Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Top - grafik fonksiyonu

Top(), bir tabloda sütun segmentinin ilk (en üstteki) satırında bulunan bir ifadeyi değerlendirir. Hesaplandığı satır offset değerine göre değişir (varsa) ve varsayılan ayar en üst satırdır. Tablolar dışındaki grafikler için Top() değerlendirmesi, grafiğin düz tablo eşdeğerinde geçerli sütunun ilk satırı üzerinde yapılır.

Söz Dizimi:  

Top([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1'den büyük bir offset n belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi üst satırın altında n satır aşağı taşınır.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, Top fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Bottom fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count 1'den büyük üçüncü bir parametre count değeri belirtildiğinde, fonksiyon, geçerli sütun segmentinin her son count satırı için bir adet olmak üzere bir count değerleri aralığı döndürür. Bu biçimde, fonksiyon herhangi bir özel aralık fonksiyonuna yönelik bir bağımsız değişken olarak kullanılabilir. Aralık fonksiyonları
TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Bilgi notuSütun segmenti, geçerli sıralama düzeninde boyutlar için aynı değerlere sahip olan ardışık hücreler kümesi olarak tanımlanır. Kayıtlar arası grafik fonksiyonları, eşdeğer düz tablo grafiğinde en sağdaki boyut hariç tutularak sütun segmentinde hesaplanır. Grafikte yalnızca bir boyut varsa veya TOTAL niteleyicisi belirtilirse, ifade tüm tablo genelinde değerlendirilir.
Bilgi notuTablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Sınırlamalar:  

  • Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

  • Grafiğin ifadelerinden herhangi birinde bu grafik fonksiyonu kullanıldığında grafiklerde y değerlerine veya tablolarda ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bir görselleştirmede veya tabloda bu grafik fonksiyonunu kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek: 1

Bu örnekte gösterilen tablonun ekran görüntüsünde, tablo görselleştirmesi Customer boyutundan ve şu hesaplamalardan oluşturulmuştur: Sum(Sales) ve Top(Sum(Sales)).

Top(Sum(Sales)) sütunu tüm satırlar için 587 döndürür; çünkü üst satırın değeri budur: Astrida.

Tabloda ayrıca, biri Sum(Sales)+Top(Sum(Sales)) ifadesinden oluşturulan ve biri de Top offset 3 etiketli (Sum(Sales)+Top(Sum(Sales), 3) ifadesi kullanılarak oluşturulmuş ve offset bağımsız değişkeni 3 olarak ayarlanmış) olmak üzere daha karmaşık hesaplamalar gösterilmektedir. Geçerli satıra ilişkin Sum(Sales) değerini üst satırdan itibaren üçüncü satırdan gelen değere ekler (yani, geçerli satır artı Canutility değeri).

1. Örnek

1. Örnek

Örnek: 2

Bu örnekte gösterilen tabloların ekran görüntülerinde görselleştirmelere daha çok boyut eklenmiştir: Month ve Product. Birden fazla boyutu olan grafikler için Above, Below, Top ve Bottom fonksiyonlarını içeren ifadelerin sonuçları, sütun boyutlarının Qlik Sense tarafından sıralanma düzenine göre değişir. Qlik Sense, en son sıralanan boyuttan kaynaklanan sütun segmentlerini temel alarak fonksiyonları değerlendirir. Sütun sıralama düzeni, Sıralama altındaki özellikler panelinde kontrol edilir ve sütunların tabloda göründüğü düzen olmayabilir.

Örnek 2 için birinci tablo. Month (Jan) esas alındığında First value hesaplaması için Top değeri.

Örnek 2 için birinci tablo.

Örnek 2 için ikinci tablo. Product (Astrida için AA) esas alındığında First value hesaplaması için Top değeri.

Örnek 2 için ikinci tablo.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Above fonksiyonundaki 2. örneğe bakın.

Örnek 3

Örnek: 3

Sonuç

Top fonksiyonu, aralık fonksiyonları için giriş olarak kullanılabilir. Örneğin: RangeAvg (Top(Sum(Sales),1,3)).

Top() fonksiyonuna ait bağımsız değişkenlerde offset, 1 ve count olarak ayarlıdır. Fonksiyon, sütun segmentinde alt satırın altındaki satırdan başlayarak (çünkü offset=1) üç satırda ve bunun üstündeki iki satırda (satır varsa) Sum(Sales) ifadesinin sonuçlarını bulur. Bu üç değer, sağlanan sayı aralığındaki değerlerin ortalamasını bulan RangeAvg() fonksiyonu için giriş olarak kullanılır.

Boyut olarak Customer öğesini içeren bir tablo RangeAvg() ifadesi için aşağıdaki sonuçları verir.

 

Astrida

Betacab

Canutility

Divadip:

603

603

603

603

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!