Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Välja datafält

Du kan välja vilka tabeller och fält du vill använda när du lägger till data eller när du redigerar en tabell.

Vissa datakällor, som en CSV-fil, innehåller en enda tabell samtidigt som andra datakällor, exempelvis Microsoft Excel-kalkylblad eller -databaser kan innehålla flera tabeller.

Om en tabell innehåller en rubrikrad detekteras fältnamnen vanligtvis automatiskt, men i vissa fall kan du behöva ändra inställningen för Fältnamn. Du kan även behöva ändra övriga tabellalternativ, till exempel Rubrikstorlek eller Teckenuppsättning för att kunna tolka data korrekt. Tabellinställningarna är olika för olika typer av datakällor.

Välja data från en databas

Stegen för att välja data från en databas beror på hur du ansluter till databasen. Du kan ansluta till en ODBC-drivrutin som en DSN-källa eller direkt med en Qlik Database-koppling som ingår i Qlik ODBC Connector Packagesom installerades med Qlik Sense.

Mer information finns i ODBC.

Om du lägger till data från en databas kan datakällan innehålla flera tabeller.

Gör följande:

 1. Det här steget gäller endast Databricks. Om din Databricks-värd har stöd för Unity Catalog visas den katalog som du angav i dialogrutan Skapa ny koppling i fältet Katalog. Du kan antingen lämna den oförändrad eller välja en annan katalog från rullgardinslistan.

  Anteckning om informationDu kan välja data från flera databaser, men alla databaser måste tillhöra samma katalog.
 2. Välj en Databas från listrutan.

  Vissa dialoger för val har ingen Databas-listruta eftersom databasnamnet anges när anslutningen konfigureras.

 3. Välj Ägare till databasen.

  Listan över Tabeller fylls i med vyer och tabeller som är tillgängliga i den valda databasen. Vissa databaser kräver inte att ägare anges under dataurvalsprocessen.

 4. Välj en tabell.

 5. Välj fält du vill ladda genom att markera kryssrutan invid varje fält du vill ladda.

  Du kan välja alla fält i tabellen genom att markera rutan invid tabellnamnet.

  Anteckning om tipsDu kan redigera fältnamnet genom att klicka på befintligt fältnamn och skriva in ett nytt namn. Detta kan påverka hur tabellen länkas till andra tabeller, eftersom de som standard länkas genom de gemensamma fälten.
 6. Välj ytterligare tabeller om du vill lägga till data från dem.
 7. När du är klar med dataurvalet klickar du på Lägg till data för att fortsätta med dataprofilering och visa rekommendationer för tabellrelationer.

  Mer information finns i Hantera dataassociationer.

  Om du vill ladda data direkt i appen klickar du på More bredvid Lägg till data och inaktiverar sedan dataprofilering. Valda data laddas som de är och kringgår rekommendationerna för profiler, och du kan nu börja skapa visualiseringar. Tabeller kommer då att länkas med hjälp av naturliga associationer, det vill säga, genom fält som har samma namn.

  Mer information finns i Associationer mellan logiska tabeller.

Välja data från ett Microsoft Excel-kalkylblad

Om du lägger till data från ett Microsoft Excel-kalkylblad kan filen innehålla flera ark. Varje ark laddas som en separat tabell. Ett undantag är om arket har samma fält-/kolumnstruktur som ett annat ark eller en annan laddad tabell. I så fall konkateneras tabellerna.

Mer information finns i Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad.

Gör följande:

 1. Se till att du har gjort lämpliga inställningar för arket:

  Inställningar som kan vara användbara för att få en korrekt tolkning av tabelldata.
  UI-element Beskrivning
  Fältnamn Ange om tabellen innehåller Inbäddade fältnamn eller Inga fältnamn. I ett Excel-kalkylblad innehåller den första raden normalt de inbäddade fältnamnet. Om du väljer Inga fältnamn får fälten namnet A, B, C ...

  Rubrikstorlek

  Inställt på det antal rader som ska utelämnas som tabellrubrik, normalt rader som innehåller allmän information som inte är i kolumnformat.

 2. Välj det första arket du vill välja data från. Du kan markera alla fält i tabellen genom att markera för kryssrutan invid arknamnet.

 3. Välj fält du vill ladda genom att markera kryssrutan invid varje fält du vill ladda.

  Anteckning om tipsDu kan redigera fältnamnet genom att klicka på befintligt fältnamn och skriva in ett nytt namn. Detta kan påverka hur tabellen är länkad till andra tabeller, eftersom de som standard är kopplade genom de gemensamma fälten.
 4. När du är klar med dataurvalet klickar du på Lägg till data för att fortsätta med dataprofilering och visa rekommendationer för tabellrelationer.

  Om du vill ladda data direkt i appen klickar du på More bredvid Lägg till data och inaktiverar sedan dataprofilering. Valda data laddas som de är och kringgår rekommendationerna för profiler, och du kan nu börja skapa visualiseringar. Tabeller kommer då att länkas med hjälp av naturliga associationer, det vill säga, genom fält som har samma namn.

Välja data från en tabellfil

Du kan lägga till data från ett stort antal datafiler.

Gör följande:

 1. Se till att du har valt lämplig filtyp i Filformat.
 2. Se till att du har gjort lämpliga inställningar för filen. Filinställningarna är olika för olika filtyper.

  Mer information finns i Välja inställningar för filtyper.

 3. Välj fält du vill ladda genom att markera kryssrutan invid varje fält du vill ladda. Du kan också markera alla fält i en fil genom att markera kryssrutan invid arknamnet.

  Anteckning om tipsDu kan redigera fältnamnet genom att klicka på befintligt fältnamn och skriva in ett nytt namn. Detta kan påverka hur tabellen är länkad till andra tabeller, eftersom de som standard är kopplade genom de gemensamma fälten.
 4. När du är klar med dataurvalet klickar du på Lägg till data för att fortsätta med dataprofilering och visa rekommendationer för tabellrelationer.

  Anteckning om informationOm du vill ladda data direkt i appen klickar du på More bredvid Lägg till data och inaktiverar sedan dataprofilering. Valda data laddas som de är och kringgår rekommendationerna för profiler, och du kan nu börja skapa visualiseringar. Tabeller kommer då att länkas med hjälp av naturliga associationer, det vill säga, genom fält som har samma namn.

Välja inställningar för filtyper

Avgränsade tabellfiler

De här inställningarna valideras för en avgränsad tabellfil som innehåller en enda tabell, där varje post avgränsas med en radmatning och varje fält separeras med ett avgränsat tecken, till exempel en CSV-fil.

Filformatinställningar

Filformatsinställningar för avgränsade tabellfiler
UI-element Beskrivning
Filformat för avgränsade tabellfiler

Ställ in på Avgränsad eller Fast post.

När du gör ett urval anpassas datavalsdialogen till det filformat som du har valt.

Fältnamn Ange om tabellen innehåller Inbäddade fältnamn eller Inga fältnamn.

Delimiter

Ange det tecken som används som Avgränsare i din tabellfil.

Citattecken

Ange hur citat ska hanteras:

Inga = citattecken accepteras inte

Standard = standardcitering (citattecken kan användas som första och sista tecken i ett fältvärde)

MSQ = Modern Style Quoting (tillåter flerradigt innehåll i fält)

Rubrikstorlek

Ställ in antal rader som ska ignoreras som tabellrubrik.

Teckenuppsättning

Ange den teckenuppsättning som används i tabellfilen.

Kommentar

Datafiler kan innehålla kommentarer mellan posterna. Dessa markeras med ett eller flera specialtecken i början av en rad, exempelvis //.

Ange ett eller flera tecken för att markera en kommentarsrad. Qlik Sense laddar inte rader som börjar med de tecken som anges här.

Ignorera filslut Välj Ignorera filslut om data innehåller filslutstecken som en del av fältvärdet.

Datafiler med fasta poster

Datafiler med fasta poster innehåller en enda tabell där varje post (datarad) innehåller ett antal kolumner med en fast fältstorlek, vanligtvis kompletterat med mellanslag eller tabbtecken.

Placering av fältbrytningar

Du kan ställa in fältbrytningsplaceringar på två olika sätt:

 • Ange fältbrytningsplaceringar avgränsade med kommatecken manuellt under Placering av fältbrytningar. Varje placering markerar början på ett fält.

  Exempel: 1,12,24

 • Aktivera Fältbrytningar för att redigera fältbrytningsplaceringar interaktivt i förhandsgranskningen av fältdata. Placering av fältbrytningar uppdateras med de valda placeringarna. Du kan göra något av följande:
  • Klicka i fältdataförhandsvyn för att infoga en fältbrytning.

  • Klicka på en fältbrytning för att ta bort den.
  • Dra i en fältbrytning för att flytta den.

Filformatinställningar

Filformatsinställningar för datafiler med fasta poster
UI-element Beskrivning
Fältnamn Ange om tabellen innehåller Inbäddade fältnamn eller Inga fältnamn.

Rubrikstorlek

Ställ in Rubrikstorlek till det antal rader som ska ignoreras som tabellrubrik.

Teckenuppsättning

Ange den teckenuppsättning som används i tabellfilen.

Tabbavstånd Ange antalet mellanslag som ett tabbtecken ska representera i tabellfilen.
Storlek på postrad

Ange antalet rader som en post ska omfatta i tabellfilen. Standard är 1.

Ignorera filslut Välj Ignorera filslut om data innehåller filslutstecken som en del av fältvärdet.

HTML-filer

HTML-filer kan innehålla flera tabeller. Qlik Sense tolkar alla element med en <TABLE>-tagg som en tabell.

Filformatinställningar

Filformatinställningar HTML-filer
UI-element Beskrivning
Fältnamn Ange om tabellen innehåller Inbäddade fältnamn eller Inga fältnamn.

Teckenuppsättning

Ange den teckenuppsättning som används i tabellfilen.

XML-filer

Du kan ladda data som är lagrade i XML-format.

Det finns inga specifika formatinställningar för XML-filer.

QVD-filer

Du kan ladda data som är lagrade i QVD-format. QVD är ett Qlik-originalformat och kan bara skrivas till och läsas av Qlik Sense eller QlikView. Detta filformat är optimerat för hastighet vid datainläsning från ett Qlik Sense-skript, men är samtidigt mycket kompakt.

Det finns inga specifika formatinställningar för QVD-filer.

Mer information finns i Arbeta med QVD-filer.

QVX-filer

Du kan läsa in data som har sparats i Qlik data eXchange (QVX)-format. QVX-filer skapas med hjälp av anpassade kopplingar som har utvecklats med Qlik QVX SDK.

Det finns inga specifika formatinställningar för QVX-filer.

KML-filer

Du kan ladda kartfiler som finns lagrade i KML-format och använda dem för kartvisualiseringar.

Det finns inga specifika formatinställningar för KML-filer.

Mer information om kartdata finns i Läs in egen kartdata.

Återgå till tidigare steg (Lägg till data)

Du kan gå tillbaka till tidigare steg när du lägger till data.

Gör följande:

 • Klicka på bakåtpilen för att gå tillbaka till det tidigare steget i Lägg till data.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!