Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Below - grafik fonksiyonu

Below(), tablodaki bir sütun segmenti dahilinde geçerli satırın altındaki bir satırda ifadeyi değerlendirir. Hesaplandığı satır offset değerine göre değişir (varsa) ve varsayılan ayar doğrudan altındaki satırdır. Tablolar dışındaki grafikler için Below(), grafiğin düz tablo eşdeğerinde geçerli sütunun altındaki satır için değerlendirme yapar.

Söz Dizimi:  

Below([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1'den büyük bir offsetn belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi geçerli satırdan n satır daha aşağı taşınır.

Offset 0 olarak belirtildiğinde, ifade geçerli satır üzerinde değerlendirilir.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, Below fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Above fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count

1'den büyük üçüncü bir count parametre belirtildiğinde, fonksiyon ilk hücreden aşağı doğru sayarak her count tablo satırı için bir adet olmak üzere bir count değerleri aralığı döndürür. Bu biçimde, fonksiyon herhangi bir özel aralık fonksiyonuna yönelik bir bağımsız değişken olarak kullanılabilir. Aralık fonksiyonları

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Bir sütun segmentinin son satırında, bunun altında bir satır olmadığından, NULL değeri döndürülür.

Bilgi notuSütun segmenti, geçerli sıralama düzeninde boyutlar için aynı değerlere sahip olan ardışık hücreler kümesi olarak tanımlanır. Kayıtlar arası grafik fonksiyonları, eşdeğer düz tablo grafiğinde en sağdaki boyut hariç tutularak sütun segmentinde hesaplanır. Grafikte yalnızca bir boyut varsa veya TOTAL niteleyicisi belirtilirse, ifade tüm tablo genelinde değerlendirilir.
Bilgi notuTablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Sınırlamalar:  

  • Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

  • Grafiğin ifadelerinden herhangi birinde bu grafik fonksiyonu kullanıldığında grafiklerde y değerlerine veya tablolarda ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bir görselleştirmede veya tabloda bu grafik fonksiyonunu kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek 1:  

Örnek 1 için tablo görselleştirmesi

Table visualization for Example 1.

Örnek 1 için ekran görüntüsünde gösterilen tabloda, tablo görselleştirmesi Customer boyutundan ve şu hesaplamalardan oluşturulmuştur: Sum(Sales) ve Below(Sum(Sales)).

Below(Sum(Sales)) sütunu, altında başka bir satır olmaması nedeniyle, Divadip öğesini içeren Customer satırı için NULL döndürür. Canutility satırının sonucu Divadip için Sum(Sales) değerini ve Betacab sonucu da Canutility için Sum(Sales) değerini gösterir ve bu böyle devam eder.

Tabloda ayrıca, etiketli sütunlarda görebileceğiniz daha karmaşık hesaplamalar gösterilmektedir: Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)), Below +Offset 3 ve Higher?. Bu ifadeler aşağıdaki paragraflarda açıklandığı gibi çalışır.

Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)) etiketli sütun için, Astrida satırı Sum(Sales) + Betacab için Astrida değerlerinin toplamından (539+587) elde edilen sonucu gösterir. Betacab satırına ilişkin sonuç, Sum(Sales) + Canutility için Betacab değerlerinin toplamından (539+683) elde edilen sonucu gösterir.

Sum(Sales)+Below(Sum(Sales), 3) ifadesi kullanılarak oluşturulmuş Below +Offset 3 etiketli hesaplama, offset bağımsız değişkenine (3 olarak ayarlı) sahiptir ve satırdaki değeri geçerli satırdan üç satır aşağı taşıma etkisini oluşturur. Geçerli Customer öğesine ilişkin Sum(Sales) değerini üç satır aşağıdaki Customer öğesinden elde edilen değere ekler. En alt üç Customer satırı için döndürülen değerler null olur.

Higher? etiketli hesaplama IF(Sum(Sales)>Below(Sum(Sales)), 'Higher') ifadesinden oluşturulur. Bu ifade, Sum(Sales) hesaplamasında geçerli satırın değerlerini alttaki satır ile karşılaştırır. Geçerli satır daha büyük bir değere sahipse "Higher" metni çıkış olarak verilir.

İpucu notuBu fonksiyon tablolar dışında grafiklerde de (örneğin, sütun grafiklerinde) kullanılabilir.
İpucu notuDiğer grafik türleri için grafiği düz tablo eşdeğerine dönüştürerek fonksiyonun ilişkili olduğu satırı kolayca yorumlayabilirsiniz.

Birden fazla boyutu olan grafikler için Above, Below, Top ve Bottom fonksiyonlarını içeren ifadelerin sonuçları, sütun boyutlarının Qlik Sense tarafından sıralanma düzenine göre değişir. Qlik Sense, en son sıralanan boyuttan kaynaklanan sütun segmentlerini temel alarak fonksiyonları değerlendirir. Sütun sıralama düzeni, Sıralama altındaki özellikler panelinde kontrol edilir ve sütunların tabloda göründüğü düzen olmayabilir.Daha fazla ayrıntı için lütfen Above fonksiyonundaki 2. örneğe bakın.

2. Örnek

Örnek 2:  

Sonuç

Below fonksiyonu, aralık fonksiyonları için giriş olarak kullanılabilir. Örneğin: RangeAvg (Below(Sum(Sales),1,3)).

Below() fonksiyonuna ait bağımsız değişkenlerde offset, 1 ve count olarak ayarlıdır. Fonksiyon, sütun segmentinde geçerli satırın hemen altındaki üç satırda (satır varsa) Sum(Sales) ifadesinin sonuçlarını bulur. Bu üç değer, sağlanan sayı aralığındaki değerlerin ortalamasını bulan RangeAvg() fonksiyonu için giriş olarak kullanılır.

Boyut olarak Customer öğesini içeren bir tablo RangeAvg() ifadesi için aşağıdaki sonuçları verir.

 

Astrida

Betacab

Canutility

Divadip:

659.67

720

757

-

Örneklerde kullanılan veriler:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!