Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Load

Bir grafik değiştirme bağlamında, LOAD deyimi, hiper küpe kodda tanımlı verilerden veya daha önce yüklenen bir tablodan ek veriler yükler. Analiz bağlantılarından da veriler yüklenebilir.

Bilgi notuLOAD deyiminin Replace veya Add öneki olması gerekir; aksi halde deyim reddedilir.

Söz Dizimi:  

Add | Replace LOAD fieldlist

(

inline data [ format-spec ] |

resident table-label

) | extension pluginname.functionname([script] tabledescription)]

[ where criterion | while criterion ]

[ group by groupbyfieldlist ]

[order by orderbyfieldlist ]

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Tanım
fieldlist fieldlist ::= ( * | field {, * | field } )

Yüklenecek alanların listesi. Alan listesi olarak * kullanılması tablodaki tüm alanları işaret eder.

field ::= ( fieldref | expression ) [as aliasname ]

Alan tanımı, her zaman için bir değişmez değeri, mevcut alana bir referansı veya bir ifadeyi içermelidir.

fieldref ::= ( fieldname |@fieldnumber |@startpos:endpos [ I | U | R | B | T] )

fieldname, tablodaki bir alan adıyla aynı olan metindir. Alan adının, örneğin boşluklar içeriyorsa düz çift tırnak işaretleri veya köşeli ayraçlar içine alınması gerektiğini unutmayın. Alan adları kimi zaman açık şekilde kullanılabilir durumda olmayabilir. Bu durumda farklı gösterim kullanılır.

@fieldnumber, sınırlanmış bir tablo dosyasındaki alan numarasını temsil eder. Önünde "@" yer alan pozitif bir tamsayı olmalıdır. Numaralandırma her zaman 1'den başlar ve alan sayısına kadar gider.

@startpos:endpos, sabit uzunluklu kayıtların bulunduğu bir dosyada alanın başlangıç ve bitiş konumlarını temsil eder. Konumların her ikisi de pozitif tamsayı olmalıdır. Bu iki sayının öncesinde "@" gelmeli ve iki sayı iki nokta üst üste ile ayrılmalıdır. Numaralandırma her zaman 1'den başlar ve konumların sayısına kadar gider. Son alanda, bitiş konumu olarak n kullanılır.

 • @startpos:endpos öğesinin hemen ardından I veya U karakterleri gelirse okunan baytlar imzalanmış ikili (I) veya imzalanmamış (U) tamsayı (Intel bayt sırası) olarak yorumlanır. Okunan konumların sayısı 1, 2 veya 4 olmalıdır.
 • @startpos:endpos öğesinin hemen ardından R karakteri gelirse okunan baytlar ikili gerçek sayı (IEEE 32 bit ya da 64 bit kayan nokta) olarak yorumlanır. Okunan konumların sayısı 4 veya 8 olmalıdır.
 • @startpos:endpos öğesinin hemen ardından B karakteri gelirse okunan baytlar COMP-3 standardına göre BCD (Binary Coded Decimal) sayıları olarak yorumlanır. İstenen sayıda bayt belirtilebilir.

expression, aynı tablodaki bir veya birkaç alanı temel alan bir sayısal fonksiyon veya bir dize fonksiyonu olabilir. Daha fazla bilgi için ifadelerin söz dizimine bakın.

Alana yeni bir ad atamak için as ifadesi kullanılır.

inline Verilerin kod içerisine yazılması ve dosyadan yüklenmemesi gerekirse inline kullanılır.

data ::= [ text ]

inline cümlesiyle girilen veriler çift tırnak işareti veya köşeli ayraçlar içine alınmalıdır. Bunlar arasındaki metinler bir dosyanın içeriğiyle aynı şekilde yorumlanır. Bu nedenle, bir metin dosyasında yeni satır eklerken, bunu aynı zamanda inline cümlesinin metninde de yapmalı, yani kodu yazarken Enter tuşuna basmalısınız. Sütun sayısı, ilk satıra bağlı olarak tanımlanır.

format-spec ::= ( fspec-item {, fspec-item } )

Biçim belirtimi, ayraçlar içinde, birden fazla biçim belirtimi öğesinin listesinden oluşur.

resident Daha önceden yüklenmiş bir tablodan veri yüklenmesi gerekirse resident kullanılır.

table label, asıl tabloyu oluşturan LOAD deyiminden önce gelen bir etikettir. Bu etiketin sonuna iki nokta üst üste eklenmelidir.

Daha önce yüklenmiş bir tablodan verileri yükleme

Tablo etiketleri

extension

Analiz bağlantılarından veri yükleyebilirsiniz. Sunucu tarafı uzantı (SSE) eklentisinde tanımlanan bir fonksiyonu çağırmak veya bir kodu değerlendirmek için uzantı cümlesini kullanmanız gerekir.extension

SSE eklentisine tek bir tablo gönderebilirsiniz ve tek bir veri tablosu döndürülür. Eklenti, döndürülen alanların adlarını belirtmiyorsa alanlar, Field1, Field2 olarak adlandırılır ve bu şekilde devam eder.

Extension pluginname.functionname( tabledescription );

 • SSE eklentisindeki bir fonksiyonu kullanarak veri yükleme

  tabledescription ::= (table { ,tablefield} )

  Tablo alanları belirtmezseniz alanlar, yükleme sırasıyla kullanılır.

 • SSE eklentisindeki bir kodu değerlendirerek veri yükleme

  tabledescription ::= ( script, table { ,tablefield} )

Veri türleri, analiz bağlantılarında otomatik olarak algılanır. Veriler bir sayısal değer ve en az bir NULL olmayan metin dizesi içermiyorsa alan, metin olarak değerlendirilir. Diğer tüm durumlarda sayısal olarak değerlendirilir.

Alan adını bir String() veya Mixed() içine alarak veri türünü zorlayabilirsiniz.

 • String(), alanı metin olmaya zorlar. Alan sayısalsa ikili değerin metin kısmı ayıklanır; dönüştürme gerçekleştirilmez.
 • Mixed(), alanı ikili olmaya zorlar.

String() veya Mixed(), extension tablo alanı tanımları dışında kullanılamaz ve diğer Qlik Sense fonksiyonlarını bir tablo alanı tanımında kullanamazsınız.

GitHub deposunda analiz bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. qlik-oss/server-side-extension

where where, bir kaydın seçime dahil edilmesi gerekip gerekmediğini belirtmek için kullanılan bir cümledir. criterion değeri True ise seçim dahil edilir.

criterion, mantıksal bir ifadedir.

while

while, bir kaydın tekrar tekrar okunması gerekip gerekmediğini belirtmek için kullanılan bir cümledir. criterion değeri True olduğu sürece aynı kayıt okunur. Kullanışlı olması için while cümlesi genellikle IterNo( ) fonksiyonunu içermelidir.

criterion, mantıksal bir ifadedir.

group by

group by, verilerin hangi alan üzerinde toplanması (gruplanması) gerektiğini tanımlamak için kullanılan bir cümledir. Toplama alanları yüklenen ifadelere bir şekilde dahil edilmelidir. Yüklenen ifadelerde toplama işlevleri dışında toplama alanlarından başka herhangi bir alan kullanılamaz.

groupbyfieldlist ::= (fieldname { ,fieldname } )

order by order by, yerleşik tablonun kayıtlarını, load deyimi tarafından işlenmeden önce sıralamak için kullanılan bir cümledir. Yerleşik tablo bir veya daha fazla alana göre artan veya azalan olarak sıralanabilir. Sıralama, birincil olarak sayısal değere ve ikincil olarak da ulusal harmanlama düzenine göre yapılır. Bu cümle yalnızca veri kaynağı yerleşik bir tablo olduğunda kullanılabilir.

Düzenleme alanları, yerleşik tablonun hangi alana göre sıralanacağını belirler. Bu alan, adıyla veya yerleşik tablodaki sayısıyla belirlenebilir (birinci alan 1 numaradır).

orderbyfieldlist ::= fieldname [ sortorder ] { , fieldname [ sortorder ] }

sortorder, artan için asc veya azalan için desc şeklindedir. Herhangi bir sortorder belirtilmezse asc olduğu varsayılır.

fieldname, path, filename ve aliasname sırasıyla kendi adlarının ifade ettiklerini temsil eden metin dizeleridir. Kaynak tablodaki herhangi bir alan fieldname olarak kullanılabilir. Ancak, as cümlesiyle oluşturulan alanlar (aliasname) kapsam dışıdır ve aynı load deyiminin içerisinde kullanılamaz.

Daha fazla bilgi