Gå till huvudinnehåll

IntervalMatch

Det utökade IntervalMatch-prefixet används för att skapa en tabell där diskreta numeriska värden matchas till ett eller flera numeriska intervall. Det kan även matchas med värdena för en eller flera nycklar.

Syntax:  

IntervalMatch (matchfield)(loadstatement | selectstatement )

IntervalMatch (matchfield,keyfield1 [ , keyfield2, ... keyfield5 ] ) (loadstatement | selectstatement )

 

Prefixet IntervalMatch måste placeras framför en LOAD- eller SELECT-sats som läser in intervallen. Fältet som innehåller de diskreta datapunkterna (Time i exemplet nedan) och ytterligare nycklar måste redan ha laddats i Qlik Sense före satsen med prefixet IntervalMatch. Prefixet kan inte av sig själv läsa in detta fält från databasens tabell. Prefixet omvandlar den inlästa tabellen med intervall och nycklar till en tabell som innehåller ytterligare en kolumn: de diskreta numeriska datapunkterna. Det utvidgar dessutom antalet poster så att den nya tabellen får en post per möjlig kombination av diskret datapunkt, intervall och värdet på nyckelfältet (nyckelfälten).

Intervallen kan överlappa varandra. De diskreta värdena länkas då till alla passande intervall.

När prefixet IntervalMatch utvidgas med nyckelfält används det för att skapa en tabell där diskreta numeriska värden matchas till ett eller flera numeriska intervall, samt med värdena för en eller flera kompletterande nycklar.

För att undvika att odefinierade intervallgränser ignoreras kan NULL-värden behöva mappas till andra fält som utgör intervallets undre och övre gränser. Detta kan hanteras av NullAsValue-satsen eller av ett explicit test som ersätter NULL-värden med ett numeriskt värde före eller efter någon av de diskreta numeriska datapunkterna.

Argument:  

Argument
ArgumentBeskrivning
matchfield Det fält som innehåller de diskreta numeriska värden som ska länkas till intervallen.
keyfield Fält som innehåller attribut som ska matchas i omvandlingen.
loadstatementorselectstatementMåste resultera i en tabell där det första fältet innehåller den undre gränsen för varje intervall, det andra fältet innehåller den övre gränsen för varje intervall och i fallet då nyckelmatchning används innehåller det tredje och eventuella efterföljande fält det eller de nyckelfält som finns i IntervalMatch-satsen. Intervallen är alltid slutna, vilket innebär att start- och slutpunkterna alltid är inkluderade i intervallet. Om icke-numeriska gränser används, ignoreras intervallet (odefinierat).

Exempel 1:  

I de två tabellerna nedan listar den första ett antal diskreta händelser och i den andra definieras start- och sluttiderna för produktionen av olika order. Med IntervalMatch-prefixet kan de två tabellerna kopplas logiskt för att exempelvis ta reda på vilka order som påverkades av driftstörningar och vilka order som behandlades i vilka skift.

EventLog: LOAD * Inline [ Time, Event, Comment 00:00, 0, Start of shift 1 01:18, 1, Line stop 02:23, 2, Line restart 50% 04:15, 3, Line speed 100% 08:00, 4, Start of shift 2 11:43, 5, End of production ]; OrderLog: LOAD * INLINE [ Start, End, Order 01:00, 03:35, A 02:30, 07:58, B 03:04, 10:27, C 07:23, 11:43, D ]; //Link the field Time to the time intervals defined by the fields Start and End. Inner Join IntervalMatch ( Time ) LOAD Start, End Resident OrderLog;

 

Tabellen OrderLog innehåller nu ytterligare en kolumn: Time. Antalet poster har också utökats.

Table with additional column
Time Start End Order

00:00

- - -
01:18 01:00 03:35 A
02:23 01:00 03:35 A
04:15 02:30 07:58 B
04:15 03:04 10:27 C
08:00 03:04 10:27 C
08:00 07:23 11:43 D
11:43 07:23

11:43

D

Exempel 2: (med keyfield)

Samma exempel som ovan, där man lägger till ProductionLine som ett nyckelfält.

EventLog:
LOAD * Inline [
Time, Event, Comment, ProductionLine
00:00, 0, Start of shift 1, P1
01:00, 0, Start of shift 1, P2
01:18, 1, Line stop, P1
02:23, 2, Line restart 50%, P1
04:15, 3, Line speed 100%, P1
08:00, 4, Start of shift 2, P1
09:00, 4, Start of shift 2, P2
11:43, 5, End of production, P1
11:43, 5, End of production, P2
];
 
OrderLog:
LOAD * INLINE [
Start, End, Order, ProductionLine
01:00, 03:35, A, P1
02:30, 07:58, B, P1
03:04, 10:27, C, P1
07:23, 11:43, D, P2
];
 
//Link the field Time to the time intervals defined by the fields Start and End and match the values
// to the key ProductionLine.
Inner Join
IntervalMatch ( Time, ProductionLine )
LOAD Start, End, ProductionLine
Resident OrderLog;

 

En tabellbox kan du skapas enligt nedan:

Tablebox example
ProductionLineTime EventCommentOrderStart End
P1

00:00

0Start of shift 1-- -
P201:000Start of shift 1---
P101:18 1Line stopA01:00 03:35
P102:23 2Line restart 50%A01:00 03:35
P104:15 3Line speed 100%B02:30 07:58
P104:15 3Line speed 100%C03:04 10:27
P108:00 4Start of shift 2C03:04 10:27
P209:00 4Start of shift 2D07:23 11:43
P111:43 5End of production-- -
P211:43 5End of productionD07:23 11:43

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!