Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Rozwiązywanie problemów — tworzenie wizualizacji

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas odświeżania wizualizacji w Qlik Sense.

Nie mogę znaleźć pól na panelu zasobów

W panelu zasobów mogę znaleźć Wykresy i Elementy główne, ale nie mogę znaleźć Pól.

Możliwa przyczyna  

Korzystasz z opublikowanej aplikacji. Część treści jest niedostępna w panelu zasobów w opublikowanej aplikacji.

Wykres nie jest prawidłowo posortowany

Po ustawieniu wykresu tak, aby sortował się automatycznie według wymiaru, wyniki nie są prawidłowo posortowane.

Możliwa przyczyna  

Wymiar jest wyrażeniem, w którym wynik ma inny typ danych niż pola danych użyte w tym wyrażeniu.

Proponowane działanie  

Zmień typ sortowania wymiaru na Custom (Niestandardowy), a następnie wybierz opcję sortowania, która jest zgodna z wynikiem wyrażenia. Jeśli na przykład wyrażenie konkatenuje dwa pola w jeden łańcuch znaków, np. Month(salesDate)&'/'&Day(salesdate), wybierz sortowanie alfabetyczne.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana sposobu sortowania wizualizacji.

Miary kalendarzowe wyświetlają nieprawidłowe agregacje w wizualizacjach

Gdy używam miar kalendarzowych w wizualizacjach, widzę nieprawidłowe wyniki agregacji. Przykład: miary kalendarzowe utworzone z takich samych pól i agregacji, ale z innymi zakresami czasu mogą wyświetlać identyczne sumy.

Możliwa przyczyna  

Tabela zawierająca zagregowane pole nie jest powiązana z tabelą zawierającą pole daty, co uniemożliwia prawidłową agregację pola według wybranych zakresów czasu.

Proponowane działanie  

Utwórz powiązanie między tabelą zawierającą zagregowane pole a tabelą zawierającą pole daty. Jeśli utworzenie powiązania nie jest możliwe, w Menedżerze danych dodaj tabelę zawierającą pole daty, która jest powiązana z tabelą zawierającą zagregowane pole.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie asocjacjami danych.

W oknie Tworzenie miar kalendarzowych nie można wybrać żadnego zakresu czasu

Gdy wybiorę pole daty w oknie Tworzenie miar kalendarzowych i próbuję utworzyć miary kalendarzowe z tego pola, nie mogę wybrać żadnego zakresu czasu w oknie Tworzenie miar kalendarzowych.

Możliwa przyczyna  

Wybrane pole daty nie ma prawidłowych flag czasu, które byłyby zgodne z miarami kalendarzowymi. Jeśli nie masz prawidłowych pól daty, nie możesz utworzyć miar kalendarzowych. Jeśli masz co najmniej jedno prawidłowe pole daty, wszystkie pola daty będą dostępne w oknie Pole daty. Jednak tylko te z prawidłowymi flagami czasu ustawionymi w autoCalendar umożliwiają wybór zakresów czasu z listy rozwijanej Zakres czasu.

Proponowane działanie  

Wybierz pole daty używające autoCalendar. Jeśli nie masz pewności, który kalendarz jest powiązany z polem daty, po kliknięciu pola daty w sekcji Pole w panelu Zasoby możesz sprawdzić, który kalendarz używa danego pola.

Pole daty wybrane dla miar kalendarzowych używa niewłaściwego kalendarza

Mam dwa kalendarze, do których ręcznie dodano flagi czasu. Flagi te mają takie same nazwy, jak te w autoCalendar, a więc mogą być używane na potrzeby miar kalendarzowych. Jednak tylko jeden kalendarz ma taką samą definicję flag czasu, jak autoCalendar. Z obydwoma kalendarzami jest powiązane pole daty. Gdy chcę utworzyć miary kalendarzowe, używając tego pola daty, użyty zostaje kalendarz zawierający prawidłowe nazwy, ale inne definicje niż te używane w autoCalendar.

Możliwa przyczyna  

W sytuacji, gdy pole daty jest powiązane z kilkoma kalendarzami, a każdy z nich ma ustawione flagi czasu o prawidłowych nazwach, miary kalendarzowe użyją pierwszego prawidłowego kalendarza zdefiniowanego w skrypcie ładowania danych.

Proponowane działanie  

Przenieś sekcję skryptu zawierającą kalendarz, którego chcesz użyć z miarami kalendarzowymi, przed inne prawidłowe kalendarze w skrypcie ładowania danych.

Więcej informacji zawiera temat Organizowanie kodu skryptu.

Nie mogę edytować wartości zmiennej

Nie mogę edytować zmiennej widocznej w oknie dialogowym zmiennych.

Możliwa przyczyna  

Zmienna jest zdefiniowana w skrypcie.

Proponowane działanie  

Użyj edytora ładowania danych, aby zmodyfikować zmienną w skrypcie. Może też usunąć zmienną ze skryptu (również używając edytora ładowania danych), aby stała się dostępna do edycji w oknie dialogowym zmiennych.

Więcej informacji zawierają tematy Edytowanie zmiennej oraz Edytowanie skryptu ładowania danych.

InformacjaNazwy zmiennej nie można zmienić.

Mapa niepoprawnie umieszcza lokalizacje w moim polu lokalizacji

Gdy dodaję pole lokalizacji do warstwy w mojej mapie, lokalizacje nie są wyświetlane we właściwych miejscach.

Możliwa przyczyna  

Mapa nie zawiera wystarczającego kontekstu do tego, aby rozmieścić lokalizacje w Twoim polu. Może do tego dojść, gdy lokalizacja w polu ma nazwę taką samą, jak szereg innych możliwych lokalizacji na mapie.

Proponowane działanie  

Ustaw opcję Zasięg lokalizacji na swojej warstwie na wartość Niestandardowe i wprowadź dodatkowe informacje. Alternatywnie dokonaj kwalifikacji swojego pola lokalizacji, używając wyrażenia, które zawiera dodatkowe pola z istotnymi informacjami geograficznymi. Jeśli pole lokalizacji zawierało miasta i masz pola Country oraz State, możesz użyć [City]&','&[State]&','&[Country].

Nie jest wyświetlana żadna mapa

Korzystam z serwera Qlik Geoanalytics, a mapa w tle nie jest wyświetlana.

Możliwa przyczyna  

Twoja przeglądarka nie może uzyskiwać dostępu do witryny qlikcloud.com albo ustawienia firewalla lub proxy uniemożliwiają korzystanie z kodu języka JavaScript z witryny qlikcloud.com.

Proponowane działanie  

Odwiedź stronę status z przeglądarki.

Jeśli przeglądarka nie może uzyskiwać dostępu do witryny qlikcloud.com, skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.

Jeśli na stronie pojawi się napis „ok”, oznacza to, że Twoja przeglądarka może uzyskiwać dostęp do witryny qlikcloud.com. Upewnij się, że dozwolona jest obsługa kodu języka JavaScript z witryny qlikcloud.com.

Wykonaj następujące czynności:

  • Dodaj https://*.qlikcloud.com jako zaufaną witrynę. (zalecane)
  • Włącz kod języka JavaScript z witryn niezaufanych. (niezalecane)

Komunikat o błędzie: Dane zawierają niepoprawne geometrie, których nie można pokazać na mapie. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Wczytałem/wczytałam kształty geograficzne z pliku KML do programu Qlik Sense. Gdy próbuję dodać pole do mojej mapy, pojawia się komunikat o błędzie informujący o tym, że moje dane zwierają niepoprawne geometrie, których nie można pokazać na mapie.

Możliwa przyczyna  

Twoje geometrie zawierają błąd, który uniemożliwia Qlik Sense ich wyświetlenie na mapie lub dane geometrii są zapisane w niepoprawnym formacie.

Proponowane działanie  

Przejrzyj dane geometrii pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Komunikat o błędzie: Nie można znaleźć następujących lokalizacji: <lokalizacje>. Przejrzyj wartości w swoich danych i spróbuj ponownie.

Dodałem/dodałam pole lokalizacji do mojej mapy, co spowodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją o tym, że nie można znaleźć lokalizacji w moim polu lokalizacji.

Możliwa przyczyna  

Qlik Sense nie może znaleźć lokalizacji. Możliwe, że nazwa lokalizacji jest błędnie zapisana lub lokalizacja jest niedostępna w bazie danych lokalizacji Qlik Sense.

Proponowane działanie  

Przejrzyj wartości w swoich danych pod kątem błędów i ponownie spróbuj dodać pole. Jeśli lokalizacji nie można znaleźć, możesz dodać ją ręcznie, używając współrzędnych dla punktów lub kształtów geograficznych dla obszarów.

Komunikat o błędzie: Nie można znaleźć następujących lokalizacji: <lokalizacje>. Przejrzyj wartości w swoich danych i spróbuj ponownie.

Dodałem/dodałam pole lokalizacji do mojej warstwy, co spowodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją o tym, że nie można zlokalizować niektórych lokalizacji w moim polu lokalizacji.

Możliwa przyczyna  

Qlik Sense nie może znaleźć lokalizacji. Możliwe, że nazwa lokalizacji jest błędnie zapisana lub lokalizacja jest niedostępna w bazie danych lokalizacji Qlik Sense.

Proponowane działanie  

Przejrzyj wartości w swoich danych pod kątem błędów i ponownie spróbuj dodać pole. Jeśli lokalizacji nie można znaleźć, możesz dodać ją ręcznie, używając współrzędnych dla punktów lub kształtów geograficznych dla obszarów.

Komunikat o błędzie: W przypadku następujących lokalizacji wystąpił więcej niż jeden wynik: <lokalizacje>. Ustaw zasięg niestandardowy, aby ustalić lokalizacje, które będą wyświetlane.

Dodałem/dodałam pole lokalizacji do mojej warstwy, co spowodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją o tym, że w przypadku niektórych lokalizacji w moim polu na mapie wystąpił więcej niż jeden możliwy wynik.

Możliwa przyczyna  

Co najmniej jedna lokalizacja w Twoim polu lokalizacji jest niejednoznaczna i może obejmować wiele lokalizacji na mapie.

Proponowane działanie  

Ustaw opcję Zasięg lokalizacji na swojej warstwie na wartość Niestandardowe i wprowadź dodatkowe informacje. Alternatywnie dokonaj kwalifikacji swojego pola lokalizacji, używając wyrażenia, które zawiera dodatkowe pola z istotnymi informacjami geograficznymi. Jeżeli pole lokalizacji zawierało miasta, możesz użyć wyrażenia [City]&','&[County]&','&[State].

Komunikat o błędzie: Nie można pokazać niektórych linii z powodu niepoprawnych danych w wyrażeniu szerokości. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Wprowadziłem/wprowadziłam pole lub wyrażenie, aby kontrolować szerokość linii na mapie i pojawił się komunikat o błędzie z informacją o tym, że niektóre linie zawierają błędne dane.

Możliwa przyczyna  

Wyrażenie szerokości zawiera błąd, który uniemożliwia programowi Qlik Sense wyświetlanie tych linii na mapie.

Proponowane działanie  

Możliwe, że wyrażenie zawiera wartości nieliczbowe. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Komunikat o błędzie: Nie można pokazać niektórych punktów gęstości z powodu niepoprawnych danych w wyrażeniu wagi. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Wprowadziłem/wprowadziłam pole lub wyrażenie, aby kontrolować gęstość punktów na mapie i pojawił się komunikat o błędzie z informacją o tym, że niektóre gęstości zawierają błędne dane.

Możliwa przyczyna  

Wyrażenie wagi zawiera błąd, który uniemożliwia programowi Qlik Sense wyświetlanie tych gęstości na mapie.

Proponowane działanie  

Możliwe, że wyrażenie zawiera wartości nieliczbowe. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Dodałem/dodałam warstwę tła grafiki i nie widzę mojej grafiki

Do wizualizacji mapy dodałem/dodałam warstwę tła grafiki, ale na mapie nie jest ona widoczna.

Możliwa przyczyna  

W zależności od rzutowania mapy oraz skali grafiki mapa może być zbyt mocno zmniejszona, aby grafika była widoczna.

Proponowane działanie  

Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W obszarze Ustawienia mapy włącz opcję Powiększenie automatyczne. Dodaj warstwę zawierającą dane lokalizacji, które spowodują umieszczenie jej nad tym samym obszarem, co warstwa tła grafiki.
  • W obszarze Prezentacja włącz opcję Pokaż informacje o debugowaniu. Po wykonaniu tych czynności mapa zawiera współrzędne środka obszaru wyświetlania.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!