Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Bifoga datafiler och lägga till data i appen

Du kan bifoga datafiler till din app och sedan använda dessa data i appen.

En bifogad fil är enbart tillgänglig i den app som den har bifogats till. Det finns ingen koppling till originaldatafilen, så om du uppdaterar originalfilen måste du uppdatera den bifogade filen.

Anteckning om varning Om du vill undvika att exponera data som kräver behörighet kan du ta bort alla bifogade filer med section access-inställningar innan du publicerar appen. Bifogade filer inkluderas när appen publiceras. Om den publicerade appen kopieras tas de bifogade filerna med i kopian. Om avsnittsåtkomstbehörigheter har tillämpats på de bifogade datafilerna bibehålls dock inte avsnittsåtkomstinställningarna när filerna kopieras, så användare av den kopierade appen kan se alla data i de bifogade filerna.

Mer information om section access finns i Hantera datasäkerhet med Section Access.

Begränsningar

 • Den maximala storleken för en fil som bifogas till appen är 50 MB.
 • Den maximala totala filstorleken för filer som bifogas till appen, inklusive bildfiler som överförs till mediebiblioteket, är 200 MB.
 • Det går inte att bifoga filer i Qlik Sense Desktop.

Bifoga flera datafiler snabbt

Det snabbaste och vanligen också enklaste sättet att bifoga och lägga till en uppsättning datafiler i appen är att helt enkelt släppa filerna i appen.

Gör följande:

 • Släpp en eller flera datafiler i appen.

  Filerna överförs och bifogas till appen, samt läggs till i datamodellen.

När du bifogar filer på det här sättet försöker Qlik Sense att välja de optimala inställningarna för laddning av data, till exempel genom att identifiera inbäddade fältnamn, fältavgränsare eller teckenuppsättningar. Om en tabell läggs till med inställningar som inte är optimala, kan du korrigera dem genom att öppna tabellen i tabellredigeraren och klicka på Välj data från källa.

Anteckning om informationDet går inte att släppa filer i dataimporten eller i datamodellvyn.

Mer information om tabeller finns i Redigera en tabell.

Bifoga en enstaka datafil

Du kan bifoga datafiler en och en. Med den här metoden får du bättre kontroll över inställningarna för filimporten, till exempel vilka inbäddade fältnamn, fältavgränsare eller teckenuppsättningar som används.

Anteckning om varning

Lägg inte till en tabell i Datahanteraren om den redan lagts till som en skriptbaserad tabell med samma namn och samma kolumner i Skriptredigeraren.

Gör följande:

 1. Öppna en app.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Lägg till. Du kan även klicka på Lägg till datameny.
 3. Släpp en datafil eller klicka och välj en fil från datorn att läsa in.

  Om du försöker bifoga en fil med samma namn som en redan bifogad fil får du möjlighet att ersätta den bifogade filen med en ny fil.

  Anteckning om informationVarje bifogad fil behöver ha ett unikt filnamn.
 4. Välj de tabeller och fält som ska laddas.

  Välja datafält

 5. Alternativt kan du välja att tillämpa ett datafilter om du vill välja en underordnad uppsättning av de data som finns i de fält du har valt.

  Om din datakälla är en fil ska du välja Filter. Bredvid tabellen som du vill lägga till ett filter för kan du klicka på Lägg till filter. Välj ett fält, välj ett villkor och ange sedan filtreringsvärdet. Mer information finns i Filtrera data från filer.

  Anteckning om information

  Qlik Sense stöder inte filter på datafält från QVD -filer.

  Tänk på följande:

  • Du kan använda flera filter på samma fält.
  • Du kan ta bort filter i vyn Associationer i Datahanteraren eller i Välj data från källa. Ladda data igen genom att klicka på knappen Ladda data för att ändringarna ska träda i kraft.
 6. Klicka på Lägg till data när du vill öppna data i vyn Associationer i datahanteraren. Sedan kan du fortsätta lägga till datakällor, omvandla data och associera tabellerna i Datahanterare.

  Dataprofilering aktiveras som standard när du klickar på Lägg till data. Dataprofilering innebär följande:

  • Rekommenderar dataassociationer.
  • Gör en automatisk kvalificering av gemensamma fältnamn mellan tabeller. Lägger till ett unikt prefix baserat på tabellnamn.
  • Mappar fält för datum och tid till autoCalendar.

  Tabellerna associeras inte automatiskt på gemensamma fältnamn. Du kan associera tabeller i vyn Associationer.

  Anteckning om tipsOm du vill ladda data direkt till appen klickar du på More och inaktiverar sedan dataprofilering. Detta laddar även om alla befintliga data från datakällorna när du lägger till data. Tabellerna associeras på gemensamma fältnamn automatiskt. Datum- och tidsfälten skapas inte automatiskt.

  Hantera dataassociationer

 7. Klicka på Ladda data när du är klar med att förbereda data. Om allvarliga problem identifieras måste du lösa problemen i Datahanteraren innan du kan ladda data till appen.

  Felsökning – Ladda data

Ta bort en bifogad fil

Om du tar bort en tabell som är baserad på en bifogad fil i Datahanteraren tas tabellen bort från datamodellen men den bifogade datafilen finns kvar i appen. Du kan ta bort datafilen från appen permanent.

Gör följande:

 1. Öppna en app.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Add.

 3. Klicka på Bilaga Bifogade filer.
 4. Ta bort motsvarande fil.

Datafilen har nu tagits bort permanent från appen.

Anteckning om varningOm du tar bort en bifogad fil som används i appen kommer du inte att kunna ladda om appen på nytt förrän du har tagit bort referenserna till filen i Datahanteraren eller i laddningsskriptet. Laddningsskripten redigeras i Skriptredigeraren.

Ladda om data från en bifogad fil

En fil som du överför för en app bifogas till appen. Den är bara tillgänglig för den appen.

Det finns ingen koppling till originaldatafilen. Om du uppdaterar den ursprungliga filen måste du uppdatera filen som är bifogad till appen. Du kan sedan ladda dina uppdaterade data till appen. Efter att du har laddat dina data i Datahanteraren klickar du på ladda (Uppdatera data från källa) för att se uppdaterade data i tabellvyn.

Anteckning om varning

Lägg inte till en tabell i Datahanteraren om den redan lagts till som en skriptbaserad tabell med samma namn och samma kolumner i Skriptredigeraren.

Gör följande:

 1. Öppna en app.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Add.

 3. Klicka på Bilaga Bifogade filer.
 4. Ersätt den befintliga filen. Den uppdaterade filen måste ha samma namn som originalfilen. Innehållet i datafilen är uppdaterat.
 5. Klicka på Lägg till data. Se till att dataprofilering är aktiverat genom att klicka på Mer.
 6. Klicka på tabellen i vyn Associationer eller Tabeller.
 7. Klicka på ladda för att uppdatera data.
 8. Klicka på Ladda data för att ladda om data i appen.
Anteckning om varningOm du har gjort ändringar i fältstrukturen i datafilen, det vill säga tagit bort eller döpt om fält, kan det påverka datamodellen i appen, i synnerhet om fälten som används för att associera tabellerna påverkas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!