Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Top - diagramfunktion

Top() utvärderar ett uttryck på den första (översta) raden i ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för offset, om sådant finns, standardvärdet är raden högst upp. För diagram som inte är tabeller görs Top()-utvärderingen på den första raden i den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:  

Top([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en startpunkt, offset, på n större än 1 anges flyttas utvärderingen av uttrycket n rader nedanför den översta raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Top-funktionen fungerar likadant som Bottom-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

count Om en tredje parameter, count, anges till större än 1, returnerar funktionen ett intervall av count-värden, ett för var och en av de sista count-raderna i det aktuella kolumnsegmentet. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. Intervallfunktioner
TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Anteckning om informationEtt kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.
Anteckning om informationOm tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Begränsningar:  

  • Rekursiva anrop returnerar NULL.

  • Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel och resultat:  

Exempel: 1

I skärmdumpen av tabellen som visas i det här exemplet skapas tabellvisualiseringen från dimensionen Customer och måtten Sum(Sales) och Top(Sum(Sales)).

Kolumnen Top(Sum(Sales)) returnerar 587 för alla rader eftersom det är värdet för den översta raden: Astrida

Tabellen visar även mer komplexa mått: ett skapat av Sum(Sales)+Top(Sum(Sales)) och ett med etiketten Top offset 3, som skapas med hjälp av uttrycket Sum(Sales)+Top(Sum(Sales), 3) och vars argument offset är angivet som 3. Det lägger till Sum(Sales)-värdet för den aktuella raden till värdet från raden tre rader nedanför den översta raden, d.v.s. den aktuella raden plus värdet för Canutility.

Exempel 1

Exempel 1.

Exempel: 2

I tabellerna i skärmdumparna har fler dimensioner lagts till i visualiseringarna: Month och Product. För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna Above, Below, Top och Bottom på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av Qlik Sense. Qlik Sense evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs från egenskapspanelen under Sortering. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell.

Första tabell för Exempel 2. Värdet för Top för måttet First value baserat på Month (Jan).

Första tabellen för exempel 2.

Andra tabell för Exempel 2. Värdet för Top för måttet First value baserat på Product (AA för Astrida).

Andra tabellen för exempel 2.

Se Exempel: 2 i funktionen Above för mer information.

Exempel 3

Exempel: 3

Resultat

Funktionen Top kan användas som indata för intervallfunktionerna. Till exempel: RangeAvg (Top(Sum(Sales),1,3)).

I argumenten för funktionen Top(), offset inställd på 1 och count är inställd på 3. Funktionen hittar resultatet för uttrycketSum(Sales) på de tre raderna som börjar med raden under den nedersta raden i kolumnsegmentet (eftersom offset=1) och de två raderna under den (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.

En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().

 

Astrida

Betacab

Canutility

Divadip:

603

603

603

603

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!