Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wskaźniki wartości subskrypcji

W przypadku subskrypcji Qlik Cloud opartych na pojemności głównym wskaźnikiem wartości jest ilość danych do analizy lub przeniesionych danych. W przypadku Qlik Cloud Analytics Standard wskaźnikiem wartości jest liczba użytkowników z pełnymi uprawnieniami.

W tabeli przedstawiono podstawowe wskaźniki wartości dla każdej opcji subskrypcji.

Wskaźniki wartości subskrypcji
Opcja subskrypcji Wskaźnik wartości
Qlik Cloud Enterprise Dane do analizy i przeniesione dane
Qlik Cloud Data Integration Standard i Premium Przeniesione dane
Qlik Cloud Analytics Premium Dane do analizy
Qlik Cloud Analytics Standard Użytkownicy z pełnymi uprawnieniami

Administratorzy mogą monitorować wykorzystanie danych do analizy, przeniesionych danych, użytkowników z pełnymi uprawnieniami i innych zasobów w funkcji Konsola zarządzania i aplikacji Data Capacity Reporting. Więcej informacji zawierają tematy Monitorowanie wykorzystania zasobów oraz Monitorowanie użytkowania dzięki szczegółowym raportom wykorzystania. Właściciel konta usługi w subskrypcji Qlik Cloud może monitorować wykorzystanie i wyświetlać szczegóły subskrypcji w portalu My Qlik.

Dane do analizy

Analityka Qlik Cloud mierzy się na podstawie objętości danych do analizy. Szczytowe miesięczne wykorzystanie jest mierzone względem zakupionej pojemności. Wskaźnik Dane do analizy to suma wszystkich danych załadowanych i znajdujących się w Qlik Cloud, jak określono poniżej.

W tym wskaźniku uwzględniane są następujące dane:

 • Dane ładowane do Qlik Cloud ze źródeł zewnętrznych. W przypadku przeładowywania nowe dane przyrostowe zwiększają ilość danych. Jeśli przeładowanie zawiera mniej danych, ilość danych maleje.

 • Pliki danych przesłane lub utworzone w Qlik Cloud. Liczony jest rozmiar plików. Jeśli skopiujesz pliki danych w ramach Qlik Cloud, nowe pliki danych zostaną uwzględnione w liczeniu.

Wskaźnik analizowanych danych jest obliczany następująco:

 • Ilość danych zewnętrznych pobranych do Qlik Cloud za pośrednictwem aplikacji Qlik Sense.

 • Rozmiar wynikowego pliku QVD z danych zewnętrznych ładowanych do Qlik Cloud za pośrednictwem Brama danych Qlik — ruch danych.

 • Rozmiar plików danych przesyłanych do Qlik Cloud.

 • Szczytowy rozmiar aplikacji przesłanych do Qlik Cloud podczas przeładowania.

Dane załadowane do wielu dzierżaw są liczone wielokrotnie, natomiast dane załadowane raz i używane w wielu aplikacjach są liczone tylko raz.

Subskrybowanie pojemności danych do analizy

Subskrybujesz pakiety danych w oparciu o swoje wymagania dotyczące danych do analizy. Oprócz pakietów danych każde pełne uprawnienie użytkownika obejmuje określoną pojemność danych do analizy. Dane te są ograniczone do przestrzeni osobistej użytkownika i nie są wliczane do całości danych do analizy. Jeśli jednak użytkownik przeniesie dane do przestrzeni współdzielonej, aby współpracować z innymi użytkownikami, zostaną one policzone.

Należy pamiętać, że Qlik Cloud Analytics Standard ma stałą pojemność danych. W przypadku tej wersji subskrypcja jest uzależniona od liczby użytkowników z pełnymi uprawnieniami.

Przenoszenie danych do Qlik Cloud

Opcje przenoszenia danych obejmują:

 • Bezpośrednie połączenia danych z Qlik Sense

 • Brama danych Qlik — dostęp bezpośredni

 • Przenoszenie danych do Qlik Cloud z Integracja danych Qlik Cloud

  W wersjach Premium i Enterprise Analityka Qlik Cloud możesz przenosić dane do Qlik Cloud z dowolnego źródła. W Qlik Cloud Analytics Standard można przenosić dane z dowolnego źródła z wyjątkiem systemów SAP, komputerów mainframe i starszych źródeł.

Obliczanie objętości danych do analizy i zarządzanie nią

Rozumienie sposobu obliczania danych do analizy może pomóc w maksymalnym wykorzystaniu pojemności danych do analizy w Qlik Cloud. W tej sekcji przyjrzymy się bliżej sposobom pomiaru szczytu miesięcznego, ładowania danych, przeładowań aplikacji i tworzenia danych, a także najlepszym praktykom w zakresie zarządzania danymi.

Szczyt miesięczny

Szczyt dzienny reprezentuje całkowitą pojemność danych do analizy w danym dniu. Maksymalny szczyt dzienny w miesiącu to szczyt miesięczny, który jest mierzony w odniesieniu do zakupionej pojemności Danych do analizy.

Szczyt dzienny oblicza się jako sumę wszystkich rozmiarów plików w formatach takich jak QVD, CSV lub pliki tekstowe oraz maksymalnej liczby bajtów pobranych ze źródeł zewnętrznych w celu przeładowania aplikacji w tym dniu.

Spójrzmy na następujący przykład:

W ciągu miesiąca dzienne wykorzystanie danych jest różne. Pierwszego dnia osiąga wartość szczytową 3 GB, drugiego dnia już 6 GB i tak dalej, aż do końca miesiąca. Największe dzienne wykorzystanie, odnotowane drugiego dnia, wyniosło 6 GB. Daje nam to szczyt miesięczny na poziomie 6 GB. W dni, w które nie odbywa się przeładowanie aplikacji, jak widać w dniu 3 w naszym przykładzie, jest przenoszona wartość z poprzedniego dnia.

Szczyt miesięczny wynosi 6 GB i został zarejestrowany drugiego dnia.

Tabela pokazująca, jak przeładowanie plików i aplikacji wpływa na szczyt dzienny.

Ładowanie danych do Qlik Cloud

Do szczytu dziennego wliczane są dane ładowane do Qlik Cloud ze źródeł zewnętrznych. Gdy ładujesz dane do dzierżawy, są liczone raz, a można je analizować i wykorzystywać wielokrotnie. Dane załadowane do wielu dzierżaw są liczone wielokrotnie.

Dane wpływające na szczyt dzienny są mierzone w następujący sposób:

 • Dane plikowe ładowane za pośrednictwem aplikacji Qlik Sense są mierzone na podstawie rozmiaru pliku.

 • Przeładowanie aplikacji przy użyciu zapytań lub łączników jest liczone jako maksymalna liczba bajtów pobranych ze źródła danych. Jeśli tego samego dnia występuje wiele przeładowań, do szczytu dziennego będzie się wliczać największy rozmiar aplikacji. Na przykład, jeśli w ciągu dnia aplikacja zostanie przeładowana z pojemnością odpowiednio 0,75 GB, 1,25 GB i 1 GB, wartością użytą dla tego dnia będzie 1,25 GB.

 • Dane ładowane do Qlik Cloud za pośrednictwem Brama danych Qlik — ruch danych są mierzone na podstawie rozmiaru wynikowego pliku QVD.

 • Aplikacje przesyłane lub ładowane przez import plików w hubie lub przy użyciu qlik-cli są mierzone na podstawie szczytowego rozmiaru przeładowania aplikacji.

 • Przesłane pliki QVD są mierzone na podstawie ich rozmiaru.

Różne sposoby ładowania danych do Qlik Cloud: przez aplikacje, przenoszenie danych bądź import przy użyciu huba lub qlik-cli.

Ilustracja różnych metod ładowania danych do Qlik Cloud.

W następujących sytuacjach dane nie są uwzględniane przy obliczaniu szczytu dziennego:

 • Dane załadowane do przestrzeni prywatnej użytkownika nie są liczone, o ile są ograniczone do tej przestrzeni. Jeśli użytkownik przeniesie dane do przestrzeni współdzielonej, aby współpracować z innymi użytkownikami, zostaną one wliczone.

 • Jeśli przeładowanie się nie powiedzie, pobrane bajty nie będą wliczane. Wszelkie wynikowe pliki QVD są jednak uwzględniane.

 • Gdy ładujesz aplikację z danymi, które już znajdują się w Qlik Cloud, ładowanie danych nie jest wliczane. Na przykład skopiowane lub załadowane binarnie aplikacje (ładowanie danych z innej aplikacji Qlik Sense) nie mają wpływu na szczyt dzienny, pod warunkiem że nie zostaną przeładowane ze źródła zewnętrznego.

Przeładowanie aplikacji ze źródeł wewnętrznych nie ma wpływu na szczyt dzienny.

Ilustracja przeładowań aplikacji, które nie wliczają się do szczytu dziennego.

Pomiar bajtów pozyskanych w celu przeładowania aplikacji

W przypadku przeładowania aplikacji Qlik Sense ze źródła zewnętrznego obowiązują następujące zasady:

 • Możesz przeładować aplikację wielokrotnie z tego samego źródłowego zestawu danych bez wpływu na szczyt dzienny, jeżeli ilość danych pozostanie niezmieniona.

 • Jeśli źródłowy zestaw danych się powiększy, będzie to mieć wpływ na szczyt dzienny. Każdy dodatkowy gigabajt danych dodany do zestawu danych stanowi równoważną ilość danych pozyskanych podczas przeładowania.

 • I na odwrót: jeżeli rozmiar zestawu danych źródłowych się zmniejszy, zmniejszenie to zostanie również odzwierciedlone w szczycie dziennym. Jeżeli na przykład rozmiar zestawu danych zostanie zmniejszony o 0,25 GB, rozmiar przeładowania zmniejszy się o tę samą wartość. Jeśli jednak wcześniej tego dnia nastąpi przeładowanie 1 GB, szczyt dzienny w tym dniu wyniesie 1 GB. Spadek zostanie odzwierciedlony dopiero w szczycie dziennym na następny dzień.

 • Zmiany zawartości źródłowego zestawu danych bez zmiany jego wielkości nie wpływają na szczyt dzienny. Na szczyt dzienny wpływa wyłącznie ilość danych.

Pomiar pozyskanych bajtów w przypadku zmiany rozmiaru lub zawartości źródłowego zestawu danych.

Ilustracja przedstawiająca przeładowanie aplikacji z zestawów danych o różnej wielkości.
 • Jeśli w ramach jednego skryptu ładowania wielokrotnie wysyłasz zapytania do tego samego zestawu danych, wszystkie te zapytania są liczone osobno, a ich ilości danych są sumowane. Jeżeli na przykład masz skrypt ładowania zawierający trzy zapytania z tego samego zestawu danych o rozmiarze po 1 GB każde, wszystkie trzy zapytania są liczone indywidualnie. W związku z tym łączna ilość danych wliczana do szczytu dziennego wynosi 3 GB.

 • Załadowanie aplikacji, a następnie usunięcie tabeli nie zmniejsza szczytu dziennego, ponieważ szczyt dzienny opiera się na maksymalnym rozmiarze przeładowania aplikacji w ciągu dnia.

 • Jeśli załadujesz aplikację, a następnie usuniesz ją tego samego dnia, nadal będzie ona miała udział w szczycie dziennym dla tego dnia. Zmniejszy to jednak szczyt dzienny na następny dzień, gdy aplikacja już nie będzie istnieć.

Pomiar bajtów pozyskanych dla przeładowania aplikacji w różnych sytuacjach.

Ilustracja przeładowania aplikacji w różnych sytuacjach.

Pomiar danych ładowanych do plików QVD za pomocą Integracja danych Qlik Cloud

W przypadku ładowania danych do pliku QVD ze źródła zewnętrznego przy użyciu Brama danych Qlik — ruch danych obowiązują następujące zasady:

 • Można wielokrotnie przesyłać, importować lub generować zestaw danych bez wpływu na szczyt dzienny, jeżeli ilość danych pozostaje niezmieniona.

 • Jeśli źródłowy zestaw danych się powiększy, będzie to mieć wpływ na szczyt dzienny. Każdy dodatkowy gigabajt danych dodany do zestawu danych stanowi równowartość rozmiaru wynikowego pliku QVD.

 • I na odwrót: jeżeli rozmiar zestawu danych źródłowych się zmniejszy, zmniejszenie to zostanie również odzwierciedlone w szczycie dziennym. Jeżeli na przykład rozmiar zestawu danych zostanie zmniejszony o 0,25 GB, rozmiar wynikowego pliku QVD zmniejszy się o tę samą wartość.

 • Zmiany zawartości źródłowego zestawu danych bez zmiany jego wielkości nie wpływają na szczyt dzienny. Na szczyt dzienny wpływa wyłącznie ilość danych.

Pomiar rozmiaru pliku QVD w przypadku zmiany rozmiaru lub zawartości źródłowego zestawu danych.

Ilustracja przedstawiająca ładowanie pliku QVD z zestawów danych o różnej wielkości.

Ładowanie aplikacji ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych

Ważne jest, aby zrozumieć, jak dane ładowane do aplikacji wpływają na szczyt dzienny w zależności od źródła danych. Rozważmy następujące sytuacje, w których dane są ładowane z różnych źródeł.

 • Aplikacja jest ładowana ze źródła zewnętrznego

  Gdy ładujesz do aplikacji dane ze źródła zewnętrznego, są one liczone jako pobrane bajty. Jeżeli na przykład załadujesz 10 GB, udział w szczycie dziennym wyniesie 10 GB.

 • Aplikacja jest ładowana z pliku QVD w Qlik Cloud

  Ładowanie danych do aplikacji z pliku QVD znajdującego się w Qlik Cloud nie wlicza się do szczytu dziennego. Jeśli do aplikacji zostanie załadowanych 10 GB danych z pliku QVD, żadne dane nie zostaną uwzględnione, ponieważ nie nastąpi pobranie danych zewnętrznych. Udział w szczycie dziennym wynosi 0 GB.

 • Z pliku QVD w Qlik Cloud jest generowany nowy plik QVD

  Dane załadowane do aplikacji generatora QVD z pliku QVD opartego na Qlik Cloud nie są wliczane do szczytu dziennego. Wliczany jest jednak wynikowy plik QVD wygenerowany z aplikacji. Jeżeli na przykład plik QVD o rozmiarze 10 GB zostanie przekształcony w nowy plik QVD o rozmiarze 5 GB, udział w dziennym szczycie będzie sumą wielkości obu plików, czyli 15 GB. Ponieważ nie występuje pozyskiwanie danych z zewnątrz, ładowanie aplikacji generatora QVD (dedykowanej aplikacji, która tworzy model danych i generuje plik QVD) nie jest wliczane.

 • Aplikacja jest ładowana ze źródeł zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych

  Jeśli aplikacja ładuje 10 GB ze źródła zewnętrznego i 5 GB z pliku QVD w Qlik Cloud, całkowity udział aplikacji w szczycie dziennym wynosi 10 GB, ponieważ liczone są tylko dane załadowane ze źródła zewnętrznego.

Pomiar sumy plików danych oraz danych pobranych podczas ładowania ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.

Ilustracja przykładów obliczania sumy załadowanych danych.

Tworzenie danych w Qlik Cloud

Kiedy tworzysz nowe dane w Qlik Cloud, kopiując pliki danych lub uzyskując je przez łączenie i przetwarzanie istniejących nieprzetworzonych danych, wlicza się to do szczytu dziennego. Dane są mierzone jako całkowity rozmiar plików wygenerowanych podczas procesu tworzenia danych. Utworzone dane są liczone tylko raz, niezależnie od tego, ile aplikacji z nich korzysta.

Rozważ następujące przykłady tworzenia danych:

 • Utworzenie pliku QVD o wielkości 1 GB za pomocą instrukcji STORE powoduje dodanie 1 GB do szczytu dziennego.

 • Skopiowanie pliku QVD o rozmiarze 1 GB powoduje dodanie 1 GB do szczytu dziennego, ponieważ obie kopie są wliczane do sumy.

 • Utworzenie pliku QVD o rozmiarze 0,5 GB przez transformację powoduje dodanie 0,5 GB do szczytu dziennego. Wliczany jest tylko wynikowy plik QVD; aplikacja generatora QVD nie jest liczona, ponieważ ładuje dane, które są już w Qlik Cloud.

Mierzenie plików danych utworzonych w Qlik Cloud.

Ilustracja przykładów obliczania sumy utworzonych danych.

Najlepsze praktyki zarządzania danymi

Właściwe zarządzanie danymi poprawia wydajność i umożliwia maksymalne wykorzystanie pojemności danych do analizy. Z tej sekcji dowiesz się, jak efektywnie posługiwać się danymi w Qlik Cloud.

 • Tworzenie plików QVD w celu ponownego wykorzystania danych

  Jeśli masz dane, które będą używane w wielu aplikacjach Qlik Sense, rozważ utworzenie plików QVD. Pliki QVD umożliwiają jednorazowe załadowanie danych i ponowne wykorzystywanie ich w wielu aplikacjach bez zwiększania szczytu dziennego. Może to znacznie obniżyć koszty pozyskiwania i przechowywania danych.

  Jeżeli na przykład załadujesz 10 GB danych zewnętrznych i utworzysz plik QVD o wielkości 5 GB, będziesz mieć w sumie 15 GB danych składających się na szczyt dzienny. Ładowanie tych samych danych bezpośrednio do dwóch aplikacji daje 20 GB.

  Utworzenie pliku QVD i ładowanie z niego aplikacji jest bardziej wydajne niż ładowanie danych zewnętrznych bezpośrednio do wielu aplikacji.

  Ilustracja przedstawiająca całkowite dane podczas używania pliku QVD do ładowania aplikacji i podczas ładowania bezpośrednio do aplikacji.

  Tworzenie plików QVD do ponownego wykorzystywania danych przy użyciu Brama danych Qlik — ruch danych jest zasadniczo wydajniejsze niż przeładowywanie danych bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji.

 • Stosowanie wydajnych metod ładowania danych

  Aby zoptymalizować ładowanie danych, skorzystaj z transformacji typu przekazywanie (pushdown) SQL. Technika ta polega na wypychaniu transformacji i operacji danych bezpośrednio do źródła danych. Filtrując i przekształcając dane u źródła, zmniejsza się ilość przesyłanych danych i poprawia efektywność ładowania.

  Na przykład w tym zapytaniu przekazującym klauzula WHERE jest przetwarzana bezpośrednio na danych źródłowych. Przesyłany jest tylko podzestaw danych spełniający określone kryteria, co zmniejsza ilość danych ładowanych do pamięci.

  Select * from my-external-database-table where my_column = 10

  Należy pamiętać, że w przypadku ładowania plików QVD klauzula WHERE jest przetwarzana po odczytaniu pliku ze źródła, a wliczany jest cały plik.

 • Używanie aplikacji On-demand w przypadku dużych zbiorów danych

  Aplikacje On-demand (ODAG) przydają się do dużych zestawów danych. Aplikacje ODAG umożliwiają ładowanie zagregowanych danych dla aplikacji nadrzędnej i pobieranie bardziej szczegółowych danych tylko w miarę potrzeb. Użytkownicy uzyskują zagregowane widoki magazynów danych big data, które umożliwiają identyfikację oraz ładowanie istotnych podzestawów tych danych w celu przeprowadzania szczegółowych analiz. Więcej informacji zawiera temat Aplikacje On-demand.

 • Posługiwanie się dużymi zestawami danych za pomocą Direct Query i widoków dynamicznych

  W przypadku dużych zestawów danych rozważ użycie Direct Query i widoków dynamicznych. Dzięki tym funkcjom można wykonywać zapytania i przeglądać odpowiednie podzestawy dużych zestawów danych bez konieczności importowania lub ładowania wszystkich danych do pamięci. Chociaż istnieją pewne ograniczenia w porównaniu z aplikacjami przechowywanymi w pamięci, jest to skuteczny sposób pracy z dużymi zestawami danych. Więcej informacji zawierają tematy Aplikacje Direct Query oraz Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych.

 • Regularnie czyść nieużywane aplikacje i pliki danych

  Aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i poprawić ogólną wydajność lokacji, regularnie identyfikuj i usuwaj nieużywane aplikacje oraz pliki danych. W czyszczeniu mogą pomóc następujące czynności:

Przeniesione dane

Wskaźnik przeniesione dane to suma wszystkich danych przeniesionych do miejsca docelowego. Dane możesz przenosić do celu dowolnego typu. Rodzaj źródeł, z których możesz przenosić dane, zależy od Twojej subskrypcji. Qlik Cloud Data Integration Premium i Enterprise obsługują wszystkie źródła, ale wersja Standard nie obsługuje źródeł SAP i mainframe. Nie ma ograniczeń co do liczby celów lub źródeł.

Przeniesione dane liczone są od początku miesiąca. Liczone są od momentu umieszczenia w celu. Oznacza to, że te same dane replikowane do dwóch różnych celów są liczone dwukrotnie. Początkowe pełne ładowanie nowych tabel lub plików jest bezpłatne i nie jest liczone.

Wolumen przeniesionych danych jest obliczany jako liczba wierszy w zbiorze danych pomnożona przez szacowany rozmiar wiersza. Szacowany rozmiar wiersza jest obliczany jako całkowity rozmiar wszystkich kolumn w wierszu na podstawie typu danych każdej kolumny. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat mapowania wewnętrznej reprezentacji typów danych na schemat docelowy, zobacz Łączenie się z platformami danych w chmurze w projektach danych i przejdź do sekcji Typy danych w temacie dotyczącym Twojej platformy chmury danych.

Informacja

Liczba wierszy używana do obliczania objętości przeniesionych danych może nieznacznie różnić się od wartości oczekiwanej. Te niewielkie różnice są spodziewane i spowodowane artefaktami technicznymi będącymi poza kontrolą firmy Qlik.

Na przykład podczas ładowania dużej tabeli baza danych może dwukrotnie wysłać ten sam wiersz (odczyty fantomowe) lub policzyć wiersz jako zarówno przeładowany, jak i wiersz zmiany. Różnice mogą również wystąpić w liczbie zmian, gdy zmiana powoduje wykonanie wyzwalacza, co powoduje dodatkowe nieoczekiwane zmiany, a liczba zmian jest odczytywana z dziennika transakcji lub źródła zmian.

Obliczenia przeniesionych danych są oparte na zestawie danych do umieszczenia, tak jak jest on wyświetlany w Qlik Cloud. Zmiany w tym zestawie danych, takie jak dodanie nowych kolumn, zostaną uwzględnione. Jeśli próbujesz odtworzyć obliczenia objętości przeniesionych danych, pamiętaj, aby używać właściwych typów danych, które pojawiają się w Qlik Cloud, a nie w źródle, ponieważ wpływa to na rozmiar kolumny w obliczeniach. Na przykład użycie varchar(20) zamiast varchar(10) podwaja wpływ kolumny na szacowany rozmiar wiersza.

W poniższej tabeli wymieniono rozmiar każdego typu danych. Funkcja min() używana dla bytes, string i wstring zwraca mniejszą z dwóch wartości: albo length/2 albo 200.

Rozmiary typów danych Qlik Cloud
Typ danych Rozmiar (w bajtach)
Nieokreślony 1
BOOLEAN 1
BYTES(długość) min(długość/2, 200)
DATE 4
TIME 4
DATETIME 8
INT1 1
INT2 2
INT4 4
INT8 8
REAL4 2
REAL8 4
UINT1 1
UINT2 2
UINT4 4
UINT8 8
NUMERIC 2
STRING(długość) min(długość/2, 200)
WSTRING(długość) min(długość/2, 200)
BLOB 200
CLOB 200
NCLOB 200

Przykład: Obliczanie objętości przeniesionych danych

W tym przykładzie mamy zestaw danych kategorii produktów. Zestaw danych ma 100 wierszy i następujące kolumny:

Nazwa kolumny Typ danych
CategoryID INT4
CategoryName WSTRING(15)
Description NCLOB
Picture BLOB

Istnieje stały rozmiar dla każdego typu danych:

Typ danych Rozmiar (w bajtach)
INT4 4
WSTRING(15) min(15/2, 200) = 7,5
NCLOB 200
BLOB 200

Możemy teraz obliczyć szacowany rozmiar wiersza jako sumę rozmiarów kolumn: 4 + 7,5 + 200 + 200 = 411,5 bajta. Pomnożone przez 100 wierszy daje nam to całkowity wolumen danych wynoszący 41 150 bajtów.

Użytkownicy z pełnymi uprawnieniami

Użytkownicy z pełnymi uprawnieniami mogą przeglądać, edytować i tworzyć treści w aplikacjach, eksportować wykresy i aplikacje, pracować z integracjami danych, automatyzacjami i uczeniem maszynowym oraz wykonywać różne inne zadania, pod warunkiem że pozwalają na to uprawnienia użytkownika i uprawnienia w przestrzeni. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Użytkownicy z uprawnieniami Basic Users

Bezpłatne uprawnienia Basic User są dostępne w ramach subskrypcji Qlik Cloud Analytics Premium i Qlik Cloud Enterprise. Są przeznaczone tylko do ograniczonego dostępu wyłącznie do odczytu. Użytkownicy Basic User nie mogą tworzyć ani edytować aplikacji i innych zasobów, ani pracować z Integracja danych. Nadanie dodatkowych uprawnień spowoduje automatycznie awansowanie ich na użytkowników Full User. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!