Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Above - grafik fonksiyonu

Above(), tablodaki bir sütun segmenti dahilinde geçerli satırın üstündeki bir satırda ifadeyi değerlendirir. Hesaplandığı satır offset değerine göre değişir (varsa) ve varsayılan ayar doğrudan üstündeki satırdır. Tablolar dışındaki grafikler için Above(), grafiğin düz tablo eşdeğerinde geçerli satırın üstündeki satır için değerlendirme yapar.

Söz Dizimi:  

Above([TOTAL] expr [ , offset [,count]])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

0'dan büyük bir offsetn belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi geçerli satırdan n satır daha yukarı taşınır.

Offset 0 olarak belirtildiğinde, ifade geçerli satır üzerinde değerlendirilir.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, Above fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Below fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count

1'den büyük üçüncü bir count bağımsız değişkeni belirtildiğinde, fonksiyon ilk hücreden yukarı doğru sayarak her count tablo satırı için bir adet olmak üzere bir count değerleri aralığı döndürür.

Bu biçimde, fonksiyon herhangi bir özel aralık fonksiyonuna yönelik bir bağımsız değişken olarak kullanılabilir. Aralık fonksiyonları

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Bir sütun segmentinin ilk satırında, bunun üzerinde bir satır olmadığından, NULL değeri döndürülür.

Bilgi notuSütun segmenti, geçerli sıralama düzeninde boyutlar için aynı değerlere sahip olan ardışık hücreler kümesi olarak tanımlanır. Kayıtlar arası grafik fonksiyonları, eşdeğer düz tablo grafiğinde en sağdaki boyut hariç tutularak sütun segmentinde hesaplanır. Grafikte yalnızca bir boyut varsa veya TOTAL niteleyicisi belirtilirse, ifade tüm tablo genelinde değerlendirilir.
Bilgi notuTablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Sınırlamalar:  

  • Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

  • Grafiğin ifadelerinden herhangi birinde bu grafik fonksiyonu kullanıldığında grafiklerde y değerlerine veya tablolarda ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bir görselleştirmede veya tabloda bu grafik fonksiyonunu kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek 1:  

Örnek 1 için tablo görselleştirmesi

Table visualization for Example 1.

Bu örnekte gösterilen tablonun ekran görüntüsünde, tablo görselleştirmesi Customer boyutundan ve şu hesaplamalardan oluşturulmuştur: Sum(Sales) ve Above(Sum(Sales)).

Above(Sum(Sales)) sütunu, üzerinde başka bir satır olmaması nedeniyle, Astrida öğesini içeren Customer satırı için NULL döndürür. Betacab satırının sonucu Astrida için Sum(Sales) değerini ve Canutility sonucu da Betacab için Sum(Sales) değerini gösterir ve bu böyle devam eder.

Sum(Sales)+Above(Sum(Sales)) etiketli sütun için, Betacab satırı Sum(Sales) + Betacab için Astrida değerlerinin toplamından (539+587) elde edilen sonucu gösterir. Betacab satırına ilişkin sonuç, Sum(Sales) + Canutility için Canutility değerlerinin toplamından (683+539) elde edilen sonucu gösterir.

Sum(Sales)+Above(Sum(Sales), 3) ifadesi kullanılarak oluşturulmuş Above offset 3 etiketli hesaplama, offset bağımsız değişkenine (3 olarak ayarlı) sahiptir ve satırdaki değeri geçerli satırdan üç satır yukarı taşıma etkisini oluşturur. Geçerli Customer öğesine ilişkin Sum(Sales) değerini üç satır yukarıdaki Customer öğesinin değerine ekler. İlk üç Customer satırı için döndürülen değerler null olur.

Tabloda ayrıca, biri Sum(Sales)+Above(Sum(Sales)) ifadesinden oluşturulan ve biri de etiketli Higher? (IF(Sum(Sales)>Above(Sum(Sales)), 'Higher') ifadesinden oluşturulan) olmak üzere daha karmaşık hesaplamalar gösterilmektedir.

İpucu notuBu fonksiyon tablolar dışında grafiklerde de (örneğin, sütun grafiklerinde) kullanılabilir.
İpucu notuDiğer grafik türleri için grafiği düz tablo eşdeğerine dönüştürerek fonksiyonun ilişkili olduğu satırı kolayca yorumlayabilirsiniz.

Örnek 2:  

Bu örnekte gösterilen tabloların ekran görüntülerinde görselleştirmelere daha çok boyut eklenmiştir: Month ve Product. Birden fazla boyutu olan grafikler için Above, Below, Top ve Bottom fonksiyonlarını içeren ifadelerin sonuçları, sütun boyutlarının Qlik Sense tarafından sıralanma düzenine göre değişir. Qlik Sense, en son sıralanan boyuttan kaynaklanan sütun segmentlerini temel alarak fonksiyonları değerlendirir. Sütun sıralama düzeni, Sıralama altındaki özellikler panelinde kontrol edilir ve sütunların tabloda göründüğü düzen olmayabilir.

Örnek 2 için tablo görselleştirmesine ait aşağıdaki ekran görüntüsünde, son sıralanan boyut Month olduğundan Above fonksiyonu aylara dayalı olarak değerlendirme yapar. Her bir aya (Jan ila Aug) ilişkin her Product değeri için bir dizi sonuç vardır (sütun segmenti). Bunu, bir sonraki Product için her bir Month değerine ait olmak üzere, sonraki sütun segmentine ilişkin bir seri takip eder. Her bir Product öğesine ilişkin her Customer değeri için bir sütun segmenti olacaktır.

Örnek 2 için tablo görselleştirmesi

Table visualization for Example 2.

Örnek 3:  

Örnek 3 için tablo görselleştirmesine ait ekran görüntüsünde en son sıralanan boyut Product boyutudur. Bu da Product boyutunun, özellikler panelindeki Sıralama sekmesinde 3. konuma taşınmasıyla yapılır. Above fonksiyonu her bir Product için değerlendirilir ve yalnızca iki ürün bulunduğundan (AA ve BB), her bir seride tek bir null olmayan sonuç vardır. Jan ayına ilişkin BB satırında Above(Sum(Sales)) değeri 46'tır. AA satırı için değer null'dur. Herhangi bir ay için her bir AA satırındaki değer, AA satırının üstünde başka bir Product değeri bulunmaması nedeniyle her zaman null çıkar. İkinci seri AA ve BB satırlarında Feb ayı ve Customer değeri Astrida için değerlendirilir. Astrida için tüm aylar değerlendirildiğinde, bu dizi ikinci CustomerBetacab için tekrarlanır ve bu böyle devam eder.

Örnek 3 için tablo görselleştirmesi

Table visualization for Example 3.

Örnek 4

Örnek 4:  

Sonuç

Above fonksiyonu, aralık fonksiyonları için giriş olarak kullanılabilir. Örneğin: RangeAvg (Above(Sum(Sales),1,3)).

Above() fonksiyonuna ait bağımsız değişkenlerde offset, 1 ve count olarak ayarlıdır. Fonksiyon, sütun segmentinde geçerli satırın hemen üstündeki üç satırda (satır varsa) Sum(Sales) ifadesinin sonuçlarını bulur. Bu üç değer, sağlanan sayı aralığındaki değerlerin ortalamasını bulan RangeAvg() fonksiyonu için giriş olarak kullanılır.

Boyut olarak Customer öğesini içeren bir tablo RangeAvg() ifadesi için aşağıdaki sonuçları verir.

Astrida

Betacab

Canutility

Divadip:

-

587

563

603

Örneklerde kullanılan veriler:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!