Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Bottom - diagramfunctie

Bottom() evalueert een uitdrukking in de laatste rij (onderste rij) van een kolomsegment in een tabel. De rij waarvoor deze waarde wordt berekend is afhankelijk van de waarde van offset, indien aanwezig. De onderste rij is de standaardwaarde. Voor andere diagrammen dan tabellen, wordt de laatste rij van de huidige kolom in het equivalent van de strakke tabel in het diagram geëvalueerd.

Syntaxis:  

Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
offset

Als een groter dan 1 wordt opgegeven, wordt de evaluatie van de uitdrukking rijen boven de onderste rij geplaatst.offsetnn

Als een negatief getal voor de beginwaarde wordt opgegeven, werkt de functie Bottom op dezelfde wijze als de functie Top met het overeenkomstige positieve getal als beginwaarde.

count

Als een derde parameter count groter dan 1 is aangegeven, retourneert de functie niet één maar een bereik van count waarden. Een waarde voor elk van de laatste count rijen van het huidige kolomsegment. In deze vorm kan de functie worden gebruikt als argument voor een van de speciale bereikfuncties. Bereikfuncties

TOTAL

Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

Het aggregatiebereik definiëren

InformatieEen kolomsegment wordt gedefinieerd als een opeenvolgende subset van cellen die dezelfde waarden hebben voor de dimensies in de huidige sorteervolgorde. Interrecord-diagramfuncties worden berekend in het kolomsegment met uitzondering van de dimensie uiterst rechts in de equivalente strakke tabel. Als er slechts één dimensie is in het diagram, of als de kwalificatie TOTAL is opgegeven, wordt de uitdrukking geëvalueerd voor de volledige tabel.
InformatieAls de tabel of het equivalent van de tabel meerdere verticale dimensies heeft, omvat het huidige kolomsegment alleen rijen met dezelfde waarden als de huidige rij in alle dimensiekolommen, met uitzondering van de kolom waarin de laatste dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

Beperkingen:  

  • Recursieve oproepen retourneren een NULL-waarde.

  • Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Voorbeelden en resultaten:  

Tabelvisualisatie voor Voorbeeld 1

Table visualization for Example 1.

In de schermafbeelding van de tabel die in dit voorbeeld wordt weergegeven, wordt de tabelvisualisatie gemaakt op basis van de dimensie Customer en de metingen Sum(Sales) en Bottom(Sum(Sales)).

De kolom Bottom(Sum(Sales)) retourneert 757 voor alle rijen omdat dit de waarde van de onderste rij is: Divadip.

In de tabel worden tevens complexere metingen weergegeven: één die is gemaakt op basis van Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales)) en één met het label Bottom offset 3, die is gemaakt met behulp van de uitdrukking Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3) en waarvoor het argument offset is ingesteld op 3. Hiermee wordt de waarde Sum(Sales) voor de huidige rij toegevoegd aan de waarde van de rij die zich drie rijen boven de onderste rij bevindt. Met andere woorden: de huidige rij plus de waarde voor Betacab.

Voorbeeld: 2

In de schermafbeelding van tabellen die worden weergegeven in dit voorbeeld, zijn meer dimensies toegevoegd aan de visualisaties: en . Month en Product. Voor diagrammen met meer dan één dimensie zijn de resultaten van uitdrukkingen met de functies Above, Below, Top en Bottom afhankelijk van de volgorde waarin de kolom met dimensies op Qlik Sense zijn gesorteerd. Qlik Sense evalueert de functies op basis van de kolomsegmenten die het resultaat zijn van de dimensie die als laatste is gesorteerd. De sorteervolgorde van de kolom wordt beheerd in het eigenschappenvenster onder Sorteren en is niet per se gelijk aan de volgorde waarin de kolommen in een tabel worden weergegeven.

In de eerste tabel wordt de uitdrukking geëvalueerd op basis van Month en in de tweede tabel wordt deze geëvalueerd op basis van Product. De meting End value bevat de uitdrukking Bottom(Sum(Sales)). De onderste rij voor Month is Dec en de waarde voor Dec beide waarden van Product die worden weergegeven de schermafbeelding zijn 22. (Sommige rijen zijn uit de schermafbeelding verwijderd om ruimte te besparen.)

Eerste tabel voor Voorbeeld 2. De waarde van Bottom voor de meting End value gebaseerd op Month (Dec).

First table for Example 2.

Tweede tabel voor Voorbeeld 2. De waarde van Bottom voor de meting End value gebaseerd op Product (BB voor Astrida).

Second table for Example 2.

Zie voor meer informatie voorbeeld 2 in de Above-functie.

Voorbeeld 3

Voorbeeld: 3

Resultaat

De functie Bottom kan worden gebruikt als invoer voor de bereikfuncties. Bijvoorbeeld: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3)).

In de argumenten voor de functie Bottom() is offset ingesteld op 1 en count ingesteld op 3. De functie retourneert de resultaten van de uitdrukking Sum(Sales) voor de drie rijen te beginnen met de rij boven de onderste rij in het kolomsegment (omdat offset=1) en de twee rijen daarboven (waar er een rij is). Deze drie waarden worden gebruikt als invoer voor de functie RangeAvg(), die het gemiddelde van de waarden in het opgegeven bereik van cijfers als resultaat geeft.

Een tabel met Customer als dimensie levert de volgende resultaten op voor de uitdrukking RangeAvg().

 

Astrida

Betacab

Canutility

Divadip:

659.67

659.67

659.67

659.67

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!