Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Rozwiązywanie problemów z zadaniami danych

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas pracy z zadaniami danych, oraz sposoby ich rozwiązywania.

Rozwiązywanie problemów z błędami środowiskowymi

Kiedy zadanie danych napotka błąd środowiskowy, na przykład przekroczenie limitu czasu, błędy sieciowe lub błędy połączenia, automatycznie ponowi operację. Jeśli błąd nie zostanie rozwiązany po ponownej próbie, zadanie danych przestaje działać i wyświetla stan Błąd wraz z komunikatem o błędzie.

 • Zadania umieszczania ze źródłami danych, które są dostępne tylko za pośrednictwem Brama danych Qlik — ruch danych:

  Operacja jest ponawiana nieskończoną liczbę razy w odstępie 5 sekund.

  Jeśli przerwa jest długa, odstęp jest podwajany aż do osiągnięcia odstępu 1800 sekund.

 • Zadania umieszczania ze źródłami danych, które są dostępne bez Brama danych Qlik — ruch danych, zadania pamięci masowej, zadania transformacji i zadania data martu:

  Operacja jest ponawiana 3 razy w odstępie 1 sekundy.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Usuń błąd, korzystając z komunikatu o błędzie.

 2. Powoduje przeładowanie lub wznowienie działania zadania danych.

Rozwiązywanie problemów z określoną tabelą

Kiedy zadanie danych napotka błąd podczas zapisywania w określonej tabeli, będzie nadal działać. Tabela zawierająca błędy pokaże status Błąd z komunikatem o błędzie.

 1. Usuń błąd, korzystając z komunikatu o błędzie.

 2. Załaduj ponownie tabelę, w której wystąpiły błędy.

Wartości NULL w kolumnach klucza podstawowego

Podczas wykonywania zadania danych może zostać wyświetlony komunikat o błędzie: Unknown execution error - NULL result in a non-nullable column.

Możliwa przyczyna  

Kolumny używane jako klucz podstawowy nie mogą zawierać wartości NULL i nie mogą dopuszczać wartości NULL.

Proponowane działanie  

W zadaniu danych źródłowych dodaj wyrażenie, które konwertuje wszystkie wartości NULL na wartość, na przykład 0.

Możesz także wybrać inną kolumnę, która będzie używana jako klucz podstawowy.

Błąd rzutowania podczas używania Redshift jako platformy danych

Podczas korzystania z Redshift jako platformy danych może pojawić się następujący lub podobny błąd: Failed to find conversion function from “unknown” to character varying

Możliwa przyczyna  

Brakujące rzutowanie wyrażenia stałego. Może się to zdarzyć częściej w przypadku data martów ze względu na większą złożoność końcowego zapytania.

Proponowane działanie  

Rzutuj wyrażenie stałe jako tekst.

Przykład:

cast ('my constant string' as Text)

Rozwiązywanie problemów z zadaniami danych opartymi na Brama danych — ruch danych

Informacje o operacji umieszczania zadań danych opartych na Brama danych — ruch danych można uzyskać przez sprawdzenie zawartości plików dziennika. Można również ustawić poziom rejestrowania. Dzienniki są dostępne po ukończeniu pierwszego przebiegu zadania danych. Aby wyświetlić dzienniki, jest potrzebne jedno z następujących uprawnień do zadania danych:

 • Właściciel

 • Może operować

 • Administrator dzierżawy

 • Administrator danych

Wyświetlanie plików dziennika

Otwórz podgląd dziennika, klikając opcję Zobacz dzienniki w zadaniu umieszczania danych opartym na Brama danych — ruch danych. Plik dziennika do wyświetlenia można wybrać w obszarze Dzienniki aparatu replikacji. Ikony i umożliwiają przewijanie pliku w górę i dół.

WskazówkaWidok pliku dziennika nie jest aktualizowany automatycznie o najnowsze komunikaty. Aby zaktualizować widok, kliknij ikonę w celu przewinięcia do końca pliku dziennika odświeżonego o najnowsze komunikaty.

Ustawianie opcji rejestrowania

Poziom rejestrowania dla różnych operacji replikacji można ustawić w obszarze Opcje rejestrowania.

Można ustawić następujące poziomy:

 • 1. Error

  Pokazuje komunikaty o błędach.

 • 2. Warning

  Pokazuje ostrzeżenia.

 • 3. Info

  Pokazuje komunikaty informacyjne.

 • 4. Debug

  Pokazuje dodatkowe informacje na potrzeby rozwiązywania problemów.

 • 5. Detailed debug

  Pokazuje szczegółowe informacje na potrzeby rozwiązywania problemów.

Wyższe poziomy zawsze obejmują komunikaty z niższych poziomów. Dlatego po wybraniu poziomu Error w dzienniku będą zapisywane tylko komunikaty o błędach. Wybranie poziomu Info spowoduje jednak uwzględnienie komunikatów informacyjnych, ostrzeżeń i komunikatów o błędach. Na ogół używanie poziomów Debug i Detailed debug może generować olbrzymie ilości danych w dzienniku.

Można użyć opcji Globalne w celu ustawienia tego samego poziomu dla wszystkich operacji albo ustawić indywidualne poziomy dla poszczególnych operacji.

 • Źródło — pełne ładowanie

  Rejestruje działania związane z operacjami pełnego ładowania w źródle danych. Obejmuje to instrukcje SELECT wykonywane na tabelach źródłowych przed pełnym ładowaniem.

 • Źródło — CDC

  Rejestruje działania związane z operacjami CDC w źródle danych.

  OstrzeżenieUstawienie poziomu Detailed debug (Szczegółowe debugowanie) spowoduje wygenerowanie bardzo dużej ilości danych w dzienniku.
 • Źródło – dane

  Szczegółowe rejestrowanie działań na źródle danych związanych z operacjami pełnego ładowania i CDC.

 • Cel — pełne ładowanie

  Rejestruje działania związane z operacjami pełnego ładowania w miejscu docelowym.

 • Cel — CDC

  Rejestruje działania związane z operacjami CDC w miejscu docelowym.

 • Cel — prześlij

  Rejestruje działania podczas przesyłania plików do miejsca docelowego.

 • Rozszerzone CDC

  Szczegółowe rejestrowanie działań CDC, takich jak synchronizacja i przechowywanie transakcji.

 • Wydajność

  Rejestruje wartości opóźnień dla źródła i miejsca docelowego.

 • Metadane

  Rejestruje działania związane z odczytem metadanych oraz ich zmianami. Rejestrowany jest również status zadania replikacji.

 • Infrastruktura

  Rejestruje informacje o infrastrukturze, operacjach systemu plików i zarządzania zadaniami.

 • Transformacja

  Rejestruje informacje związane z wykonywaną transformacją.

Pobieranie plików diagnostycznych

Rozwiązywanie problemów z zadaniem replikacji związanym z zadaniem umieszczania ułatwiają dostępne do pobrania dzienniki zadań, pakiet diagnostyczny i raport o wykorzystaniu pamięci. Jednocześnie można pobrać tylko jeden element.

 1. W podglądzie dziennika kliknij opcję Pobierz w celu rozwinięcia.

 2. Wybierz element do pobrania.

 3. Kliknij opcję Pobierz.

Plik zostanie pobrany do Twojej przeglądarki.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!