Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Bottom - diagramfunktion

Bottom() utvärderar ett uttryck på den sista (nedersta) raden i ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för offset, om sådant finns, standardvärdet är raden nederst. För diagram som inte är tabeller görs utvärderingen på den sista raden i den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:  

Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offsetn större än 1 anges flyttas utvärderingen av uttrycket upp n antal rader ovanför den nedersta raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Bottom-funktionen fungerar likadant som Top-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

count

Om en tredje parameter, count, anges till större än 1, returnerar funktionen inte bara ett värde, utan ett intervall av count-värden: ett för var och en av de sista count-raderna i det aktuella kolumnsegmentet. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. Intervallfunktioner

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Anteckning om informationEtt kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.
Anteckning om informationOm tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Begränsningar:  

  • Rekursiva anrop returnerar NULL.

  • Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel och resultat:  

Tabellvisualisering för exempel 1

Table visualization for Example 1.

I skärmdumpen av tabellen som visas i det här exemplet skapas tabellvisualiseringen från dimensionen Customer och måtten Sum(Sales)och Bottom(Sum(Sales)).

Kolumnen Bottom(Sum(Sales)) returnerar 757 för alla rader eftersom det är värdet för den nedersta raden: Divadip.

Tabellen visar även mer komplexa mått: ett skapat av Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales)) och ett med etiketten Bottom offset 3, som skapas med hjälp av uttrycket Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3) och vars argument offset är angivet som 3. Det lägger till Sum(Sales)-värdet för den aktuella raden till värdet från raden tre rader från den nedersta raden, d.v.s. den aktuella raden plus värdet för Betacab.

Exempel: 2

I tabellerna i skärmdumparna har fler dimensioner lagts till i visualiseringarna: Month och Product. För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna Above, Below, Top och Bottom på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av Qlik Sense. Qlik Sense evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs från egenskapspanelen under Sortering. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell.

I den första tabellen utvärderas uttrycket baserat på Month. I den andra tabellen utvärderas det baserat på Product. Måttet End value innehåller uttrycket Bottom(Sum(Sales)). Den nedersta raden för Month är Dec och värdet för Dec, båda värdena för Product, som visas på skärmdumpen är 22. (Vissa rader har redigerats bort från skärmdumpen för att spara utrymme.)

Första tabell för Exempel 2. Värdet för Bottom för måttet End value baserat på Month (Dec).

First table for Example 2.

Andra tabell för Exempel 2. Värdet för Bottom för måttet End value baserat på Product (BB för Astrida).

Second table for Example 2.

Se Exempel: 2 i funktionen Above för mer information.

Exempel 3

Exempel: 3

Resultat

Funktionen Bottom kan användas som indata för intervallfunktionerna. Till exempel: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3)).

I argumenten för funktionen Bottom(), offset inställd på 1 och count är inställd på 3. Funktionen hittar resultatet för uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna som börjar med raden över den nedersta raden i kolumnsegmentet (eftersom offset=1) och de två raderna över den (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.

En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().

 

Astrida

Betacab

Canutility

Divadip:

659.67

659.67

659.67

659.67

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!