Gå till huvudinnehåll

After - diagramfunktion

After() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i kolumnen efter den aktuella kolumnen inom ett radsegment i pivottabellen.

Syntax:  

after([TOTAL] expr [, offset [, count ]])

Anteckning om informationSortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.
Anteckning om information Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offset n större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader till höger om den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att After-funktionen fungerar likadant som Before-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

count

Om en tredje parameter count anges till större än 1 returnerar funktionen ett intervall av värden, ett för var och en av tabellraderna upp till värdet för count räknat åt höger från den ursprungliga cellen.

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

I radsegmentets sista kolumn kommer värdet NULL att returneras, eftersom det inte finns någon cell efter denna.

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning. Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:  

after( sum( Sales ))

after( sum( Sales ), 2 )

after( total sum( Sales ))

rangeavg (after(sum(x),1,3)) returnerar medelvärdet för de tre resultaten av sum(x)-funktionen utvärderat på de tre kolumnerna omedelbart till höger om den aktuella kolumnen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!