stylu na poziomie wykresu.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Pokazywanie lub ukrywanie wymiarów i miar w zależności od warunku

Wymiar lub miarę można pokazywać lub ukrywać w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie. Jest to znane jako warunek wyświetlania i wprowadzane jako wyrażenie. Wymiar lub miara są pokazywane tylko wtedy, gdy wyrażenie w tym polu zostanie ocenione jako prawdziwe. Jeśli to pole jest puste, wymiar lub miara są zawsze pokazywane. Rozwiń wymiar lub miarę w sekcji Dane panelu właściwości i wprowadź wyrażenie w obszarze Pokaż wymiar, jeżeli lub Pokaż miarę, jeżeli.

InformacjaNiestandardowe etykiety narzędzi są wyłączone w przypadku wykresu liniowego, jeśli którykolwiek z wymiarów na wykresie używa warunku wyświetlania.

Załóżmy, że masz zestaw danych zawierający między innymi pola Sales, Quarter, Year i Order Number. Wykres można skonfigurować tak, by sprzedaż była wyświetlana wzdłuż wymiaru czasowego na potrzeby agregacji rocznych. Możesz dodać drugi wymiar na potrzeby agregacji kwartalnych, ale organizować dane według tego wymiaru tylko wtedy, gdy łączna liczba zamówień otrzymanych przez firmę osiągnie cel w wysokości 100 000.

 1. W trybie edycji włącz opcje zaawansowane.

 2. Z panelu zasobów przeciągnij wykres liniowy do arkusza.

 3. Dodaj Quarter jako wymiar.

 4. Dodaj Year jako drugą miarę z panelu właściwości.

  Poszczególne lata w modelu danych stają się osobną linią na wykresie.

 5. Dodaj Sum(Sales) jako miarę.

 6. W panelu właściwości rozwiń wymiar Manager. W obszarze Pokaż wymiar, jeżeli dodaj następujące wyrażenie:

  Count([Order Number])>100000

Jeśli dane będą zawierać 50 000 rekordów zamówień, wykres słupkowy nie będzie porządkował danych sprzedaży według kwartałów, ponieważ wyrażenie jest oceniane jako fałszywe. Jeśli dane będą zawierać 100 000 lub więcej rekordów zamówień, dane sprzedaży zostaną uporządkowane według obu wymiarów Year i Quarter.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych liczb wartości wymiaru

Gdy liczba wartości wymiaru przekroczy szerokość wizualizacji, wówczas wyświetlany jest wykres miniaturowy z paskiem przewijania. W celu przewijania można użyć paska przewijania na wykresie miniaturowym albo — w zależności od rodzaju używanego urządzenia — skorzystać z kółka przewijania albo przeciągać wyświetlaną zawartość dwoma palcami. Gdy używana jest duża liczba wartości, wówczas na wykresie miniaturowym nie są widoczne wszystkie te wartości. Zamiast tego widoczna jest ograniczona wersja wykresu miniaturowego (z elementami w kolorze szarym), w ramach której wyświetlany jest przegląd wartości (nadal jednak widoczne są wartości bardzo niskie i bardzo wysokie).  W przypadku wykresów liniowych z dwoma wymiarami miniwykres jest dostępny tylko w trybie skumulowanym warstwowym.

Wykres liniowy z miniwykresem, ponieważ wartości wymiaru przekraczają szerokość wizualizacji.

Wykres liniowy z wykresem miniaturowym.

Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości w obszarze Wygląd można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Gdy nie jest możliwe wyświetlenie wartości punktu danych z powodu limitów zakresu, wówczas strzałka wskazuje kierunek, w jakim znajduje się ta wartość.

Gdy linia odniesienia jest poza zakresem, strzałka jest wyświetlana razem z liczbą linii odniesienia poza zakresem.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie liniowym

Jeśli na wykresie zastosowano skalę ciągłą, można ustawić maksymalną liczbę widocznych punktów i linii. W panelu właściwości przejdź do pozycji Prezentacja. Następnie dostosuj następujące elementy:

 • Maksymalna liczba widocznych punktów: ustaw maksymalną liczbę wyświetlanych punktów. Wartość domyślna to 2000. Wartość maksymalna to 50 000. Jeśli ustawisz liczbę mniejszą niż 1000, wykres liniowy będzie działać tak, jakby maksymalna liczba widocznych punktów wynosiła 1000. Na rzeczywistą maksymalną liczbę punktów danych na wykresie ma wpływ rozkład danych i może ona być niższa od wartości skonfigurowanej przy użyciu tego ustawienia. Jeśli punktów danych jest więcej niż ustawiono, nie są one wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonanych na wykresie.

 • Maksymalna liczba widocznych linii: ustaw maksymalną liczbę wyświetlanych linii. Wartość domyślna to 12. Wartość maksymalna to 1000.

Jeżeli liczba punktów danych przekracza wartość ustawienia Maksymalna liczba widocznych punktów, nie są widoczne żadne punkty, a jedynie linie. Jeśli liczba widocznych punktów jest większa niż 5000, etykiety nie są wyświetlane. Jeżeli linii jest dużo, nie wszystkie są wyświetlane lub mogą się one nakładać.

Jeżeli punktów lub linii jest dużo, renderowanie wykresu podczas powiększania lub panoramowania może trwać dłużej. Podczas renderowania wykresu liniowego nie można dokonywać wyborów.

Wykres liniowy z dużym zestawem danych. Ten wykres ma ustawione wyświetlanie 50 linii i 20 000 punktów danych.

Wykres liniowy z wieloma liniami.

Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!