Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Below - diagramfunktion

Below() utvärderar ett uttryck på en rad under den aktuella raden inom ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för offset, om sådant finns, standardvärdet är raden direkt nedanför. För diagram som inte är tabeller utvärderar Below() för raden nedanför den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:  

Below([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offsetn större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader nedanför den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Below-funktionen fungerar likadant som Above-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

count

Om en tredje parameter, count, anges till större än 1, returnerar funktionen ett intervall av count-värden: ett för varje count-tabellrad. Raderna räknas nedåt från den ursprungliga cellen. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. Intervallfunktioner

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

På kolumnsegmentets sista rad returneras värdet NULL, eftersom det inte finns någon rad nedanför denna.

Anteckning om informationEtt kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.
Anteckning om informationOm tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Begränsningar:  

  • Rekursiva anrop returnerar NULL.

  • Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel och resultat:  

Exempel 1:  

Tabellvisualisering för exempel 1

Table visualization for Example 1.

I tabellen som visas på skärmdumpen för exempel 1 skapas tabellvisualiseringen från dimensionen Customer och måtten Sum(Sales) och Below(Sum(Sales)).

Kolumnen Below(Sum(Sales)) returnerar NULL för Customer-raden Divadip, eftersom det inte finns någon rad nedanför. Resultatet för raden Canutility visar värdet för Sum(Sales) för Divadip, resultatet för Betacab visar värdet för Sum(Sales) för Canutility och så vidare.

I tabellen visas även mer komplexa mått, som du kan se i kolumnerna med etiketterna: Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)), Below +Offset 3 och Higher?. Dessa uttryck fungerar på det sätt som beskrivs i nedanstående paragrafer.

För kolumnen med etiketten Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)) visar raden för Astrida resultatet av att Sum(Sales)-värdena lades till för raderna Betacab + Astrida (539+587). Resultatet för raden Betacab visar resultatet då Sum(Sales)-värden har lagts till för Canutility + Betacab (539+683).

Måttet med etiketten Below +Offset 3 som skapades med uttrycket Sum(Sales)+Below(Sum(Sales), 3) har argumentet offset, angivet som 3. Effekten blir att värdet hämtas i raden tre rader nedanför den aktuella raden. Det lägger till Sum(Sales)-värdet för aktuell Customer på värdet från Customer tre rader längre ner. Värdena för de lägsta tre Customer-raderna är null.

Måttet med etiketten Higher? skapas av uttrycket: IF(Sum(Sales)>Below(Sum(Sales)), 'Higher'). Detta jämför värdena för den aktuella raden i måttet Sum(Sales) med raden nedanför den. Om den aktuella raden har ett större värde visas texten ”Higher”.

Anteckning om tipsFunktionen kan även användas i andra diagram, inte bara tabeller – exempelvis i stapeldiagram.
Anteckning om tipsFör andra diagramtyper, ska du omvandla diagrammet till den raka tabellmotsvarigheten så att du enkelt kan tolka vilken rad funktionen är relaterad till.

För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna Above, Below, Top och Bottom på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av Qlik Sense. Qlik Sense evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs från egenskapspanelen under Sortering. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell.Se Exempel: 2 i funktionen Above för mer information.

Exempel 2

Exempel 2:  

Resultat

Funktionen Below kan användas som indata för intervallfunktionerna. Till exempel: RangeAvg (Below(Sum(Sales),1,3)).

I argumenten för Below()-funktionen är offset inställt på 1 och count inställt på 3. Funktionen hittar resultaten av uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna som är precis nedanför aktuell rad i kolumnsegmentet (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.

En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().

 

Astrida

Betacab

Canutility

Divadip:

659.67

720

757

-

Data som används i exempel:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!